Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/79
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2011.07.11.
Iktatószám:16387/2011
CPV Kód:72266000-7;72212100-0;72212330-1;72212400-3;72212440-5;72212445-0;72212450-8
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:7623 Pécs Tüzér u 18-20
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2011.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u 18-20
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kakas Ernő
Telefon: 72/503-420
E-mail: erp@petav.hu
Fax: 72/503-403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
xKözszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
xGáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a PÉTÁV Kft. Integrált Informatikai Rendszere (ERP) bevezetésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 07
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7623 Pécs Tüzér u 18-20
NUTS-kód HU231
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a PÉTÁV Kft. Integrált Informatikai Rendszere (ERP) bevezetésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72266000-7
További tárgyak:72212100-0
72212330-1
72212400-3
72212440-5
72212445-0
72212450-8
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Egy (1) db. Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) kialakítása, bevezetése a Pécsi Távfűtő Kft. részére, standard-, és szerepkör valamint tevékenység alapú (felhasználónként egyedi képernyők megléte, amely teljes egészében támogatja a szakterületi tevékenységet), távfűtő (távhő és meleg víz) specifikus modulokkal, 25 konkurens felhasználóra:· Pénzügy / Főkönyv: kapcsolódó pénzügyi, számviteli, könyvelési tevékenységek, kismennyiségű egyedi számlázás, vevői és szállítói nyilvántartás, cash-flow management, több házipénztár kezelés;· Tárgyi eszköz: nagymennyiségű kis- és nagy értékű tárgyi eszköz strukturált és hierarchikus nyilvántartása, mozgások leképezése, ÉCS elszámolás tetszőleges időpontban;· Mérő adatok kezelése: a bejövő, kimenő és üzemi mérők adatainak regisztrálása, átalakítása és fogyasztási adatok generálása;· Készlet kezelés: több raktár együttes kezelése, adminisztrációjuk támogatása, konszignációs és virtuális raktárakkal is;· Gép/Gépjármű elszámolás: személyautók, teher-, és munkagépek nyilvántartása, és a kapcsolódó teljes körű adminisztráció és elszámolások támogatása;· Projekt kezelés: az üzemeltetési, javítási, karbantartási, külső műszaki szolgáltatási és beruházási tevékenység teljes körű adminisztrációja támogatása, a projektek definiálásától lezárásukig, elszámolásukig, kismennyiségű egyedi számlázás;· Szerződés nyilvántartás: a nem közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződések adatainak és státusz nyilvántartásának támogatása;· Kontrolling: éves pénzügyi tervezés megvalósítása tetszőleges verziókkal éves költségvetés folyamatos nyomon követése, terv/tény összehasonlítás, költségfelosztás és elszámolás témaszámok szerint, beruházási projektekre, nagy értékű eszközökre (pl.. hőközpont) vagy egyébre, kontrolling jelentések, üzleti elemzések és egyéb kimutatások készítése;· Interfészek (HR; Számlázás, CRM; Iktatás; e-bank; e-post): kétirányú, valós idejű integráció a PÉTÁV jelenlegi (végleg vagy ideiglenesen) megtartani kívánt, a bevezetéssel nem érintett, kommunikációképes rendszerei hozzákapcsolásához.A részletes feladatokat és a minőségi követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/03/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér összege az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő határidőn túli teljesítés esetén (a mulasztott éles indulási határidő napjától a bepótolt éles indulás napjáig) minden késedelmes naptári nap után a vállalkozási díj, (részteljesítés esetén a késedelemmel érintett részteljesítés vállalkozási díja) 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximuma az érintett részteljesítéshez kötött vállalkozási díj 15 %-a.A teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében bekövetkező lehetetlenné válása esetén a kötbér maximum az érintett részteljesítéshez kötött vállalkozási díj 15 %-a. Jótállás a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de legalább 12 hónap
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, teljesítményarányosan, átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2010. január 1-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal:
— Pénzforgalmi jelzőszáma,
— A számlavezetés kezdete,
— Számláján 2010. január l. és az ajánlattételi felhívás feladásának napja közötti időszakban sorban álló tétele volt-e [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P.2-P.3/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet csatolása nélkül.
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.4./ nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári év (2008, 2009, 2010) teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon köteles igazolni
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha:
P.1/ bármely pénzforgalmi számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig egyszer is sorban állás volt.
P.2/ mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egyszer is negatív volt.
P.3/ az ajánlatételi felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évben saját tőkéje nem haladja meg a jegyzett tőkéjét.
P.4./ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári évre (2008, 2009, 2010) vonatkozóan teljes nettó árbevételük nem éri el évente átlagosan legalább a 75.000.000,- HUF, ugyanezen időszak-ban vállalatirányítási rendszer értékesítéséből, bevezetéséből, fejlesztéséből, és támogatásából származó nettó árbevételük nem éri el évente átlagosan legalább az 45.000.000.- HUF (negyvenöt-millió forintot) összeget.
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbe-szerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1.-P.3. bekezdésekben foglalt alkalmassági feltételeknek külön-külön, a P.4. pontban foglalt követelmények-nek együttesen kell megfelelniük
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referencianyilatkozattal vagy igazolással. A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak ki kell térnie a vizsgált időszakban, jelen közbeszerzés tárgykörében teljesített (befejezett) szolgáltatások tekintetében az alábbiakra:
a) a teljesítés ideje,
b) a szerződést kötő másik fél megnevezése,
c) szolgáltatások megnevezése továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat,
d) konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként történő teljesítés esetén a saját teljesítés tárgya és mértéke [Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pont].
M.2/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetésével, akiket ajánlattevő vagy a közbe-szerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) képzettséget (szakmai gyakorlatot) igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírá-sával;
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratok (bizo-nyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, (közös Ajánlattevők mindegyike), valamint 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen nem rendelkeznek:
M.1./ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen:
legalább 1 db, min. 10 egyidejű felhasználót érintő, távhőszolgáltatási szakiparági vállalatirányítási rendszer kifejlesztése és bevezetése tárgyú szolgáltatási referenciával (mely rendszer kiterjed a pénzügy, számvitel, anyaggazdálkodás, raktárkezelés, és projekt kezelés rendszer-modulokra) melynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 20.000.000,- HUF (húszmillió forint) összeget.
Ajánlatkérő konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként történő teljesítés esetén az M.1/ bekezdésben előírt feltételeknek való megfelelés vizsgálatakor kizárólag a saját teljesítést veszi figyelembe.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) 2 fő bármilyen felsőfokú végzettségű pénzügyi tanácsadóval, akik ERP rendszerhez kapcsolódó minimum három éves, pénzügyi tanácsadóként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
b) 2 fő bármilyen felsőfokú végzettségű rendszertanácsadóval, akik minimum három éves ERP rendszerhez kapcsolódó logisztikai, készlet- és raktárkezelési szakmai gyakorlattal, illetve az ERP rendszerhez kapcsolódó távhő szolgáltatási rendszer bevezetésével kapcsolatban szakmai tapasztalattal rendelkeznek;
c) 3 fő bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező fejlesztő munkatárssal, akik minimum három éves ERP rendszerhez kapcsolódó fejlesztési gyakorlattal rendelkeznek;
d) 1 fő bármilyen felsőfokú végzettségű projektmenedzserrel, aki minimum öt éves ERP rendszerhez kapcsolódó projektvezetési és szakmai gyakorlattal, valamint távhő szolgáltatói projekt irányítása területén szakmai tapasztalattal rendelkezik;
e) 2 fő végfelhasználói támogató munkatárssal, akik 3 éves ERP rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési és szupport szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
1.Nettó ajánlati ár HUF5
1.1. Rendszer licenc díjak2
1.2.A rendszer működéséhez szükséges alapszoftverek (operációs rendszer, adatbázis kezelő) licenc díjai1
1.3. Bevezetéssel összefüggő szolgáltatások (tanácsadás, fejlesztés, stb.) díjai2
2. A rendszer üzemeltetés első három évre prognosztizált nettó összköltsége (licenc díjak, support díjak, stb.) éves átlaga HUF2
3. A jótállás vállalt időtartama (hónapokban)1
4. A megajánlott rendszer és a Logikai rendszerterv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége5
5. A Fizikai rendszerterv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége3
6. Az Adattisztítási/Adatmigrációs terv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége1
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/08 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 250000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérő 12072507-00146376-00100008 számú bankszámlájára történő átutalással, vagy a PÉTÁV Kft. főpénztárába történő készpénzfizetéssel történik. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő számlát bocsát ki.Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció díjának számláján történő jóváírása, vagy készpénz fizetés esetén adja át. A dokumentáció díja az ÁFA összegét tartalmazza
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/08 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : PÉTÁV Kft. (7623 Pécs, Tüzér utca 18-20.) földszinti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011/08/31 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011/09/30
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az Ajánlattételi felhívás I.1. pontjában megjelölt címen hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9:00 és 12:00, pénteki napokon 9:00 és 11:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00-tól 10:00 óráig. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. (a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének) vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia).Ajánlatkérő a fenti időpontokban lehetőséget biztosít a dokumentációba történő előzetes betekintésre
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Részszempontonként 1-10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az első és a második bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás, a harmadik bírálati részszempont esetében az egyenes arányosítás, a negyedik, ötödik és a hatodik bírálati részszempont esetében a sorba rendezés módszerét alkalmazza. Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
V.7.1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
V.7.2. Formai feltételek: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően három (egy eredeti és kettő, az eredetivel tartalmilag megegyező) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
V.7.3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
V.7.4. Igazolások formai feltételei: a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlatban benyújtandó minden igazolást egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.7.5. Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozók esetében az alábbi iratokat: - az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó;- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája;- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
V.7.6. Egyéb iratok: Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania a dokumentációban meghatározott tartalommal.
V.7.7. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.
V.7.8. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, amire az 1991. évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú IM rendelet az irányadóak. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.1-III.2.3 pontjában meghatározott követelmények igazolása érdekében csatolt igazolások (okiratok) fordítása esetén csak hiteles magyar fordítást fogad el, egyéb iratok esetében bármilyen magyar nyelvű fordítás elfogadott. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
V.7.9. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlattételi felhívás szerint.
V.7.10. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.7.11. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
V.7.12. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során (Kbt.81.§ (4) bek.) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
V.7.13 Ajánlattevőnek a Kbt.72.§-a tekintetében is nyilatkoznia kell.
V.7.14. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: SZELENÉ Betéti Társaság
Postai cím: Maléter Pál u 60
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7632
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Illés Judith
Telefon: +36-30/600-7434
E-mail: antiope@freemail.hu
Fax: +36-72/451-748
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft
Postai cím: Tüzér u 18-20
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kakas Ernő
Telefon: 72/503-420
E-mail: erp@petav.hu
Fax: 72/503-403
Internetcím (URL): www.petav.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft
Postai cím: Tüzér u 18-20
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kakas Ernő
Telefon: 72/503-420
E-mail: erp@petav.hu
Fax: 72/503-403
Internetcím (URL): www.petav.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------