Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/1
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.01.02.
Iktatószám:16628/2016
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tervpályázati kiírás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Zsanett Mária
Telefon: +36 1 3544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A tervpályázat közös eljárás formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a tervpályázatért nem felelős ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös tervpályázat.
  A tervpályázatot központi beszerző szerv bírálja el.
I.3) Kommunikáció
  A tervpályázati dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: kba.kozbeszerzes.hu (URL)
  A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: SBGK Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest, Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Zsanett Mária
Telefon: +36 1 4611000
E-mail: kozbeszerzes@sbgk.hu
Fax: +36 1 3424331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sbgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
A pályázat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal, Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16., I. emelet 114. sz. iroda) 1055
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Zsanett Mária
Telefon: +36 1 3544218
E-mail: kozbeszerzes@sbgk.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sbgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Veszprémi Törvényszék illetékességi területén működő Tapolcai Járásbíróság és a Tapolcai Járási Ügyészség közös használatában lévő, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4. sz. alatti, 2926 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület teljes rekonstrukciójának és bővítésének építészeti kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2) A tervpályázat ismertetése
II.2.1) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
További tárgyak:71300000-1
71400000-2
71220000-6
II.2.2) A tervpályázat leírása:
A Veszprémi Törvényszék illetékességi területén működő Tapolcai Járásbíróság és a Tapolcai Járási Ügyészség közös használatában lévő, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4. sz. alatti, 2926 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület teljes rekonstrukciójának és bővítésének építészeti kialakítása, mely alapján egy bírósági „mintaépület” létrehozása tervezett.
A mintaépület megvalósításának célja, hogy a bírósági és ügyészségi épületek építésével, átalakításával és felújításával kapcsolatban meghatározásra került tervezési irányelvek, valamint az alábbiakban hivatkozott mintaprojekt alapelveinek alkalmazásával, egy a mai kor elvárásainak megfelelő, az épület funkciójából adódóan elvárható, minden igényt kielégítő, jövőbe mutató, „mintaépület” jöjjön létre. Továbbá valósuljanak meg a modernizált, hatékony, racionalizált munkavégzés, illetve az átláthatóbb munkaszervezés fizikai feltételei, melynek eredményeképpen egy újszerű bírósági és ügyészségi működési metódus, illetve minta jöhet létre.
A tervpályázat célja
A kiíró a tervpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja a meglévő épület teljes rekonstrukciójának és bővítési igényének legkedvezőbb építészeti megoldását kiválasztani, valamint a projekt tervezési programját véglegesíteni.
A tervpályázati eljárást követően Ajánlatkérőnek szándékában áll a tervszolgáltatás, továbbtervezés megrendelésére irányuló szerződés megkötése.
(A 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet) 9.§ (2) alapján a továbbtervezés vonatkozásában a bírálóbizottság a következő ajánlásokat teheti:
• ajánlást tesz, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása során mely pályázókat javasolja ajánlattételre felhívni, valamint
• adott esetben arra vonatkozó ajánlást is tehet, hogy ne kerüljön sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.)
II.2.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázat európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (meghívásos eljárás esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, ismertetése:
III.1.2) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
Nevezze meg az adott szakmát: a) Aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.2) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.3) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról.
A tervpályázati kiírásban meghatározott tárgy alapján a Bírálóbizottság vizsgálja:
a telepítés (környezetbe illeszkedés, a beépítés) követelményeinek-,
• funkcionális igények teljes körű kielégítése
• városképhez és környezethez való illeszkedés
• az építészeti kialakítás minősége
• a településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban
a megvalósíthatóság követelményeinek,-
• a tervezési program szerinti rendeltetés, használhatóság, gazdaságosság
• gazdaságos szerkezeti-, gépészeti-, és elektromos rendszer tervezése
• reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
a környezetvédelmi követelményeknek,-
• környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
• kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
• alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
a tervi minőség követelményeinek,-
• kidolgozottság, részletezettség
• közérthetőség, tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség
a tervezési programokban megfogalmazott elvárásoknak és tervezési irányelveknek, való megfelelést.
A megadott bírálati szempontok felsorolása nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti, de fenntartja annak jogát, hogy a bírálati eljárás során új aspektusokat is beemeljen a bírálati szempontok közé.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje:
Dátum: 2017/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 24:00 (óó:pp)
IV.2.2) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló összeg bruttó (27% ÁFA-t tartalmazó): 11.812.000,-Ft
A díj legnagyobb összege bruttó (27% ÁFA-t tartalmazó): 3.810.000,-Ft
A díj legkisebb összege bruttó (27% ÁFA-t tartalmazó): 1.270.000,-Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A díjak és a megvételek adóköteles bruttó bevételek. Abban az esetben, ha a pályázó nem számlaképes, akkor a nettó összeg vonatkozó adókkal csökkentett maradvány értéke kerül kifizetésre.
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a tervpályázati eljárást, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Gatter János
Klenovics Róbert
Kálmán Zsolt
Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin
Dr. Vidosa Noémi Piroska
Gyarmati Tamás
Klobusovszki Péter DLA
Stelczer Péter
Dr. Nagy Zsanett Mária

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. A pályaművek benyújtása határidejének lejártáig a tervpályázati eljárás egyéb dokumentumait legalább 1 pályázónak elektronikus úton el kell érnie.
2. A pályaműveket legkésőbb 2017. április 28. napján éjfélig kell postára adni azzal, hogy 2017. május 10. napja után beérkező pályaműveket a kiíró nem veszi figyelembe. Ezen határidők be nem tartása a kiírót, illetve a Bírálóbizottságot nem terhelheti. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
3. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők, vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bírálóbizottság az értékelésből kizárja.
4. A benyújtott pályázatok épségért, időbeni beérkezéséért kiíró nem tartozik felelősséggel.
5. A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró legkésőbb 2017. május 29-ig az tervpályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.
6. A díjazásban nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban - aláírni tilos! - a díjazásban nem részesült pályázatok bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, illetve - ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után - a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.
7. A kiíró a díjazásban nem részesült és át nem vett pályázatokat, az eredményhirdetést követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.
8. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazásban részesült pályaműveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.
9. A díjazásban és megvételben részesült pályaművek, vagy az abban foglalt javasolt (rész-) megoldások szerzői vagyoni joga véglegesen és visszavonhatatlanul átszáll a kiíróra, így ezekre a pályaművekre vonatkozó felhasználási jogokkal a kiíró kizárólagos jelleggel és szabadon rendelkezhet, azok felhasználására harmadik személynek is engedélyt adhat a Szerző hozzájárulása nélkül. A kiíró ezen pályaművek módosítását is elvégezheti, vagy a módosítások elvégzésére harmadik személy részére engedélyt adhat. Amennyiben a kiíró a módosítások elvégzése mellett dönt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 67.§ (1) bekezdése szerinti, a módosításhoz szükséges szerzői engedélyt megadottnak kell tekinteni.
10. Részvétel feltételei és a kizáró okokra vonatkozó rendelkezések ismertetése:
A tervpályázat résztvevője - pályázó - (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a) aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve elfogadja,
c) akivel szemben a Kbt. 25.§-a és a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
A tervpályázat résztvevője - pályázó - az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta
b) amely a pályázat szerzőit - a pályázathoz csatolt lezárt borítékban - név szerint megnevezte,
c) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében, valamint a 18. §-ában foglaltak, illetve a megnevezett szerzőre a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18.§-ában felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn,
d) amely gazdálkodó szervezetnél legalább egy olyan személy van alkalmazásban, aki megfelel az 1.4.1 d) pontjában foglaltaknak.
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Kbt. 25.§-a és a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályázattal vehet részt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben