Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/103
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.11.
Iktatószám:17435/2015
CPV Kód:71245000-7;71243000-3;71246000-4;71247000-1
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
Teljesítés helye:Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság, 1145 Budapest, Róna utca 124.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.10.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
Postai cím: Baross út 39.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zsiga Attila
Telefon: +36 56501600-1445
E-mail: zsiga.attila@jasz.police.hu
Fax: +36 56501665
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
x Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Karcag Rendőrkapitányság új elhelyezésének érdekében megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság, 1145 Budapest, Róna utca 124.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés - A Karcag Rendőrkapitányság új elhelyezésének érdekében zöldmezős beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás beszerzése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71243000-3
71246000-4
71247000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Karcag Rendőrkapitányság új elhelyezésének érdekében megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás beszerzése:
A Karcag Rendőrkapitányság, Karcag Hrsz.: 3948, 3084 m2 ingatlanon kivitelezésre kerülő új épületére vonatkozó,
- Munkaközi tervek készítése engedélyezési tervhez 5 példányban papíralapon,
- Engedélyezési terv 6 példányszámban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón „pdf”. formátumban rögzítve,
- Munkaközi tervek készítése kiviteli tervhez 5 példányban papíralapon,
- Kiviteli terv 10 példányszámban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón „pdf” formátumban rögzítve,
- Árazatlan költségvetés 10 példányban, valamint árazott költségvetés 1 példányban, elektronikus adathordozón „pdf” és „.xls”, v. „xlsx” formátumban rögzítve, a dokumentációban részletezett elvárások szerint.
- Közreműködés a beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásában, valamint a kivitelezés időtartama alatt tervezői művezetés biztosítása összesen 400 óra időtartamban.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 30 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér:
A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett szolgáltatás - ÁFA nélküli - szerződéses nettó értéke. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől a tényleges teljesítésig az el nem végzett szolgáltatás után napi 1%, de maximum 20 %.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelőt ugyanolyan mértékű kötbér illeti meg, mint a késedelmes teljesítés esetén. A kötbér alapja a hibásan teljesült szolgáltatás szerződéses nettó értéke. A kötbér a hibás teljesítés napját követő naptól a megfelelő minőségben történő teljesítés napjáig jár Megrendelőnek.
Meghiúsulási kötbér:
A szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a.
Ajánlattevő legkésőbb a Tervezési Szerződés aláírásáig - a Szerződés hatálybalépésének feltételeként - köteles a teljes nettó szerződéses ár 5 %-át a jóváhagyott kiviteli tervek leszállításág, a fenmaradó szerződéses időtartamban a nettó szerződéses ár 1% kerül megállapításra teljesítési biztosítékként, melyet Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítéknak a Szerződés aláírásától, a szerződés teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az engedélyezett jogerős építési engedély kiadását követően nyújtható be az 1. részszámla. A 2. részszámla a kiviteli tervek Ajánlatkérő általi elfogadását követően nyújtható be. A végszámla a szerződés teljesítését követően Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújtható be. A kivitelezés meghíúsulása esetén a 2. részszámla minősül végszámlának. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés alapján történő kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint az igazolt teljesítést követően kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül HUF-ban átutalással történik és az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A.§ hatálya alá esik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozásának a lehetőségét.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
13/2013.(IV.11.) ORFK utasítás a szolgálati lőfegyverek , lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályairól;
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
90/2010.(III.26. ) Kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről;
161/2010.(V.6.) Kormányrendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 12. § szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2 § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58.§(3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. Ajánlattevőnek a felhívás feladását követően keletkezett nyilatkozatot kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a következőket:
P1) a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatba nem szükséges.
A 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A 310/2011(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P2) a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.
P3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján valamennyi számlavezető, pénzügyi intézménytől származó valamennyi számlaszámára vonatkozóan nyújtson be nyilatkozatot mely, tartalmazza attól függően, hogy mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
•Számlaszámot
•Mióta vezeti ezt a számlaszámot
•Adott számlaszámon az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónap) belül volt- e 30 napot meghaladó sorban állása.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti éveben 1 üzleti évnél többször a mérleg szerinti eredménye negatív.
Amennyiben ajánlattevő a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem rendelkezik legalább nettó 15.000.000 Ft/év tervezési szolgáltatásból származó árbevétellel.P2) nem rendelkezik tervezési szolgáltatásra vonatkozó 15.000.000 Ft/év értékű szakmai felelősség biztosítással a szerződés megkötésével egyidőben.
P3) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónap) pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény 2. § 25. pontjára miszerint:
„sorba állítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.”
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azt az alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt. 55.§ (1) bekezdés a)-c) pontjára tekintettel a következőket:
M1) a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 15 § (3) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb építési tervezési szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 16 § (5) bekezdés szerint (min. tartalom:a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Amennyiben a bemutatott referencia korábbi konzorciumi v. projekttársasági teljesítésre vonatkozik, a Kbt.129.§(7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolni azt.

M2) a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés d) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk és kamarai bejegyzési számuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben legalább 2 db, egyenként nettó 10.000.000 HUF értéket elérő épület - jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező - építési tervezési szolgáltatás teljesítéséből származó referenciával


M2) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő építész szakági vezető tervezővel,
- 1 fő gépész szakági tervezővel,
- 1 fő villamos szakági tervezővel,
Egy személy több pozícióra is jelölhető.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a műszaki, illetve szakmai alkalmasságra előírt követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azt az alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről;
191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
29022-77718/2015 Ált.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/06 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Hely: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. Irodaépület fsz. 18. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció térítésmentesen beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve hétfőtől- csütörtökig 8.00 - 16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának (bontás) napján: 8.00 - 10.00 óráig a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna utca 124., 22. iroda), címen.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján, előírja hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton megkérnie a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. P1), P2) P3)pont szerinti pénzügyi-gazdasági, valamint a III.2.3. M1), M2) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételek kerültek szigorúbban meghatározásra a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Ajánlattevőnek 1 (egy) db eredeti papíralapú és 3 (három) db elektronikus (pl. CD/DVD-n) adathordozón kell benyújtania az ajánlatot. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és elektronikus példányait egy csomagolásban (boríték, csomag stb.) kell benyújtania. Az ajánlat elektronikus példányait nem módosítható, vírusmentes, PDF formátumban (szkennelve) pl. CD/DVD adathordozón kell benyújtania. Ajánlatkérő nyilatkozatot kér mellékelni a CD/DVD-n és a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmának egyezőségére vonatkozóan.
2) Az Ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést külön kérés nélkül is írásban telefaxon (061/460-7182 számra) vagy a katona-sedrov@kr.police.hu e-mail címre vissza kell igazolni.Az eljárás során valamennyi, az Ajánlattevő által készített és Ajánlatkérő részére írásban, valamint telefaxon (061/460-7182 számra vagy postán) megküldött iratot nem módosítható, vírusmentes, pdf formátumban (szkennelve) egy időben meg kell küldeni a katona-sedrov@kr.police.hu e-mail címre. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot NEM SZABAD elektronikus úton megküldeni Ajánlatkérőnek.
3) Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) tekintetében csatolják az aláírási címpéldány vagy aláírás minta egyszerű másolatát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerint annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy az ajánlatot kézjegyükkel elláthatják, a közbeszerzési eljárásban teljes jogkörrel eljárva kötelezettségvállalás megtételére is jogosultak.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, egyéb irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége.
5) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - H-CS 8 -15 óráig, P 8-12 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8-10.00 óra között.
6) Az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén ajánlattevő számolja át forintra (referenciák esetén, a teljesítés napján, árbevétel esetén az adott üzleti év fordulónapján érvényes) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján, a forintra átszámolt adatokat kérjük a vonatkozó irathoz csatoltan benyújtani.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot, hogy ajánlattevő mely számlavezető pénzügyi intézmény(ek)nél vezet bankszámlát, mely tartalmazza valamennyi pénzforgalmi jelzőszámot, a vizsgált időszakban megszüntetettek is.
8) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pont szerinti információkat.
9) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdés és (5) bekezdés vonatkozásában.
10) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban mellékletében szerepelnek. A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt 25.§ szerint kell eljárni.
13) Az ajánlatba csatolt dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban kérjük benyújtani, azonban a Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
14) Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
15) A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződést ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően köti meg. Adott esetben Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124.§ (8) bekezdését.
16) Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17) A Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján feltett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerint adja meg.
18) Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltak figyelembevételével.
19) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, melynek benyújtásához ajánlatkérő mintát biztosít.
20) Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel lehetőségének biztosítására helyszíni bejárást tart, melynek időpontja a felhívás megjelenését követő 6. napon (amennyiben munkaszüneti nap, a következő munkanapon) 10.30 perc , találkozás helye: 5300 Karcag , Széchenyi sugárút és József Attila út sarka.
21) Szerződés időtartama: a tervdokumentációkat a szerződés Felek általi kölcsönös aláírását követő 6 hónapon belül köteles Ajánlattevő elkészíteni és Ajánlatkérőnek átadni. Ajánlattevő a tervezői művezetést Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján - az ott megjelölt határidőben - az épület kivitelezésének ideje során köteles ellátni.
22) A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az erről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, Baross út 39.) Humánigazgatási Szolgálat Kiss Gabriella munkabiztonsági főelőadó 56/501-600
23) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/10 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Postai cím: Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. 22. számú iroda
Címzett: Katona-Sedró Veronika
Telefon: +36 14692787
E-mail: katona-sedrov@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Postai cím: Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. 22. számú iroda
Címzett: Katona-Sedró Veronika
Telefon: +36 14692787
E-mail: katona-sedrov@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Postai cím: Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Készenléti Rendőrség Gazgasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. 22. számú iroda
Címzett: Katona-Sedró Veronika
Telefon: +36 14692787
E-mail: katona-sedrov@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------