Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.23.
Iktatószám:18280/2015
CPV Kód:34500000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Teljesítés helye:Záhony határátkelőhely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Kocsis Erzsébet
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Záhony határátkelőhely
NUTS-kód: HU32
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„Légpárnás hajó beszerzése a NAV részére”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34500000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1 db légpárnás hajó a szállítására alkalmas utánfutóval, valamint tanfolyam megtartásával az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, az alábbiak szerint - késedelmi, hibás teljesítési, továbbá meghiúsulási - kötbér fizetésére kötelezi magát:
a) Szállítási késedelem esetén az Eladó késedelmi kötbért köteles a Vevő részére fizetni. A késedelmes teljesítési kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Az Eladó a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően a teljesítésig minden késedelemmel érintett naptári nap után napi 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint), de maximum a meghiúsulási kötbér összegével megegyező késedelmi kötbért köteles a Vevőnek megfizetni.
b) Hibás teljesítés esetén az Eladó hibás teljesítési kötbért köteles a Vevő részére fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. A hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően a hibás teljesítés kijavításáig, kicserélésig minden késedelemmel érintett naptári nap után napi 50.000 (azaz ötvenezer) Ft, de maximum a meghiúsulási kötbér összegével megegyező hibás teljesítési kötbért köteles a Vevőnek megfizetni.
c) A teljesítés részben vagy egészben történő meghiúsulása esetén a Vevő a meghiúsult szállítás, szolgáltatás nettó ellenértéke 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Felek meghiúsultnak tekinthetik a szállítást, szolgáltatást, amennyiben Eladó késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidőtől számított 30 (azaz harminc) nap eltelt.
Vevő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.

A kötbérrel kapcsolatos további részletrendelkezéseket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban (HUF) a Kbt. 130. § (1) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § - hatálya alá esik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződéskötés, a teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé. Együttes ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik.
Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési megállapodás benyújtásával is teljesíthető.
Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevők alkalmasságát a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint vizsgálja.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik.
Igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott módon kell igazolni, az alábbiak szerint.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára, különös tekintettel annak IX. pontjára. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.)
Ajánlattevő tekintetében:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevők)]
Alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1.) a valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát egyszerű másolatban az Ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
az ajánlattevő pénzforgalmi számláján/számláin volt-e az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Sorba állítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
1.) Pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 (hat) évben végzett, légpárnás hajó szállítására vonatkozó legjelentősebb referenciáit.
A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozatnak vagy referencia igazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét, helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, a szerződést tárgyát, a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft-ban), valamint a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó információkat.
A referencia egy vagy több szerződéssel igazolható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki szempontból alkalmatlan az ajánlattevő ha:
1) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 (hat) évben legalább nettó 20 millió forint összértékben teljesített légpárnás hajó(k) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
Hely: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Közbeszerzési Főosztály1051 Budapest, Sas u. 23. VI. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti személyek.
A bontásra egyebekben a Kbt. 62. § (1), (3)-(4), valamint a (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvételének feltétele az előzetes regisztráció, amelyet követően az ajánlatkérési dokumentáció elektronikus úton kerül megküldésre az ajánlattevő részére.
A regisztrációhoz az alábbi tartalmú űrlapot kell megküldeni a kh.kf@nav.gov.hu e-mail címre, vagy a dokumentáció átvételének helyén benyújtani:
1. Cégnév 2. Cím 3. Adószám 4. Bankszámlaszám 5. Kapcsolattartó neve 6. Telefonszám 7. Fax 8. E-mail cím
A levél tárgyaként az eljárás megnevezése és KÉ száma kerüljön feltüntetésre.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2)1) , III.2.3)1)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A dokumentáció Kbt. 49. § (6) bekezdés szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, közös ajánlat esetén elegendő 1 dokumentáció átvétele. A dokumentáció harmadik személy részére át nem ruházható, közzé nem tehető.
2. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti papír alapú, továbbá 1 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file-ben kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
3. Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:
„Légpárnás hajó beszerzése a NAV részére”
„Határidő előtt felbontani tilos”
4. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott papír alapú példány tekintendő irányadónak.
5. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor felolvasásra kerülő alábbi adatokat:
- Ajánlattevő nevét, székhelyét
- Nettó ajánlati árat
6. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
7. Az Ajánlatkérő a Kbt. 124.§(4) bekezdés értelmében a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az ajánlatok értékeléséről készített írásbeli összegezésben megjelöli.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi XXXIV. tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak minősül. [Kbt. 60. § (5) bekezdés]
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás, Ajánlatkérési dokumentáció feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Kbt. 60§ (3). Ajánlattevőnek jelen nyilatkozatot eredeti példányban szükséges benyújtania.
10. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§ (1)-(6) bekezdéseiben és a 122. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.
11. Az ajánlat, az eljárást megindító felhívás, valamint a Dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
12. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint ahol e törvény, vagy e törvény, illetve a felhatalmazás alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható.
13. Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait:
- amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban - az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását (egyszerű másolat), továbbá a változásbejegyzési kérelem másolatát, továbbá
- A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát.
14. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont]
b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont],
A Kbt. 40. § szerinti nyilatkozat nemleges tartalom esetén is csatolandó.
15. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni.
16. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik,továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,, továbbá az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
17. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai tekintetében.
18. Közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben szerződő félként minden közös ajánlattevőnek szerepelnie kell. (Kbt. 124. § (1) )
19. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön-külön kötelesek gondoskodni. Az egyes ajánlattevők teljesítésére figyelemmel kiszámlázott ár tartalmazza az adott ajánlattevő által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) teljesítésének ellenszolgáltatását is, oly módon, hogy az ajánlattevői és alvállalkozói teljesítés egyetlen számlán, megbontva szerepeljen!
20. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű hiteles vagy felelős fordítása is kerüljön benyújtásra. Felelős fordítás esetén a fordítás egyezőségéről Ajánlattevő nyilatkozzon a dokumentációban meghatározottak szerint.
21. Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania az ajánlati ára részletezését tartalmazó részletes kereskedelmi ajánlatot. („B/1” jelű melléklet) A részletes kereskedelmi ajánlatban a légpárnás hajóra megadott árnak tartalmaznia kell a jótállási idő 2 (kettő) éves időtartama alatti karbantartás díját (kiszállási díj, munkadíj), a karbantartáshoz szükséges segédanyagokat (olaj, szűrő, stb.) leszámítva, amelyeket ajánlatkérő biztosítja.
22. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint teljes körben biztosítja.
23. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek és igazolás módjuk a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának helyén az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
25. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk 2:47. §-ra figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.
26. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet elfogadja.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás tekintetében megadott időpontokat az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő(zóna) szerint kell érteni.
28. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről.
29. Az írásbeli összegezés megküldése a Kbt. 77. §-a szerint történik.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/21 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Postai cím: Sas u. 23.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kocsis Erzsébet főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Postai cím: Sas u. 23.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kocsis Erzsébet főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Postai cím: Sas u. 23.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kocsis Erzsébet főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------