Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/123
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122. § (4) bekezdés
Közzététel dátuma: 2013.10.18.
Iktatószám: 18395/2013
CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Vincze József polgármester
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: 29/337-101
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Alsónémedin - tárgyú közszolgáltatási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90511000-2
90512000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői: Alsónémedi nagyközség központi belterülete (lakott területe) érintett a szolgáltatással. A terület alapvetően sík fekvésű, az utak 90%-ban burkoltak, de a burkolatlan utak is stabilizáltak, bármilyen időjárási körülmények között járhatóak.
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal: 2013. január 1.-i KSH adat: 5195 fő
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2014. január 1., a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 20 hónap
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: a helyi rendelet: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003.(07. 04.)
rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005. (XII.
15.) sz., 5/2009. (III. 05.) sz., 26/2012. (XI. 27.) és 11/2013. (VI. 27.) sz.
önkormányzati rendeletekkel
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: lakossági vegyes háztartási hulladék: 1180 t/év, lomtalanítás: 70 t/év (2012. évi adatok)
f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: Alsónémedi nagyközség 5195 fő lakossággal
h) a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény: Gyál 044/2 hrsz-ú területen üzemelő Regionális Hulladékkezelő Központ (nem kötelező)
i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmény adatairól további információ az interneten: http://www.asa-group.com/hu/Magyarorszag/Telephelyek/A-S-A-Magyarorszag-Kft-kozponti-telephely-Gyal.asa

Kukák száma megbontva + árak
Összesen: 1700 háztartás,
50/60 literes: 500 db, 242,- Ft + ÁFA/ ürítés
110/120 literes: 1200 db, 362,- Ft + ÁFA/ ürítés
1000 literes (közületi): 4 db (Általános Iskolánál)
Közterületi kukák száma: 69 db 40 literes
Ürítési lehetőség:
52 db billenthető rácsos, zsákkal is használható
17 db buszmegállói zöld műanyag, kulccsal nyitható, leakasztható
alkalmankénti (heti) hulladékmennyiség: 4-5 db 110 literes zsák
Lomtalanításkor elszállított súly átlag: 35 tonna
Burkolt utak hossza: 27,56 km
Burkolatlan utak hossza: 3,47 km (stabilizált, járható)
Hulladékudvar: nincs.
A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek: házhoz menő elkülönített gyűjtés mielőbbi újbóli bevezetése.
A temető üzemeltetését az Önkormányzattal szerződött vállalkozó végzi, így a temető nincs benne a közszolgáltatásban.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 48000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 20 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A közszolgáltató naponta 100 000 Ft összegű késedelmi kötbért köteles az Önkormányzatnak fizetni, amennyiben nem végzi el a meghirdetett napon a hulladékgyűjtést és –szállítást.
A közszolgáltató a felek által közösen indokoltnak elismert ügyfélpanasz esetén alkalmanként 10 000 Ft összegű hibás teljesítési kötbért tartozik az Önkormányzatnak fizetni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ptk. 292/B. § (1) bekezdése alapján
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs lehetőség
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
• Az eljárásban nem lehet jelentkező az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
• Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.
Számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a jelen felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű, a vizsgált időszakra, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta eltelt időszakra vonatkozóan arról szóló nyilatkozat, hogy bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is beleértve) sorbanállás előfordult-e és ha igen, akkor összesen milyen időtartamban, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A számlavezetői nyilatkozatban meg kell adni a számlanyitás dátumát és a számlaszámot is.
Amennyiben jelentkező az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.
Jelentkező alkalmatlan, ha a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is beleértve) az adott számla tekintetében összesen 30 napot meghaladó időtartamban sorban állás előfordult.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, és a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M/2 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség
leírásával, forgalmi engedély egyszerű másolatának csatolásával.
M/3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során a szakmai gyakorlatot alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó.
M/4. Független tanúsító által kiállított – minőségbiztosításra vonatkozó – tanúsítvány,
vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány vagy a teljesítés során alkalmazható minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírása.
M/5. Független tanúsító által kiállított – környezetirányítási rendszerre vonatkozó –
tanúsítvány vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a teljesítés során alkalmazható
környezetvédelmi intézkedések leírása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 36 hónapos időszakban összesen,
- legalább 1 db
- települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyú
- legalább egy évig fennálló
- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
- szolgáltatási referenciával, amelyeknek éves teljesített mennyisége elérte, vagy meghaladta az 1000 tonnát vagy a nettó 24.000.000.,- Ft-ot és tartalmazott elkülönített gyűjtést is.
M/2 Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 db kiporzás akadályozott,
öntömörítős hulladékszállító gépjárművel.
M/3.) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 2. § c) pontja szerinti képzettséggel és hulladékgazdálkodás terén legalább 3 év szakmai
gyakorlattal - a képzettség megszerzése előtti gyakorlat is beleszámít - rendelkező szakemberrel.
M/4. Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik ISO:9001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
illetve nem mutatja be a minőségbiztosítás érdekében tett, a teljesítés során alkalmazott intézkedéseket.
M/5. Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik ISO:14001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
illetve nem mutatja be a teljesítés során alkalmazható környezetvédelmi intézkedéseket.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122. § (4) bekezdés
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj nettó HUF/liter/ürítés 70
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a közterületi gyűjtőedények és az önkormányzati szervezetek gyűjtőedényei ürítése tekintetében nyújtott kedvezmény (%) 10
Elkülönített gyűjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés időpontja 2014. január 1-től 8
Elkülönített gyűjtés módszere, vagy csak PET palack, vagy egy zsákos vegyesen gyűjtve, vagy több zsákos külön gyűjtve 4
Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás vállalása 4
Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a közterületeken lévő, nem szabványos gyűjtőedények ürítéséről és azokba az ürítést követően azonnal az Önkormányzat által biztosított új hulladékzsák elhelyezéséről, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti rögzítéséről. 4
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/11/08 (év/hó/nap ) Időpont: 08:15
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 5000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A kiegészítő iratokat bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A kiegészítő iratok ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, bruttó 5000 Ft összegben Ajánlatkérő 10402881-50515153-52531010 számú számlájára.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/11/08 (év/hó/nap) Időpont: 08:15
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2013/11/15 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/11/08 (év/hó/nap) Időpont: 08:15
Hely: I.1. pont szerinti címen a Tárgyalóban
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek, szervezetek külön meghívás nélkül.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
• az első tárgyalási szakaszban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal a megkötendő szerződés bírálat alá nem eső feltételeiről
• az első tárgyalási szakaszt és igény szerinti ajánlatadási szünetet követően a bírálat alá eső ajánlati elemre vonatkozó végső - írásos - ajánlatok megtételére kerül sor;
Első tárgyalás időpontja: 2013. november 29. 08:00 óra.
Helyszín: I.1. pont szerinti címen a Tárgyalóban
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A kiegészítő iratok másra át nem ruházhatók. A kiegészítő iratok a jelen hirdetmény közzététele napjától a jelentkezési határidő lejártának napjáig hétfő-péntek 08.00-12.00 óráig, a jelentkezési határidő lejártának napján 07.30-8.15 óráig 2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. címen személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhető be. A kiegészítő iratokat a perfectuskft@gmail.com e-mailre és a +36/26-303-678 faxszámra küldött megkeresésben kell előzetesen igényelni, amelyben személyes átvétel esetén kérjük megadni annak pontos időpontját. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Pontkiosztás módszere:
1. részszempont: arányosítás, képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;
2. részszempont: arányosítás, képlet:
P=( Avizsgált / Alegjobb *99)+1
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;
3. részszempont abszolút értékelési módszer: Elkülönített gyűjtés háztól, heti ürítéssel, kezdő időpontja 2014. január 1-től elvállalása esetén 100 pont, el nem vállalása esetén 1 pont.
4. részszempont abszolút értékelési módszer: Elkülönített gyűjtés módszere: csak PET palack 1 pont, egy zsákos vegyesen gyűjtve 50 pont, több zsákos külön gyűjtve 100 pont.
5. részszempont abszolút értékelési módszer: Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás vállalása 100 pont, nem vállalása 1 pont.
6. részszempont abszolút értékelési módszer: Az adott feltétel vállalása 100 pont, nem vállalása 1 pont.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. pont szerint valamennyi
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
nincs
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A közbeszerzési eljárás jelen, részvételi szakaszt követő későbbi, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
2. A közbeszerzési eljárás jelen, részvételi szakaszt követő későbbi, ajánlattételi szakaszában a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.
3. A közbeszerzési eljárás jelen, részvételi szakaszt követő későbbi, ajánlattételi szakaszában az ajánlatnak
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;
c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;
d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;
e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;
f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;
g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére
vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
4. A részvételi szakaszban az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013/11/15.
5. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az
irányadók.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon, valamint elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell elkészíteni és benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Alsónémedin. Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”. A részvételi jelentkezés minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a jelentkezési határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén sor került. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint a jelentkezés és a későbbi ajánlattétel valamennyi költsége jelentkezőt/ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: A jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”
8. A részvételi jelentkezéshez csatolt idegen nyelvű dokumentumok ajánlattevő általi felelős, szöveghű magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően.
9. A részvételi jelentkezéseket postán vagy személyesen a felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani.
10. Gazdasági társaság jelentkezőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásához igénybevett gazdasági szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának ajánlatkérő általi bekéréséhez meg kell adni adószámát és cégjegyzékszámát.
11. A postán feladott vagy kézbesítő futárral küldött részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az részvételi határidő lejártáig sor kerül. Az részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Részvételre
jelentkező a részvételi jelentkezés személyes megbízott útján történő leadásakor számoljon azzal,
hogy a felhívásban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe
történő elkísérés több percet is igénybe vehet! Ajánlatkérő csak a pontosan a felhívásban megjelölt
címen (helyiségben) és a felhívásban meghatározott határidőig leadott részvételi
jelentkezéseket tekinti határidőre beérkezettnek! A felhívásban pontosan meghatározott helyen
kívül benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
12. Az részvételi jelentkezést, valamint a részvételi jelentkezésbe becsatolt nyilatkozatokat olyan
személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak a részvételre jelentkező, illetőleg a nyilatkozatot tevő
nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat a
részvételi jelentkezésbe csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
vagy meghatalmazás) – a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban elfogadható).
13. Az részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60.§ (5)
bekezdésében foglaltakra (kifejezett nyilatkozat szükséges).
14. Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- a közös részvételre jelentkezők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek
tartalmaznia kell az részvételre jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és
hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon részvételre jelentkező (és személy) megjelölését,
aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételre
jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés);
- a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó – valamennyi részvételre
jelentkező által cégszerűen aláírt - meghatalmazást;
- a valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti
vagy hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös részvételre jelentkező egyetemleges
felelősséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés).
15. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésbe
becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
16. Az részvételi jelentkezés elkészítésének a költsége részvételre jelentkezőt terheli, az
semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
17. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi
figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot –
kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. A részvételi
jelentkezést képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell,
hogy legyenek. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat a részvételre jelentkező által
készített felelős fordítással együtt lehet benyújtani (ajánlatkérő természetesen elfogadja az idegen
nyelvű dokumentumok harmadik fél által készített hiteles fordítását is).
18. Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását a részvételre jelentkező saját
maga készíti el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű dokumentummal
kapcsolatban a fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű idegen nyelvismerettel
és fordítási kompetenciákkal rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen megadott magyar nyelvű
szöveg tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen nyelvű dokumentumban foglaltakat.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás esetén a fenti feltételnek
megfelelően fordított és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, fenti tartalmú cégszerű
nyilatkozattal ellátott) dokumentumok alkalmasak.
A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a
magyar.
19. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára a teljesítés napján érvényes árfolyamon
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
20. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „helyi idő Budapest” adata szerint.
21. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
22. A részvételre jelentkezőnek, alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőnek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát
másolatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által küldött igazolást.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy részvételre jelentkező tájékozódjon
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
24. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
25. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/14 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 35.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: 06-30-20-10-302, 06-20-937-2338
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: 06-26-303-678
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 35.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: 06-30-20-10-302, 06-20-937-2338
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: 06-26-303-678
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------