Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/147
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.12.19.
Iktatószám: 19784/2012
CPV Kód: 45232420-2;71300000-1
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: +36/29/337-101
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36/ 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
A kivitelezés alapadatai:
Műszaki megoldás: A meglévő tisztítástechnológia és műtárgyainak megtartása mellett azzal párhuzamosan kialakítva, a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett.
Jelenlegi hidraulikai kapacitás: 600 m3/d. Biológiai kapacitás: 5000 lakosegyenérték.
Fejlesztés utáni hidraulikai kapacitás: 813 m3/d. Ebből települési folyékony hulladék (a továbbiakban TFH) 30 m3/d. Biológiai kapacitás: 7430 lakosegyenérték.
A szennyvíz mennyiségek meghatározása:
Alsónémedi Nagyközség jelenlegi lakos száma: 5001 fő.
Ebből csatornára kötött lakos szám: 4701 fő.
Csatornára nem kötött lakos szám: 300 fő.
A jelenlegi szennyvízmennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 165.738 m3/év
- csatornán elvezetett: 165.722 m3/év
- TFH: 16 m3/év
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.414 m3/év
- csatornán elvezett: 3.414 m3/év
- TFH: 0 m3/év
Ipari szennyvíz: 29.280 m3/év
- csatornán elvezetett: 24.888 m3/év
- TFH: 4.392 m3/év
Összesen: 198.432 m3/év
Ebből TFH: 4.408 m3/év
A tervezett szennyvíz mennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 214.897 m3/év
- csatornán elvezetett: 214.897 m3/év 625,m3/d
- TFH: 27,6 m3/d
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.755 m3/év
- csatornán elvezetett: 3.755 m3/év 19,9 m3/d
- TFH: 0 m3/év 0,0 m3/d
Ipari szennyvíz: 32.105 m3/év
- csatornán elvezetett: 31.668 m3/év 137,6 m3/d
- TFH: 437 m3/év 2,6 m3/d
Összesen: 250.757 m3/év 813,0 m3/d
Ebből TFH: 30 m3/d
A várható szennyvízterhelés:
Q= 813 m3/d
Q csúcs: 162 m3/h
A várható nyers szennyvíz minőségi adatok:
BOI5 = 548 g/m3
KOI=1200 g/m3
Lebegő anyag = 450-600 g/m3
NH3 – NH4 –N=120-150 g/m3
SZOE=100 g/m3
Ph=6,5-9,0
Prognosztizált BOI5 adatok a jelenlegi terhelések alapján.
Tervezett szennyvíztisztítási technológia:
Az új telep egyedileg méretezett, SEMI SBR és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, mely ún. aktív eleveniszapos, időciklusok alapján, oldott oxigénszint szabályozással működő, totáloxidációs szennyvíztisztítási folyamatot tesz lehetővé.
Az új szennyvíztisztító rendszer a meglévő szennyvíztisztító (0312/1 hrsz-ú terület) hátsó részén, a meglévő SBR reaktorok mögötti szabad területen kerül elhelyezésre. A szennyvízelvezető rendszeren összegyűjtött kommunális szennyvizek továbbra is a telep kiépített nyomóvezetéken érkeznek a tisztító rendszerre.
A szippantott szennyvíz fogadása és kezelése:
A szippantott szennyvizek egy új beépítésre kerülő 10 mm-es kézi rácson keresztül egy 60 m3 hasznos térfogatú fogadó műtárgyba érkeznek, ahonnan előlevegőztetés után átemelő szivattyúval jutnak a hengerrács berendezésre, majd az SBR reaktorokra.
Szennyvíziszap kezelése és elhelyezése:
A fölös iszapok elvétele a tervezett aerob iszapstabilizáló, illetve sűrítő berendezésbe történik. A stabilizált és sűrített iszapok kb. heti gyakorisággal elősűrítővel egybeépített szalagszűrő présen kerülnek víztelenítése, majd fedéllel ellátott konténerben összegyűjtésre. A víztelenített iszap kb. 20 % szárazanyag tartalommal rendelkezik. A víztelenített iszapot a település közelében működő hulladék elhelyező telepre szállítják komposztálásra majd végső elhelyezésre.
Tervezet műtárgyak:
Hengerrács és homokfogó műtárgy
1 db MAIND MID TOP 2/45 típusú Q=162 m3/h
SALSNES filter SF 3000 típusú Q=180 m3/h
5 mm résméretű, gépi tisztítású finomrács, tartalék kézi ráccsal, rácsszemét préssel
Belső átemelő
Átemelő szivattyú: 1 + 1 db FLYGT NT 3127 MT 438 típusú
Q= 162 m3/h, H=7,0 m
Keverő: 1 db FLYGT 4620 típusú
Nyomás távadásos szintmérő: 1 + 1 db
Puffer és SEMI BSR műtárgy:
V= 2x 250= 500 m3 vasbeton műtárgyak
Nyomás távadásos szintmérő: 2 db
FLYGT szaniterelem: 2 x 180 = 360 db
Légfúvók:
2+1 db ROBUSCHI ROBOX ES 35/2P típusú
Q= 318 m3/h, H= 700 mbar
Szennyvíz feladó szivattyú:
2+1 db FLYGT NT 3102 MT 462 típusú
Q= 90 m3/h, H=7,0 m
SBR biológiai reaktor:
V= 4X462 m3/db
FLYGT szaniterelem: 4x187 =748 db
Légfúvó:
4+2 db ROBUSCHI ROBOX ES 45/2P típusú
Q=480 m3/h, H=700 mbar
Keverő:
4+1 db FLYGT SR 4640 típusú
Nyomásérzékelő szintmérő:
4+1 db Datcon típusú
Oldott oxigénmérő optikai 4+1 db
Fölös iszap szivattyú: 1+1 db FLYGT NT 3085 MT 461 típusú
Q=72 m3/h, H=4,0 m
Aerob iszap stabilizátor:
V=216 m3 vasbeton műtárgy
Nyomás távadásos szintmérő: 1 db
FLYGT légbevivő elem: 144 db
Légfúvó: FLYGT NT 3102 MT 462 típusú
Q=90 m3/h, H= 7,0 m
Vegyszeradagoló:
Hypo adagolásához:
1 db ProMinent Beta BT5a 0420 típusú
Q=10 l/h
Tisztított víztároló:
1 db V= 90 m3 vasbeton műtárgy
Nyomás távadásos szintmérő:
1 db Datcon típusú
Mikro szűrő:
2 db TEKNOFANGHI SCRUFILTER FL06D típusú
Q=60 m3/h
Végátemelő szivattyú:
1 + 1 db FLYGT NT 3127MT 438 típusú
Q=90 m3/h, H=10,0 m
Légkompresszor:
2 db ATLAS COPCO LXF 12T típusú
Q=7,2 m3/h, H=10 bar
Légelszívó ventilátor:
5 db HLK – 300 típusú
Leürítő szivattyú:
1 db FLYGT Bibó 2066 MT 231 típusú
Q=50 m3/h, H= 8,0 m
Zsomp szivattyú:
1 db FLYGT Bibó 2052 MT 231 típusú
Q=21,6 m3/h, H=8,0 m
Iszapvíztelenítő szalagszűrős iszapprés:
1 db TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12 típusú
Q=10 m3/h
Forgózsámolyos kocsival és sínnel együtt.
A tisztított szennyvíz leürítése mikro szűrőkön keresztül a meglévő tisztavíztároló, fertőtlenítő és végátemelő műtárgyba történik.
Befogadó: A tisztított szennyvizek befogadója a jelenleg is meglévő és üzemelő 1393,5 km hosszúágú, NA 200 KMPVC vezetéken keresztül a Duna – Tisza csatorna 10 + 574 fkm szelvényben. A befogadóba való becsatlakozás előtt a tisztított szennyvíz egy jelenleg is meglévő és működő kitorkoló műtárgyon halad át, amelyik kiképzésénél fogva oxigéndúsítást végez a tisztított szennyvízben.
A KTVF: 48689/2010. számú elvi vízjogi engedély által meghatározott egyedi határértékek:
Biokémiai oxigénigény ( BOI5) 15,0 mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 50,0 mg/l
Összes nitrogén (öN) 20,0 mg/l
Összes foszfor (öP) 0,7 mg/l
Ammónia-ammónium-N tartalom (NH3-NH4-N) 2,0 mg/l

Szerves oldószer extrakt (SZOE) 2,0 mg/l
A KTVF: 48689/2010. számú elvi vízjogi engedély által meghatározott technológiai határérték:
Összes lebegőanyag (öLA) 35 mg/l
A felhívásban és a dokumentációban alkalmazott márkanév és típusnév megjelölések csak a jelleg meghatározása céljából történtek. Az ajánlattevő a megjelölt márkájú termékektől eltérő termékeket is megajánlhat, ebben az esetben azonban a termékeknek meg kell felelni a hivatkozott minőségi és műszaki követelményeknek, és a kért márkájú termékkel egyenértékűnek kell lenni. Az egyenértékűséget az ajánlatevőnek kell műszaki leírással vagy minőségi tanúsítvánnyal igazolnia.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció, illetve az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
További tárgyak: 71300000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 400
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve (legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap) 50
A választott tisztítási technológia szennyvízterheléstől függő, automatikus váltású, több program szerinti működtetésének megoldása, (igen/nem) 30
A tisztító berendezés terület igénye azzal, hogy a minimális követelmény a meglévő szennyvíztisztító telepen belüli kialakítási lehetőség. 50
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12679 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/08/20 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ALSÓNÉMEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE ÉS INTENZIFIKÁLÁSA.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, mivel az egyetlen ajánlattevő nem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 403.060.800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/12 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------