Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/115
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.09.
Iktatószám:19853/2015
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Csillaghegyi Strandfürdő (1031 Budapest, Pusztakúti út 2-6)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Postai cím: Népfürdő utca 38-40.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Gerlei Nóra
Telefon: +3614524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +3614524501
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése” tervezési szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Csillaghegyi Strandfürdő (1031 Budapest, Pusztakúti út 2-6)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése” tervezési szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése” tervezési szerződés keretében az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő feladata a Csillaghegyi Strandfürdő (1031 Budapest, Pusztakúti út 2-6) területén található, a műszaki leírásban részletezett fejlesztések tervezése, komplett tervcsomag előkészítése engedélyezésre, szakhatósági hozzájárulások beszerzése és kivitelezéshez szükséges tervcsomag elkészítése árazott- és árazatlan költségvetés kiírással együtt.
A fejlesztési terület nagysága: 20.000nm
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési-, valamint meghiúsulási kötbér fizetését írja elő.
A késedelmi kötbér mértéke: a nyertes ajánlattevőnek felróható késedelem esetén a nettó tervezési díj 1%-a/naptári nap, de maximum a nettó tervezési díj 7%-ának összegéig.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a nem szerződésszerű teljesítéssel érintett napokra a nettó tervezési díj 1%-a/naptári nap, maximum a nettó tervezési díj 7%-áig.
Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezési díj 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentációban elhelyezett keretszerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A számla ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti ki a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a számla benyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség.
A fizetésre egyebekben irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti.
A fizetési feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet) 12. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya hiányáról.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja vagy a 4. § fc) pontja szerinti nyilatkozat szükséges.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16. napján megjelent a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok fenn nem állását a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) közzétett útmutató alapján szükséges igazolni.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző napra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha
P/1 Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000 forintot.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb tervezési munkára vonatkozó igazolást/referencianyilatkozatot a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16. § (5) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- az ellenszolgáltatás nettó forint összege,
- a teljesítés ideje,
- a teljesítés helye,
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megjelölése
M/2: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok és kamarai igazolás egyszerű másolatait.
Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére áll.
A magyarországi letelepedésű szakemberek jogosultságának meglétét és érvényességét ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetőleg a Magyar Építész Kamara (www.mekon.hu) elektronikus nyilvántartásaiban ellenőrzi.
Más tagállamban letelepedett szakemberek esetében - amennyiben a bemutatott szakemberek az említett nyilvántartások valamelyikében nem szerepelnek - be kell nyújtani az egyenértékű jogosultságot igazoló, adott tagállamból származó dokumentum magyar nyelvű fordítását az alkalmasság igazolása körében
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik
M/1: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben szerződésszerűen teljesített, meglévő fürdőben vagy strandon vagy uszodában végzett tervezési munkával vagy újonnan építendő fürdő vagy strand vagy uszoda tervezésére irányuló referencia munkával. A tervezési munkának összességben legalább nettó 40 millió forint értékűnek kell lennie.
Az alkalmasság több szerződéssel is igazolható.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

M/2: 2 fő 266/2013, (VII.11.) Korm. rendelet É besorolású okleveles építészmérnökkel, aki rendelkezik legalább 5 éves tervezési szakmai gyakorlattal és
1 fő 266/2013, (VII.11.) Korm. rendelet G besorolású okleveles gépészmérnökkel (épületgépész szakirány), aki rendelkezik legalább 3 éves gépész tervezői szakmai gyakorlattal és fürdőben vagy strandon vagy uszodában végzett tervezői szakmai gyakorlattal és
1 fő 266/2013, (VII.11.) Korm. rendelet V besorolású okleveles villamosmérnökkel (épületvillamossági szakirány), aki rendelkezik legalább 3 év épületvillamos tervezői szakmai gyakorlattal.
Egy fő több alkalmassági követelménynek is megfelelhet, azaz amennyiben egy szakember több jogosultsággal rendelkezik, megjelölhető több pozícióra is.

Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet.
Az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32-33.§-ai.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 30000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti nettó 30.000,- Ft+ÁFA árát a Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni átutalással az Ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10103104-05221622-00000008 számú számlájára legkésőbb a szerződéskötésig. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „Dokumentáció díja - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése”. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38-40. I. em. 15.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (1) - (4) és (6)- (7) bekezdései szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készít, amely különösen az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza.
Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon át kell vennie az Ajánlatkérőtől (Kbt. 49. § (6)), ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció nem átruházható és nem tehető közzé.
Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett, a Kbt. 49.§ (2) bekezdése szerint igazolás- illetve nyilatkozatmintákat (adatlapokat, formanyomtatványokat, stb.) értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére elektronikus úton küldi meg az ajánlattevő által megadott e-mail címre.
A dokumentációt legalább az alábbi információk megadásával kell igényelni: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím - a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címre kell megküldeni. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: Dokumentáció igénylése - „A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése”.
A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig vehető át.
A dokumentáció kiváltása, az ajánlat elkészítése, postázása, esetleges szakértése, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P/1., és III.2.3. pont M/1., M/2 alkalmassági feltételek.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Formai előírások: Az ajánlatot a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, írásban, 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást az ajánlathoz kell csatolni.
A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapon munkanapokon 9.00-15.00, pénteken 9.00:13.00 óra között, az I.1) pontban megjelölt címen lehet leadni. Az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatokat 09.00.-10.00.óra között lehet leadni.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
A csomagolásra rá kell írni: „A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás- ajánlat”, valamint azt, hogy „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen címzetthez továbbítandó!”.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az I.1.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „A Csillaghegyi Strandfürdő kiviteli terveinek és engedélyes terveinek elkészítése” és „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
2. A Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
3. Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, és az ajánlati árat. A Felolvasólapot a dokumentáció tartalmazza.
4. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
5. Ajánlatkérő egyösszegű ajánlati árat értékel, melyet nettó Ft-ban kér megadni a felolvasólapon.
A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell, a Csillaghegyi Strandfürdő (1031 Budapest, Pusztakúti út 2-6) területén található a műszaki leírásban részletezett fejlesztések tervezését, komplett tervcsomag előkészítését engedélyezésre, szakhatósági hozzájárulások beszerzését és a kivitelezéshez szükséges tervcsomag elkészítését, árazott- és árazatlan költségvetés kiírással együtt, emellett a megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal.
Ajánlatkérő kéri az ajánlatban külön nyilatkozatban megjelölni a tervezési díjon belül az energetikai fejlesztési tevékenységre vonatkozó költséget.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az ajánlatában meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, nemleges nyilatkozat becsatolást kérjük.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-ában foglaltakat, mely szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 58.§ (3), 60. § (3) és (5) bekezdése szerint.
8. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladása napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
Az előzőektől eltérően az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum (refereniciaigazolás) esetében a referencia munka teljesítésekori, árbevételre vonatkozó adatok esetén pedig a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell alkalmaznia. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított Forint összeget is.
9. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
10. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, a szerződés teljesítéséhez kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)et kíván igénybe venni, úgy Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerint nyilatkozatok benyújtása szükséges.
11. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."
Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
12. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
13. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § (1)-(9) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
14. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.
15. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
16. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább a nettó ajánlati ár 30%-nak megfelelő mértékű szakmai tervezői felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia.
A felelősségbiztosítást a teljesítést követően további 2 évig folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a Tervező önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át.
17. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő.
18. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
19. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége.
20. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a gerlei.nora@spabudapest.hu e-mail címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése”. A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
21. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az irányadóak.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
23. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárás tart 2015. október 15. napján 10:00. órakor. A találkozási pont címe: 1031 Budapest, Pusztakúti út 2-6. Strand bejárat. A helyszíni bejárás nem minősül a Kbt. 45. § (7) bekezdése szerinti konzultációnak. Az eljárás menetében kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak szerint van mód. Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen, írásban jelezzék a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címen.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/07 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------