Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.10.01.
Iktatószám: 20468/2014
CPV Kód: 45232420-2;71320000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HÍD- Alsónémedi Konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: +36 2933701
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alsonemedi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére és bővítésére FIDIC SÁRGA könyv szerint, generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére és bővítésére FIDIC SÁRGA könyv szerint, generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan.
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
A kivitelezés alapadatai:
Műszaki megoldás: A meglévő tisztítástechnológia és műtárgyainak megtartása mellett azzal párhuzamosan kialakítva, a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett.
Jelenlegi hidraulikai kapacitás: 600 m3/d. Biológiai kapacitás: 5000 lakosegyenérték.
Fejlesztés utáni hidraulikai kapacitás: 813 m3/d. Ebből települési folyékony hulladék (a továbbiakban TFH) 30 m3/d. Biológiai kapacitás: 7430 lakosegyenérték.
A szennyvíz mennyiségek meghatározása:
Alsónémedi Nagyközség jelenlegi lakos száma: 5001 fő.
Ebből csatornára kötött lakos szám: 4701 fő.
Csatornára nem kötött lakos szám: 300 fő.
A jelenlegi szennyvízmennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 165.738 m3/év
- csatornán elvezetett: 165.722 m3/év
- TFH: 16 m3/év
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.414 m3/év
- csatornán elvezett: 3.414 m3/év
- TFH: 0 m3/év
Ipari szennyvíz: 29.280 m3/év
- csatornán elvezetett: 24.888 m3/év
- TFH: 4.392 m3/év
Összesen: 198.432 m3/év
Ebből TFH: 4.408 m3/év
A tervezett szennyvíz mennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 214.897 m3/év
- csatornán elvezetett: 214.897 m3/év 625,m3/d
- TFH: 27,6 m3/d
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.755 m3/év
- csatornán elvezetett: 3.755 m3/év 19,9 m3/d
- TFH: 0 m3/év 0,0 m3/d
Ipari szennyvíz: 32.105 m3/év
- csatornán elvezetett: 31.668 m3/év 137,6 m3/d
- TFH: 437 m3/év 2,6 m3/d
Összesen: 250.757 m3/év 813,0 m3/d
Ebből TFH: 30 m3/d
A várható szennyvízterhelés:
Q= 813 m3/d
Q csúcs: 162 m3/h
A várható nyers szennyvíz minőségi adatok:
BOI5 = 548 g/m3
KOI=1200 g/m3
Lebegő anyag = 450-600 g/m3
NH3 - NH4 -N=120-150 g/m3
SZOE=100 g/m3
Ph=6,5-9,0

A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott egyedi határértékek:
Biokémiai oxigénigény ( BOI5) 15,0 mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 50,0 mg/l
Összes nitrogén (öN) 20,0 mg/l
Összes foszfor (öP) 0,7 mg/l
Ammónia-ammónium-N tartalom (NH3-NH4-N) 2,0 mg/l

Szerves oldószer extrakt (SZOE) 2,0 mg/l
A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott technológiai határérték:
Összes lebegőanyag (öLA) 35 mg/l
A felhívásban és a dokumentációban alkalmazott márkanév és típusnév megjelölések csak a jelleg meghatározása céljából történtek. Az ajánlattevő a megjelölt márkájú termékektől eltérő termékeket is megajánlhat, ebben az esetben azonban a termékeknek meg kell felelni a hivatkozott minőségi és műszaki követelményeknek, és a kért márkájú termékkel egyenértékűnek kell lenni. Az egyenértékűséget az ajánlatevőnek kell műszaki leírással vagy minőségi tanúsítvánnyal igazolnia.
A Vállalkozó feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt (engedélyezési tervek, kiviteli tervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és karbantartási utasítások) teljes körűen elkészítse, illetve az esetlegesen szükséges létesítési vízjogi engedély módosítási, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást le kell folytassa.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció, illetve az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke: nettó 440 283 546 Ft,
(A tartalékkeret a becsült érték 5 %-a.)
Nem elszámolható költségek meghatározása
Fejlesztésre jutó ipari szennyvíz 2 825 m3/év és a fejlesztésre vonatkozó számlázott mennyiség: 52 324 m3/év hányadosa: 5,4%.
Tekintettel arra, hogy az ipari hányad 5%-on felüli része nem elszámolható a pályázatban, ajánlattevőknek figyelembe kell venni, hogy a projekt 0,4% nem elszámolható költséget tartalmaz.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
További tárgyak: 71320000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 438565112
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 400
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve legalább 36 hónap, (a 60 hónapon felüli vállalásokat az ajánlatkérő többletpontszámmal nem értékeli) 50
A választott tisztítási technológia szennyvízterheléstől függő, automatikus váltású, több program szerinti működtetésének megoldása (igen/nem) 30
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11723 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/18 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EGYÖSSZEGŰ FIX ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALSÓNÉMEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE ÉS BŐVÍTÉSÉRE FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINT, GENERÁLKIVITELEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/09/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÍD- Alsónémedi Konzorcium
Postai cím: Karikás F.u.20.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon: +36 29537600
E-mail: tatar.alexandra@ghid.hu
Fax: +36 29537610
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 440283546 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 438565112 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 438565112 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 438565112 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
állapotfelvétel
régészeti munkák
tűzszerészet, lőszermentesítés
geodézia (felmérések és megvalósulási bemérések)
tervezési feladatok, tervezői művezetés
bontási munkák
szakfelügyeletek
szigetelési munkák
felületvédelmi munkák
állagjavítási, állagmegóvási munkák
szakipari (festés, burkolás, bádogos) munkák
aszfalt bedolgozás, útépítési munkák
acél és lakatos szerkezet gyártása, szerelése
geotechnikai munkák
őrzési feladatok
kőműves mesteri, építészeti munkák
épület villamossági munkák
épületgépészeti munkák
elektromos (vezetéképítés, erőátvitel) munkák
irányítástechnika, vezérlés, távfelügyelet szerelés munkái
vízvezeték építése, élőre kötése
csővezeték fektetési munkák
vasbetonszerkezet építési munkák részfeladatai
fuvarozási feladatok
kertészeti munkák
próbaüzemi munkák
laborvizsgálatok
földmunkák, föld elszállítás
építési törmelék, hulladék elszállítás
minőség ellenőrzés
veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás
munkavédelmi koordinátori tevékenység
főépítésvezetői, építésvezetői tevékenység biztosítása
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
G-HÍD Szolgáltató Zrt. (Közös Ajánlattevők vezető tagja) (név) 1138 Budapest, Karikás F.u.20. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Hídépítő Zrt. (Közös Ajánlattevők tagja) (név) 1138 Budapest, Karikás F.u.20. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az eljárás lezárására vonatkozóan az NFM KFF FPF/5175/1/2014 azonosító számon közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/26 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------