Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.03.
Iktatószám:21662/2015
CPV Kód:71220000-6;71245000-7;71246000-4;71247000-1
Ajánlatkérő:Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Tervszállítás, tervezői egyeztetések: 1052 Budapest V., Városház u. 14. III./1. Tervezői művezetés: 1083 Budapest VIII., Balassa u. 3-5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21139
Postai cím: Práter utca 50/A
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Márkus István beruházási igazgató
Telefon: +36 13010406
E-mail: markus.istvan@bik.hu
Fax: +36 17817620
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): biotechnológiai kutatás, fejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan kiviteli tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Tervszállítás, tervezői egyeztetések: 1052 Budapest V., Városház u. 14. III./1.
Tervezői művezetés: 1083 Budapest VIII., Balassa u. 3-5.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan kiviteli tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása tervezési szerződés alapján.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan teljes körű kiviteli tervek elkészítése a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, szabványok, engedélyek és közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő, korszerű szakmai követelmények szerint, valamint tervezői művezetési feladatok ellátása.
A tervezés tárgya: Bionikai Innovációs Központ, amely különféle laboratóriumegységeket befogadni képes kutatóintézet a szükséges kapcsolódó helyiségcsoportokkal. Az épület nettó alapterülete 5 371 m2. Az épület közhasználatú építményrészt is tartalmaz.
Tartalmi követelmények: a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint, valamint minden olyan kapcsolódó tervezési munka, minden olyan egyeztetés lefolytatása, hozzájárulás, engedély, jóváhagyás beszerzése, ami a rendeltetésszerű, gazdaságos, használatra alkalmas épület megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges.
Tervező feladatát képezi a közműszolgáltatóknál (Vízművek, Csatornázási Művek, Gázművek, ELMŰ, egyéb érintett szolgáltatók), illetve az illetékes szakhatóságoknál (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, Mérésügyi Hivatal, Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság, FÖKÉTÜSZ, egyéb érintett szakhatóságok) az esetlegesen szükségessé váló engedélyeztetésben való közreműködés (ideértve különösen de nem kizárólagosan tervegyeztetés, tervjóváhagyatás, a szükséges nyilatkozatok beszerzése) Az egyeztetések költségeit az ajánlati árnak tartalmaznia kell, azért a tervező külön díjazásra nem tarthat igényt. A közműszolgáltatóknál és a hatóságoknál szükséges közműfejlesztési hozzájárulásokat a megrendelő fizeti.
Tervező feladatát képezi továbbá az árazott, árazatlan költségvetés-kiírás készítése a TERC (vagy azzal egyenértékű) költségvetés-készítő programmal, excel táblázati formában is leszállítva, labortechnológiai kiviteli terv, szomszédos épület égéstermék-elvezetés, belsőépítészet (beépített bútorok, technológiához kapcsolódó és egyéb mobíliák, falburkolat, padlóburkolat-kiosztás) tervezése, tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, valamint a tervezői művezetés is.
A részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 72000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a tervezési feladat tekintetében a rész- és végteljesítés vonatkozásában 200 000 HUF / késedelmes nap. Három napot meg nem haladó késedelem esetén az első 3 késedelmes nap kötbérmentes, három napot meghaladó késedelem esetén a kötbért valamennyi késedelemmel érintett napra meg kell fizetni. A kötbér mértéke a nettó tervezési díj maximum 20%-a lehet. A tervezési és felhasználási díj 20%-át elérő késedelmi kötbér esetén megrendelőként szerződő ajánlatkérő a szerződéstől elállhat.
Hibás teljesítési kötbér: a kiviteli tervek elkészítésével összefüggő hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó tervezési és felhasználási díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 20%-a. A szerződés részbeni, kizárólag a tervezői művezetési feladatok tekintetében bekövetkező meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a tervezői művezetés - teljes előirányzati mennyisége alapján számított - nettó ellenértékének 20%-a. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet tartalmazza, amelyet az ajánlati dokumentáció részeként bocsát rendelkezésre az ajánlatkérő.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja. Az ajánlattevő részszámla kibocsátására a dokumentációban meghatározottak szerint jogosult.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számlák ellenértékét a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint átutalással fizeti meg a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdéseiben, valamint a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakra.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza, amelyet az ajánlati dokumentáció részeként bocsát rendelkezésre az ajánlatkérő.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattevők és nyertes ajánlattevő nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését írja elő.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2., 4-8. §-ban, valamint a 10-11. §-ban meghatározottak szerint kell igazolnia, illetve ajánlatkérő e §-ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.
- Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint).
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.). Ajánlatkérő maga ellenőrzi, ha az adott tényre, adatra vonatkozóan rendelkezésre áll ingyenesen hozzáférhető elektronikus, hatósági nyilvántartás magyar nyelven.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján előírja, hogy az ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltaknak mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladása napján (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) vagy azt követően került kiállításra.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő csatolja:
P/1. pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolására az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti - saját vagy jogelődje - beszámolója egyszerű másolatát (kiegészítő melléklet nélkül), ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja].
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legutolsó két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóival azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kiviteli terv készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés]
P/2. pont szerinti alkalmassága igazolására az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya szerinti - kiviteli terv készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása - általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont]
P/3. pont szerinti alkalmasság igazolására az ajánlattevőnek a biztosítási kötvény egyszerű másolati példányát vagy a biztosítótól származó igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolnia. Az igazolásnak a P/3. alkalmassági minimumkövetelményben előírt adatokat tartalmaznia kell.
Ha az ajánlattevő a P/1.-P/2. pontban meghatározott, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében a P/1., illetve a P/2. pontban előírt időszakra vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás, esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges.
A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt nem magyar forintban (HUF) tartalmazó nyilatkozat esetén az ajánlatkérő az átszámítást az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon végzi el. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Az ajánlatkérő az alkalmassági feltétel tekintetében felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A P/1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek, közös ajánlattétel esetén - figyelemmel a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltakra - elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, a P/2.-P/3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
P/1. a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/1 pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságának megállapításához azt kell igazolnia, hogy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából - kiviteli terv készítése és a tervezői művezetési feladatok ellátása - származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 70 000 000 HUF értéket.
P/2. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti - kiviteli terv készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása - tevékenységből származó, az általános forgalmi adó nélkül számított összesen legalább 70 000 000 HUF árbevétellel.
P/3. ha nem rendelkezik legalább 30 000 000 HUF/év és legalább 30 000 000 HUF/káresemény mértékig az ajánlattétel időpontjában fennálló tervezői szakmai felelősségbiztosítással, amely az alvállalkozók teljesítésére is kiterjed.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb építészeti tervezési munkára vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat benyújtása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- az ellenszolgáltatás nettó forint összege,
- a teljesítés ideje (év/hó/nap),
- a teljesítés helye,
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megjelölése.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgy, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó beruházási értéket/műszaki tartalmat!
Az ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevőként teljesített referenciát is, ha a közös ajánlattevő tagjaként végzett teljesítés a saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági követelményt. (Kérjük, erre figyelemmel az nyilatkozatban/igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és műszaki tartalomban is).
M/2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok és kamarai igazolás egyszerű másolatait.
Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, amely szerint a szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére áll.
A magyarországi letelepedésű szakemberek jogosultságának meglétét és érvényességét ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetőleg a Magyar Építész Kamara (www.mekon.hu) elektronikus nyilvántartásaiban ellenőrzi.
Más tagállamban letelepedett szakemberek esetében - amennyiben a bemutatott szakemberek az említett nyilvántartások valamelyikében nem szerepelnek - be kell nyújtani az egyenértékű jogosultságot igazoló, adott tagállamból származó dokumentum magyar nyelvű fordítását az alkalmasság igazolása körében.
Azon szakember(ek) vonatkozásában, aki(k) az ajánlattétel időpontjában a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal és a kamarai regisztrációval még nem rendelkeznek a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
- a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása,
- a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
- az ajánlattevő, közös ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a felhívás III.2.3) M.2. pontjaiban előírt feltételekhez megajánlott szakemberek a magyar kamarai nyilvántartásban szerepelni fognak a szerződés megkötéséig.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat évben összességében legalább 1 (egy) darab megépült (használatba vételi engedéllyel rendelkező), legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építményre, biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épületre, vagy irodaépületre vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építményre szerződésszerűen teljesített, olyan építészeti tervezési referenciával, amely teljes körű kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozott, és a referencia min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű építményre teljesült.
Az ajánlatkérő a közhasználatú építménynek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményt tekinti.
M/2. nem rendelkezik a következő szakemberekkel.
a) legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É besorolású okleveles építészmérnökkel, aki legalább 5 (öt) éves tervezési szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény teljes körű kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
vagy
legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „É” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „É” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki legalább 5 (öt) éves tervezési szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény teljes körű kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
b) legalább 1 (egy) fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G besorolású okleveles gépészmérnökkel vagy energetikai mérnökkel vagy létesítménymérnökkel (mindhárom esetben: épületgépész szakirány), aki legalább 5 (öt) éves gépész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény épületgépészeti kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
vagy
legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „G” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, valamint aki legalább 5 (öt) éves gépész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület, vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény épületgépészeti kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
c) legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T vagy T-É besorolású okleveles építőmérnökkel vagy építészmérnökkel, aki legalább 5 (öt) éves tartószerkezet tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény,vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
vagy
legalább 1 (egy fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a „T” vagy „T-É” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki legalább 5 (öt) éves tartószerkezet tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület, vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
d) legalább 1 (egy) fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V besorolású okleveles villamosmérnökkel (építményvillamossági szakirány), aki legalább 5 (öt) év építményvillamossági tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény épületvillamossági kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
vagy
vagy legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a „V” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, valamint aki legalább 5 (öt) év építményvillamossági tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény épületvillamossági kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
e) legalább 1 (egy) fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G besorolású okleveles gépészmérnökkel (gépészmérnöki technológiai tervezővel), aki legalább 5 (öt) éves gépész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 2 db, megépült (használatbavételi engedéllyel rendelkező), legalább 500 m2 nettó alapterületű laboratórium labortechnológiai kiviteli terve szerepel vagy 1 (egy) fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 (öt) éves gyakorlattal rendelkezik a labortechnológiai tervezés területén, és akinek a személyes referenciái között legalább 2 db, megépült (használatbavételi engedéllyel rendelkező), legalább 500 m2 nettó alapterületű laboratórium labortechnológiai kiviteli terve szerepel,
vagy
legalább egy legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a „G” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, valamint aki legalább 5 (öt) éves gépész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között legalább 2 db, megépült (használatbavételi engedéllyel rendelkező), legalább 500 m2 nettó alapterületű laboratórium labortechnológiai kiviteli terve szerepel vagy 1 (egy) fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 (öt) éves gyakorlattal rendelkezik a labortechnológiai tervezés területén, és akinek a személyes referenciái között legalább 2 db, megépült (használatbavételi engedéllyel rendelkező), legalább 500 m2 nettó alapterületű laboratórium labortechnológiai kiviteli terve szerepel,
f) legalább 1 (egy fő) a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelt szerinti TUÉ besorolású építésügyi tűzvédelmi tervezővel, aki legalább 5 (öt) év tűzvédelmi tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű,
vagy
legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „TUÉ” besorolású építésügyi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel a 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint, valamint aki legalább 5 (öt) év tűzvédelmi tervezői szakmai gyakorlattal is rendelkezik, és akinek a személyes referenciái között 1 db, megépült, legalább 4500 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény, vagy biológiai, orvosi vagy vegyipari kutatólaboratórium épület, vagy irodaépület, vagy legalább 2000 m2 irodaterületet tartalmazó összetett építmény kivitelezési terv készítési referencia szerepel, és a referencia épület min. nettó 1 500 000 000 HUF beruházási értékű..
Egy fő több alkalmassági követelménynek is megfelelhet, azaz amennyiben egy szakember több jogosultsággal rendelkezik, megjelölhető több pozícióra is, de legalább 4 (négy) szakember megjelölése szükséges.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32-33.§; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen
(igen válasz esetén)
x Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 116 - 210107 2015/06/18 (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 1138 Budapest, Váci út 140. III. emelet 17.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen, a bontási eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2.) Az ajánlatok benyújtásának címe: FŐBER Zrt. 1138 Budapest, Váci út 140. III. emelet 17.
3.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart.
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: A dokumentáció elektronikus formában, illetőleg adathordozón térítésmentesen átvehető a FŐBER Zrt. 1138 Budapest, Váci út 140. III. emelet 17. szám alatt, az eljárást megindító felhívás feladásától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kérnie. A regisztrációs adatlapot e-mail útján az ajanlat@fober.hu e-mail címre vagy telefax útján a +36 1 341-5171 fax számra kell megküldeni, dr. Juhász Erzsébet nevére címezve. A dokumentáció átvételére rendelkezésre álló időpontokban az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el.
5.) Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 40. § (1)]
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan a nyilatkozatot abban az esetben is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági követelményt, amelyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
7.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett, eredeti, aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.
9.) A külföldi letelepedésű (székhelyű) gazdasági szereplő(k)nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
10.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
11.) Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban olyan adat vagy tény igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor - a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel - az ilyen adatokat, tényeket nem kell igazolni az ajánlatban, hanem azokat az ajánlatkérő ellenőrzi. Az ajánlatkérő e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
12.) Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatot (amennyiben a cégkivonat megtalálható a Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő ellenőrzi).
14.) Szintén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát/címpéldányait, vagy aláírási mintáját/mintáit, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást eredeti vagy másolati példányban.
15.) Egyéni vállalkozó esetében a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot kell csatolni, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében az ajánlatkérő bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának a csatolását elfogadja, amely alkalmas a képviseleti jogosultság igazolására (pl. aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat)
16.) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a következők az irányadók: az ajánlatot írásban, lehetőség szerint egy db, zárt csomagban kell benyújtani. Az ajánlatok csomagolásának külzetén fel kell tüntetni legalább az alábbiakat: „Ajánlat - »Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan kiviteli tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása« tárgyában” feliratot. Az ajánlatokat 1 eredeti nyomtatott (papír alapú) példányban és az eredeti nyomtatott példánnyal megegyező 1 db elektronikus példányban (.pdf formátum) kell benyújtani. Az eredeti (papír alapú) példányt roncsolásmentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható PDF fájl formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlatok papír alapú eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott másolati példánya eltérése esetén az ajánlatkérő a papír alapú példány tartalmát tekinti irányadónak.
17.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása a felolvasólap kivételével nem kötelező.
18.) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, meghatalmazás, továbbá a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat).
19.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját árbevétel esetén az üzleti év fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot, közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20.) Az ajánlat átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
21.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott határidő lejártáig a FŐBER Zrt. 1134 Budapest, Váci út 140. III. emelet 17. szám alatt sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
22.) Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, akkor az ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat felelős magyar fordításának a csatolására is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával”. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
23.) Az ajánlatkérő - figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra - felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a P/1.-P/3., M/1.-M/2. számú alkalmassági szempontokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ának (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
24.) A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatában megjelölt szakember(eke)t a teljesítés során bevonni.
25.) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult
• ajánlatot aláíró személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
26.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában meghatározottak szerint lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerinti újabb hiánypótlást nem zárja ki és nem korlátozza.
27.) Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő (közép-európai idő) az irányadó.
28.) A beruházás pénzügyi fedezetét az 1493/2012 (XI. 13.) Korm. határozat (1) b) pontja által jóváhagyott forráskeret terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - mint Támogató - által kedvező elbírálásban részesített ED_14-1-2014-0002 regisztrációs számú kérelem alapján vissza nem térítendő támogatása biztosítja.
29.) Szerződés időtartama, befejezési határideje: Az ajánlatkérő a szerződés 24 hónapban megjelölt időtartamát az alábbiak figyelembevételével határozta meg:
Kiviteli tervezés: 4 hónap
Tervezői művezetés várható időtartama: 14-16 hónap (a kivitelezés tervezett időtartamához igazodóan).
A kivitelezési tervezés időszaka és a tervezői művezetés időszaka között kerül lebonyolításra a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.
A szerződés befejezési határideje: használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja.
30.) Postai cím vonatkozásában az I.1. pontban megjelölt cím helyett a 1052 Budapest, Városház u. 14. III. em. 1. cím alkalmazandó.
31.) A tervezett művezetési alkalmak száma legfeljebb 180 alkalom (előirányzat). A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötni tervezett szerződés tekintetében tervezői művezetési alkalom: legfeljebb napi 4 óra/ szakági tervezői művezetés. A tervezői művezetési alkalmak elszámolása a ténylegesen igénybevett mennyiség alapján történik, az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes előirányzati mennyiség igénybevételére. A tervezői művezetésre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza, amelyet az ajánlati dokumentáció részeként bocsát rendelkezésre az ajánlatkérő.
32.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés szerinti mennyiségen belül a PET/CT központ, Radiokémiai laboratórium, Képalkotó diagnosztika kiviteli terveit csak abban az esetben kell elkészíteni, ha erre vonatkozóan az ajánlatkérő mint megrendelő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül írásbeli megrendelést tesz. Ilyen tartalmú megrendelés hiányában ezek a tervek nem képezik a szerződéses feladat részét. A megrendelés elmaradása esetén az ajánlatkérőnek indokolási kötelezettsége nincs.
33.) Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) az összesítőben külön soron kell szerepeltetni „PET/CT központ, Radiokémiai laboratórium, Képalkotó diagnosztika kiviteli terveinek készítése - tervezési és felhasználási díjá”-t.
34.) Ajánlatkérő a III.2.3. pontban alkalmazott „összetett építmény” kifejezés alatt olyan épületet vagy építményt ért, amely az iroda funkció mellett más funkciót is ellát, pl.: iroda- és raktárépület.
35.) A szerződéskötésnek feltétele lesz, hogy az ajánlattevő/közös ajánlattevők nyertessége esetén a III.2.3) pont M.2 alkalmassági feltételek igazolására megnevezett azon szakemberek tekintetében, akik az ajánlattétel benyújtásának az időpontjában az előírt kamarai regisztrációval még nem rendelkeznek, rendelkezzenek az előírt magyar kamarai nyilvántartásba vétellel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megnevezett - Magyarországon valamint a nem Magyarország területén letelepedett - szakemberek vonatkozásában a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet és a 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember(ek) a magyar kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak). A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, amely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kh.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kh.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 140. III. emelet 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Juhász Erzsébet /dr. Szenczi Zalán
Telefon: +36 13415503
E-mail: ajanlat@fober.hu
Fax: +36 13415171
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 140. III. emelet 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Juhász Erzsébet /dr. Szenczi Zalán
Telefon: +36 13415503
E-mail: ajanlat@fober.hu
Fax: +36 13415171
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 140. III. emelet 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Juhász Erzsébet /dr. Szenczi Zalán
Telefon: +36 13415503
E-mail: ajanlat@fober.hu
Fax: +36 13415171
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.