Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.30.
Iktatószám: 21731/2015
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Egyed Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: egyed.andrea@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi szám
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Épület teljes szerkezeti és homlokzati kialakítása, szakipari, elektromos és épületgépészeti szerelési munkák elvégzése.
Alapterület:
földszint: 313,6 m2
emelet: 136,8 m2
belső tér összesen: 450,4 m2
fedett-nyitott fogadótér: 72,3 m2
építészet
elektromos munkák
gépészeti munkák
tereprendezés
Alapozás: vasbeton gerendarács, kútalapozás, tervezett mélység - 4,5 m. Az épület az eredetileg tervezett helyéhez képest 1,5 m-rel nyugati irányba tolódik, megtartva a jelenleg is a helyszínen lévő, újonnan épített lépcső teljes szerkezetét. Ezért szükséges egy összekötő monolit vasbeton támfalat építeni a főépület és a melléképület között.
Földszinti aljzat 10 cm vastag, emeleti aljzat 8 cm vastag vasbeton lemez, burkolaton is átvezetett dilatációval.
Függőleges teherhordó falak 44 cm-es falazóblokkból épülnek, illetve egyes helyeken 20 és 30 cm vastag monolit vasbeton fal készül.
1 belső és 1 külső lépcsőszerkezet épül.A külső lépcső szerelt szerkezetű, horganyzott acélból valósul meg.
A függönyfal szerkezet kialakítása alumínium ablak-ajtó szerkezetek sorolásával valósul meg. A nem frekventált helyen lévő ablakok és ajtók műanyag szerkezetűek, az alumínium nyílászáró szerkezetekkel azonos színű külső fóliázással.
Az rendelkezésre álló tervek a költséghatékony megvalósítás érdekében többször változtak, egyszerűsödtek olyan paraméterekben, amelyekhez nem kell az építési engedélyt módosítani. Ezért a műszaki leírásban, és a tervekben szerepelhetnek olyan elemek, amelyek a jelen eljárásban irányadó költségvetésben már módosításra, vagy elhagyásra kerültek. Ezért az eredeti tervekben lévő műszaki tartalom együtt kezelendő a kiadott költségvetéssel, azzal hogy Ajánlattevőknek jelen eljárásban a költségvetés szerinti műszaki tartalommal kell ajánlatot tenniük, az abban megjelölt tételeket és műszaki tartalmat kell megvalósítani.
A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 7 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Késedelemi kötbér; meghiúsulási kötbér:
A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének a szerződésben rögzített teljesítési határidőre az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget.
Az ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetére vonatkozó kötbér mértéke a szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a/napnak megfelelő összeg, maximum a szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20% a megrendeléstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
A véghatáridő 20 nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 20 napot meghaladja, az Ajánlatkérőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt is köteles az ajánlattevő fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki az Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
A kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
2. Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mérték, melyet Ajánlattevő a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint óvadékként az Ajánlatkérő bankszámlájára (11784009-15514004) történt befizetéssel/átutalással; bank vagy biztosító által vállat garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével teljesíthet.
A Teljesítési biztosíték határidőre (szerződés teljesítésének kezdete) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben az Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.
3. Jótállás: a szerződésszerű átadás-átvételtől számított 36 hónap.
4. Hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka: szerződés szerinti, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mérték, melyet Ajánlattevő a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint óvadékként az Ajánlatkérő bankszámlájára (11784009-15514004) történt befizetéssel/átutalással; bank vagy biztosító által vállat garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével teljesíthet.
A Jótállási biztosíték határidőre (átadás-átvételi eljárás befejezése) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.
Ha és amennyiben a Vállalkozó a jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Jótállási biztosítékot lehívni. Megrendelő a Jótállási biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.
A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés teljesítése során 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be (I. rész-számla 40 %-os, II. rész-számla 80 %-os, végszámla 100 %-os teljesítésnél). A számlák a Megrendelő által történő teljesítési igazolás esetén állíthatók ki. Fizetési határidő: 30 nap. A teljesítési igazolás előtt be kell nyújtani a kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, garancia jegyeket, a beépített anyagokra vonatkozó teljesítmény nyilatkozatokat, a fentieken túl a végszámla esetén a megvalósulási dokumentációt is, valamint a lezárt érvényes jogszabály szerint előírt építési napló oldalainak papírformátumú példányát.
Az ellenérték a Megrendelő által igazolt teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ábanmeghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseivel összhangban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései előírtak szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
A Kbt. 131. §-a és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő az összes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió Ft előlegként történő kifizetést kérheti, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kéréséről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkoznia (az ott meghatározott esetben igazolnia), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A kizáró okok igazolása tekintetében kérjük az ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján közzétett, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatójára (2014. évi 57. szám).
Az ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatátnyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának dátumától, és kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P.1) a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre állnak).
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, elegendő benyújtani a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és amegfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évben összesen legalább nettó 150 millió forint közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevétellel.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2)az előző pontban foglaltakon túl akkor is, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezeta Ptk. 6:419. §-ában foglalt szerint kezesként feleaz ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek
M.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit. (A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdése szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
M.2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében az ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 2) bekezdésnek e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt, szakmai gyakorlatot igazolni tudó szakemberének a szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, a végzettséget/képzettséget igazoló okirata másolatát, továbbá a rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A szakemberek bemutatásának tartalmaznia kell a szakemberek nevét, végzettségét, a szakmai gyakorlati idejét és felelős műszaki vezetői regisztrációs számát.


M.3.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer szerinti vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamaiban bejegyzett szervezettől származó érvényes tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékok másolati példányát.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, elegendő benyújtani a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha
M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgyának (magasépítés) megfelelő tárgyú, legalább nettó 150.000.000 forint ellenszolgáltatási összegű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesített referenciával.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés alapján, amennyiben a Közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a Közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A Kbt. 129. § (7) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10. § (2) bekezdése szerint, az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az Ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az Ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az Ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az előírt referencia a teljes építési kivitelezésre vonatkozik.
M.2.)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV. 1. rész 2. pontjában meghatározott "MV-É" kategóriás felelős műszaki vezetői képesítéssel rendelkező vagy azzal egyenértékű képesítésű felelős műszaki vezetővel, aki minimum 2 éves (24 hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzési eljárás tárgyára (magasépítés) vonatkozó ISO 14001-es környezetközpontú irányítási rendszer szerinti, vagy azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamaiban bejegyzett szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházás teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap ) Időpont: 9:30
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 9:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 9:30
Hely: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata; 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. I. emelet 109. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
Az Ajánlattevő, vagy az Alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. Az ajánlati dokumentáció személyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján - Ajánlatkérő székhelyén minden munkanap 9-11 óráig, a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.
A dokumentáció nem átruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P.1), III.2.3. pont M.1.), M.2.), M.3)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: 1.800.000.- Ft
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:
- az Ajánlatkérő 11784009-15514004-00000000 sz. bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy
- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti bank vagy biztosító által vállalt garanciát kell átadni (a garancia érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 25.§ (5) bekezdés]
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat a Kbt. 61. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 1 papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú - lehetőség szerint 1 db pdf fájlban rögzítve), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Vállalkozási szerződés a Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
2.Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 67.§ szerinti körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésének második fordulata tekintetében rögzíti, hogy abban az esetben, ha az ajánlattevő a hiánypótlásában az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlásra, úgy Ajánlatkérő korlátlanul biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.
4. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés és a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik.
Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: E-mail: egyed.andrea@zuglo.hu
6. Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt. 25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
7. Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 60. § (6) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tűntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
8. Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3)-(5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie.
9. A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Ajánlattevő abban az esetben is köteles nyilatkozatot csatolni, ha nem vesz igénybe a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és/vagy b) pontja szerinti alvállalkozót (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
10. A Kbt. 55 § (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55 § (6) bekezdése: Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c)a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő abban az esetben is köteles nyilatkozatot csatolni, ha nem vesz igénybe a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - kizárólag ajánlja.
12. Az ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell:
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. § értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban.
13. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
14. Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles az alvállalkozókra is kiterjedő, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó alábbi felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
• teljeskörű építés-szerelési és vagyonbiztosítás 150 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény összegre,
• általános felelősségbiztosítást kötni a szerződéses munkákra 150 millió Ft-os limit összeggel.
Ajánlattevő köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatához csatolni.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, Ajánlatkérő azt visszalépésnek tekinti, és ha az összegezésben Ajánlatkérő hirdetett második helyezettet, úgy a szerződést a második helyezettel köti meg.
15. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
16. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként be kell becsatolnia a megvalósításhoz tervezett kivitelezés-technológiai sorrendnek megfelelő műszaki és pénzügyi ütemtervet és az időbeli organizációt.
18. Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus költségvetés tételeinek sorrendjét. Ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást nem eszközölhet. A dokumentáció mellékletét képező - elektronikus formában megküldött - költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD - melyen a költségvetés xls vagy xlsx formátumban is szerepel) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó
19.) Csatolni kell az ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában.
A fentiekben hivatkozott tanúsítványt elegendő közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevő részéről, alvállalkozó bevonása esetén vagy az ajánlattevő vagy az alvállalkozó részéről becsatolni.
20. A felhívásban nem szabályozott rendelkezések esetében a Kbt. és a végrehajtási rendeltek az irányadóak.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------