Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2010.08.11.
Iktatószám: 21834/2010
CPV Kód: 45000000-7;45316210-0 45000000-7;45000000-7;45316210-0
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2010.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. György Balázs
Telefon: 06 29 / 337-362
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: 06 29 / 337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alsónémedi településközponti és közbiztonsági fejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Alsónémedi településközponti és közbiztonsági fejlesztése keretén belül
1. rész: templom körüli tér felújítása tárgyú vállalkozási szerződés
2. rész: sportpálya felújítás tárgyú vállalkozási szerződés
3. rész: térfelügyeleti rendszer szállítása, üzembe helyezése, karbantartása tárgyú vállalkozási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45316210-0
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Alsónémedi településközponti és közbiztonsági fejlesztése keretén belül
1. rész: templom körüli tér felújítása: 1449 m2 térburkolat, 8 db jelzőtábla, 1 db akadálymentesített gyalogátkelőhely, 2 db beszélő hangjelző felszerelése, parkolóhelyek kialakítása, növénytelepítés és egyéb járulékos tevékenységek
2. rész: sportpálya felújítás: 246 fm kerítés építés, 1 db nagykapu, 3 db kiskapu, 1 db akadálymentesítő betonrámpa, 3 db kapcsolószekrény cseréje, 14 db lámpatest és a hozzájuk tartozó kötőelemek, szerelvények felszerelése, 22 db támlás pad felújítása
3. rész: Térfelügyeleti rendszer létesitése Alsónémedi nagyközségben
Előzetesen elkészült műszaki megvalósítási tervek alapján 8 db szabadon pozícionálható Dome kamerát magában foglaló, IP alapú 5GHz –es 100
mbps átviteli genrichálózatot alkalmazó mikrohullámú és vezetékes adatátvitelt megvalósító nagyközségi térfelügyeleti rendszer kiviteli tervezése és megvalósítása a Rendőrség KMB-irodájában üzemelő 1 munkahelyes felügyeleti központtal és egy távoli adat-terminállal együtt.
A részletes specifikációt a műszaki dokumentáció tartalmazza )
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/12/01 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, jótállás, továbbá az alábbi biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint: Előleg visszafizetési garancia, Megvalósulási garancia, Jótállási garancia.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A munka ellenértékének finanszírozását ajánlatkérő a KMOP pályázaton igényelt pályázati forrásból, valamint ajánlatkérő saját forrásából kívánja megoldani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 48. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, amennyiben az ott meghatározott esemény bekövetkezik. Az előleg és a részszámlázási lehetőség részben biztosítva van a dokumentációban részletezettek szerint. A végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően van lehetőség, kivéve a Kbt. 305. § (2) bekezdésben foglaltakat. Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési garancia átadása és ezen biztosíték Ajánlatkérő részéről történő elfogadása.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai valamelyikében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Ajánlattevő – közös ajánlattevők – vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolást a legnagyobb értékű részteljesítés - anyagköltség és munkadíj forrásának igazolására. Hitelt érdemlő igazolásnak tekinti az ajánlatkérő a bankgaranciát, a bankszámlapénzt, a banki fedezet igazolást, a banki hitelígérvényt, a banki hitelkeret igazolást, az ajánlattevő által már elvégzett munka nem vitatott ellenértékének kifizetésére kiadott ígérvényt harmadik személy részéről, amennyiben a harmadik személy a maga tekintetében is a fentiek szerint igazolja a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását. Több igazolás esetén a rendelkezésre álló forrást ugyanazon napra szólóan kell igazolni. Az igazolásoknak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbinek kell lennie.
b) Valamennyi rész esetében Ajánlattevőnek – közös ajánlattevőknek – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a legutóbbi három lezárt üzleti éveire vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, a kiegészítő melléklet csatolása nem elvárás).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha (együttesen kell megfelelni) nem tudja igazolni, hogy a legnagyobb értékű részteljesítés anyagköltség és munkadíj forrása (a dokumentáció szerint) az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
b) Valamennyi rész esetében Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó akkor alkalmas (külön-külön kell megfelelni), ha mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti évből legalább egy évben nem volt negatív, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Alkalmatlanná minősítési tényező az alkalmassági feltételeknek megfelelés igazolásának elmulasztása.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban a minimumkövetelményekben hivatkozott kivitelezések ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell benyújtani.
b) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerint a szakember önéletrajzának, végzettségét, képzettségét, az alkalmassági feltétel szerinti jogosultságot igazoló okiratok becsatolása szükséges; a szakmunkások esetében a név és a képzettség megjelölése, valamint a képzettség igazolása az elvárás.
c) A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerint az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatások becsatolása szükséges.
d) A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása, igazolás az eszközöknek a szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról, a 3. résznél a telepitett eszközök műszaki IP- alapú on-line távfelügyeletére alkalmas technika, és az esetleges meghibásodások kijavítására képes 24 órás készenléti szerviz-szolgálat ismertetését egy kb. 2500 leütést tartalmazó, cégszerűen aláírt írásos nyilatkozat benyújtásával kell igazolni.
e) A 3. résznél: a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerint a vonatkozó igazolást, illetőleg a Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseknek az ismertetését kell az ajánlathoz csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen:
a) Nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, a vizsgált időszakban összesen legalább az alábbi munkákra vonatkozó referenciával:
1. rész: 1 db legalább 500 m2, vagy legalább bruttó 10 Millió Ft értékű térrekonstrukcióról szóló referencia
2. rész: 1 db legalább bruttó 4 millió Ft értékű építési referencia
3. rész:
legalább egy, szerződésszerűen teljesített, minimum 8 kamerát magába foglaló IP alapú rádiófrekvenciás mikrohullámú és vezetékes kombinációjú térfelügyeleti rendszer kiépítésére vonatkozó referencia
és
legalább egy, szerződésszerűen teljesített, minimum 8 kamerát magába foglaló IP alapú rádiófrekvenciás mikrohullámú és vezetékes kombinációjú rendőrségi kezelésben lévő térfelügyeleti rendszer kiépítésére vonatkozó referencia
és
legalább egy 100
mbps átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó referencia

b) Nem rendelkezik
ba) 1-2. rész esetén legalább a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti 1 fő MV-Ép/A
3. rész esetén legalább a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti 1 fő MV-Ép/ÉV
kategóriájú jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel, aki szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben
bb) továbbá az alábbi képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakemberekkel
1. rész:
3 fő kőműves
2. rész:
2 fő villanyszerelő
szakmunkással
3. rész: a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti V tervezési jogosultsággal rendelkező legalább 5 éves villamos tervezési tapasztalattal rendelkező tervezővel
és legalább 2 fő, legalább külön külön 5 eves projektvezetési szakmai gyakorlattal és Mérnök
Kamarai Tagsággal rendelkező biztonságtechnikai mérnökkel
c) Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma és vezető tisztségviselőinek létszáma együttesen az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben átlagosan nem éri el:
1. rész esetén: 3 főt;
2. rész esetén: 2 főt;
3. rész esetén a 3 főt
d) Nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges, üzemképes állapotú alábbi eszközzel:
1-2. rész: 1 db teherautó
3. rész:
- a telepitett eszközök műszaki IP- alapú on-line távfelügyeletére alkalmas technika, és az esetleges meghibásodások kijavítására képes 24 órás készenléti szerviz-szolgálat.
- mikrohullámú átviteltechnikai eszközök beállításához, jelszintméréséhez szükséges műszer
amely saját tulajdonban van, vagy tulajdonosi nyilatkozattal, illetőleg tulajdonossal kötött szerződéssel bizonyított, hogy az eszköz a munka befejezéséig rendelkezésre áll.
e) A 3. résznél: nem rendelkezik ISO 14001 akkreditált tanúsítással, illetőleg környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy azzal a Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján egyenértékű környezetvédelmi intézkedések megtételének igazolásával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Ár85
Jótállás5
MSZ EN ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer megléte (minőségi részszempont)5
Teljesítési időtartam5
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap )
Időpont: 08:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára: 1. rész: bruttó 60 000 Ft, 2. rész: bruttó 30 000 Ft, 3. rész: bruttó 80 000 Ft.
A dokumentáció árát Perfectus Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12020005-00123746-00100008 számú számlájára kell átutalni. Kérjük, a dokumentáció kiváltási szándékukat lehetőség szerint 2 munkanappal megelőzően írásban jelezzék a perfectuskft@gmail.com e-mailre.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap) Időpont: 08:30
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap)
Időpont: 08:30
Helyszín : Ajánlatkérő székhelye, tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
KMOP-2009-5-2-1/A-09
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.09.10. 17.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.10.01. 09.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció személyesen, az árának megfizetését igazoló dokumentum (számla, vagy banki igazolás, kivonat) másolatának leadása után, az ajánlattételi határidő lejártáig a Polgármesteri Hivatalban, a Titkárságon, munkanapokon 8.00-12.00 óra, illetve az ajánlattételi határidő napján 8.00-08.30 óra között vehető át. A Kbt. 54. §. (4) bekezdés szerinti átvételi mód esetén kérjük a kérelemben megjelölni a számlázási nevet, címet, a postacímet és kérjük csatolni a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentum másolatát.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1., 2., 4. részszempontoknál relatív értékarányosítással, a 3. részszempontnál abszolút értékelési módszerrel, vagyis ha a kért feltétel teljesítését az ajánlattevő igazolja, akkor 100 pontot kap, amennyiben nem, úgy 1 pontot kap.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Hiánypótlás a Kbt. szerint lehetséges.
3. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ilyet hirdet.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 71. § (3) bekezdése és a 72. § szerinti nyilatkozatokat.
5. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
6. A jelen közbeszerzés szerződésének teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdését alkalmazza.
8. Az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
9. A 3. rész esetén az ajánlat érvényességi feltétele, hogy ajánlattevő igazolja, hogy
- rendelkezik biztonságtechnikai rendszerek telepítésére
vonatkozóan minimum 200 mFt/év osszegű felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolással, vagy nyilatkozik, hogy ilyen biztosítást köt a közbeszerzési szerződés megkötésig
- a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagságára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolással.
10. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtti 12. napon 08.00 órától helyszíni konzultációt tart, az I.1. címen.
11. Az ajánlatkérő az 1. és 3. rész esetén ajánlati biztosíték nyújtására tart igényt, mely teljesíthető az ajánlattevő választása szerint vagy részenként 900 000 Ft értékű készpénz befizetésével, átutalásával az ajánlatkérő számlájára, vagy ilyen értékű feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia nyújtásával, vagy ilyen értékű biztosítási szerződés alapján kiállított, a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvénnyel, az ajánlatkérő, mint jogosult javára szólóan. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot az ajánlathoz mellékelni kell, melynek az ajánlattétel határidejét követő 60. napig érvényben kell lennie. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és az - esetlegesen - másodikként kihirdetett ajánlattevő kivételével. Esetükben a szerződés aláírását követő 10 napon belül történik meg az ajánlati biztosíték visszautalása, illetve felszabadítása. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
12. A 3. résznél a technikai üzemeltetésre vonatkozó feltételek az ajánlatkérési dokumentációban találhatók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 35.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: 06-30-20-10-302
E-mail: perfectuskft@gmail.com, perfectus@perfectus.hu
Fax: 06-26-303-678
Internetcím (URL): www.perfectus.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás templom körüli tér felújítása
1) A rész meghatározása
templom körüli tér felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1. rész: templom körüli tér felújítása: 1449 m2 térburkolat, 8 db jelzőtábla, 1 db akadálymentesített gyalogátkelőhely, 2 db beszélő hangjelző felszerelése, parkolóhelyek kialakítása, növénytelepítés és egyéb járulékos tevékenységek
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás sportpálya felújítás
1) A rész meghatározása
sportpálya felújítás
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
2. rész: sportpálya felújítás: 246 fm kerítés építés, 1 db nagykapu, 3 db kiskapu, 1 db akadálymentesítő betonrámpa, 3 db kapcsolószekrény cseréje, 14 db lámpatest és a hozzájuk tartozó kötőelemek, szerelvények felszerelése, 22 db támlás pad felújítása
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás térfelügyeleti rendszer
1) A rész meghatározása
térfelügyeleti rendszer
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316210-0
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
3. rész: Térfelügyeleti rendszer létesitése Alsónémedi nagyközségben
Előzetesen elkészült műszaki megvalósítási tervek alapján 8 db szabadon pozícionálható Dome kamerát magában foglaló, IP alapú 5GHz –es 100
mbps átviteli genrichálózatot alkalmazó mikrohullámú és vezetékes adatátvitelt megvalósító nagyközségi térfelügyeleti rendszer kiviteli tervezése és megvalósítása a Rendőrség KMB-irodájában üzemelő 1 munkahelyes felügyeleti központtal és egy távoli adat-terminállal együtt.
A részletes specifikációt a műszaki dokumentáció tartalmazza.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------