Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.03.
Iktatószám: 21955/2015
CPV Kód: 45214200-2;45214210-5;71220000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): költségvetési szerv
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): sport
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
NUTS-kód HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak: 45214210-5
71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:
A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola - a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal - tervezése, kivitelezése.
Tervezési feladatok:
- felmérési/bontási terv elkészítése
- koncepcióterv elkészítése
- építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- engedélyeztetés (a vonatkozó jogszabályokban rögzített valamennyi, a kivitelezéshez szükséges jogerős, végrehajtható engedélyhatározat beszerzése, Megrendelő meghatalmazása alapján)
- kiviteli tervdokumentáció (belsőépítész, bútorozási tervvel együtt) elkészítése
a vonatkozó jogszabályi előírások és az ajánlatkérő által kiadott tervezési program alapján.
Kivitelezési feladatok:
- A jogerős építési engedély és az ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása, az építési telken álló felépítmények bontási munkáival együtt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek magasépítési és mélyépítési feladatokat is el kell látnia.
- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő ilyen irányú igénye, illetve utasítása alapján a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérők tájékoztatási tevékenységének biztosítása céljából - köteles minden segítséget megadni a projekt kommunikációs feladatainak ellátásával megbízott személynek. További információt a szerződés tervezet tartalmaz.
- A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.
A tervezési programban előirányzott nettó alapterületek:
Bontás:
A kialakított telken lévő felépítmények bontása: 533 m2
Kivitelezés:
a) Általános oktatási területek: 2180 m2
b) Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek: 315 m2
c) Étkeztetési területek: 520 m2
d) Sportcsarnok: 2470 m2
e) Közösségi területek: 2035m2
f) Üzemeltetési területek: 425 m2
Felépítmény mérete összesen: 7945 m2
Kültéri területek: 3495 m2
Főbb mennyiségek a tervezés vonatkozásában:
a) a felmérési/bontási tervet 2 (két) példányban papír alapon,
b) a koncepció tervet 5 (öt) példányban papír alapon,
c) az engedélyezési tervet 5 (öt) példányban papír alapon,
d) a kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon (árazott és árazatlan költségvetéssel),
e) valamennyi tervet 1 (egy) példányban, elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban kéri ajánlatkérő.
További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 470 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendelkezésre bocsátását írja elő:
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § értelmében jogosult összesen a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 (öt) százalékának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 126.§ (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. Az előleg - visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egy időben kell rendelkezésre bocsátani.

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (2) alapján teljesítési biztosíték rendelkezésre állását írja elő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként. A teljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 (öt) százaléka.
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésére rendelkezésre kell bocsátania. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő napon 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. A teljesítési biztosíték rendelkezésre-bocsátásának elmaradása a szerződés meghiúsulásának minősül. Amennyiben a biztosíték a szerződéskötést követően előállt okból nem felel meg a szerződés követelményeinek, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, és kötbér-, illetve kárigényeit, egyéb igényeit érvényesíteni.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 (öt) százalékának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a jótállási időszakra.
A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. Ajánlatkérő teljes körű jótállás (hiba bejelentési időszak) vállalását írja elő a jótállási időszak kezdetétől kezdődően 48 hónap időtartamra. A jótállási biztosítéknak a műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól a jótállási időszak lejártáig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
A nyertes ajánlattevő a tervezés és kivitelezés tekintetében, a Ptk. 6:171.§ (1) bekezdése alapján teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállás időtartama: 48 hónap. A jótállási időszak kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételt követő naptári nap.
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a teljesítési és a jótállási biztosíték, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható biztosító vagy bank által vállalt garancia formájában, banki készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú HUF számlájára óvadékként történő befizetéssel (átutalással) is.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bank vagy biztosító által vállalt garancia formáját választja, a biztosíték nyújtója által kiállított nyilatkozat eredeti példányát kell ajánlatkérőnek átadni. Ajánlatkérő kizárólag olyan nyilatkozatot köteles elfogadni, amelyben a biztosíték nyújtója visszavonhatatlanul és feltétlenül vállalja, hogy amennyiben ajánlatkérő fizetési felszólítás formájában érvényesíteni kívánja a biztosítékot, úgy a nyertes ajánlattevő helyett ajánlatkérő első felszólítására átutalja a biztosítéki összegből ajánlatkérő által megjelölt összeget ajánlatkérő bankszámlájára. A biztosítékot nyújtó nyilatkozatában rögzíteni kell, hogy a biztosítékot nyújtó az alapjogviszonyt nem vizsgálja, a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, ajánlatkérővel szembeni követeléseit érvényesítse. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a biztosítékot nyújtó a biztosíték érvényesítésére vonatkozó ajánlatkérői fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely ajánlatkérő érvényesítési jogát korlátozza.
A Kbt. 130. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő az alábbi, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186:§-a szerinti szerződést megerősítő biztosítékok rendelkezésre bocsátását írja elő, figyelemmel arra, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti bármely teljesítési határidőhöz (részhatáridő, véghatáridő) képest késedelembe esik - ide értve azt az esetet is, amennyiben bármely szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségét nem az ajánlatában foglaltaknak megfelelően teljesíti - késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke az egyes teljesítési részhatáridőkhöz rendelt részszámlára eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5 (fél) százaléka naponta, de legfeljebb az egyes teljesítési részhatáridőkhöz rendelt részszámlára eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. Bármely szerződéses határidő tekintetében a 20 (húsz) naptári napot meghaladó késedelem súlyos vállalkozói szerződésszegésnek minősül, amely megnyitja a Megrendelő számára a szerződés azonnali hatályú felmondáshoz fűződő jogot.
Hibás teljesítési kötbér:
Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,05 százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból lehetetlenül - beleértve azt is, ha ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt felmondja, vagy attól eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 (harminc) százaléka.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő - az igényelt előleg összegével megegyező mértékű -előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidőben kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg kifizetésének a feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 7 (hét) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbi ütemezés szerint:

a) az első részszámla benyújtható a jogerős építési engedély megrendelő általi átvételét követően a tervezés nettó vállalkozói díjának 45 (negyvenöt) százalékáról;
b) a második részszámla benyújtható a kiviteli tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követően a tervezés nettó vállalkozói díjának 55 (ötvenöt) százalékáról;
c) a harmadik részszámla benyújtható a műszaki előrehaladás 15%-ának elérésekor, a kivitelezés tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjának 15 (tizenöt) százalékáról;
d) a negyedik részszámla benyújtható a műszaki előrehaladás 30 %-ának elérésekor, a kivitelezés tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjának további 15 (tizenöt) százalékáról;
e) az ötödik részszámla benyújtható a műszaki előrehaladás 45 %-ának elérésekor, a kivitelezés tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjának további 15 (tizenöt) százalékáról.
f) a hatodik részszámla benyújtható a műszaki előrehaladás 60 %-ának elérésekor, a kivitelezés tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjának további 15 (tizenöt) százalékáról.
g) a hetedik részszámla benyújtható a műszaki előrehaladás 75 %-ának elérésekor, a kivitelezés tartalékkeret nélküli nettó vállalakozói díjának további 15 (tizenöt) százalékáról.
Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a Nemzeti Sportközpontok által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról a végszámlát kiállítani, azzal, hogy nem tagadható meg a létesítmény átvétele a létesítmény olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, figyelemmel a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésére. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a részszámlákon és a végszámlán túl jogosult, az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről is számlát benyújtani. A tartalékkeretre és vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A részszámla és a végszámla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő. A fizetési késedelem vonatkozásában a Ptk. 6: 155.§ (1) és (2) bekezdése is irányadó.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet
b) Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
c) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
d) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
e) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet
f) Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat;
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Vállalkozónak a teljesítés során ISO 14001 környezetirányítási, vagy EMAS, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszernek (a továbbiakban: rendszer) megfelelően kell eljárnia, továbbá köteles a rendszer érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja),
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
- Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- - Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
- Az ajánlattevőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)- d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okok igazolási módjánál irányadó továbbá:
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.),
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.).
A kizáró okok saját nyilatkozattal történő igazolása esetén felhívja ajánlatkérő ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből és tervezésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés c) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P1) A mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül legalább 2 évben negatív volt, valamint a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből és tervezésből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 milliárd forintot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az évek összességét tekintve nem érte el legalább a nettó 2,5 milliárd forintot;
- a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből és tervezésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele az évek összességét tekintve nem érte el legalább az 2.100.000.000 forintot.

Közös ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik. (Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett, legjelentősebb, jelen eljárás tárgyával megegyező építőipari kivitelezési munkák (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás) és tervezési munkák ismertetését. Az ismertetést a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a referenciamunkát teljesítő gazdasági szereplő megnevezését, a teljesítés helyét és befejezésének idejét (a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (ÉV/HÓ/NAP részletezettséggel), az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezést, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben résztvevő ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés b) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján vonható be.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt érő kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referencia/referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol/igazolnak.
M2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja (M2)a)-g)),
- a szakember végzettsége,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakemberek végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve, címe, a felelős műszaki vezetői/tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat ismertetése,
- annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná,
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései és a (6) bekezdés a) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés a) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.

M3) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerű aláírással ellátott kimutatást nyilatkozat formájában az ajánlati felhívás feladást megelőző három évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselői létszámról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés a) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.
Irányadó továbbá a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 17. § (1a) bekezdése.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építőipari kivitelezési munkára (építés és/ vagy átalakítás és/vagy felújítás), és tervezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t:
M1)1 Legalább összesen 5000 m2 nettó alapterületen végzett, építőipari kivitelezési munkákra (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás) vonatkozó referencia/referenciák, ahol az ellenszolgáltatás összege összesen elérte legalább a nettó 2,1 milliárd forint összeget.
M1)2 Legalább 1 darab, építőipari kivitelezési munkára (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás) vonatkozó referencia, ahol a megvalósítás tartalmazott konyha és/vagy sport funkciójú épületrészt, valamint legalább nettő 50 millió forint értékű tervezést.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, ugyanakkor legfeljebb 3 darab szerződésből igazolható.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:
a) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
b) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
c) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
d) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 2. pontja Építési tervezési terület - É kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.

e) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 26. pontja Tartószerkezeti tervezési szakterület - T kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
f) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 28. pontja Építmények gépészeti tervezési szakterület - G kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
g) Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 29. pontja Építményvillamossági tervezési szakterület - V kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben, összesen legalább 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal és évente legalább 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal.
Közös ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára (HUF) 65
Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkára (HUF) 10
A Döntés - előkészítő tanulmány szakmai kidolgozottsága 25
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-15-2546
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 76200 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételára (60.000 Ft+ÁFA) azaz: bruttó 76. 200 Ft átutalással fizetendő a BMSK Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. Az átutalási megbízáson a jogcímet: „Dokumentáció ellenértéke - Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése” és a „75-15-2546” hivatkozási számot fel kell tüntetni. Az átutalásról szóló igazolás: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya, E-bank használata esetén a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00
(adott esetben) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § (1), (3)-(4), valamint (6) és (7) bekezdései is irányadóak.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az ajánlati dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-13:00 óra között (helyi idő szerint).
A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 115. sz. iroda címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető a dokumentáció postai úton történő megküldése. A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.
Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá a teljes ajánlati dokumentáció elektronikus formában (a papír alapú dokumentáció .doc formátumban, a műszaki dokumentáció .xls és .pdf formátumban), CD-n kerül átadásra. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-13:00 óra között a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 115. sz. iroda címen.
2.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2015. november 11. 10:00 óra.
Találkozás helyszíne: Dunakeszi Város Önkormányzata 2120 Dunakeszi, Fő út 25. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
3.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
4.) Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot az ajánlathoz).
7.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
9.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
10.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
11.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
12.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. § (3) bekezdés második mondatában foglalt fordulat!]
Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
14.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában megadott telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a zalai.peter@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a zalai.peter@bmsk.hu címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
16.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseire.
17.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19.) A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
20.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2)a) pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)b) pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)c). pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig, az M2)d) pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint É, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)e) pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint T, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)f) pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint G, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)g) pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint V, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról nyilatkoznia szükséges.
Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát és az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
21.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
22.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
23.) A tartalékkeret felhasználásának módja a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján: A kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
24.) Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 500 millió HUF/káresemény, és legalább 1 milliárd HUF/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjára megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjára nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
25.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
26.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
27.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
28.) A nem magyarországi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
29.) Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
30.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60 § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
31.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
32.) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell műszaki ütemtervet, pénzügyi ütemtervet és organizációs tervet. Az ütemterveket - amennyiben alkalmazható - hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) kéri ajánlatkérő alkalmazni. Az ütemtervek és az organizációs terv nem képezik a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat részét, kizárólag az ajánlatkérő informálására szolgálnak, melynek változásához nem kapcsolódik szerződéses szankció, szerződésmódosítás tárgyát sem képezi.
33) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatához döntés-előkészítő tanulmányt kell csatolnia, melyhez elbírálási részszempont kapcsolódik és a szakmai ajánlat részét képezi. Az elbírálási részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében (Kbt. 67.§ (7) bekezdés b) pont). A bírálati részszemponttal kapcsolatos módszertani ismertetőt a dokumentáció tartalmazza részletesen figyelemmel a Kbt. 71.§ (5) bekezdésére.
34.) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az 1. és 2. számú bírálati részszempontok vonatkozásában a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 3. értékelési részszempont esetében az értékelés a sorba rendezés módszere alapján történik. A sorba rendezés módszerével kapcsolatos részletes információkat a dokumentáció tartalmazza
35.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.4. pontjában foglaltak szerződéskötési feltételnek minősülnek. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig, nem rendelkezik a III. 1.4. pontban foglaltakkal, úgy azt az ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésének tekinti és jogosult a 2. összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szerződést kötni.
36) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.
37.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán közös ajánlatkérői megállapodás jött létre Dunakeszi Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok között, amelyben Dunakeszi Város Önkormányzata a Kbt. 21. § (3) bekezdés alapján meghatalmazta az Nemzeti Sportközpontokat az eljárás lefolytatására. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közös ajánlatkérők megállapodása alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel együttes (közös) aláírással kötik meg. A szerződéses időszak alatt az igazoltan elvégzett munka ellenszolgáltatásának teljesítésére azonban a Nemzeti Sportközpontok jogosult.
38.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.2.2.) és a III.2.3.) pontok szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Irányadó a Kbt. 137. §-a.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL): www.bmsk.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 115. sz. iroda.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL): www.bmsk.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 115. sz. iroda.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL): www.bmsk.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15963 Postai cím: Fő út 25.
Város: Dunakeszi
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.