Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/102
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2010.08.30.
Iktatószám: 23780/2010
CPV Kód: 70120000-8 70120000-8;70120000-8;70120000-8
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2010.09.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. György Balázs polgármester
Telefon: 06 29 / 337-362
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: 06 29 / 337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alsónémedi ingatlan vásárlás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Alsónémedi ingatlan vásárlás tárgyú ingatlan adásvételi szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:70120000-8
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Alsónémedi településszerkezeti tervén ipari-gazdasági övezetként jelölt térségben ingatlan beszerzés bruttó 75 751 200 Ft keretösszeg felhasználásával, az ajánlatkérő tulajdonában álló alsónémedi 081/88 hrsz-ú ingatlan közelében.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai valamelyikében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bek. d) pont alapján ajánlattevő nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében (együttes megfelelés) az alkalmasság minimum követelménye, hogy nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek. d) pont alapján a kínált ingatlan főbb jellemzőinek leírásával, fényképeinek, tulajdoni lapjának bemutatásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében (együttes megfelelés) az alkalmasság minimum követelménye, hogy a kínált ingatlan alsónémedin található és Alsónémedi településszerkezeti tervén ipari-gazdasági övezetként jelölt térségben helyezkedik el.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/09/20 (év/hó/nap )
Időpont: 08:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/09/20 (év/hó/nap) Időpont: 08:30
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/09/20 (év/hó/nap)
Időpont: 08:30
Helyszín : Ajánlatkérő székhelye, tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.09.24. 11.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.10.15. 09.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációért nem kell fizetni. A dokumentáció személyesen az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő címén a Polgármesteri Hivatalban, a Titkárságon, munkanapokon 8.00-12.00 óra, illetve az ajánlattételi határidő napján 8.00-08.30 óra között vehető át. A Kbt. 54. §. (4) bekezdés szerinti átvételi mód esetén kérjük a kérelemben megjelölni a nevet, címet. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ilyet hirdet.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 71. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
4. Hiánypótlás a Kbt. szerinti körben lehetséges.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/23 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 35.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: 06-30-20-10-302
E-mail: perfectuskft@gmail.com, perfectus@perfectus.hu
Fax: 06-26-303-678
Internetcím (URL): www.perfectus.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás ingatlan beszerzés
1) A rész meghatározása
ingatlan beszerzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:70120000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Alsónémedi településszerkezeti tervén ipari-gazdasági övezetként jelölt térségben ingatlan beszerzés az ajánlatkérő tulajdonában álló alsónémedi 081/88 hrsz-ú ingatlan közelében.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás ingatlan beszerzés
1) A rész meghatározása
ingatlan beszerzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:70120000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Alsónémedi településszerkezeti tervén ipari-gazdasági övezetként jelölt térségben ingatlan beszerzés az ajánlatkérő tulajdonában álló alsónémedi 081/88 hrsz-ú ingatlan közelében.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás ingatlan beszerzés
1) A rész meghatározása
ingatlan beszerzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:70120000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Alsónémedi településszerkezeti tervén ipari-gazdasági övezetként jelölt térségben ingatlan beszerzés az ajánlatkérő tulajdonában álló alsónémedi 081/88 hrsz-ú ingatlan közelében.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------