Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.11.19.
Iktatószám: 24080/2014
CPV Kód: 92300000-4
Ajánlatkérő: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., illetőleg a Művészetek Palotája programszerkesztésével összhangban Magyarország területén belül.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: 100 %%-os állami tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09996
Postai cím: Komor Marcell utca 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Újszászy Zsófia
Telefon: +36 15553033
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Fax: +36 15553035
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mupa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): 100 %-os állami tulajdonú gazdasági társaság
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
„Host és hostess tevékenység biztosítása 2014-2017. években a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 26
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
igen
A teljesítés helye
Művészetek Palotája Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., illetőleg a Művészetek Palotája programszerkesztésével összhangban Magyarország területén belül.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szolgáltatási keretszerződés
a) a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében valamint a Megrendelő szervezésében - a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítására, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátására, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítására, három éves időtartamra;
b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek fogadása és kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb - esetenkénti - elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;
c) irodai munkákban való közreműködésre a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonos ügyintézés);
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92300000-4
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 300000000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló személyzst óradíja/fő (Ft+Áfa) 46
1.1. A Művészetek Palotája épületében, valamint Ajánlatkérő szervezésében- a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-nézőtéri ültető-és felügyelő-host-és hostess-valamint rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén 40
1.2. kiemelt hostess tevékenység ellátása 4
1.3. irodai munkákban való közreműködés a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok esetén 2
2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5% között] 10
3. A Művészetek Palotája Ringató / Babakoncert / Koncert az iskolában, illetve esetleges egyéb, gyermekeknek szóló, de nem ingyenes koncertjeihez kapcsolódóan Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj (előny a kevesebb) [[1 - 20.0000,- Ft + Áfa/alkalom]. 2
4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága az alábbi alszempontok szerint 32
4.1. minőségi elvárás és biztonság 8
4.2. a szolgáltatás folyamatainak dokumentálása 8
4.3. a belső képzési rendszer felépítése 8
4.4. a szakágakhoz rendelt szervezet működési folyamatainak kidolgozása 8
5.Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére kötbérmentesen a létszám 15%-ig (órákban) [3 óránál kevesebb nem ajánlható]. 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 076 - 131864 2014/04/17 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Host és hostess tevékenység biztosítása 2014-2017. években a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/09/16 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Fehérvári u. 126-128
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 420000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 300000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben )
V.
A nyerte ajánlattevő: Középvállalkozásnak minősül.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya:
Szolgáltatási keretszerződés
a) a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében valamint a Megrendelő szervezésében - a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítására, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátására, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítására, három éves időtartamra;
b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek fogadása és kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb - esetenkénti - elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;
c) irodai munkákban való közreműködésre a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonos ügyintézés);

Mennyisége:
A Művészetek Palotája szervezésében - a Művészetek Palotája épületében, vagy külső helyszínen - megvalósuló rendezvények jegyszedői, ültetői, hostess és rendezvénybiztosító, kiemelt hostess (VIP vendégek kísérése), valamint ruhatári, ad-hoc irodai adminisztratív szolgáltatások kizárólagos ellátása, a szolgáltatási keretszerződésben meghatározott specifikáció szerint.
Szolgáltató a fenti tevékenységét az Ajánlatkérő programjaihoz igazodva, és igényeit szem előtt tartva, vele folyamatosan egyeztetve látja el magas szakmai színvonalon, az Ajánlatkérővel egyeztetett formaruhában, a Művészetek Palotája vagy - a Művészetek Palotáján kívüli rendezvény esetén - az adott helyszín és az érintett rendezvény adottságaihoz és előírásaihoz igazodva. Szolgáltató fő feladata ezen belül beléptetés és közönségirányítás, jegyszedés, ültetés, nézőtéri felügyelet, hostess szolgálat, ruhatár üzemeltetés, kiemelt hostess tevékenység keretében az Ajánlatkérő tevékenységével összefüggésben kiemelt hostess feladatok (VIP vendégek kísérése), és egyéb ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, közreműködés irodai munkákban. Szolgáltató feladata továbbá a fentiekhez kapcsolódó teljes körű adminisztráció és koordináció ellátása is, valamint dedikált kapcsolattartó kijelölése.
a) a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében valamint a Megrendelő szervezésében - a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítására, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátására, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítása, három éves időtartamra;
b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb - esetenkénti - elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;
c) irodai munkákban való közreműködésre a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonon ügyintézés);
A szolgáltatás várható értéke a szerződéses időszakban nettó 300.000.000 Ft + maximum 40%. A lehetséges mennyiségi eltérés az egész szolgáltatás esetében összességében értelmezendő.
VI. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatja az ajánlatkérő:
Szolgáltatási keretszerződés
VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Kezdés: 2014. 07. 04.
Befejezés: 2017. 07. 31.
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1.
Ajánlattevő neve: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Sorszám Óradíj/fő
Ft + Áfa
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló
személyzet óradíja/fő (Ft + Áfa)
1.1 A Művészetek Palotája épületében, valamint Ajánlatkérő
szervezésében - a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb
helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-,
nézőtéri ültető- és felügyelő-, host- és hostess-, valamint
rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén
1.440,-
1.2 kiemelt hostess tevékenység ellátása esetén 1.440,-
1.3 irodai munkákban való közreműködés esetén 1.050,-
%
2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet
óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5% között]
3
Ft + Áfa
3. A Művészetek Palotája Ringató / Babakoncert / Koncert
az iskolában, illetve esetleges egyéb, gyermekeknek szóló,
de nem ingyenes koncertjeihez kapcsolódóan
Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj (előny a
kevesebb) [[1 - 20.0000,- Ft + Áfa/alkalom].
3.000,-
4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága az alábbi
alszempontok szerint:
- minőségi elvárás és biztonság érdekében tett tevékenységek
kidolgozottsága
- a szolgáltatás folyamatainak dokumentáltsága
- a belső képzési rendszer felépítése, kidolgozottsága
- a szakágakhoz rendelt szervezet működési folyamatainak
kidolgozottsága
benyújtott szakmai
ajánlat alapján
Óra
5. Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a
felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére
3
kötbérmentesen a létszám 15%-ig (órákban) [3 óránál
kevesebb nem ajánlható].
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
Valton-Sec Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)
A
részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
1. Az
ellenszolgáltatás
mértéke: a
rendelkezésre álló
személyzet
óradíja/fő (Ft +
Áfa)
46 100 4.600
1.1. A Művészetek
Palotája épületében,
valamint Ajánlatkérő
szervezésében - a
Művészetek Palotáján
kívüli - egyéb
helyszínen
megrendezésre kerülő
rendezvények
jegyszedő-, nézőtéri
ültető- és felügyelő-,
host- és hostess-,
valamint
rendezvénybiztosítási
szolgáltatásának
ellátása esetén
40
1.2. kiemelt hostess
tevékenység ellátása
esetén
4
1.3. irodai
munkákban való
közreműködés a
beszerzés tárgyával
összefüggésben álló
feladatok esetén
2
2. Formaruha
rendelkezésre
tartásának díja a
személyzet
óradíjának %-ban
(előny a kevesebb)
[1-5% között]
10 100 1.000
3. A Művészetek
Palotája Ringató /
Babakoncert /
Koncert az iskolában,
illetve esetleges
egyéb,
gyermekeknek szóló,
2 100 200
de nem ingyenes
koncertjeihez
kapcsolódóan
Ajánlatkérőnek
ajánlott ruhatári
üzemeltetési díj
(előny a kevesebb) [1
- 20.000,- Ft +
Áfa/alkalom között].
4. Az ajánlat szakmai
megalapozottsága az
alábbi alszempontok
szerint
32 100 3.200
4.1. minőségi elvárás
és biztonság
érdekében tett
tevékenységek
kidolgozottsága
8
4.2. a szolgáltatás
folyamatainak
dokumentáltsága
8
4.3. a belső képzési
rendszer felépítése,
kidolgozottsága
8
4.4. a szakágakhoz
rendelt szervezet
működési
folyamatainak
kidolgozottsága
8
5. Rendkívüli
körülmények esetére
vállalt reakció idő a
felállítási terv
módosítására, és a
lemondás
lehetőségére
kötbérmentesen a
létszám 15%-ig
(órákban) [3 óránál
kevesebb nem
ajánlható].
10 100 1.000
A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
11.000
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó
és felső határának megadása:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-100-ig, egy tizedes jegyig, mely bírálati részszempontonként kerül súlyozásra.
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális pontot az 1-100-ig terjedő skálán (egy tizedes jegyig) a bírálati
részszempont pontszámának súlyozásával a következő, szempontonkénti módszerekkel:
• az 1;2;3;5; bírálati részszempontok esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat
módszere képlettel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter) x
99+1 x súlyszám. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során egy
tizedesjegyig kerekít. A kerekítés a második tizedeshellyel kezdődő számértékek elhagyásával végzendő.
Például: 4,75 esetén 4,7 illetve 8,023023 esetén 8,0. Amennyiben így pontazonosság van, a kerekítés
mindaddig történik - a tizedes számjegyek hozzáadásával - amíg a pontértékek közötti különbség meg nem
mutatkozik.
• a 4. bírálati részszempont a IV.2.1 pontban meghatározott alszempontok szerint kerül értékelésre.
Ajánlatkérő - alszempontonként külön-külön - egyidejűleg a sorba rendezés és a fordított arányosítás
módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági szakértő tagjának bevonásával, sorba rendezéssel
történik, - a lent meghatározott - vizsgálati elemenként külön-külön. A szakértő az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján rangsorolja az ajánlatokat,
azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként helyezésszámot rendelve - ennek megfelelően a szakmailag
legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is
kaphatnak. A szakértő a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztja alá az adott ajánlat
adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. A szakértő az ajánlatokat vizsgálati elemenként különkülön
sorba rendezi, az ajánlatkérő számára előnyösebb ajánlatot előre sorolva, majd az egyes ajánlattevők
helyezési számait összegzik. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat
kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése - ennek megfelelően a legkisebb összegű helyezési számokat
kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így tovább. Amelyik ajánlat a legkisebb végső
helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek , tehát az az ajánlat kapja a
maximális 100 pontot. A többi ajánlat pontszáma fordított arányosítás alkalmazásával kerül kiszámításra. P =
(Legkisebb végső helyezést kapó ajánlat / Adott helyezést kapó ajánlat ) x 99+1 x súlyszám. A fenti módszer
alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során egy tizedesjegyig kerekít.
Az értékelés szöveges része, az összegezésben az ajánlatok elbírálásának részeként ismertetésre kerül. A
kerekítés a második tizedeshellyel kezdődő számértékek elhagyásával végzendő. Például: 4,75 esetén 4,7
illetve 8,023023 esetén 8,0. Amennyiben így pontazonosság van, a kerekítés mindaddig történik - a tizedes
számjegyek hozzáadásával - amíg a pontértékek közötti különbség meg nem mutatkozik.
Ajánlatkérő a 2. számú bírálati részszempont esetében 5% megajánlott értéknél nagyobb (kedvezőbb) értéket
tartalmazó ajánlatok esetében a maximális pontszámot adja [Kbt. 71.§ (7) bekezdés]. Az ajánlatkérő által
előírt minimumot el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. [Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pont].
Ajánlatkérő a 3. bírálati részszempont esetében 20.000,- Ft + Áfa megajánlott értéknél magasabb
(kedvezőtlenebb) és 1,- Ft + Áfa értéknél alacsonyabb (kedvezőbb) értéket nem fogad el.
Ajánlatkérő az 5. számú bírálati részszempont esetében 3 óra megajánlott értéknél kisebb (kedvezőbb)
értéket tartalmazó ajánlatok esetében a maximális pontszámot adja [Kbt. 71.§ (7) bekezdés].
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Közös Ajánlattevő neve: Frix-Y Kft.
Közös Ajánlattevő címe: 1148 Budapest, Jerney utca 70. IV/29.
és
Közös Ajánlattevő neve: Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet
Közös Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 42.
Sorszám Óradíj/fő
Ft + Áfa
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló
személyzet óradíja/fő (Ft + Áfa)
1.1 A Művészetek Palotája épületében, valamint Ajánlatkérő
szervezésében - a Művészetek Palotáján kívüli - egyéb
helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-,
nézőtéri ültető- és felügyelő-, host- és hostess-, valamint
rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén
1.100,-
1.2 kiemelt hostess tevékenység ellátása esetén 1.100,-
1.3 irodai munkákban való közreműködés esetén 700,-
%
2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet
óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5% között]
1
Ft + Áfa
3. A Művészetek Palotája Ringató / Babakoncert / Koncert
az iskolában, illetve esetleges egyéb, gyermekeknek szóló,
de nem ingyenes koncertjeihez kapcsolódóan
Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj (előny a
kevesebb) [[1 - 20.0000,- Ft + Áfa/alkalom].
1,-
4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága az alábbi
alszempontok szerint:
- minőségi elvárás és biztonság érdekében tett tevékenységek
kidolgozottsága
- a szolgáltatás folyamatainak dokumentáltsága
- a belső képzési rendszer felépítése, kidolgozottsága
- a szakágakhoz rendelt szervezet működési folyamatainak
kidolgozottsága
benyújtott szakmai
ajánlat alapján
Óra
5. Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a
felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére
kötbérmentesen a létszám 15%-ig (órákban) [3 óránál
kevesebb nem ajánlható].
3
A Frix-Y Kft. - Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet közös ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja, illetőleg a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel az
alábbiakra:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2014. június hó 19. napján
indokolás kérést bocsátott ki - az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - mind a Frix-Y Kft. -
Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet közös ajánlattevő, mind a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában.
Ajánlatkérő 2014. június hó 20. nap 16:00 óráig biztosított lehetőséget az indokolások benyújtására.
A Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az előírt határidőn belül a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethető, megfelelő indokolást nyújtott be, figyelemmel arra, hogy tényszerű adatokkal és
kalkulációkkal támasztotta alá a 3. bírálati részszempont vonatkozásában megadott ajánlati ár
megalapozottságát.
A Frix-Y Kft. - Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet közös ajánlattevő az előírt határidőn belül nyújtott be
indokolást, azonban a Bírálóbizottság álláspontja szerint a közös ajánlattevő által számszerűsített
adatok nem alapozzák meg kellőképpen az 1. (1.1; 1.2; 1.3) a 2. és a 3. bírálati szempont szerinti
ajánlati elemeket, tehát a beadott végső ajánlat a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető
számításokat tartalmaz.
Ajánlatkérő az benyújtott ajánlat értékelése során egyértelműen megállapította, hogy a Közös
Ajánlattevő a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen módon határozta meg a szolgáltatás
ellenértékét, tekintettel arra, hogy az ajánlat túlzottan alacsony mértékű, kirívóan alacsony ajánlati árat
tartalmaz. Ajánlatkérő a megadott felvilágosítás felhasználásával értelmező gazdasági számításokat
végzett, ennek során a Frix-Y Kft. - Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet közös ajánlattevő indokolásában
szereplő hibás számítást korrigálta. A korrekciós után született gazdaságossági eredmények alapján a
bírálóbizottság számára egyértelművé vált a beadott ajánlat gazdasági ésszerűséggel össze nem
egyeztethető volta.
A 2. bírálati szempont esetében a bírálóbizottság tagjai megállapították, hogy a beadott indokolásban
részletezett 80 db formaruha nem elegendő a megfelelő szolgáltatás biztosításához.
A Kbt. 69. § (5) bekezdése értelmében Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha
nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást, ezért
ajánlata a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mert aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaz.
A 4. bírálati szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (6) - (7) bekezdésére való tekintettel
kérte a Közös Ajánlattevőt, nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező
táblázat szerinti tartalmi elemek egyes részei hol lelhetőek fel ajánlatában. Közös Ajánlattevő a kért
határidőn belül megadott válaszában megjelölte Ajánlatának azon pontjait, amelyek álláspontja szerint
a válaszokat tartalmazzák. Ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlattételi dokumentáció mellékletét
képező excel táblázat oszlopaiban szereplő leírások egyértelműen kitérnek arra, hogy milyen tartalmi
elemeket kell minimálisan magában foglalnia a szakmai ajánlatnak.
Ajánlatkérő által megküldött felvilágosítás kérésben az ajánlat alábbi részei kerültek meghivatkozásra:
- az Ajánlattevő operatív elemeinek bemutatására vonatkozó információ.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 6-7. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „Az ajánlattevő általános bemutatása” elnevezésű
pontban kerülnek felsorolásra azon elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell,
azonban azok részletessége és kidolgozottsága továbbra sem ad pontos képet
Ajánlatkérő számára, viszont az ajánlat ezen része tartalmazza az Ajánlatkérő által
előírt minimum tartalmi elemeket, tehát az indokolás ebben a tekintetben elfogadható.
- az Ajánlattevő háttérmunka elemeinek bemutatására vonatkozó információ.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 7. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „Az ajánlattevő általános bemutatása elnevezésű”
pontban kerülnek felsorolásra azon elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell,
azonban azok részletessége és kidolgozottsága továbbra sem ad pontos képet
Ajánlatkérő számára, viszont az ajánlat ezen része tartalmazza az Ajánlatkérő által
előírt minimum tartalmi elemeket, tehát az indokolás ebben a tekintetben elfogadható.
- az együttműködés minőségének javítására tett javaslat.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 8. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „Az együttműködés Ajánlatkérővel” elnevezésű pontban
továbbra sem kellő részletességgel kerülnek felsorolásra azon elemek, amelyeket a
leírásnak tartalmazni kell, viszont az ajánlat ezen része tartalmazza az Ajánlatkérő
által előírt minimum tartalmi elemeket, tehát az indokolás ebben a tekintetben
elfogadható.
- az Ajánlattevő belső ellenőrzési rendszerére, és/vagy minőségellenőrzésére vonatkozó leírása.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 11. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „A minőségi kontroll” elnevezésű pontban kerülnek
felsorolásra azon elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell, azonban a belső
ellenőrzési rendszerre nem található utalás az Ajánlatban, így azt sem megítélni, sem
értékelni nem áll Ajánlatkérő módjában, tehát az indokolás ebben a tekintetben nem
elfogadható.
- a fluktuáció csökkentésére tett javaslat,
- a szakmai ajánlatban hol található a munkavállalói proaktivitás ösztönzésére, támogatására tett
Ajánlattevői lépések bemutatása.
- az Ajánlattevő által alkalmazott motivációs rendszer bemutatása.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen részek az ajánlata 14; 15; 17; oldalán találhatóak
o bírálóbizottság álláspontja: „A humán erőforrás menedzsment” elnevezésű pontban
kerülnek felsorolásra azon elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell, azonban az
ajánlat hivatkozott részeiben a munkaszervezéssel és a képzéssel kapcsolatos leírások
találhatók, de a munkavállalók lehetséges karrierútjára, motivációs rendszerére, a
fluktuáció csökkentésére vonatkozó konkrét lépésekre, valamint a munkavállalók
proaktív hozzáállásának elősegítésére vonatkozó konkrét javaslatokat az ajánlat nem
tartalmaz, tehát az indokolás ebben a tekintetben nem elfogadható.
- a pénzügyi folyamatok kezelésére és nyomon követésére tett javaslat.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 24. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „A szakágakhoz rendelt szervezet működési
folyamatainak kidolgozottsága” elnevezésű pontban kerülnek felsorolásra azon
elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell, azonban az ajánlat hivatkozott
részeiben nem fogalmaz meg konkrét javaslatot, a pénzügyi folyamatok kezelésének
módjára vonatkozóan nem ad releváns és érdemi tájékoztatást Ajánlatkérő számára.
Annak tartalma, folyamata, elemei vagy bármilyen egyéb konkrét jellemzője az
Ajánlatból nem megismerhető és így az nem értékelhető, tehát az indokolás ebben a
tekintetben nem elfogadható.
- a ruhakezelés folyamatainak bemutatása.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 24. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „A szakágakhoz rendelt szervezet működési
folyamatainak kidolgozottsága” elnevezésű pontban kerülnek felsorolásra azon
elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell, azonban az ajánlat hivatkozott
részeiben csupán a ruházat készítőjével történő szerződéses viszonyra hivatkozik, de a
ruhakezelés és karbantartás (mosás, vegytisztítás, pótlás, javítás stb.) folyamatára
vonatkozóan nem tartalmaz konkrét javaslatot, folyamatleírást, így az az Ajánlatból
nem megismerhető és így az nem értékelhető, tehát az indokolás ebben a tekintetben
nem elfogadható.
- az informatikai eszközpark bemutatása és annak részletezése, hogy az miként támogatja az
Ajánlatkérő által meghatározott szolgáltatások teljesítését.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 24. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „A szakágakhoz rendelt szervezet működési
folyamatainak kidolgozottsága” elnevezésű pontban kerülnek felsorolásra azon
elemek, amelyeket a leírásnak tartalmazni kell, azonban az ajánlat hivatkozott
részeiben nem mutatja be kellő részletességgel az ajánlattevő informatikai hátterét,
továbbá egyáltalán nem részletezi, hogy az általa alkalmazott informatikai rendszer
miként támogatja az Ajánlatkérő által meghatározott szolgáltatások teljesítését, így az
teljes egészében nem megismerhető, így nem értékelhető, tehát az indokolás ebben a
tekintetben nem elfogadható.
- az Ajánlattevő által alkalmazott folyamatok „előkészület” - „lebonyolítás” - „lezárás”
szakaszaihoz kapcsolódó dokumentációs javaslat.
o ajánlattevő indokolása szerint ezen rész az ajánlata 23. oldalán található
o bírálóbizottság álláspontja: „A szolgáltatás folyamatainak dokumentáltsága
elnevezésű” pontban kerülnek felsorolásra azon elemek, amelyeket a leírásnak
tartalmazni kell, azonban az ajánlat hivatkozott részeiben, a folyamatok szöveges
kerültek megfogalmazásra, de az ajánlatban nem található konkrét dokumentációs
javaslat, viszont az ajánlat ezen része tartalmazza az Ajánlatkérő által előírt minimum
tartalmi elemeket, tehát az indokolás ebben a tekintetben elfogadható.
A fent leírt részletes indokolás alapján a 4. bírálati részszempont tekintetében a szakmai ajánlat nem
tartalmazza maradéktalanul azon pontokat, amelyek az értékelés alapját képezik, ajánlatkérő ezért nem
képes a beadott ajánlatokat egymással összevetni, mert azok egymással nem összehasonlíthatók, ezért
az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax:
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riado u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/11/14 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)