Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/136
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2014.11.21.
Iktatószám:24326/2014
CPV Kód:71248000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő, illetve a nyertes ajánlattevő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTILITAS PRO Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Bagi Krisztina
Telefon: +36 12376752
E-mail: krisztina.bagi@ncsszi.hu
Fax: +36 12376753
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ncsszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A képzési dokumentáció monitorozása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Az ajánlatkérő, illetve a nyertes ajánlattevő székhelye.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” tárgyú kiemelt projekt [TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001] kapcsolódó képzési dokumentáció monitorozása, melynek körében az alábbi feladatokat kell ellátni:
1. A képzési dokumentáció teljes körű meglétének és mintavétel megfelelőségének monitorozása annak érdekében, hogy a projektmenedzsment naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy
• az ajánlatkérő által kiadott eljárásrend alapján került-e összeállításra a képzési dokumentáció,
• az ajánlatkérő által kiadott ellenőrzési eljárásrend alapján került-e ellenőrzésre a benyújtott képzési dokumentációk.
1.1. A képzési dokumentáció teljes körű meglétének monitorozása
A kiemelt projekt keretében Támogatási szerződéssel rendelkező résztvevők pályázatai anyaga (18450 db) és a támogatott képzés dokumentáció (1502 db) meglététének vizsgálata.
A pályázati anyag (ahol releváns, mert egyes képzésenként eltérő lehet a szükséges dokumentumok) tartalmazza:
• Jelentkezési lap/eredményes pályázati adatlap,
• Adatkezelési nyilatkozat,
• Munkáltatói igazolás.
• Hálózati ajánlás
• Végzettséget igazoló dokumentum
• A Támogatási Szerződés,
A képzési dokumentáció (ahol releváns, mert egyes képzésenként eltérőek lehetnek a szükséges dokumentumok) tartalmazza:
• A Támogató (NCSSZI) munkatársa által aláírt dokumentáció ellenőrzésére szolgáló dokumentum, feljegyzés(ek)
• Hiánypótlásokkal kapcsolatos dokumentumok
• Teljesítésigazolás a képzési csoport kifizethetőségéről
• A képzési mappa átadás-átvételi dokumentuma
• Felelősségvállalási nyilatkozat
• Csoportindítási kérelem
• A Felnőttképzési Szerződés,
• Az Igazolás/tanúsítvány/bizonyítvány a képzésen való részvételről,
• A képzésről szóló jelenléti ív(ek),
• A képzés megtartását dokumentáló haladási/tanfolyami napló
• Az Igazolás/tanúsítvány/bizonyítvány átvételét igazoló dokumentum
• 8 db fotó a képzésekről
• Nyomdai anyagok átvételéről szóló feljegyzés
• Adatlap a képzésből történő kimaradásról/kizárásról
• Résztvevői elégedettségmérő kérdőív összesített értékelése
• A továbbképzés oktatói értékelése
• CD, mely a fentieket tartalmazza a képzési dokumentációt
• Felmentési igazolás/Előzetes tudásszint beszámító lap
• Munkanapló terepgyakorlatról
• Igazolás intézményi gyakorlatról
1.2. A képzési dokumentáció megfelelőségének mintavételes monitorozása
A képzési dokumentáció teljes körű megléte esetén Ajánlattevő képzési területként véletlenszerűen kiválasztott módon 10 százalékos mértékben tartalmai ellenőrzést végez, amelynek során ellenőrzi, a képzésben résztvevő szempontjából hogy
• a képzésben résztvevő a benyújtott pályázata alapján megfelelt-e a pályázati felhívásban foglaltaknak
• a képző intézmény a pályázati felhívásban elírtaknak megfelelően tartotta-e a képzést azaz
• olyan képző intézmény tartotta a képzést, aki szerepel a kiemelt projekt képzési jegyzékén,
• olyan oktató tartotta a képzés, aki jogosan szerepel a kiemelt projekt oktatói névjegyzékén,
• a képzést a kiemelt projekt által kifejlesztett és átadott képzési program előírt óraszámban tartotta,
• a Támogatási Szerződés, a Felnőttképzési Szerződés, az Igazolás, a képzésről kiállított számla, a jelentkező által benyújtott pályázat valamint a képzésről szóló jelenléti ív tartalma összhangban van egymással,
• a hallgató képzési folyamata a PR (pályázatkezelő rendszerben, amely a projekt keretében került fejlesztésre) teljes körűen dokumentált-e.
2. A képzési dokumentációhoz kapcsolódóan a projektben végzett korábbi monitoring tevékenység (19 db) felülvizsgálata, a monitori észrevételek, intézkedési tervek follow up-ja.
Ennek keretében
• a képzésre vonatkozó pályáztatási eljárásrend dokumentáltsága megfelelő-e, az eljárásrendben leírt dokumentumok fizikai formában rendelkezésre állnak-e a vonatkozó iratkezelési szabályoknak és a kiemelt projekt előírásainak;
• a képzők képzése tevékenység dokumentáltsága megfelelő-e, az előírt dokumentumok fizikai formában rendelkezésre állnak-e;
• az oktatói névjegyzékkel dokumentáltsága megfelelő-e, az előírt dokumentumok fizikai formában rendelkezésre állnak-e;
• a képzési jegyzék dokumentáltsága megfelelő-e, az előírt dokumentumok fizikai formában rendelkezésre állnak-e;
• a korábban a tevékenységre vonatkozó monitori észrevételek, a javasolt intézkedési terveknek megfelelően elkészültek-e, illetve megtörténtek-e.
A nyertes ajánlattevő a tevékenységét havi monitoring jelentés elkészítésével dokumentálja. A javasolt intézkedési tervekben a határidőket úgy kell megállapítania, hogy azok a projekt fizikai befejezési határidejébe beleférjenek.
A havi monitoring jelentés mellett a nyertes ajánlattevő az 1. feladat vonatkozásában képzési dokumentumonként is megküldi részjelentését, annak érdekében, hogy az intézkedések mielőbb megtörténhessenek.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71248000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 16450000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A képzési dokumentáció monitorozása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/07/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTILITAS PRO Kft.
Postai cím: Jókai utca 70.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Telefon: +36 303704887
E-mail: zaszlos.gabriella@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 18000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 16450000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 16450000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 16800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PD Management and Education Kft. (név) 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SZEVETA Consulting Kft. (név) 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. VIII. em. 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

UTILITAS PRO Kft. (név) 6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 70. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Szociális képzések rendszerének modernizációja” [TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001]
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/05/26 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/19 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------