Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/114
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2011.09.30.
Iktatószám:24611/2011
CPV Kód:85100000-0;85121000-3;85141000-9
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Köz
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Köz
Postai cím: Péterfy Sándor u. 8-20.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zsarnay István gazdasági igazgató
Telefon: 461-4710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax: 461-4712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
xEgyéb (nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
xEgészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi a beszerzést? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
A szerződéshez rendelt elnevezés Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 25
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével? nem
A teljesítés helye 1081 Budapest, Fiumei út 17.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás - szükség esetén az év minden napján történő 24 órás - ellátása hétköznap max. 8 műtőben, hétvégén és pihenőnapon, valamint munkaszüneti napon max. 5 műtőben. Ajánlattevőnek vállalnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek (orvosok, szakasszisztensek, műtős szakasszisztensek és műtősegédek) folyamatos biztosítását, ajánlatkérő tulajdonában lévő eszközökkel a mindenkori hatályos szakmai, hatósági előírások szerint.
A Baleseti Központban és annak műtőiben végzendő és szükséges műtői (műtős szakasszisztens, műtőssegédi), valamint aneszteziológiai aneszteziológus orvosi, aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok:
1. aneszteziológus orvosi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
2. aneszteziológiai ambulancia működtetése max. heti 20 óra időtartamban,
3. aneszteziológiai szakasszisztensi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
4. műtős szakasszisztensi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
5. műtős segédi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
További tárgyak:85121000-3
85141000-9
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke ( Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. A szerződés odaítélése szakaszt kérjük kitölteni )
Áfa nélkül
Áfával
Áfakulcs (%) ,
Érték Pénznem
vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Áfa nélkül
Áfával
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D. melléklet k) és l) pontjában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása : a D. mellékletet kérjük kitölteni.
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Műtétek közötti legrövidebb állásidő nyertes ajánlattevőtől független ok kizárhatósága esetén (percben kifejezve)50
Ajánlati ár aneszteziológiai szakorvos szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)14
Ajánlati ár aneszteziológiai szakasszisztens szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)14
Ajánlati ár műtős szakasszisztens szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)8
Ajánlati ár műtős segéd szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)8
Meghiúsulási kötbér mértéke (az elmaradt műtét homogén beteg csoport –HBCS- besorolás szerint megállapított aktuális súlyszám/Ft értéke szerint, %-ban kifejezve, minimum 100 %)10
Fizetési határidő (napokban megadva legalább 30 nap legfeljebb 60 nap)6
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 16/2011/Péterfy, Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás ellátása
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Ajánlati felhívás Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 1 Rész száma: Megnevezése
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma :
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem
A szerződés végleges összértéke:
Érték Pénznem
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2)
További információk (adott esetben) Az eljárás eredménytelen lett, a Kbt. 92. § b) pont szerint kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 1 336 – 7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 1 336 – 7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) - (3), valamint a Kbt. 327. § (2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 1 336 – 7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 1 336 – 7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/23 (év/hó/nap)

C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti (II. A. melléklet) szolgáltatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke szerinti (II. B. melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása
Kérjük, az alábbiakban adja meg a szerződés előzetes hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélküli odaítélésének indokolását. Az indokolásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A 2007/66/EK irányelvvel módosított, a jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő arra a döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez kérjük, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikk alapján történő indokolása
i)
-a)
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
-b)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén).
-c)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
-d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
-i)
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
-j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.
A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
-k)
A szerződés tárgyát az irányelv II. B. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
-l)
A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelv cikkeivel összhangban (maximum 500 szóban).