Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/150
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2009.12.16.
Iktatószám: 25390/2009
CPV Kód: 45233142-6;45233220-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2010.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. György Balázs
Telefon: 06 29 / 337-362
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: 06 29 / 337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsonemedi.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Útfelújítások Alsónémedin(TEÚT)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
"Útfelújítások Alsónémedin (TEÚT)" tárgyú építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233142-6
További tárgyak:45233220-7
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Útfelújítások tervezett felülete:
a.) Árpád, Toldi u.: 9.893,2 m2 (1.101 fm)
b.) Hunyadi u.: 1.482 m2 (272 fm)
c.) Kistói: 3.435 m2 (710 fm)
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/05/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, megvalósulási garancia, jótállási garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, 2 részszámla nyújtható be. Végszámla a 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be. A számla kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással történik, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai valamelyikében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója csatolja:
a.) A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e a számláján sorban állás az igazolás kiállítását megelőző 2 évben.
b.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelőző 2 lezárt üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának másolatát, amennyiben az előírás az adott cég számára, könyvvizsgálói záradékkal. Kiegészítő mellékletet nem kell csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek – a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint – számláján, a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben sorban álló tétele volt.
b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek a beszámolója alapján:
- az utolsó 2 lezárt üzleti éve bármelyikében a saját tőke értéke a jegyzett tőke értéke alá csökkent,
- mérleg szerinti eredménye az utolsó 2 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak P1, P2 feltételnek külön-külön kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Csatolni kell:
a) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben útépítés, útfelújítás tárgyú kivitelezések ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell benyújtani.
b) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerint a szakember önéletrajzának, végzettségét, képzettségét, felelős műszaki vezetőknél ezen jogosultságot igazoló okiratokat, a
szakmai tapasztalatának leírását.
c) A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerint az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatásokat.
d) A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, igazolást az eszközöknek a szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő – közös ajánlattevő – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen:
a) Nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, megrendelő által pozitív véleménnyel igazolt és leinformálható - összesen legalább nettó 200 millió Ft értékű referenciával, melyek közül 3 db, legalább egyenként nettó 50 millió Ft értékű útépítési / útfelújítási referenciával.
b) Nem rendelkezik minimum
- 1 fő közép, vagy felsőfokú, műszaki, vagy gazdasági, vagy pénzügyi, vagy jogi végzettségű vezető tisztségviselővel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
- 1 fő legalább felsőfokú végzettségű útépítési szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, és
- 1 fő legalább középfokú végzettségű útépítési szakirányú végzettségű művezetővel, és
- 15 fő fizikai munkással (végzettséghez nem kötött), és
- 1 fő építőmérnökkel,
akik a kivitelezésben közvetlenül részt vesznek;
c) Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma és vezető tisztségviselőinek létszáma együttesen az utolsó három lezárt üzleti évben átlagosan nem éri el a 20 főt;
d) Nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges, üzemképes állapotú alábbi eszközzel:
- 1 db aszfalt finisher
- 1 db 12 t gumihenger
- 1 db 12-16 t acél henger
- 1 db 3,5 t acél henger
- 1 db padka henger
- 1 db forgókotró
amelyek saját tulajdonban vannak, vagy más módon bizonyított, hogy az eszköz a munka befejezéséig rendelkezésre áll.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF)80
Jótállás időtartama (minimum 2 év, az 5 év megajánlást ajánlatkérő már a maximális pontszámra értékeli)18
Korábbi teljesítési határidő (naptári nap)2
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/15 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára: 80 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000 Ft. A dokumentáció árát az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402881-50515153-52531010 számú számlájára kell átutalni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/15 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/15 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Ajánlatkérő székhelye, tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/02/01 10.00 óra Cím: IV.3.7) szerint.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/02/10 10.00 óra Cím: IV.3.7) szerint.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
-
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció személyesen, az árának megfizetését igazoló dokumentum (számla, vagy banki igazolás, kivonat) másolatának leadása után, az ajánlattételi határidő lejártáig a Polgármesteri Hivatalban, a Titkárságon, munkanapokon 8.00-12.00 óra, illetve az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 óra között vehető át. A Kbt. 54. §. (4) bekezdés szerinti átvételi mód esetén kérjük a kérelemben megjelölni a számlázási nevet, címet, a postacímet, s kérjük csatolni a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentum másolatát. A dokumentáció a megvásárlás előtt megtekinthető.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont között.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A legjobb tartalmi elem kapja a 100 pontot, a többi ajánlat ehhez viszonyítva, értékarányosítással kerül kiszámításra.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Hiánypótlás a Kbt. szerint teljes körben lehetséges.
3. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ilyet hirdet.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
5. Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtására tart igényt, mely teljesíthető az ajánlattevő választása szerint vagy 500 000 Ft értékű készpénz befizetésével, átutalásával az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10402881-50515153-52531010 számú számlájára, vagy ilyen értékű feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia nyújtásával, vagy ilyen értékű biztosítási szerződés alapján kiállított, a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvénnyel, az ajánlatkérő, mint jogosult javára szólóan. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és az - esetlegesen - másodikként kihirdetett ajánlattevő kivételével. Esetükben a szerződés aláírását követő 10 napon belül történik meg az ajánlati biztosíték visszautalása, illetve felszabadítása. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
7. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezeteknek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban, valamint a hatályos adataikat tartalmazó az ajánlattételi határidőtől számított 90 napnál nem régebbi cégkivonatot. Amennyiben a cégügyben változásbejegyzés van folyamatban, csatolni kell a változásbejegyzés iránti kérelem másolatát.
8. Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati) kell benyújtani. További formai, tartalmi követelményeket, szerződés tervezetet a dokumentáció tartalmazza.
9. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlat összeállításával, benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem publikálható.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/11 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------