Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/122
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2010.10.15.
Iktatószám: 25833/2010
CPV Kód: 45247112-8;45232152-2
Ajánlatkérő: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye: Észak-alföldi régió
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: „VÍZRENDEZÉS 2010” KONZORCIUM;„VÍZRENDEZÉS 2010” KONZORCIUM
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Hatvan u. 8-10.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Eszter
Telefon: (36-52) 41-06-77
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
Fax: (36-52) 31-66-62
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tikovizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Észak-alföldi régió
NUTS-kód HU32
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: Belvízcsatornák rekonstrukciója és szivattyútelepek rekonstrukciója az Észak-alföldi régióban vállalkozási szerződés keretében a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ("TIKÖVIZIG") részére.
Mennyisége: A TIKÖVIZIG Vízrendezési Főműveinek Rekonstrukciója I. ütem projekt keretében a TIKÖVIZIG területén a belvízvédelemi főművek legkritikusabb szakaszainak, pontjainak rekonstrukciója a belvízvédelmi képesség megőrzése, a védekezési költségek csökkentése, belvízkárok mérséklése érdekében.
1. rész tekintetében: 201 km főművi belvízcsatorna kotrása, depónia képzése a dokumentációban meghatározottak szerint. A kotrási munka becsült mennyisége 476,9 ezer m3.
2. rész tekintetében: 19 db szivattyútelep rekonstrukciója. 25 db mozgó gereb felújítása, 5 db vízszintes, 4 db ferde szállítószalag felújítása, szivattyúk felújítása, villamos ellátás korszerűsítése, bővítése a dokumentációban meghatározottak szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247112-8
További tárgyak:45232152-2
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 960.690.462
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor igen
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1) Teljesítési határidő (az előírt teljesítési határidőhöz viszonyított előteljesítés) (naptári nap)9
2) A megfelelő minőségű munkavégzés biztosítása érdekében összeállított Minőségterv kidolgozottsága8
2.1) alszempont: a szerződés szerinti projekt megvalósítására vonatkozó mintavételi és minősítési terv kidolgozottsága6
2.2) alszempont: ajánlattevő technológiai utasításainak kidolgozottsága2
3) Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF)5
4) Többlet jótállási idő (hónapokban)3
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17134 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/25 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése 201 km főművi belvízcsatorna kotrása, depónia képzése
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/14 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „VÍZRENDEZÉS 2010” KONZORCIUM
Postai cím: Gáz út 1.
Város/Község: 5000 Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail: kotiviep@externet.hu
Fax: 56/425-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 443.724.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 553.265.721
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 553.265.721 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1.004.659.116
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése Szivattyútelep rekonstrukciója, mozgó gereb felújítása, szállítószalag felújítása, szivattyúk felújítása, villamos ellátás korszerűsítése, bővítése
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/14 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „VÍZRENDEZÉS 2010” KONZORCIUM
Postai cím: Gáz út 1.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail: kotiviep@externet.hu
Fax: 56/425-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 326.499.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 407.424.741
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 407.424.741 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 602.792.213
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem; ÉAOP-2007.-5.1.2.D
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/08/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x

mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
TISZA-3 KONZORCIUM
Cím:
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1.004.659.116
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0

Név:
TISZA-3 KONZORCIUM
Cím:
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 602.792.213
Pénznem HUf
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (név)
5000 Szolnok, Gáz u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Kft. (név)
1239 Budapest, Haraszti út 44. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (név)
5630 Békés, Petőfi s. u. 20. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

EuroAszfalt Kft. (név)
2225 Üllő Zsaróka hegy, 053/30 hrsz. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

COLAS-Alterra Építőipari Zrt. (név)
1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

OMS-Hungária Kommunális Szolgáltató Kft. (név)
2890 Tata, Bacsó Béla u. 37. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Alpine Hungária Építő Kft. (név)
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/26 (év/hó/nap)