Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma: 2015.03.25.
Iktatószám: 4279/2015
CPV Kód: 45210000-2;45453100-8;45262800-9;45300000-0
Ajánlatkérő: Győri Evangélikus Egyházközség
Teljesítés helye: Győr Petőfi tér - Rát Mátyás tér - Péterfy Sándor utca által határolt terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyházközség
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Győri Evangélikus Egyházközség
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK14933
Postai cím: Petőfi tér 2.
Város: Győr
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Galli Csaba
Telefon: +36 96524708
E-mail: gallics@sze.hu
Fax: +36 96524532
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lutheran.hu/gyülekezetek
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Egyházközség
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás keretén belül
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Győr
Petőfi tér - Rát Mátyás tér - Péterfy Sándor utca által határolt terület
NUTS-kód HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 48
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 3.390.000.000,- Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás keretén belül
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45453100-8
45262800-9
45300000-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás keretén belül
Épületenként a rendelkezésre álló koncepció terv alapján a főbb munkák és becsült mennyiségeik az alábbiak:
„A” jelű TEMPLOMÉPÜLET:
(fszt 470 m2, karzat 250 m2)
padlószerkezet teljes cseréje,
• padmezők elbontása, konzerválása-felújítása, visszaépítése,
• oltár és szószék elbontása, restaurálása, visszaépítése (oltárkép restaurálása),
• belső felújítás, födémszerkezet és mennyezet felújítása, nádazás csere, festés,
• homlokzatfelújítás, falak szerkezeti megerősítése,
• belső villamos rendszer felújítása,
• utólagos falszigetelés,
• fűtés korszerűsítés,

„B” jelű ISKOLAÉPÜLET:
(meglévő 4.090 m2, tervezett tetőtérbeépítés 640 m2, tervezett bővítés 460 m2)
• Rát M. tér 1 alatti szárny: tetőtérbeépítés, és energetikai felújítás
• Péterfy S. u. 2. alatti szárny: energetikai felújítás és bővítés (akadálymentesítés)
• homlokzatfelújítás
„C” jelű ÉPÜLET (Rát M. tér 2.):
(meglévő 520 m2 + pince 115 m2,
tervezett bővítés 450 m2)
• földszint és emelet felújítása (egyházközségi levéltár-könyvtár kialak., oktatás),
• levéltári-könyvtári technológia,
• emeletráépítés, és tetőtérbeépítés (oktatás, iroda)
„D” jelű KONVENTÉPÜLET:
(1.720 m2 + pince 300 m2)
• teljes épületfelújítás (részben új funkciókkal - egyházközségi irodákkal, közösségi terekkel),
• min.18 férőhelyes középiskolai kollégium kialakítása,
• óvodai egységhez tartozó részegységek fejlesztése,
• energetikai felújítás
„E” jelű ÚJ TORNATEREM:
(tervezett 2.800 m2)
• új épület tornateremmel, előírás szerinti féltornatermekkel,
• gyógytorna teremmel, öltözőkkel, mellékhelyiségekkel,
• zöldtető (óvodai játszókert),
„F” jelű ÚJ ÓVODA:
(tervezett 850 m2)
• új épület 5 foglalkoztatós óvoda részegységeivel
„G” jelű SZERETETHÁZ:
(meglévő 4.450 m2, tervezett bővítés 1.915 m2)
• meglévő épületek energetikai felújítása (ablakcsere),
• új épület 50 férőhelyes gondozási egységgel,
• új épület fotovoltaikus megújuló energiarendszer kiépítése,
• új utcai téglakerítés (55 fm)
TEMPLOMKERT, UTCAI KERÍTÉS
• templomkert felújítása, burkolás, növénytelepítés,
• utcabútorozás (2.700 m2),
• utcai kerítés felújítása 50 fm)
KOSSUTH U. 16. sz. alatti ÉPÜLET:
(415 m2 + új tetőtér 130 m2 + pince 65 m2)
• meglévő épület teljes felújítása (részleges födémcserével),
• tetőtér-beépítéssel történő bővítés
KÜLSŐ KÖZMŰVEK
• a dokumentációban részletezettek szerint
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Jótállás: A keretmegállapodás alapján induló konzultációk során kerül meghatározásra az egyes építési beruházások műszaki tartalmának figyelembevételével.
2. Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő - olyan okból, amiért felelős - késedelembe esik, Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke - konzultáció során megadott bármely (rész- illetve vég-) határidő elmulasztásának időpontjától - az ajánlattevő vállalása alapján, a felolvasólapon rögzített, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (Egyösszegű Ajánlati Ár) %-ában meghatározva, két tizedesjegyig megadva. Az ajánlati elem minimum értéke: 0,2%/naptári nap.
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
3. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
4. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig, a szerződés ellenértékének 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot szükséges biztosítania a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti mód valamelyikén. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
5. Jótállási biztosíték: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként Ajánlatkérő jótállási biztosíték vállalását írja elő. Az adott szerződés vonatkozásában a jótállási biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, amely a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontja alapján nyújtandó. A biztosítékot a teljesítés időpontjától a jótállási időszak végéig a Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerint kell rendelkezésre bocsátani (adott szerződéshez kötötten).
A jótállási biztosíték nyújtásnak módjáról, valamint a teljesítési biztosíték nyújtásának módjáról az ajánlatban cégszerűen szükséges nyilatkozni, figyelemmel a Kbt. 126.§ (5) bekezdésére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68millió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a 131. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12-14.§-a, a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdés szerint átutalással egyenlíti ki.
A nyertes ajánlattevővel lefolytatott konzultációt követően kerül sor a szerződés(ek) megkötésére.
Ajánlatkérő szerződésenként a nettó vállalkozói díjnak 5%-ának megfelelő mértékű (nettó) tartalékkeretet ír elő. A tartalékkerettel való elszámolás módját a szerződéstervezet tartalmazza.
A kivitelezési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, tekintve, hogy építési engedély köteles.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével összhangban az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján előírja, hogy az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelmény, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkező vonatkozásában: részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelentkezésében csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16-án) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Kizáró okok fenn nem állását - nem magyarországi letelepedésű jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, részvételre jelentkezők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A nem Magyarországon letelepedett jelentkező(k)nek, alvállalkozói(k)nak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedés szerinti országban az előírt kizáró okok fent nem állásának mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás a jelen hirdetmény feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban.
Amennyiben részvételre jelentkező a részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban megszüntetett számlákat, úgy ebben az esetben a megszüntetett számlákról szóló nyilatkozatot is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez. Ezen nyilatkozat lehet jelen részvételi felhívás megküldése napjánál régebbi, amennyiben a számla megszüntetését követően került kiállításra.
P/2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított - teljes árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) származó - áfa nélkül számított - nyilatkozatot, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 2 milliárd,- Ft-ot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés).
Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy részvételre jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A P/1. alkalmassági követelmények tekintetében közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, a P/2. alkalmassági követelmény tekintetében az együttes megfelelés megengedett (tekintettel a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltakra és az NMF-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontjára).
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P/1. a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint bármely (meglévő) számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
A „sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 3,4 milliárd Ft-ot, továbbá a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) származó árbevétele nem érte el a nettó 2,5 milliárd Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése szerint az alábbi tartalommal:
• A szerződés tárgya
• A teljesítés ideje / a vonatkozó szerződés időbeli hatálya (évszám és hónap megadásával kezdés és befejezés időpontja), helye
• Az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF / év) és a saját teljesítés %-os mértéke vagy forintban kifejezve
• A szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége (tel., e-mail)
• a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt -e,
A referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 16.§ (3) bekezdése alapján.
Amennyiben részvételre jelentkező referenciaként olyan korábbi teljesítést kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített és a referencia igazolás nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös részvételre jelentkező egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

M/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó részvételre jelentkezői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli a részvételre jelentkező, illetve nyilatkozzon a részvételre jelentkező, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
- a szakember -szakmai tapasztalatot ismertető -saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,
- Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.

M/3. Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző kettő évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámára és vezető tisztségviselőinek számára vonatkozó kimutatását,
M/4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján ismertesse, azon környezetvédelmi intézkedéseket, melyeket a teljesítés során alkalmazni tud.


A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bek. a) pontja alapján, ha Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A részvételre jelentkezőnek (közös jelentkező) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint kell megfelelnie. (elegendő csak egy gazdasági szereplőnek megfelelnie több részvételre jelentkező estén).
A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni. (Kbt. 55.§ (5) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Alkalmas a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) műemléki épületen, és/vagy műemléki környezetben lévő épületen megvalósuló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó:
a. legalább 1 darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciával, mely összesen legalább 11.000 m2 alapterületű oktatási épületen végzett külső és belső felújítási vagy rekonstrukciós munkára vonatkozott, amely tartalmazott padlószerkezet cserét, falak szerkezeti megerősítését, homlokzat felújítást, továbbá fa, kő és festő restaurálási munkarészt és ablakcserét is, és a felújítás az épület rendeltetés szerinti, folyamatos működése mellett történt.
b. legalább 1 darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciával, amely egy épület tetőtér beépítéssel történő bővítését, valamint utólagos injektálásos falszigetelési munkálatokat tartalmazott;
c. legalább 1 darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 3 db épület vagy épületrész felújítási, rekonstrukciós vagy bővítési munkáit, továbbá minimum 2500 m2 kert vagy park felújítást, növénytelepítést, térburkolást és utcabútor elhelyezését tartalmazta.
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz részvételre jelentkező 1 referenciával több alkalmassági követelménynek (a-b-c) is megfelelhet.
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/2. Alkalmas a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, ha rendelkezik:
a) legalább 3 fő szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá személyenként legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkeznek és közülük egy fő legalább 2 év, műemléki épületen végzett beruházás, projektvezetési tapasztalatával rendelkezik;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építménygépészeti szakterületre vonatkozó MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 3. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/ÉG kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 3. pontjában előírt MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági szakterületre vonatkozó MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 5. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/ÉV kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 5. pontjában előírt MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
d) legalább 1 fő, 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „Műemlékvédelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki műemlékvédelmi szakmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 3 év, műemlék épületek felújításával kapcsolatos kivitelezésekben szerzett tapasztalattal rendelkezik.
e) legalább 1 fő minőségügyi szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, minőségellenőrzésért, minőségbiztosításért felelős szakemberrel.
f) legalább 1 fő felsőfokú faszobrász restaurátor vagy fa-tárgyrestaurátor, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított legalább 2 éves farestaurálási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
g) legalább 1 fő felsőfokú kőszobrász restaurátor vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított legalább 2 éves kőrestaurálási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
Az a)-d) pontokban előírt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időt is elfogadja. Az a)-d), f)-g) pontokban előírt gyakorlati tapasztalat ezen időszakon túl értendő.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, de maximum két alkalmassági követelmény teljesítéséhez mutatható be.
M/3. Alkalmas a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, ha az előző kettő évben az éves átlagos statisztikai állományából a fizikai létszám elérte évenként a 20 főt.

M/4. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik ISO 14001 környezetirányítási rendszerre vonatkozó (jelentkezési határidő lejártakor) érvényes tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű más tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetirányítási rendszerekkel.
Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
x Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérőt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásban részesítette Győri Insula Lutherana épületegyüttes részeit képező épületek rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése céljából a 1700/2013. (X.4.) Kormány Határozat alapján létrejött támogatási szerződés alapján. A 9 darab épületet felújítását tartalmazó projekt véghatárideje 2017. december 31. napja. Előreláthatóan a projekt tervezési és kivitelezési munkáit több ütemben fogják végezni, akként hogy az egyes kivitelezések az adott ütemre elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján kerülnek megvalósításra. Az első ütemre vonatkozó tervezési munkák folyamatban vannak, határidejük 2015.04.30. napja. Ezt követően ajánlatkérő - jelen keretmegállapodásos eljárás lebonyolítását követően - haladéktalanul meg kívánja kezdeni a kivitelezést. A gyorsított meghívásos eljárás legfőbb indoka, hogy a kivitelezéssel érintett épület funkcióját tekintve oktatási intézmény, így a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott tanítási szünetben indokolt a beruházás megvalósításának megkezdése.
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
1. ellenszolgáltatási árindex (költségvetés alapján) 85
2. a) építészet munkanem rezsióradíja (Ft/óra) 5
2. b) villamosság munkanem rezsióradíja (Ft/óra) 5
2. c) gépészet munkanem rezsióradíja (Ft/óra) 5
3. késedelmi kötbér (a nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva; ajánlati elem minimum értéke: 0,2%/naptári nap, legkedvezőbb szintje: 1,5%/naptári nap) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/04/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdasági szereplő részére. Az eljárás 124. § (4) szerinti nyertese köteles a dokumentáció ellenértékét átutalással megtéríteni az ÉSZ-KER Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú számlájára az összegezés ajánlattevők részére történő megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció árának megtérítése a szerződéskötés feltétele. Az átutalás közlemény rovatába a „Dokumentáció-Keretmegállapodás Insula Lutherana kiviteli munkák elvégzése” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/04/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.A kiegészítő iratokat elektronikusan bocsátjuk a részvételre jelentkezők rendelkezésére. A kiegészítő iratok megküldését a titkarsag@eszker.eu email címre küldött email-ben kell kérni. A kiegészítő iratok átvehetőek az ÉSZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. szám alatti címén (titkárságon) is előzetes telefonon történő egyeztetést követően személyesen, munkanapokon 9.00-15.00 óráig (a részvételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óráig), illetőleg kérhető a postai úton történő megküldése is. A kiegészítő iratok másra nem ruházhatóak át és nem tehetőek közzé. A kiegészítő iratok részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes részvételi jelentkezés feltétele.
2. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésre, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
3. Formai előírások: a részvételi jelentkezést részvételre jelentkezőnek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• a részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• a részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges;
• a részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• a részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban kell beadni. A részvételi jelentkezést teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), 3 darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban;
• a részvételi jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• a zárt csomagon „Részvételi jelentkezés - Insula Lutherana kivitelezés”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni;
• A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi jelentkezési határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
4. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
5. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 45. § (2) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban konzultációt nem tart.
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha részvételre jelentkező a hiánypótlása során a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Fordítás: a részvételi jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján.
8. Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (valamennyit) a minősített ajánlattevők jegyzékében rögzített minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg: P/1.-P/2., M/1.-M/4.
9. Irányadó Jog: A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
10. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. és 2. értékelési részszempont tekintetében: Ajánlatkérő az első és második értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) szerint III.A.1.ba) pontja),
Az ellenszolgáltatási árindex bírálati szempontra adott megajánlásnak valamennyi az ajánlatkérő által kiadott tételes árazatlan költségvetésben szereplő tétel egységár beárazását tartalmaznia kell. Az árindex egy az ajánlatkérő által képzett számadat az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, míg a konzultációk során ezen egységárakból, illetve költségvetési sorokból készült árazatlan költségvetéseket kell majd beárazni és ez alapján ajánlatot tenni!
2. részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy amennyiben olyan költségvetési sor is bekerülne a konzultációs költségvetésbe, ami a keretmegállapodásban nem szerepelt, úgy az Építőipari Normajegyzék szerinti anyagdíjak és a rezsióradíj alapján kell azon sorokat beárazniuk az ajánlattevőknek.
3. értékelési részszempont tekintetében: az egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja), az értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 1,5%/naptári nap, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0,2%/naptári nap, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el.
Az értékelési módszer részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
11. Az ajánlattételi szakaszban Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatként projekt fenntarthatósági tervet csatolni; melynek részletes leírását az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
12. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy jelen eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott típusú keretmegállapodás megkötésére irányul.
12.13. Ajánlatkérő a Kbt. 110.§ (6) bekezdése alapján a keretmegállapodás megkötését követő konzultációs eljárásban a jelen felhívásban szereplő értékelési részszempontokhoz képest eltérő értékelési részszempontokat alkalmaz. Értékelési részszempont lesz az egyösszegű vállalkozói átalánydíj. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét a részvételi szakaszban nem biztosítja.
13.14. Árfolyamok: a részvételre jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén a részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
15. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/3. alkalmassági követelmény keretében megjelölt szakembereknek az ajánlat nyertessége esetén a szerződéskötésig kamarai nyilvántartásba vétellel kell rendelkezniük - más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításával szükséges a nyilvántartásba vételt igazolni, a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján visszalép a szerződéskötéstől és a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben az általa (a második legkedvezőbb ajánlatot tevő) megajánlott szakemberek a szerződéskötésig bemutatják a kamarai nyilvántartásba vétel igazolásait.
16. Nyertes ajánlattevő köteles a jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan 100 millió Ft/kár és 250 millió Ft/év biztosítási limitű teljes magasépítési tevékenységére kiterjedő, jelen projektre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítási szerződést nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés időpontjára köteles megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni fenti mértéknek megfelelően. Az ajánlattevőnek biztosítótársaságtól származó szándéknyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
17. Ajánlati biztosíték (tájékoztató jellegű információ az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan):
Az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását (az ajánlattételi szakaszban) ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 15.000.000,- forint, azaz Tizenöt millió forint. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénz ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt „Insula Lutherana kivitelezés ajánlati biztosítéka” megjelöléssel, az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737007-20753281 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell! Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/03/20 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.