Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.03.30.
Iktatószám: 5054/2015
CPV Kód: 79400000-8;79310000-0;92312212-0
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: A dokumentumok leszállításának helye: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AAM-Collective Konzorcium - AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. és Collective Intelligence Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bárkai Anikó
Telefon: +36 13561522
E-mail: barkai.aniko@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása” c. kiemelt projekt keretében Intézményi HR funkciók fejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A dokumentumok leszállításának helye: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
- Az ajánlatkérő által megjelölt egészségügyi szolgáltatók HR folyamatokkal kapcsolatos gyakorlatának felmérése az alábbi területeken (1. munkafázis):
o HR irányítás szerepe és tagoltsága az intézményi szervezetekben (HR, munkaügy, bérszámfejtés), szerepe a vezetésben, képviseleti szintje, befolyása a stratégia kialakítására, a stratégiai döntésekre
o HR képzettséggel rendelkezők felmérése
o Toborzási, kiválasztási folyamat felmérése
o Munkaerő alkalmazása
o „Üres álláshely”, illetve hiány nyilvántartás
o Munkaügyi nyilvántartás
o Bér és létszámtervezés
o Munkakörök
o Kinevezési dokumentumok tartalma, formája
o Közreműködői szerződések tartalma, formája
o Bérszámfejtési jogcímek, illetményelemek, pótlékok
o Munkakörülmények biztosítása
o Ügyeleti gyakorlat
o Kollektív szerződés
o Oktatás, képzés, kutatás szerepe és ösztönzői a munkatárs megtartásban
o Képesítési követelmények kezelése
o Intézményvezetői gyakorlatok, azok hatása a megtartó képességre
o Egészségügyi tevékenységet alkalmazottként/közreműködőként végzőkkel kapcsolatos gyakorlat
o Gazdasági-műszaki terület alkalmazott/kiszervezés gyakorlat
o A HR és a kontrolling kapcsolata
o HR szervezeti egység és dolgozók közötti kapcsolatok gyakorisága, minősége
- Jó gyakorlatok azonosítása, beépítése az Egészségügyi HR funkciók módszertani kézikönyvbe (2. munkafázis)
o a helyzetelemzés alapján az optimális folyamatok, szervezeti megoldások és tartalmi meghatározások bemutatása
o a kiválasztott jó gyakorlatok előnyeinek bemutatása
- EFQM értékelés az emberi erőforrásokról (az ajánlatkérő által kiválasztott) öt kórház esetében (3. munkafázis):
o A felmérés célcsoportjainak kialakítása
o Javaslattétel a felmérésben résztvevők körére, felsővezetői interjúk kivitelezése
o EFQM felmérés elkészítése
o Az önértékelés elemzése, felsővezetői összefoglaló elkészítése
o Az EFQM eredmények, értelmezés elkészítése a felső vezetés számára
o Javaslatok kialakítása az intézményi szervezet fejlesztésére
- Pilot támogatása (4. munkafázis):
o 4 (négy), az ajánlatkérő által kiválasztott intézményben az egységes HR menedzsment bevezetésének támogatása
o Tájékoztatás az új folyamatokról, eljárásokról a kiválasztott intézményben
o Az eljárások és folyamatok tesztelése
o Folyamatos visszacsatolások, riportok az ajánlatkérő részére
o Javaslattétel a szükséges változtatások megtételére (IT területen is)
o Egységes szabályzatok, iratminták szakmai koncepciójának kialakítása
Az ajánlatkérő által elvárt eredmények, elkészítendő dokumentumok:
• A HR funkciók ellátásának helyzetelemzése - tanulmány legalább 100 oldal terjedelemben (1. munkafázis)
• Egészségügyi HR funkciók módszertani kézikönyv legalább 80 oldal terjedelemben, mely tartalma:
o Intézményi HR eljárások térképe
o Szabályzati tartalmi követelmények, iratminták
o Intézményi HR stratégia kialakítására és HR rendszerek fejlesztésére vonatkozó javaslat
• Egészségügyi HR funkciók információs anyag HR irányítással foglalkozó vezetők számára (jegyzet legalább 60 oldal terjedelemben)
• Pilot bevezetés támogatás dokumentáció legalább 50 oldal terjedelemben (az ajánlatkérő által megjelölt négy intézményben), mely tartalmazza:
o Módosuló, ill. új szabályzatok, iratminták
o pilot bevezetését támogató tájékoztató anyag (legalább 40 oldal terjedelemben + módosuló iratok mellékletek)
o Pilot záró riport
• Pilot bevezetését támogató felkészítés
o Új folyamatokra való felkészítés a kiválasztott intézményben (4 óra, min. 40 fő intézményenként a 4 intézményben)
o HR adatokkal kapcsolatos adatgyűjtési és tárolási eljárások alkalmazására való felkészítés (4 óra, min. 40 fő intézményenként a 4 intézményben)
• EFQM felmérési jelentés a felmért kórházakról és az ágazati szinten általánosan felhasználható kulcsfejlesztési javaslatokról (kórházanként min. 50 oldal, ágazati kulcsfejlesztési javaslatok min. 50 oldal terjedelemben)
o Egyéni célkitűzések módszertani útmutatója, formanyomtatványok elkészítése
o Egyéni dolgozói teljesítményértékelés módszertani útmutatója, folyamat leírásának elkészítése
A nyertes ajánlattevő feladatait és az ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További tárgyak: 79310000-0
92312212-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 18840000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
ÁEEK/004714/2015.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26769 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/29 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 projekt keretében az intézményi HR funkciók fejlesztése, illetve az intézmények egységes emberi erőforrás menedzsment keretrendszerének megalapozása tárgyában
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/03/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AAM-Collective Konzorcium - AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. és Collective Intelligence Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Váci út 76.)
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 34000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 18840000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18840000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 27500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 64 , 00 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
3 db alvállalkozó egyenként 13%-os arányban, 2 alvállalkozó egyenként 12,5%-os arányban.
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Kockázat Kutató Intézet Nonprofit Kft.
Cím:
2000 Szentendre, Puskin u. 1/3.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 27500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Kockázat Kutató Intézet Nonprofit Kft. (név) 2000 Szentendre, Puskin u. 1/3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

AAM-Collective Konzorcium - AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. és Collective Intelligence Kft. közös ajánlattevők (név) 1133 Budapest, Váci út 76. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Human Matrix-Consact GYEMSZI Projekt - Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft és Human Matrix Személyzeti Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők (név) 1081 Budapest, Kiss József u. 8. fszt. 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Eruditio Oktatási Zrt. (név) 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása” c. kiemelt projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/25 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------