Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/37
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2014.03.28.
Iktatószám:5562/2014
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Nagyerdei Stadion Kft.
Teljesítés helye:A Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete, illetőleg a Megbízó által megjelölt más helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagyerdei Stadion Kft.
Postai cím: Piac utca 77.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Károly Ferenc és Varga László ügyvezetők
Telefon: +36 523251783
E-mail: karoly.ferenc@nagyerdeistadion.hu varga.laszlo@nagyerdeistadion.hu
Fax: +36 52504325
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyerdeistadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási elemekkel vegyes üzemeltetési szerződés a Debrecen Nagyerdei Stadion teljeskörű üzemeltetési feladatainak ellátására 20 éves időtartamban.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete, illetőleg a Megbízó által megjelölt más helyszín.
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási elemekkel vegyes üzemeltetési szerződés keretében a Debrecen Nagyerdei Stadion teljeskörű üzemeltetési feladatainak ellátása 20 éves időtartamban.
A Stadion főbb műszaki adatai a következőek:
UEFA 4. kategóriájú, fedett lelátójú, multifunkcionális labdarugó stadion, 20 340 fő befogadó képességgel.
Összes nettó terület: 28.665,42 m2, melyből:
- parkszinten (+0,00): 12.102,1 m2
- félemelet szint (+3,75): 3.755,74 m2
- érkezési szint (+7,50): 8.546,68 m2
- VIP szint (+13,00): 2.510,24 m2
- Sky boksz szint (+17,80): 1.750,66 m2
A pontos műszaki adatokat a dokumentáció részeként kiadásra kerülő helyiségkönyv részletesen tartalmazza. Nem tárgya jelen beszerzésnek a 0.48/h helysiégkönyv szerinti nyilvántartási számú, Ajánlatkérő részére fenntartott iroda, mely vonatkozásában az Ajánlatkérő köteles a rezsiköltségek megfizetésére.. Ezen helyiség ettől függetlenül szerepel a helyiségkönyvben.
Az épület üzlethelyiségenként nincs megosztva, azok szintenkénti szakaszolása – valamennyi vonatkozó jogszabály betartásával - a nyertes Ajánlattevő feladata.
A nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő beruházásában Debrecenben, a 22334. helyrajzi számon megvalósuló Nagyerdei Stadion üzemeltetése, különösen az ingatlanon egyes építési kivitelezési munkálatok elvégzése, a Nagyerdei Stadion kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú helyiségeinek és területeinek hasznosítása, a Nagyerdei Stadionban helyszín biztosítása a mérkőzések szervezésére jogosult szervezetek számára hazai és nemzetközi mérkőzések lebonyolításához, illetve a szervezésben való közreműködés, valamint a Nagyerdei Stadionban eseti sport, kulturális és egyéb események megszervezése és megrendezése vállalkozási elemekkel vegyes üzemeltetési szerződés keretében az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő további feladatai:
• A Nagyerdei Stadion ingatlanán, a telek északi szabadtéri rendezvény területére mobil jégpálya kialakítására és üzemeltetésére alkalmas gazdasági szereplővel kössön együttműködési-üzemeltetési megállapodást legkésőbb 2014. szeptember 30-ig oly módon, hogy legkésőbb 2015. január 1-től a mobil jégpálya rendeltetésszerűen működhessen, továbbá hogy a jégpálya működése alkalmazkodjon a nemzetközi labdarúgó szövetségek és a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatához. Amennyiben nyertes Ajánlattevő saját teljesítéssel is tudja biztosítani mobil jégpálya rendeltetésszerű működését, a fentiekben részletezett megállapodás megkötése nem szükséges.
• Befejező kivitelezési munkálatok minimum nettó 300 millió Ft értékben az alábbiak szerint legkésőbb az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig: a nyertes Ajánlattevő feladata, hogy az Ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és tervlap alapján a Nagyerdei Stadion ingatlanán, az épület déli szárnyában teljes körűen tervezze meg és építsen ki egy vendéglátó szolgáltató egységet, továbbá az Ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján a Nagyerdei Stadion ingatlanán egy iroda funkciójú helyiséget, egy kiskereskedelmi helyiséget, sportmúzeumot és ezek kiszolgáló egységeit kivitelezzen úgy, hogy azok a szükséges használatba vételi engedéllyel üzembe helyezhetőek legyenek az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig.
• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó helyiségek és területek hasznosítása: a nyertes ajánlattevő feladata, hogy a Nagyerdei Stadion hasznosítható helyiségeit hasznosítsa a következők szerint: - a helyiségeket bérleti szerződések révén adja ki kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, az egészséges életmódot szolgáló szervezetek számára; - a szerződések minimális időtartama 24 hónapra terjedjen ki. A nyertes Ajánlattevő az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig köteles igazolni az Ajánlatkérő számára, hogy a fenti célokra hasznosítható helyiségek összterületének 50 százalékára érvényes bérleti szerződést kötött.
• A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében szereplő klubbal történő megállapodás alapján helyszín biztosítása bérleti jogviszonyban a magyar bajnoki és hazai kupakiírások rendszerében, valamint a nemzetközi labdarúgó szervezetek által kiírt kupaküzdelmekben a klub mérkőzéseinek lebonyolításához, valamint kapcsolódó közreműködői szolgáltatások végzése az adott klub számára (jegyértékesítő rendszer működtetése, vendéglátási szolgáltatás). Ajánlattevő kötelessége, hogy az üzemeltetett ingatlanban a mérkőzések lebonyolítására a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek előírásainak figyelembe vételével technikai szempontból sor kerülhessen. A „helyszín” ez esetben magában foglalja a mérkőzések lebonyolításához szükséges helyiségeket (öltözők, pálya, lelátó, sajtóterem), de nem foglalja magában a közönség ellátásához szükséges kiszolgáló létesítményeket (büfé, konyha). A fentieken túlmenően egyéb labdarúgó mérkőzések szervezéséhez helyszín biztosítása a mérkőzés szervezésére jogosult partner számára, a partnerrel megállapodott üzleti feltételek szerint. Ajánlattevő kötelessége ez esetben is, hogy az üzemeltetett ingatlanban a mérkőzések lebonyolítására a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek előírásainak figyelembe vételével technikai szempontból sor kerülhessen. A „helyszín” ez esetben is magában foglalja a mérkőzések lebonyolításához szükséges helyiségeket (öltözők, pálya, lelátó, sajtóterem), de nem foglalja magában a közönség ellátásához szükséges kiszolgáló létesítményeket (büfé, konyha). E körben Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében szereplő klubbal megkötendő megállapodás alapján a klub az ingatlan profi sportesemény lebonyolításával kapcsolatban használt helyiségeit (különösen, de nem kizárólagosan öltöző, pálya, bemelegítő terem) az adott év napjai napszámának maximum 70 %-áig használhatja.
• Az adott évi Debreceni Virágkarnevál helyszínének biztosítása Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel vagy a rendezvény mindenkori rendezőjével történő megállapodás alapján a szerződés teljesítésének hatálya alatt: a nyertes Ajánlattevő feladata a Nagyerdei Stadionban az adott évi Debreceni Virágkarnevál helyszínének biztosítása és folyamatos együttműködés a rendezvényért felelős Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A feladat teljesítése során a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége biztosítani a rendezvényre történő be-és kilépés feltételeit, az esetleges jegyértékesítést, és a rendezvény Stadionon belül történő teljeskörű biztosítását a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési feltételeknek megfelelően .
• Eseti jellegű sport és/vagy kulturális események megszervezése és megrendezése: a nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a Nagyerdei Stadion területén évente legalább 1 alkalommal eseti jellegű sport és/vagy kulturális eseményt (a Debreceni Virágkarneválon kívül)szervezzen, amely eseményenként nem kevesebb, mint 10 ezer fizető nézőt vonz, úgy, hogy az alkalmi események nem akadályozzák a rendszeres program alapján zajló sporteseményeket.
• Legfeljebb évi 5 nap vonatkozásában a DMJV Önkormányzata részére közfeladat ellátásához kapcsolódóan és/vagy közösségi rendezvény megtartásához az ingatlan bérbeadása kedvezménye bérleti díj fejében.
• A Létesítmény szerves részét képező lebegőjárda alatti földterület vonatkozásában a terület tulajdonosa DMJV Önkormányzata. Az Önkormányzat a Nyertes Ajánlattevő részére földhasználati jogot biztosít, melynek ellentételezésére a Nyertes Ajánlattevő köteles DMJV Önkormányzata részére közfeladat ellátásához kapcsolódóan évenként 1 napra (az 5 napon felül) biztosítani az ingatlan használatát. Ennek megfelelően Nyertes Ajánlattevő köteles háromoldalú megállapodást kötni az Önkormányzattal és az Ajánlatkérővel az átadás-átvételt követő 60 napon belül.
További elvárások a nyertes Ajánlattevővel kapcsolatban:
- A nyertes ajánlattevő köteles valamennyi közműszolgáltatóval szerződést kötni és a megfelelő mérőórákat felszereltetni és a közüzemi díjakat megfizetni;
- A nyertes Ajánlattevő köteles éves üzemeltetési díjat fizetni az általa használt helyiségek és eszközök használatának és hasznosításának ellenértékeként, melynek összegét Ajánlatkérő a bírálati részszempontok között kívánja értékelni. Ezen összeg nagysága 2014. évben kötött, 2015. évtől minden évben a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével emelkedik;
- Az ingatlan rendeltetésszerű használatával, működésével összefüggő, folyamatos, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételek fenntartása, karbantartás a 20 év alatt összesen legalább nettó 150 millió Ft összeg erejéig, éves karbantartási terv elkészítése és Ajánlatkérő általi elfogadtatása;
- Ajánlattevőnek – nyertessége esetén - évente 1 alkalommal, a tárgyévet követő év 2. hónapjának végéig beszámolási kötelezettsége van a jóváhagyott éves karbantartási tervben elvégzett feladatokról Ajánlatkérő irányába.
- Ajánlattevő köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa megbízott személy/szervezet ellenőrizze, ill. figyelemmel kísérje az ajánlatban vállalt és a szerződésben előírt beruházások és fejlesztések megvalósulását;
- a szerződés bármely okból történő megszűnésekor Nyertes Ajánlattevő által szerződésszerűen megvalósított változtatások átadása Ajánlatkérő részére a Felek által megbízott 1-1, független értékbecslő által megállapított piaci érték átlagán történik, amennyiben a változtatáshoz a Ajánlatkérő a hozzájárulását megadta Nyertes Ajánlattevő részére,
- a szerződés bármely okból történő megszűnésekor bármely Bérlő által szerződésszerűen megvalósított változtatás kapcsán – a Bérlő és az Ajánlatkérő eltérő megállapodása hiányában – a Bérlő köteles az eredeti állapotot helyreállítani azzal, hogy megilleti az elvitel joga, amennyiben az az állag sérelme nélkül kivitelezhető.
A kötelezően előírt fejlesztéseken és beruházásokon, továbbá az Ajánlatkérő szerződéses feladatát képező karbantartási munkálatokon túlmenően további bármilyen beruházás, fejlesztés kizárólag az Ajánlatkérővel történt előzetes, írásbeli megállapodást követően, az abban írt feltételekkel valósítható meg.
Előzetes írásbeli megállapodás hiányában az Ajánlattevő az általa végzett beruházások kapcsán semmilyen igényt - így különösen tulajdonjogi igény, gazdagodás megtérítésére vonatkozó igény – nem támaszthat az Ajánlatkérővel szemben.
- Vagyonbiztosítás megkötése az épületre vonatkozóan oly módon, hogy a biztosítás kedvezményezettje az Ajánlatkérő.
A Nyertes Ajánlattevő feladatait részletesen az ajánlati dokumentáció és annak részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Éves nettó üzemeltetési díj60
Szakmai ajánlat (üzleti terv a 2014., 2015. és 2016. évek vonatkozásában) kidolgozottsága40
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-14-2364
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3510 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/03 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/25 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------