Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.05.27.
Iktatószám: 5800/2016
CPV Kód: 45214700-7
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Teljesítés helye: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.06.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01335
Postai cím: Bécsi út 96/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadiné Szűcs Ágnes
Telefon: +36 16665673
E-mail: szabadine.agnes@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-obuda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/9os4ic130j6qasm/AABGnGE1VhroFQr5-5btNKyVa?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd
Telefon: +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd
Telefon: +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, egy épületen kerül megvalósításra, így nem indokolt részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nettó 8.218 m2, fsz.+7 emelet kialakítású épület teljes rekonstrukciója.
Az eredeti tartószerkezeti rendszerében lényegi változás nem történik.
A földszinten kiszolgáló helyiségek, az első emeleten könyvtár közösségi tér kap helyet.
A 2-6. emeleten kollégiumi 2 illetve 3 ágyas (összesen 405) szoba saját fürdőszobával, közösségi helyiségekkel kerül kialakításra.
A 7. emelet illetve a tető a gépészeti berendezések fogadó terei.
Az épület vertikális kiszolgálását 2-2 db új 8 személy befogadására alkalmas duplex rendszerű akadálymentes felvonó biztosítja.
Az épület eredeti homlokzata teljes egészében átépül (240 homlokzati új nyílászáró).
Kivitelezési szakágak:
- Belsőépítészet
- Épületgépészet
- Erősáramú berendezések és hálózatok
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 180, max. 240) 30
2 Jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell nyilatkozatot benyújtania.
Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésénél korábbi napra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az eljárás további részében az alkalmassági követelmények igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
P/1.
Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2.
Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági követelmények igazolására irányadóak a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdései értelemszerűen irányadóak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajnálattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében mérleg szerinti eredménye negatív volt.
A Kbt. 19. § (2) bekezdése alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 450.000.000,- forint.

P/2.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben az évek összességében a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el a nettó 900.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az eljárás további részében az alkalmassági követelmények igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

M/1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét,
- teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140.§ (9) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 24. § (1) bekezdése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

M/2.
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával, valamint a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65.§ (6) - (7) bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni.

M/3.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja alapján csatolni kell teljesítés során alkalmazandó környezetvédelmi intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, nettó 900.000.000.-HUF-ot meghaladó értékű, olyan meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése tárgyú, építési munkával, amelynek az eredményeként egy legalább ötszintes épület jött létre, és a bemutatott építési munka az alábbi három szakág közül legalább kettő szakágra kiterjedő munkálatokat tartalmazott:
- építészet és tartószerkezet szakág,
- épületgépészet szakág
- épületvillamosság szakág.

M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti (építési szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel

M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti (építménygépészeti szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel

M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti (építményvillamossági szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel
M/2.4 legalább 1 fő a 354/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az MSZ EN ISO 90001, vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján egyénértékű minőségirányítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival, valamint ISO 14001, vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján egyénértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint:
Jótállás: a szerződésben rögzített munkákért a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított legalább 36 hónap vagy ajánlattevő - értékelési részszempontot képező - ajánlata szerint kedvezőbb (legfeljebb 60 hónap) jótállást vállal.
Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó az olyan teljesítési késedelem esetén, amelyért felelős naptári naponta a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér:
A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot lényegesen befolyásoló hibák kijavítására, hiányok pótlására megjelölt határidő olyan elmulasztása esetén, amelyért felelős, a hibák kijavításáig, hiányok pótlásáig tartó időszakra naptári naponta a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 0,5 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 10%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben késedelme, vagy hibás teljesítése esetén az általa fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximumát túllépi. Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, Vállalkozó szintén köteles meghiúsulási kötbért fizetni. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére kötles abban az esetben is, ha az építési terület Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan neki felróható okból késedelembe esik, és a Megrendelő a szerződéstől eláll. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege beszámít.
Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának (ideértve az esetleges késedelmes, hibás teljesítés miatt elmaradó vagy visszatérítendő támogatások megtérítését is) érvényesítésére minden esetben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Teljesítési Biztosíték:
Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdései alapján a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő részére - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában - a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre Teljesítési Biztosíték nyújt, melynek összege a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5%-ának megfelelő összeg. Az okirat formájában nyújtott Teljesítési Biztosítéknak a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napig érvényesnek kell lennie. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos követeléseit Teljesítési Biztosíték felhasználásával kiegyenlíteni. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követeléseit számíthatja be figyelemmel a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére.
Jólteljesítési Biztosíték (A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka):
Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéskor, de legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában Jólteljesítési Biztosítékot nyújt, amely a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, és amelynek mértéke a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5%-a. Az okirat formájában nyújtott Jólteljesítési Biztosítéknak a jótállás időtartamának lejártát követő 15 (tizenöt) naptári napig érvényben kell lennie. A Jólteljesítési idő meghosszabbítása esetén a Jólteljesítési Biztosíték meghosszabbításra kerül addig, ameddig a Jólteljesítési kötelezettség a Létesítmény valamennyi részére nézve megszűnik. Amennyiben a jótállás már nem a Létesítmény egészére terjed ki, a Jólteljesítési Biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke.
Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiállításával egyidejűleg rendelkezésre bocsátja, úgy ajánlatkérőnek a teljesítési biztosítékot fel kell szabadítania.
Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja.
Az Ajánlattevő Ajánlatkérőhöz címzett számlái a teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) bekezdésére, az Art. 36/A.§-ára és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-32. §-aira.
Ajánlattevő a szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására a Vállalkozási Díj nettó 5%-a mértékű tartalékkeretet (kizárólag feltételesen felhasználható összeget) kötnek ki. A tartalékkeret felhasználása csak a megrendelt pótmunkának minősülő munka ellenértékének fedezetére használható fel. A Megrendelő egyoldalúan jogosult arra, hogy a tartalékkeretet csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse azon okból, ha a finanszírozás végleges feltételeinek megismerését követően a rendelkezésre álló forrás a Vállalkozási Díjon felüli tartalékkeretre nem, vagy nem teljes összegben biztosít fedezetet.
Ajánlatkérő előlegszámla, és 5 részszámla valamint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az Ajánlattevők részére.
A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott 20-35-50-65-80-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 5 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség minimum 20%-ánál, a Vállalkozói Díj 20%-a.
A 2. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 35%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a.
A 3. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a.
A 4. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 65%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a.
A 5. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 80%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a.
A végszámla kiállítására a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség.
Az ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerint Megrendelő fizeti meg.
Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a részszámlákból kerül levonásra a 4. részszámlával kezdődően. Az előleg visszafizetésének érdekében az adott számla 10%-a, végül az előlegből fennmaradó összeg kerül levonásra a számlából. Az előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes mértékben a Szerződéses Árból levonásra nem kerül.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MÁK 10032000-00291350-00000000 számú bankszámlájára
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az érvényes ajánlattétel feltététele, hogy az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi határidő lejártáig 3.000.000 HUF összegű ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsásson a Kbt. 54. § értelmében. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § értelmében teljesíthető az Ajánlatkérőnek a 10032000-00291350-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel, vagy Ajánlatkérő nevére szóló pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Garancia, illetve kezesség esetén annak feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, és legalább az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényesnek kell lennie. A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként az Óbudai Egyetemet kell megnevezni, tárgyként „Kandó Kollégium rekonstrukciója” jogcímet kell feltüntetni. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak a másolati példányának, vagy garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A részszempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott részszempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva az első és második részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. A) 1.ba) pontja szerint, míg a harmadik és negyedik részszempont esetén ugyanezen ajánlás III. A) 1.bb) pontja szerint kerül megállapításra.
A módszerek részletes ismertetésére az ajánlattételi dokumentációban kerül sor.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos lapszámozással, a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, írásban és zárt csomagolásban 1 eredeti példányban papír alapon és 1 elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú, de másolható példányt kell benyújtani. Az elektronikus adathordozón kérjük szerkeszthető (Excel) formában is benyújtani a tételes árazott költségvetést. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti-” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívás I.3. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
2. Az elektronikus formában benyújtott ajánlattal kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
3. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
5. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők.
6. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredetiben az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait:
# nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell,
# az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája,
# a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya,
# nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e,
# a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása szükséges abban az esetben, ha nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.
10. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a Kbt. 35.§-ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
11. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban tájékoztatásul rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetét. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet feltételeit elfogadja.
12. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
13. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
15. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az ajánlattevők kiegészítő információt kizárólag írásban kérhetnek a dr.kovacs@mail.datanet.hu e-mail címen, vagy a +36-1-250-8248-as telefax számon.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít 2016. június 10. 10:00 órakor (ha nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon). A gyülekezés helye: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. Kandó Kollégium főbejárat.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. A benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
20. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosításra) nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, illetve csökkentett mértékű elfogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
21. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás M/2.1-M/2.3. alkalmassági követelményeinek vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek az alábbi jogosultságokkal.
a) 1 fő, teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember MV-É jogosultsággal
b) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember MV-ÉG jogosultsággal
c) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember MV-ÉV jogosultsággal
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül melynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben azt az írásbeli összegezésben megjelölte.
22. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.
23. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a 180 hívószám felhívása alapján állapítja meg.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban nem biztosítja. Ennek indoka az, hogy a beszerzés egy olyan komplett rekonstrukció, amely keretében az elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, amelyek szétbontása munkaszervezési, együttműködési és technológiai problémákat okozna azon túl, hogy jelentősen meghosszabbítani a megvalósítás idejét. Ezért jelen beszerzésben a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem indokolt.
26. Ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az építési terület átvételétől az átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó időszakra, minimum évi 100.000.000,-Ft azaz százmillió forint és minimum 20.000.000,-Ft azaz húszmillió forint/ káresemény biztosítási összeg értékében.
27. A Dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken. A dokumentáció elérése az eljárásban való részvétel feltétele, azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda VI.3.12.15. pontban megadott fax számára, vagy e-mail címére történő megküldése igazolja. Amennyiben ajánlattevő ilyen visszaigazolást az ajánlattételi határidő előtt nem küld, úgy ajánlata érvénytelen.
28. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/05/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges