Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.02.
Iktatószám: 5889/2014
CPV Kód: 72224200-3;72225000-8
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Szombathely, továbbá valamennyi megyeszékhelyen kialakított - megyei - Tevékenység-irányítási Központok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KPMG Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Judit
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út 99.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
x Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerződés az EKOP-2.1.12-2011-2012-0001 azonosító számú „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer” (ESR) című, az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott projekthez kapcsolódó termék minőségbiztosítási feladatok elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Szombathely, továbbá valamennyi megyeszékhelyen kialakított - megyei - Tevékenység-irányítási Központok.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/12/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Vállalkozási szerződés keretében termék minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelynek során az ESR-ben különböző gazdasági szervezetek által leszállított / kifejlesztett (megvalósított) különböző típusú termékek minőségének vizsgálata, ellenőrzése és az elvárt minőségi kritériumoktól való eltérések folyamatba épített feltárása a feladat.
A termék minőségbiztosító az ESR megvalósítása alatt köteles együttműködni a külön beszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő folyamat minőségbiztosítóval is.
A termék minőségbiztosító általános feladatai:
• Termék minőség kontroll
• Eltérés vizsgálat (követelményspecifikáció- termék)
• Átadás-átvételi eljárás során leszállított / kifejlesztett (megvalósított) termékek teljességének vizsgálata
• Tesztelés tervezésében és lebonyolításában való aktív közreműködés
A termék minőségbiztosítási tevékenység során a minőségbiztosító minőségbiztosítási tervet, minőségellenőrzési terveket, minőségellenőrzési jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási jelentéseket állít ki.
Mennyisége:
Szakértői szolgáltatások biztosítása. 3.660 szakértői óra – 25%
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
További tárgyak: 72225000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 39528000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 172 - 284548
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19926 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltételek:
Szerződés II. fejezetének 1. bekezdése: Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés megkötésétől egyedi megbízások alapján látja el, mindaddig, amíg a megbízás tárgyát jelentő Projekt nem teljesül, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 12 hónapig.

A szerződés IV/1. pont második bekezdése:
A megbízási szerződés terhére mindösszesen 3.660 szakértői órának megfelelő mindösszesen megbízási díj, azaz nettó 39.528.000 Ft, harminckilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer forint fizethető ki. Amennyiben a szakértői tevékenységre kifizetett mindösszesen megbízási díj szerinti pénzügyi keret kimerül a szerződés hatályát veszti, kivéve, ha a Megbízó a Megbízotthoz intézett egyoldalú nyilatkozatában kifejezetten nem rendelkezik a pénzügyi keret kimerülése előtt arról, hogy a pénzügyi keretet megemeli. A pénzügyi keret megemelésének mértéke azonban, figyelemmel a Kbt. 132. § rendelkezéseire is, ebben az esetben sem haladhatja meg mindösszesen megbízási díj 5%-át.
Módosítás:
1. A Szerződés II. fejezetének első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés megkötésétől egyedi megbízások alapján látja el, mindaddig, amíg a megbízás tárgyát jelentő Projekt nem teljesül, de legkésőbb 2013. december 31-ig.
2. A Szerződés IV. fejezet 1. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A megbízási szerződés terhére mindösszesen 3.840 szakértői órának megfelelő mindösszesen megbízási díj, azaz nettó 41.472.000 Ft, negyvenegymillió-négyszázhetvenkettőezer forint fizethető ki. Amennyiben a szakértői tevékenységre kifizetett mindösszesen megbízási díj szerinti pénzügyi keret kimerül, a szerződés hatályát veszti, kivéve, ha a Megbízó a Megbízotthoz intézett egyoldalú nyilatkozatában kifejezetten rendelkezik a pénzügyi keret kimerülése előtt arról, hogy a pénzügyi keretet megemeli. A pénzügyi keret megemelésének mértéke azonban, figyelemmel a Kbt. 132. § rendelkezéseire is, ebben az esetben sem haladhatja meg mindösszesen megbízási díj 5%-át.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az órakeret megnövekedésének eredményeképpen számított megbízási díj nem éri el a Kbt. 132. § (3) bekezdése szerinti 5%-ot, ezért a szerződés módosítása a Kbt. alapján a Felek egyező akarata esetén lehetséges.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/12/03 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/28 (év/hó/nap)