Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/67
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.13.
Iktatószám:6094/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szimics Ivett
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.okfon.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági generáltervezés.
A jelenlegi leromlott állagú FŐKERT Parkfenntartási Központ megszüntetése miatt tervezendő egy új, a Városliget kertészeti,- és a területen elhelyezkedő épületek üzemeltetésére egyaránt alkalmas központ, mely a közpark fenntartási feladatait ellátó FŐKERT Zrt. és a ligetben lévő építmények üzemeltetésével foglalkozó Városliget Zrt.-nek is megfelelő irodai és kiszolgáló területeket biztosít a VÉSZ-ben megjelölt Hermina út melletti „H” jelű építési helyen.
Az új helyszínen felvonulási területet kell kialakítani gépek, berendezések, szerszámok, növények, tápanyagok, növényvédő szerek, továbbá az átmeneti zöldhulladék tárolására. Ugyanitt alakítandók ki a személyzeti öltözők, étkező és az egységet irányító irodai területek is.
Az adminisztrációs résztől szeparáltan tervezendő az épületek fenntartásához kapcsolódó irodák, műhelyek, raktárak, valamint az üzemeltetési és kiszolgáló területek.
Az épület P (-1 szint)+F+2 szintesre tervezett, a felső szinten a Városliget Zrt. (mintegy 100 fő) és a FŐKERT Zrt. (mintegy 80 fő) irodaterületei, a földszinten és a -1 szinten főként közönségforgalmi, kiszolgáló területek, a parkfenntartási egységek és gépészeti terek, továbbá mélygarázs kap helyet.
Az épület összes nettó szintterülete 3600 m2, melyből az iroda funkció a kiszolgáló területeivel együtt 1700 m2-re tervezett. A -1 szinten 15 állásos gépkocsi parkoló és alárendelt helyiségek alakítandók ki.
Az irodaterületeket elő kell készíteni korlátozott közönségforgalmi funkció ellátására napi átlag 50 fővel és napi maximum 100 fővel számolva, továbbá a teljes Liget Budapestet projektet lefedő informatikai hálózati központ fogadására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Épület koncepcionális kialakításának bemutatásának minősége  25
2 BIM tervezés és költségbecslés munkamódszerének minősége 10
3 Tervezési feladatok listájának, kapacitásigényének és ütemezésének összeállításának minősége  10
4 Tervezés szervezési feltételeinek és erőforrásainak biztosításának minősége  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 520
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6. pontban megadott érték technikai szám, a hirdetmény feladása miatt szükséges.
A II.2.5. pont szerinti ár szempontok:
1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám: 48
2. Áttervezési díj - irányító tervező (Ft/mérnöknap) Súlyszám: 1
3. Áttervezési díj - önálló tervező (Ft/mérnöknap) Súlyszám: 1

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. § (1) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési feladatok ellátása) árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a 70 millió Ft-ot.
P2) az előző három lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési feladatok ellátása) árbevétele mindösszesen nem éri el a 92 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: azaz a P1) feltételnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben végzett tervezési szolgáltatásainak ismertetését, amelyben meg kell adni:
• a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő értelmezésében középületnek minősül a közhasználatú építmény és az irodaépület.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás,
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint,
amelyet törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő értelmezésében generáltervező az, aki a tervezési folyamatban részt vevők (a megbízó, a szaktervezők, a hatóságok, a technológiai berendezést szállítók, a különböző szolgáltatók) munkájának a tervezés érdekében az irányító, koordináló feladatot végezte.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk bemutatását a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, mindösszesen legalább nettó 68 millió Ft értékben (ellenszolgáltatás összege) alábbi referenciákkal:
M1/1. generáltervezőként legalább 1 db, megtervezett és használatbavételi engedéllyel rendelkező, legalább nettó 2.500 nm összes alapterületű, új épület tervezésére vonatkozó referenciával;
M1/2. az elmúlt 6 évben használatbavételi engedélyt kapott legalább 1 db, minimum nettó 1.000 nm összes alapterületű iroda, vagy oktatási funkciójú új épület, vagy egyéb funkciójú új épület tervezésére vonatkozó komplex (kiviteli tervekkel együtt) generáltervezői minőségben végzett tervezési referenciával, melyben minimum nettó 1.000 nm alapterület az iroda funkció;

M1/3. az legalább 1 db, megtervezett és engedélyezett, városi környezetben, minimum 10 férőhelyes terepszint alatti kialakításban elhelyezett gépjármű parkolót magába foglaló új épület generáltervezésére vonatkozó referenciával;
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.
M2) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2/1. legalább 1 fő É/1 tervezési minősítéssel rendelkező vezető építész tervezővel, aki rendelkezik legalább 1 db, összes alapterületét tekintve nettó 2.000 nm-t meghaladó, legalább napi 80 fő forgalommal rendelkező, megépült szolgáltató, vagy iroda funkciójú épület tervezésére vonatkozó tapasztalattal;
M2/2. legalább 1 fő G tervezői minősítéssel rendelkező épületgépész vezető tervezővel, aki legalább 1 db összes alapterületét tekintve nettó 2.000 nm-t meghaladó és legalább napi 80 fő forgalommal rendelkező, megépült szolgáltató, vagy iroda funkciójú épület tervezésére vonatkozó tapasztalattal;
M2/3. legalább 1 fő V tervezői minősítéssel rendelkező építményvillamossági vezető tervezővel, aki legalább 1 db összes alapterületét tekintve nettó 2.000 nm-t meghaladó és legalább napi 80 fő forgalommal rendelkező, megépült szolgáltató, vagy iroda funkciójú épület tervezésére vonatkozó tapasztalattal;
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe.
M3) az elmúlt három évben évente legalább 8 fő statisztikai állományi létszámmal.
M4) tervezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó Tervezési Díj alapján számított napi 1 %, a késedelmi kötbér összege nem lehet több mint a kötbéralap 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: nettó Tervezési Díj 30 %-a
Hibás teljesítési kötbér: nettó Tervezési Díj alapján számított napi 1 %, a Hibás Teljesítési Kötbérek összege nem lehet több, mint a kötbéralap 20 %-a
Jótállás: 36 hónap
Jótállási és Teljesítési biztosíték: nettó tervezési díj 5 - 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/08/11 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.
4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
7. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
9. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
11. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.
13. Az értékelés módszerei: A költség kritériumok esetén a fordított arányosítás módszere, a a minőségi kritériumok esetén pedig a sorba rendezés és a fordított arányosítás együttesen kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
14. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák