Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.22.
Iktatószám:6584/2016
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.07.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bauer Barbara
Telefon: +36 92502100
E-mail: bauerbori@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea
Telefon: +36 17961020
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea
Telefon: +36 17961020
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71330000-0
További tárgyak:71311100-2
71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő feladatok/szolgáltatások
Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben összefüggést is jelentenek.
A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni, különböző tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve árazatlan költségvetés készítése)
I. Zarándokközpont
Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni városi közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumi-kulturális funkciókat.
Nettó alapterülete kb. 3800-3900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki kiállítóterek területe 200 m2, a többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.
II. Göcseji Múzeum
Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a kiállítási terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.
Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.
Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.
III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei
Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállítás-kurátori igényeknek, előírásoknak megfelelően.
IV. Parkolóház
Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.
2. az előkészítés, lebonyolítás-szervezési feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment, költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)
3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)
4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)
5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás ejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása  20
2 A munkavégzés értékelés a szakmai ajánlat illeszkedése az elvárt feladatokhoz  25
3 Mérnöknap díja (nettó HUF/mérnöknap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla (számlák) száma;
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
- a pénzforgalmi számlán (számlákon) a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat kell érteni.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 215.000.000 forintot.
P/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kr. 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évben összesen nem éri el a 215.000.000 forintot.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje(év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya,
- mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
SZ/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében közbeszerzés tárgya szerinti (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) alábbi referenciáv(k)al:
M/1.1. mindösszesen nettó 25.000.000 Ft összértékű szerződésszerűen teljesített referenciá(k)val, melyek műemléki épülethez és/vagy műemléki környezetben végzett építési beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkoztak, és melyből egy referencia munka tartalmazott restaurátori felügyeleti munkákat is
M/1.2. továbbá legalább 1 db, legalább 3400 m2 nettó alapterületű múzeum és/vagy műemlék épület és/vagy zarándokközpont tervezésére (engedélyezési és kiviteli terv) vonatkozó referencia.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább
1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É/1 (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
3. legalább 1 fő művészettörténész végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább egy darab kiállítás megrendezésében való szakmai tapasztalattal az elmúlt 3 évben.
4. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és tapasztalattal, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és tapasztalattal, mely beruházás- lebonyolítói tevékenység végzésére teszi alkalmassá.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
SZ/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Mérnöki és/vagy Építész Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7) bek. foglalt előírások szerint.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Formai előírások: Az ajánlat formai követelményeire a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
4) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. eredetiben, és (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.
6) A III.1.2) P/1-P/3. a III.1.3) M/1.-M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu fül alatt,amit min.egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi igazolást kitöltve és aláírva megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó részére(felhívás I.3 pont) Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével tájékoztassa Ajánlatkérőt, aki nem vállal felelősséget az átvételi igazolásának meg nem küldéséből és ezáltal pl.a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az előforduló hiányosságokért.
8) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet az irányadóak.
9) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
10) A felhívásban előírt biztosítékokról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a dokumentációban foglaltak szerint. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 2.000.000. Ft.
12) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára legalább 20.000.0000 Ft/káresemény és legalább 100.000.000 Ft/év limitű tervezési mérnöki és műszaki ellenőri felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását mérnöki és műszaki ellenőri munkákra kiterjeszteni.
13) Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 65. § (9) bek. szerinti esetekben).
14) Ajánlatkérő a legjobb érték-arány bírálati szempontot alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.
15) A projekt nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyeket a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés összetettsége, komplexitása levezethető a műszaki tartalomból.
16) A dokumentációban Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák