Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.07.20.
Iktatószám: 8315/2016
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egy esetleges költözés, illetve jogutódlás miatt a teljesítési hely akár a szerződés megkötése előtt, vagy után megváltozzon, ugyanakkor a teljesítés helyszíne minden esetben budapesti helyszín lesz;Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egy esetleges költözés, illetve jogutódlás miatt a teljesítési hely akár a szerződés megkötése előtt, vagy után megváltozzon, ugyanakkor a teljesítés helyszíne minden esetben budapesti helyszín lesz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.;Citynform Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti azonosítószám: AK19084
Postai cím: Mészáros utca 58/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Illés Viktória
Telefon: +36 304650914
E-mail: illesv@oktvf.gov.hu
Fax: +36 12249163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása
1. Rész:
A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling modulja support feladatainak ellátása
Pénzügyi alrendszer kontrolling moduljával kapcsolatban, terméktámogatás (support) biztosítása, az alábbiak szerint:
Üzemeltetés támogatási szolgáltatások
A kontrolling modul üzemeltetését az Ajánlatkérő maga végzi, az Ajánlattevő csak készenlétben tart egy szakértői csapatot, amely közreműködik a rendszer zavarmentes és biztonságos működését veszélyeztető, az alkalmazáson kívül álló okokból eredő problémák feltárásában és megoldásában, eseti adatszolgáltatási igények (lekérdezések) kielégítésében.
- A felmerülő hibák fogadása:
• az Ajánlatkérő bejelentései alapján
• az Ajánlattevő saját észlelése alapján (az Ajánlatkérő értesítésével)
- Készenléti idő: munkanapokon 08:00-16:30. között.
- A felmerülő hibák felderítése és értékelése:
• súlyos, üzletmenetet befolyásoló működési zavarok esetén a bejelentéstől, vagy az észleléstől számított egy (1) munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását, javítását és legfeljebb két (2) munkanapon belül a hibát sikeresen elhárítani, kijavítani;
• minden egyéb működési zavar, hiba esetén bejelentéstől, vagy az észleléstől számított három (3) munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását, és legfeljebb öt (5) munkanapon belül a hibát sikeresen elhárítani;
• a felmerülő működési zavar, hiba okait feltárni és a felelősök személyét megállapítani;
• garanciális (térítésmentes) hibák esetén bejelentéstől, vagy az észleléstől számított egy (1) munkanapon belül megkezdeni a hiba javítását;
• az üzemeltetéssel kapcsolatos hibákról (hardverekkel, belső hálózattal, operációs rendszerekkel, adatbázis motorokkal kapcsolatos hibákról) az üzemeltetésért felelősöket haladéktalanul - bejelentéstől, vagy az észleléstől számított 2 órán belül - értesíteni, a kijavítást ellenőrizni, igény és megrendelés esetén közreműködni a hibák kijavításban;
• a más alrendszerek kezelésében lévő adatinterfészek hibáiról a felelősöket haladéktalanul - bejelentéstől, vagy az észleléstől számított 2 órán belül - értesíteni, a kijavítást ellenőrizni,
• a jótállási időszakot meghaladó hibák (hibás adatbevitel, hibás adatfogadás/küldés stb. miatt szükségessé váló vállalkozói beavatkozás) esetén a javítást megtervezni és megrendelés esetén a Megrendelő által megadott határidőben kivitelezni;
• a végrehajtott változtatásokra, a befejezéstől számított 12 hónap jótállást vállalni, a változtatás eredményeként létrejövő forráskódokat Ajánlatkérő részére átadni, amelynek eredményeként Ajánlatkérő teljes körű felhasználási jogosultságot szerez külön ellenérték megfizetése nélkül.
- Helyszíni jelenlét biztosítása szükség szerint, amelyet Ajánlattevőnek a probléma elhárításához szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs biztosításával kell megvalósítania.
- A támogatott termékek körébe a kontrolling modul valamennyi komponense, az alkalmazás és szoftver környezete is beletartozik.
- A feladatok teljesítéséhez az Ajánlatkérő megfelelően védett távoli elérést (VPN) biztosít az Ajánlattevő számára. A távoli elérést biztosító kapcsolat hibája nem halasztó hatályú, a kapcsolat hibája esetén a helyszíni hibajavítás az eljárás. Rendkívüli események, pl. teljes rendszerleállás esetén az üzemeltetési kapcsolattartók közvetlenül értesítik egymást a hibáról.

2. Rész:
Az „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support ellátása
1.) Szoftver jogkövetés:
- az alrendszer folyamatos jogkövetése, ennek keretében az Ajánlatkérő rendelkezések és a magasabb szintű jogszabályok változásának megfelelő módosítások átvezetése
- a hivatalosan kibocsátott formanyomtatványok és űrlapok módosulásának a program-modulokban történő átvezetése
- a központi adatszolgáltatási kötelezettség változása folytán szükségessé vált módosítások átvezetése
- dokumentumok (felhasználói-, és technikai dokumentációk) frissítése
2.) Szoftver karbantartás:
- az alrendszer paraméter-változtatással történő programmódosítása
- kisebb mértékű módosítási és követési jellegű feladatok, melyek keretében az Ajánlatkérő szervezetén belüli belső szabályozási, vagy informatikai környezet (pl. társrendszerek) változásai miatti, jellemzően kisebb módosítások végrehajtása
- az eseti kisebb szoftver módosítási kérések kielégítése, legfeljebb havi 10 fejlesztői munkaóra, amely tekintetében nyertes ajánlattevő nem jogosult külön számla kiállítására, ezen feladatait az egyösszegű átalányár fejében köteles ellátni
- 2015 évtől bevezetett Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR) Interface kapcsolat kialakítása.
3.) Szakértői támogatás:
- a felhasználók és a rendszergazdák oktatása az esetleges módosítások használatára és az alrendszer helyes üzemeltetésének segítése
- az Ajánlatkérő üzemeltetőinek kérése esetén az üzemeltetői környezet helyreállításában való támogatás (helyszíni vagy telefonos)
- szaktanácsadás az Ajánlatkérő vezetői részére, az ügyiratkezeléssel kapcsolatos belső szabványok kialakítására
- az alrendszerrel kapcsolatosan az Ajánlatkérő által írásban átadott új fejlesztési igények felmérése, és írásban történő visszajelzés (erőforrás tervezés, ütemezés, stb.).
A feladatok teljesítéséhez az Ajánlatkérő megfelelően védett távoli elérést (VPN) biztosít a nyertes ajánlattevő számára.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egy esetleges költözés, illetve jogutódlás miatt a teljesítési hely akár a szerződés megkötése előtt, vagy után megváltozzon, ugyanakkor a teljesítés helyszíne minden esetben budapesti helyszín lesz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása
1. Rész:
A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling modulja support feladatainak ellátása
Pénzügyi alrendszer kontrolling moduljával kapcsolatban, terméktámogatás (support) biztosítása, az alábbiak szerint:
Üzemeltetés támogatási szolgáltatások
A kontrolling modul üzemeltetését az Ajánlatkérő maga végzi, az Ajánlattevő csak készenlétben tart egy szakértői csapatot, amely közreműködik a rendszer zavarmentes és biztonságos működését veszélyeztető, az alkalmazáson kívül álló okokból eredő problémák feltárásában és megoldásában, eseti adatszolgáltatási igények (lekérdezések) kielégítésében.
- A felmerülő hibák fogadása:
• az Ajánlatkérő bejelentései alapján
• az Ajánlattevő saját észlelése alapján (az Ajánlatkérő értesítésével)
- Készenléti idő: munkanapokon 08:00-16:30. között.
- A felmerülő hibák felderítése és értékelése:
• súlyos, üzletmenetet befolyásoló működési zavarok esetén a bejelentéstől, vagy az észleléstől számított egy (1) munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását, javítását és legfeljebb két (2) munkanapon belül a hibát sikeresen elhárítani, kijavítani;
• minden egyéb működési zavar, hiba esetén bejelentéstől, vagy az észleléstől számított három (3) munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását, és legfeljebb öt (5) munkanapon belül a hibát sikeresen elhárítani;
• a felmerülő működési zavar, hiba okait feltárni és a felelősök személyét megállapítani;
• garanciális (térítésmentes) hibák esetén bejelentéstől, vagy az észleléstől számított egy (1) munkanapon belül megkezdeni a hiba javítását;
• az üzemeltetéssel kapcsolatos hibákról (hardverekkel, belső hálózattal, operációs rendszerekkel, adatbázis motorokkal kapcsolatos hibákról) az üzemeltetésért felelősöket haladéktalanul - bejelentéstől, vagy az észleléstől számított 2 órán belül - értesíteni, a kijavítást ellenőrizni, igény és megrendelés esetén közreműködni a hibák kijavításban;
• a más alrendszerek kezelésében lévő adatinterfészek hibáiról a felelősöket haladéktalanul - bejelentéstől, vagy az észleléstől számított 2 órán belül - értesíteni, a kijavítást ellenőrizni,
• a jótállási időszakot meghaladó hibák (hibás adatbevitel, hibás adatfogadás/küldés stb. miatt szükségessé váló vállalkozói beavatkozás) esetén a javítást megtervezni és megrendelés esetén a Megrendelő által megadott határidőben kivitelezni;
• a végrehajtott változtatásokra, a befejezéstől számított 12 hónap jótállást vállalni, a változtatás eredményeként létrejövő forráskódokat Ajánlatkérő részére átadni, amelynek eredményeként Ajánlatkérő teljes körű felhasználási jogosultságot szerez külön ellenérték megfizetése nélkül.
- Helyszíni jelenlét biztosítása szükség szerint, amelyet Ajánlattevőnek a probléma elhárításához szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs biztosításával kell megvalósítania.
- A támogatott termékek körébe a kontrolling modul valamennyi komponense, az alkalmazás és szoftver környezete is beletartozik.
- A feladatok teljesítéséhez az Ajánlatkérő megfelelően védett távoli elérést (VPN) biztosít az Ajánlattevő számára. A távoli elérést biztosító kapcsolat hibája nem halasztó hatályú, a kapcsolat hibája esetén a helyszíni hibajavítás az eljárás. Rendkívüli események, pl. teljes rendszerleállás esetén az üzemeltetési kapcsolattartók közvetlenül értesítik egymást a hibáról.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft + Áfa / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egy esetleges költözés, illetve jogutódlás miatt a teljesítési hely akár a szerződés megkötése előtt, vagy után megváltozzon, ugyanakkor a teljesítés helyszíne minden esetben budapesti helyszín lesz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A HUNOR pénzügyi alrendszer kontrolling moduljának, valamint „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support feladatainak ellátása

2. Rész:
Az „Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer” szoftver support ellátása
1.) Szoftver jogkövetés:
- az alrendszer folyamatos jogkövetése, ennek keretében az Ajánlatkérő rendelkezések és a magasabb szintű jogszabályok változásának megfelelő módosítások átvezetése
- a hivatalosan kibocsátott formanyomtatványok és űrlapok módosulásának a program-modulokban történő átvezetése
- a központi adatszolgáltatási kötelezettség változása folytán szükségessé vált módosítások átvezetése
- dokumentumok (felhasználói-, és technikai dokumentációk) frissítése
2.) Szoftver karbantartás:
- az alrendszer paraméter-változtatással történő programmódosítása
- kisebb mértékű módosítási és követési jellegű feladatok, melyek keretében az Ajánlatkérő szervezetén belüli belső szabályozási, vagy informatikai környezet (pl. társrendszerek) változásai miatti, jellemzően kisebb módosítások végrehajtása
- az eseti kisebb szoftver módosítási kérések kielégítése, legfeljebb havi 10 fejlesztői munkaóra, amely tekintetében nyertes ajánlattevő nem jogosult külön számla kiállítására, ezen feladatait az egyösszegű átalányár fejében köteles ellátni
- 2015 évtől bevezetett Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR) Interface kapcsolat kialakítása.
3.) Szakértői támogatás:
- a felhasználók és a rendszergazdák oktatása az esetleges módosítások használatára és az alrendszer helyes üzemeltetésének segítése
- az Ajánlatkérő üzemeltetőinek kérése esetén az üzemeltetői környezet helyreállításában való támogatás (helyszíni vagy telefonos)
- szaktanácsadás az Ajánlatkérő vezetői részére, az ügyiratkezeléssel kapcsolatos belső szabványok kialakítására
- az alrendszerrel kapcsolatosan az Ajánlatkérő által írásban átadott új fejlesztési igények felmérése, és írásban történő visszajelzés (erőforrás tervezés, ütemezés, stb.).
A feladatok teljesítéséhez az Ajánlatkérő megfelelően védett távoli elérést (VPN) biztosít a nyertes ajánlattevő számára.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft + Áfa / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: pados.botond@t-systems.hu
Telefon: +36 303983854
Internetcím(ek): (URL) http://www.t-systems.hu/
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099-2-44

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Citynform Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas utca 9. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: info@citynform.hu
Telefon: +36 703167031
Internetcím(ek): (URL) http://www.citynform.hu/
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756324-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Citynform Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas utca 9. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756324-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/07/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges