Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.05.27.
Iktatószám: 8350/2015
CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00197
Postai cím: Fő út 58.
Város: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zagyva Gabriella
Telefon: +36 29337101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 16
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Alsónémedin - tárgyú közszolgáltatási szerződés
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90511000-2
90512000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői: Alsónémedi nagyközség központi belterülete (lakott területe) érintett a szolgáltatással. A terület alapvetően sík fekvésű, az utak 90%-ban burkoltak, de a burkolatlan utak is stabilizáltak, bármilyen időjárási körülmények között járhatóak.
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal: 2013. január 1.-i KSH adat: 5195 fő
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2015. szeptember 1., a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 96 hónap
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: a helyi rendelet: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.25.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 1/2015. (I.29.) sz. önkormányzati rendelettel
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: lakossági vegyes települési szilárd hulladék: 1300 t/év, lomtalanítás: 50 t/év (2014. évi adatok)
f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: Alsónémedi nagyközség 5195 fő lakossággal
h) a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény: Gyál 044/2 hrsz-ú területen üzemelő Regionális Hulladékkezelő Központ (nem kötelező)
i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmény adatairól további információ az interneten: http://www.asa-group.com/hu/Magyarorszag/Telephelyek/A-S-A-Magyarorszag-Kft-kozponti-telephely-Gyal.asa
2014. évi hulladékmennyiség havi bontásban:
január 75880 kg
február 93770 kg
március 125320 kg
április 158220 kg
május 93200 kg
június 120050 kg
július 108010 kg
augusztus 107780 kg
szeptember 128310 kg
október 105700 kg
november 118200 kg
december 127241 kg
Hulladék típusa: lakossági


Kukák száma megbontva + árak
Összesen: 1800 háztartás,
50/60 literes: 500 db, 217,- Ft + ÁFA/ ürítés
110/120 literes: 1300 db, 325,- Ft + ÁFA/ ürítés
240 literes: 0 db, 679,- Ft + ÁFA/ ürítés
1000 literes (közületi): 1 db (Általános Iskolánál) 3113,- Ft + ÁFA/ ürítés
Egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák: 307 Ft + ÁFA
Közterületi kukák száma: 69 db 40 literes
Ürítési lehetőség:
52 db billenthető rácsos, zsákkal is használható
17 db buszmegállói zöld műanyag, kulccsal nyitható, leakasztható
alkalmankénti (heti) hulladékmennyiség: 4-5 db 110 literes zsák
Lomtalanításkor elszállított súly átlag: 25 tonna
Burkolt utak hossza: 27,56 km
Burkolatlan utak hossza: 3,47 km (stabilizált, járható)
Hulladékudvar: nincs.
A temető üzemeltetését az Önkormányzattal szerződött vállalkozó végzi, így a temető nincs benne a közszolgáltatásban.
Papír-, műanyag- és fémhulladék elkülönített összegyűjtése és elszállítása egész évben, legalább havonta egyszer kötelező feladat.
Márciustól novemberig a zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása havonta egyszer kötelező feladat.
Jelenleg a lakosságnak saját tulajdonú edényzete van. Igény esetén a lakosoknak bérleti díj ellenében 50-60 liter, vagy 110-120 liter űrtartalmú edényzetet havi bérleti díjas konstrukcióban biztosítani kell.
A kötelező feladat részeként 1100 liter űrtartalmú üveggyűjtő konténerek az alábbi helyszíneken:
- Dózsa György tér 1 db
- Bajcsy u.-Fő út sarok 1 db
- Iskola u.-Ady u. sarok 1 db
- Hunyadi u. Nagy Gödör tér 1 db
- Haraszti út a CBA áruháznál 2 db
összesen 6 db konténer.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 268000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 96 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A közszolgáltató naponta 100 000 Ft összegű késedelmi kötbért köteles az Önkormányzatnak fizetni, amennyiben nem végzi el a meghirdetett napon a hulladékgyűjtést és -szállítást.
A közszolgáltató a felek által közösen indokoltnak elismert ügyfélpanasz esetén alkalmanként 10 000 Ft összegű hibás teljesítési kötbért tartozik az Önkormányzatnak fizetni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (5) és (6) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § alkalmazásra kerül.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs lehetőség
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontok szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A Kbt. és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8., 10-11. § és a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint.
A kizáró okok igazolása kapcsán Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét az alábbi dokumentumokra:
1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, Kibocsátás dátuma: 16.5.2014.)
2. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, Kibocsátás dátuma: 1.6.2012.)
A kizáró okok igazolása tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.
Számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a jelen felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű, a vizsgált időszakra, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta eltelt időszakra vonatkozóan arról szóló nyilatkozat, hogy bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is beleértve) sorbanállás előfordult-e és ha igen, akkor összesen milyen időtartamban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A számlavezetői nyilatkozatban meg kell adni a számlanyitás dátumát és a számlaszámot is.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is beleértve) az adott számla tekintetében összesen 30 napot meghaladó időtartamban sorban állás előfordult.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, és a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M/2 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség
leírásával, forgalmi engedély egyszerű másolatának csatolásával.
M/3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során a szakmai gyakorlatot alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó.
M/4. Független tanúsító által kiállított - minőségbiztosításra vonatkozó - tanúsítvány,
vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány vagy a teljesítés során alkalmazható minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírása.
M/5. Független tanúsító által kiállított - környezetirányítási rendszerre vonatkozó -
tanúsítvány vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a teljesítés során alkalmazható
környezetvédelmi intézkedések leírása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 36 hónapos időszakban összesen,
- legalább 1 db
- települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyú
- legalább egy évig fennálló
- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
- szolgáltatási referenciával, amelyeknek éves teljesített mennyisége elérte, vagy meghaladta az 1000 tonnát vagy a nettó 24.000.000.,- Ft-ot és tartalmazott elkülönített gyűjtést is.
M/2 Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db kiporzás akadályozott,
öntömörítős hulladékszállító gépjárművel.
M/3.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 2. § c) pontja szerinti képzettséggel és hulladékgazdálkodás terén legalább 3 év szakmai
gyakorlattal - a képzettség megszerzése előtti gyakorlat is beleszámít - rendelkező szakemberrel.
M/4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO:9001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy nem mutatja be a minőségbiztosítás érdekében tett, a teljesítés során alkalmazott intézkedéseket.
M/5. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO:14001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy nem mutatja be a teljesítés során alkalmazható környezetvédelmi intézkedéseket.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 20
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a 110-120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 80
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 1
Egyedi jelöléssel jelölt 110 liter űrtartalmú lakossági felhasználású köztisztasági zsák ára nettó HUF/liter 1
Egyedi jelöléssel jelölt 110 liter űrtartalmú önkormányzati felhasználású köztisztasági zsák ára nettó HUF/liter 1
Évi egyszeri, vagy folyamatos házhoz menő lomtalanítás vállalása. 10
Az elkülönített gyűjtéshez az 110 liter, vagy 120 liter űrtartalmú edényzetet a közszolgáltató külön díj-mentesen a településen minden érintett részére biztosítja: igen / nem. 20
Évi egyszeri elektronikus hulladékgyűjtés gyűjtőpont kialakításával külön díj-mentesen a településen minden érintett részére biztosított: igen / nem. 10
Évi egyszeri lakossági veszélyes hulladékgyűjtés gyűjtőpont kialakításával külön díj-mentesen a településen minden érintett részére biztosított: igen / nem. 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 08:15
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 5000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A kiegészítő iratokat bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A kiegészítő iratok ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, bruttó 5000 Ft összegben Ajánlatkérő 10402881-50515153-52531010 számú számlájára.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 08:15
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 08:15
(adott esetben) Hely: I.1. pont szerinti címen a Tárgyalóban
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek, szervezetek külön meghívás nélkül.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
2. A közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet - nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.
3. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatnak
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;
c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;
d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;
e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;
f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;
g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére
vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
4. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció a jelen hirdetmény közzététele napjától az ajánlattételi határidő lejártának napjáig hétfő-péntek 08.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 07.30-8.15 óráig 2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. címen.
5. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az
irányadók.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon, valamint elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell elkészíteni és benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Alsónémedin. Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”. Az ajánlat minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”
8. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok ajánlattevő általi felelős, szöveghű magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően.
9. Az ajánlatot postán vagy személyesen a felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani.
10. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásához igénybevett gazdasági szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának ajánlatkérő általi bekéréséhez meg kell adni adószámát és cégjegyzékszámát.
11. A postán feladott vagy kézbesítő futárral küldött ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlat személyes megbízott útján történő leadásakor számoljon azzal, hogy a felhívásban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe történő elkísérés több percet is igénybe vehet! Ajánlatkérő csak a pontosan a felhívásban megjelölt címen (helyiségben) és a felhívásban meghatározott határidőig leadott ajánlatot tekinti határidőre beérkezettnek! A felhívásban pontosan meghatározott helyen
kívül benyújtott ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
12. Az ajánlatot, valamint az ajánlatban becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) - ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban elfogadható).
13. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60.§ (3), (5)
bekezdésében foglaltakra (kifejezett nyilatkozat szükséges).
14. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell:
- a közös ajánlattevők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek
tartalmaznia kell az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és
hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon ajánlattevő (és személy) megjelölését,
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés);
- a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó - valamennyi
ajánlattevő által cégszerűen aláírt - meghatalmazást;
- a valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti
vagy hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges
felelősséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés).
15. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba
becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
16. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az
semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
17. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi
figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot -
kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell,
hogy legyenek. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat ajánlattevő által
készített felelős fordítással együtt lehet benyújtani (ajánlatkérő természetesen elfogadja az idegen nyelvű dokumentumok harmadik fél által készített hiteles fordítását is).
18. Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását ajánlattevő saját
maga készíti el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű dokumentummal kapcsolatban a fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű idegen nyelvismerettel és fordítási kompetenciákkal rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen megadott magyar nyelvű szöveg tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen nyelvű dokumentumban foglaltakat.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás esetén a fenti feltételnek
megfelelően fordított és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, fenti tartalmú cégszerű
nyilatkozattal ellátott) dokumentumok alkalmasak.
A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a
magyar.
19. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára a teljesítés napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
20. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „helyi idő Budapest” adata szerint.
21. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
22. Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőnek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát
másolatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
24. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
25. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Pontkiosztás módszere:
1-5. részszempont: arányosítás, képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;
6. részszempont: Évi egyszeri lomtalanítás vállalása esetén 1 pont, folyamatos házhoz menő lomtalanítás vállalása esetén 100 pont.
7-9. részszempont abszolút értékelési módszer: igen vállalás esetén 100 pont, nem vállalás esetén 1 pont.
A díjak, illetőleg a kedvezmények elszámolásánál az 50-60 literes kukákat 55 literrel, a 110-120 literes kukákat 115 literrel kell figyelembe venni.
26. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, a III.2.2. és III.2.3. pont szerint valamennyi feltétel.
27. Ajánlati biztosíték nincs.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/18 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Széchenyi tér 35.
Város: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: + 36 302010302, +36 209372338
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Perfectus Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Széchenyi tér 35.
Város: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
Telefon: + 36 302010302, +36 209372338
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.