Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/89
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.31.
Iktatószám: 7392/2017
CPV Kód: 45110000-1
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1087 Bp, Kerepesi út 17. szám, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 hsz nyilvántartott ingatlanok, továbbá a 1087 Bp, Kerepesi út 15. és 17., Bp VIII. kerület 38830/2. hsz nyilv. ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_jdgygr/index.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.
Tárgya: „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 90700000-4
90722200-6
71320000-7
71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Bp, Kerepesi út 17. szám, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 hsz nyilvántartott ingatlanok, továbbá a 1087 Bp, Kerepesi út 15. és 17., Bp VIII. kerület 38830/2. hsz nyilv. ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. feladatcsoport, alapmennyiség:
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a rendezvény tervezett helyszíneként szolgáló, a 1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, továbbá a 1087 Budapest, Kerepesi út 15. és 17. alatt található, Budapest VIII. kerület 38830/2. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok tekintetében a műszaki leírásban meghatározottak szerint a hasznosításra alkalmatlan felépítmények, építmények bontása, a kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok ellátása, továbbá az előírt környezetvédelmi feladatok ellátása.
Nettó alapterületek / mennyiségek / feladatok rövid ismertetése:
• a területen lévő épületek és építmények bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
• a vasúti pályaszakaszok bontásának engedélyeztetése,
• közműszolgáltatókkal egyeztetés, a közművek teljes körű lezárásának biztosítása,
• a temető gázszolgáltatásának biztosítása (a 18. épület homlokzatán vezetett gázvezeték kiváltása, a gázvezeték egyéb érintett szakaszainak biztosítása),
• a telephely határait képező kerítés, illetve építményszakaszok meglétének építési-bontási munka időszaka alatt folyamatos biztosítása,
• az épületekben, építményekben lévő veszélyes hulladékok összegyűjtése (szelektíven, megfelelő edényzetben), majd minősítése, kezelése, ártalmatlanítása,
• az olajos transzformátorok előírás szerinti leürítése, tisztítása, a transzformátorok elbontása,
• az épületek, építmények azbesztmentesítése,
• a használaton kívüli közművek teljes körű bontása,
• az érintett 52 darab bontási egység (épület, épületegyüttes, építmény, burkolatok, vasúti pályaszakaszok és kapcsolódó műtárgyak) teljes körű bontása,
• a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
• a bontás során várhatóan keletkező szennyezett anyagok elkülönített gyűjtése, minősítése és ártalmatlanítása,
• a kijelölt 11 helyszínen a szennyezett talaj kárenyhítés keretében történő kitermelése, minősítése, majd ártalmatlanítása, a munkagödör minősítésével, a Palota tér kárenyhítési helyszínen monitoring kutak kialakításával, záródokumentáció összeállításával,
• a bontási és a kárenyhítési helyszíneken tereprendezés.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II. feladatcsoport: Opcionális Mennyiség:
Az Opcionális Mennyiségen belül öt, külön-külön, illetve együttesen is megrendelhető és kivitelezhető opciós csomag kerül kialakításra:
1. csomag: 1. épület Vezér épület (53. bontási egység)
# az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
# az épület teljes körű bontása,
# a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
# kárenyhítés elvégzése az 1. épület É-i előterében,
2. csomag: 10. épület I primer, szekunder állomás (54. bontási egység)
# az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
# az épület teljes körű bontása,
# a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
3. csomag: 61. épület Kémény (55. bontási egység)
# az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
# az épület teljes körű bontása,
# a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
4. csomag: Inert anyagok helyszíni kezelése (lehívás esetén a nyertes ajánlattevő által megadott alkalmi díj mellett; egységár (m3) alapján történik)
5. csomag: Ideiglenes felvonulási hely kialakítása (lehívás esetén a nyertes ajánlattevő által megadott egységár (m2) alapján történik)
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére az I. és II. Feladatcsoportra együtt tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hulladék elszállítása során okozott teljes közúti terhelés mértéke (m3 x km) 21
2 2.1. Inert hulladék elszállítása során okozott teljes közúti terhelés mértéke (m3 x km) 12
3 2.2. Szennyezett föld elszállítása során okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3 x km) 7
4 2.3. Veszélyes hulladék elszállítása során okozott teljes közúti terhelés mértéke (m3 x km) 2
5 3. Technológiai Terv és Kockázatkezelési Terv szakmai megfelelősége 19
6 4. A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 84 hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részletesen lásd II.2.4) II. pont. A Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül jogosult gyakorolni. Lehívás esetén a Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget - a Lehívás eltérő rendelkezése hiányában - az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be az ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az Opcionális Mennyiség bármely csomagja szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az Alapmennyiség (I. feladatcsoport) teljesítése tekintetében a szerződés időtartama, a szerződéskötéstől számított max. 270. naptári nap; mely magában foglalja a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát, valamint az azt követő hatósági jóváhagyás(ok) időtartamát is.
A Szerződés megkötésétől számított 210. naptári nap, amely a Beruházás megvalósítására vonatkozó valamennyi és összes bontási, kárenyhítési műszaki, szakmai, valamint tervezési és engedélyezési feladatok összességének megvalósítására - beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát, de kivéve (kizárólag) a környezeti kárenyhítési záró dokumentáció hatóság általi jóváhagyását, és a monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó megrendelői vállalás hatóság általi jóváhagyását - vonatkozó határidő.
A szerződés időtartama az opció (II. feladatcsoport) lehívása esetén sem hosszabbodik meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Az értékelés során az adható pontszám: 1-100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés: 1. szempont: fordított arányosítás; 2. (al)szempontok: lineáris arányosítás, 3. szempont: pontkiosztás; 4. szempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
• Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
• A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
SZT2) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1-SZT2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére is.
Alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés fő tárgyából (bontási munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3); (6)-(7) és (10) bekezdésére is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését [SZT1-2); P1); M1)-M4)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 2.000.000.000,- HUF értéket továbbá ugyanezen időszakban a közbeszerzés fő tárgyából (bontási munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 1.200.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
A 321/2015. (X. 30.) K.r. (továbbiakban K.r.) 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a K.r. 22. § (3) bek alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:
• az építési beruházás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
• az építési beruházás mennyisége;
• az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés nettó összege / aránya;
• a teljesítés helye;
• a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
• teljesítés átfutási ideje, összesen nap:
• a munkaterület átadása:
• a készre jelentés időpontja:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2)
A K.r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
M3)
A K.r. 21. § (2) bekezdés g) pontja szerint az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült kimutatás, nyilatkozat.
M4)
A K.r. 21. § (2) bekezdés h pontja szerint teljesítéshez rendelkezésére álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása, melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés. A leírásnak tartalmaznia kell az eszköz típusát, a rendelkezésre állás jogcímét.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (továbbiakban: AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás (AF) feladásától visszafelé számított 60 hónapban, bontási feladat* megvalósítására vonatkozó befejezett, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legfeljebb három szerződésből megvalósított referenciával, mely referencia/referenciák összesített értéke elérte a nettó 1.200.000.000,- HUF értéket, vagy amely(ek) teljesítése min. 150.000 tömör m3 bontási munkát foglalt(ak) magukban azzal, hogy:
- legalább egy referencia ellenértéke önmagában elérte a nettó 800.000.000,- HUF értéket vagy önmagában magában foglalt 100.000 tömör m3 bontási munkát azzal, hogy ezen korábbi munka teljesítésének átfutási ideje** (**a munkaterület átadásától a készre jelentés időpontjáig) nem haladta meg a 230 naptári napot.
- legalább egy referencia, a bontási feladat mellett tartalmazta, ahhoz kapcsolódó tervezési és hatósági ügyintézési feladatok ellátást is.
*(Épület szerkezeti bontási feladatai (melybe a gépészeti bontási munkák is beleértendőek), keletkezett hulladékok helyszíni szelektálása, gyűjtése, elszállítása.)
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik.
M2)
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M/2.1.) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) K. r. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 60 hónapos bontási projektek előkészítésében és/vagy lebonyolításában projektvezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.2.) legalább 1 fő, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) K.r. 2. számú melléklet I/1. pontja szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap környezetvédelmi kármentesítési és/vagy kárenyhítési projektek előkészítésében és/vagy lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2.3.) legalább 1 fő, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) K.r. 2. számú melléklet I/3. pontja szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap környezetvédelmi kármentesítési és/vagy kárenyhítési projekthez kapcsolódó tényfeltárási és/vagy beavatkozási tapasztalattal
M/2.4.) legalább 1 fő, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) K.r. 1. számú melléklet I/2. és I/4. pontja szerinti szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az M/2.2.) - M/2.3.) pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett, az átfedést a szakemberek között egyebekben nem biztosítja Ajánlatkérő. Azaz AT-k kötelesek minimum 3 fő szakembert bemutatni az alkalmasság igazolása során.
A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
M2/1): „MV-É”
M2/2): „SZKV 1.1.”
M2/3): „SZKV 1.3”
M2/4): „SZKV 1.2 és SZKV 1.4”
M3)
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az előző három évben évente legalább 40 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
M4)
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges legalább az alábbi munkagépekkel, berendezésekkel:
M/4.1.) 1 db legalább 45 t saját tömegű, legalább 200 kW teljesítményű lánctalpas kotró,
M/4.2.) 1 db legalább 67 t saját tömegű, legalább 29 m hosszú ipari gémmel rendelkező lánctalpas bontógép törőfejjel, cserélhető betétesollóval (vasbeton-, acél- és betonvágó).
M/4.3.) 1 db legalább 63 t saját tömegű legalább 27 m hosszú ipari gémmel rendelkező lánctalpas bontógép törőfejjel, cserélhető betétesollóval (vasbeton-, acél- és betonvágó)
M/4.4.) 1 db legalább 3 m3-es kanalú homlokrakodó
Fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K.r. 30-32/A. §, a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(8) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti előleg biztosítása mellett.
A szerződés a nettó vállalkozói díjon felül, az opciós mennyiségek nélküli díjra vetített 10 % tartalékkeretet tartalmaz.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési és jótállási biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII tv (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A KD a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 5.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-01501542 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban „KD”) találhatók
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne:
Időpontja: 2017.06.16. napja 10.00 óra, gyülekezés helyszíne: 1087 Budapest, Kerepesi út 17.
A beléptetéshez Ajánlatkérőnél előzetesen jelentkezni szükséges e-mail-en vagy faxon Mirkó Anitánál. (e-mail: anita.mirko@chsh.hu, telefon: +36 14578040, fax: +36 14578041) A beléptetéshez szükséges a cégnév, a bejáráson résztvevők neve és személyigazolvány száma.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot Ft-ban kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
8. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosításokat (építési-általános szakmai továbbá tervezési) kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
11. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A rendelkezésre álló rendkívül rövid tervezési és kivitelezési idő, illetve a bontási tevékenységgel párhuzamosan, azonos munkaterületen, egy időben végzendő tervezési és környezetvédelmi feladatok elválaszthatatlansága indokolja a részajánlattétel lehetőségének elvetését.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki ütemtervet (heti részletezettséggel), azaz Gantt-diagramot, melyben az Ajánlattevő köteles minden, a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés tervezetből kiolvasható, a kivitelezéshez szükséges - szerződéskötéstől számított szükséges bontás-kivitelezési - tevékenységet szerepeltetni. Valamint a KD-ban foglalt feladatok megvalósítására vonatkozóan térbeli organizációs tervet (rajzi munkarészt).
13. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
14. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 nap értendő.
15. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
16. A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és v.r., továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák