Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/107
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.06.27.
Iktatószám:8615/2017
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.07.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
Telefon: +36 17961000
E-mail: drhetzl@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
Telefon: +36 17961000
E-mail: drhetzl@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71220000-6
71241000-9
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi dokumentáció (EVD, KHT), valamint engedélyezési és kiviteli terv készítése Esztergom és az M1 autópálya közötti, Zsámbékot nyugatról elkerülő 2x2 sávos gyorsútra vonatkozóan.
Tervezési feladat:
Tervező feladata az M1 autópálya és Esztergom város közötti közúti kapcsolat, az új R11 számú, 2x2 sávos gyorsút megtervezése (műszaki tanulmányterv, költség haszon vizsgálat/költség haszon elemzés, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány (KHT) és a megvalósíthatósági tanulmány tervdokumentáció, továbbá engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb szükséges munkarész) az alábbi nyomvonalra:
A tervezendő közúti kapcsolat kezdő csomópontját az 1. sz. főúthoz csatlakozva Herceghalom és Bicske között kell megtervezni, a távlati észak-déli, Helsinki V/C folyósó lehetséges tovább tervezését is figyelembe véve. Az előzménytervek alapján, amennyiben más igény nem jelentkezik, úgy az 1. sz. főúti csomópont és az új Bicske, Mány M1 autópálya csomópont között új nyomvonalon vezetett, 2x1 sávos leendő 103. sz. főutat kell tervezni. A tervezendő 103. sz. főút az R11 gyorsút megvalósításának részeként, azzal egy időben kerül megvalósításra.
Az R11 gyorsutat az új Bicske, Mány M1 autópálya csomóponttól indulva, Zsámbékot, Tököt, Perbált és Tinnyét nyugatról elkerülve kell megtervezni, a 10-es számú főutat és Budapest-Esztergom vasútvonalat külön szintben keresztezve. Tovább haladva a nyomvonal a 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésével éri el Esztergomot. A tervezendő 2x2 sávos gyorsút becsült hossza: 32 km.
A megvalósíthatósági tanulmány feladata eldönteni, hogy a gyorsút a 117. sz. főút-1117. j. út csomópontjában, vagy a 117.sz. főút-111. sz. főút csomópontjában, vagy az 1117. j úton, az Ipari Park irányában érjen véget.
A 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésénél a Kesztölc térségében lévő ív korrekciója is a feladat része.
A beruházás részeként megtervezendő a 1117-es jelű út felújítása, felülvizsgálata is a jelenlegi 117. sz. főút és a 1111. j. út között, beleértve a 1117. és 1111. jelű utak tervezett csomópontját is.
Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és EVD, illetve KHT dokumentáció elkészítése szükséges a 2x2 sávos gyorsút tovább vezetésére Esztergomtól a 11. sz. főútig figyelembe véve a későbbiekben esetlegesen megvalósuló új esztergomi Duna-híd helyét és a meglévő Esztergom-Stúrovo (Párkány) teherkomp megközelítését. Ezen szakasz szintén szükséges a környezetvédelmi engedély megszerzése, viszont engedélyezési és kiviteli terv szintű megtervezése nem része a feladatnak. A tervezendő szakasz becsült hossza: 4 km.
A tervdokumentációnak be kell mutatnia, biztosítania kell a távlati M10 számú gyorsforgalmi út, R11 gyorsúthoz történő csatlakozási lehetőségét.
Általános tervezési szempontok:
- Az esetlegesen szükségessé váló járulékos útépítési beruházások tervezése is szükséges, a teljes projekttel egy időben és ütemezetten történő megvalósítást is figyelembe véve. A szükséges környezeti engedélyek megszerzése ezen utakra is szükséges.
- Úny, illetve a 10. sz. főút térségétől Esztergomig, a 1117. jelű útig a már elkészült Zsámbékot keletről elkerülő 2x2 sávos gyorsút nyomvonalát kell figyelembe venni, amelyet a kiadásra kerülő dokumentációban foglaltak szerint a tervezés során felül kell vizsgálni, szükség esetén át kell tervezni.
- A figyelembe vehető nyomvonalak tervezése, felülvizsgálata során törekedni kell költséghatékony műszaki megoldások tervezésére, mind kiépítés, mind üzemeltetés szempontjából. Szakaszonként történő engedélyezés, megvalósítás lehetőségét szintén vizsgálnia kell a Tervezőnek.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése is.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka jelen felhívás VI.4.3) pontjában szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2/1 pontban bevont „projektvezető” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli projektvezetőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 14
2 Az M.2/2 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
3 Az M.2/3 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
4 Az M.2/4 pontban bevont „szakértő” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli szakértőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történő kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelő összegért Nyertes Ajánlattevőtől megrendelje a tervdokumentáció aktualizálását, korszerűségi tervfelülvizsgálatát (a szerződéstervezet „Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását, módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását.]. Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban a szerződés hatálybalépését követően 5 évig adhat. Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő között az opció lehívására irányuló szerződés Ajánlatkérőtől kézhez kapott megrendelés Nyertes Ajánlattevő általi elfogadásával jön létre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2003. évi XCII. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen felhívás feladásának napja.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló doknak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 1.900.000.000,- forintot,
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, (továbbiakban: AT) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (továbbiakban: AIRVGSZ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. KR. (továbbiakban: KR.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A KR. 2. § (5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A KR. 3. § (3) alapján közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a KR. 3. § (2)-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
AT, illetve az AIRVGSZ az EEKD-ot a KR. 5-7. §ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AT, illetve az AIRVGSZ az AK Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a KR. 21. § (3) a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a KR. 22. § (1) alapján.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ATként teljesítette, a KR. 22. § (5) szerint fogadható el a referencia.
M.2/ Kbt. 65. § (1) b) pontja és a KR. 21. § (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a min.-ell. felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai gyakorlat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alkalmatlan, amennyiben nem rend. a felhívás feladásától visszafelé szám. megelőző hat év össz-ben a szerz-nek és az előírásoknak megfelelően teljesített, össz. legalább 20 km hosszú 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi útra vonatkozó teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú tervezési feladatot magába foglaló ref-val, amelynek része volt az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés.
A teljes körű engedélyezési terv készítése alatt az AK az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése megnevezésű előírás szerinti tartalmat érti.
A felhívás III.1.3) M.1/ pontjának szereplő teljes körű engedélyezési terv készítésére vonatkozó hosszúsági paraméter tekintetében megadott követelményeknek való megfelelés legfeljebb kettő szerz-ből/refig-ból teljesíthető.
AK az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) KR. (továbbiakban: KR.) 21. § (3a) b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M.2/ Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik legalább
M.2/1. 1 fő olyan projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266 KR.)szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervező (továbbiakban: T.)jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 KR.1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266 KR.szerinti „KÉ-K” kategóriájú T. (vagy hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű - továbbiakban: HAT. ÁTS. E. EÉRTÉKŰ) jogosultsággal. Valamint rendelkezik továbbá minimum 60 hónap közúti tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal, és részt vett legalább 1 db, összesen legalább 20 km hosszú 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében, amely projekt építési engedélyeztetésében is részt vett projektvezetőként.
M.2/2. 1 fő olyan szakemberrel aki
Képzettsége: a 266 KR.szerinti „KÉ-K” kategóriájú T. jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 KR.1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266 KR.szerinti „KÉ-K” kategóriájú T. (HAT. ÁTS. E. EÉRTÉKŰ) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlata: a 266 KR.szerinti „KÉ-K” kategóriájú szakági T. jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 KR.1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, 266 KR.szerinti „KÉ-K” kategóriájú T. (HAT. ÁTS. E. EÉRTÉKŰ) jogosultsággal rendelkezik.
M.2/3. 1 fő olyan szakemberrel aki
Képzettsége és szakmai gyakorlata: a 266 KR. szerinti „HT” kategóriájú T. jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy érvényes „HT” kategóriájú T. jogosultsággal, figyelemmel az Ajánlatkérési dokumentáció E.2 pontban foglalt részletes kiírásra.
M.2/4. 1 fő olyan szakemberrel aki
Képzettsége: a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet (további: 297 KR.)szerinti „SZKV” kategóriájú szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 297 KR. 2. mellékletének I. Környezetvédelem szakterület és részterületei pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 297 KR.szerinti „SZKV” kategóriájú szakértő jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlata: a 297 KR. szerinti „SZKV” kategóriájú szakértő jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 297KR. meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 297KR. szerinti „SZKV” kategóriájú szakértő jogosultsággal rendelkezik.
Egy szakember csak egy alkalmassági követelmény igazolásképpen ajánlható meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 24. § (1)-ben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd. szer-re, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési bizt.: nettó tervezői díj (továbbiakban NTD) 5 %-a, jótállási bizt.: NTD5 %-a
Jótállási idő: 36 hónap.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés NTD-a alapján számított napi 0,5 %
A hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés NTD-a.
A meghiúsulási kötbér: NTD 20%-a.
A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bek-eiben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek-ei alkalmazandó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, valamint a 2007. évi CXXVII. tv.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján.
Fizetési késedelem esetén AK a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A részletes fiz. felt. és a szerződést biztosító kötelezettségek részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/09/26 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 10-es ajtó
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek (továbbiakban AT) a Kbt. 66. § (6) alapján nyilatkozatot kell benyújtania - nemleges tartalom esetén is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát - eredeti példányban-, továbbá a Kbt. 66.§ (4) foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.
2) Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 71. § (6) szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alk. felt. és ezek előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Az ajánlatot írásban zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, illetve 1 elekt. adathordozón kell közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7) pontja szerinti címre benyújtani a dokumentációban (továbbiakban: AD) meghatározott formai és egyéb követelményeknek megfelelően.
5) AK a közbesz.dok-at a Kbt 39.§ (1) alapján hozzáférhetővé teszi jelen felhívás I.3. pontja szerinti honlapon, melyek átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele, melyről az igazolás megküldése közbeszerzési dok-ok elektronikus úton el való érésének bizonyítéka.
6) AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli.
A 1-5. értékelési részszempontokat (a továbbiakban RSZ), illetve súlyszámait jelen felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
Adható pontszám alsó és felső határa 0-10.
Az értékelés módszere az 1. RSZ esetében fordított arányosítás; 2-5. RSZ esetén egyenes arányosítás, A módszer képletét az AD tartalmazza.
A 2-5. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) alapján 24 hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 hónapos vállalás is tehető. A 0 hónapos vállalás esetén 0 pontot ad AK.
7) AT szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbesz. dok-ban meghatározottak szerint.
8) AK a Kbt. 35. § (8)-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9) A nyertes AT köteles biztosítani, hogy az ajánlatában a jelen felhívás III.1.3) M.2/1 - M.2/4 pontjai tekintetében megajánlott szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan, az alábbiak szerint:
- M.2/1 pont szerint megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) KR. (továbbiakban: 266 KR) szerinti KÉ-K jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal;
- M.2/2 pont szerint megajánlott szakember a 266 KR szerinti KÉ-K jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal;
- M.2/3 pont szerint megajánlott szakember a 266 KR szerinti HT jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal;
- M.2/4 pont szerint megajánlott szakember a 297/2009. KR szerinti „SZKV” jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) szakértő jogosultsággal;
10) AT az ajánlatához köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a jelen felhívás V.3) 9) pontjában megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel.
11) 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
12) Felelősség biztosítás jelen felhívás VI.4.3 pontja szerint.
13) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
14) Eljáró FAKSZ: dr. Hetzl Norbert (00038)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy a projekt mielőbbi megvalósítása szükségessé teszi a tervezési folyamatok, feladatok szoros egymásra épülését, olykor a párhuzamos, egymást időben átfedő tervezési munkát. A Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező műszaki tanulmányterv és kapcsolódó egyéb munkarészek alapján lehet az engedélyezési és kiviteli terveket, további munkarészeket elkészíteni. Ezek rendszerszintű összehangolása szükséges, melyek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok. Az egységes dokumentáció szükségessége és a fentiek figyelembe vétele nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Felelősség biztosítás: Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára min. 200.000.000,- HUF/káresemény és min. 500.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni azt kiterjeszteni
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák