Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/69
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.05.03.
Iktatószám:6179/2017
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: 76/513-513
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 147670000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 147670000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 166244305
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Széchenyi István sétány 2. hrsz: 3727/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata a Kecskemét, Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése.

CPV: 45262800-9 (Épületbővítési munka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)

Építési körülmények
Ajánlatkérő az intézményt a kivitelezés idejére elköltözteti, a szerződéskötést követően, a kivitelezés időtartamára a teljes munkaterületet kiürítetten a vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
Építtető által nyújtott szolgáltatás
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítása és a tervekkel kapcsolatban felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői művezetést biztosít
Építési beruházás ismertetése
A tervezett fejlesztés keretében a meglévő földszintes 694m2 hasznos alapterületű, 6 csoportos bölcsőde épület korszerűsítése és 118 m2-es új épületrésszel való bővítése történik. Az építési beruházás tartalmazza a bölcsőde
- meglévő épületének átfogó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági felújítását, energetikai korszerűsítését;
- egy MSZE 24210-1 szabvány szerinti gyermekszobával, kapcsolódó gyermeköltöző - átadó és gyermekmosdó Wc stb. helyiségekkel, teakonyhával és fedett terasszal való bővítését;
- projektarányos akadálymentesítését;
- az intézmény területének fejlesztését, környezetrendezési és kertépítészeti munkáinak elvégzését;
- napelemes rendszer telepítését.
Meglévő épület:
A földszintes épület beton sávalapozással készült, a teherhordó falak salakbeton blokk szerkezetek, a tetőfödém vb. palló. Az épület eredetileg lapostetős volt bitumenes lemez vízszigeteléssel, külső vízelvezetéssel. A tetőfödémen utólagosan egy könnyűszerkezetű, enyhe hajlású fémlemez tető készült.
A meglévő homlokzati nyílászárók egyesített szárnyú fa szerkezetek, meglehetősen rossz állapotban vannak.
A helyiségek zömében cserére érett PVC padlóburkolat található, a vizes és a technológiai helyiségekben metlachi vagy mozaiklap padlóburkolat van. A konyhai padlóburkolat cserélt. A vizes helyiségekben csempe oldalfal burkolatok készült, melyek szintén felújítandók.
Az épület határoló szerkezeteinek hőtechnikai paraméterei korszerűtlenek, a gépészeti és elektromos rendszere jelentősen amortizálódott teljes felújításra szorul.
A felújítási munka tartalmazza főként
- a homlokzati nyílászárók cseréjét;
- a homlokzati fal hőszigetelését és homlokzati vékonyvakolat készítését;
- a meglévő (utólagosan készített) tetőszerkezet elbontását, tetőfödém hőszigetelését és új (PVC) tetőszigetelés készítését,
- az igényeknek megfelelő néhány kisebb belső alaprajzi módosítást;
- a belső hideg és meleg padlóburkolatok és csempe falburkolatok cseréjét;
- festési és mázolási munkákat;
- a meglévő teraszok elbontását és új térkő burkolatú teraszok építését;
- a meglévő gázüzemű kazánok, gázhálózat, radiátorok és fűtési csőhálózat elbontását;
- a távhőhálózatra történő csatlakozáshoz új hőközpont kialakítását;
- új radiátoros fűtési és melegvíz ellátási rendszer kialakítását;
- a meglévő vizesblokkok, valamint víz és csatornahálózat elbontását, új víz és csatorna hálózat kiépítését és vizesblokkok kialakítását;
- a meglévő elektromos hálózat elbontását újraszerelését a megfelelő műszaki állapotú lámpatestek visszaszerelésével;
- napelemes rendszer telepítését;
- villámvédelmi rendszer kiépítését;
- a meglévő riasztórendszer leszerelését majd újraszerelését;
- automatikus tűzjelző hálózat kialakítását;
- az épületrész projektarányos akadálymentesítését (akadálymentes bejárat, illemhely létesítése, információs táblák stb.);
- épület környezetének rendezése és a kert felújítását (gyalogos felületek, belső utak és járdák felújítása, parkolóhelyek létesítése, zöldfelületek, játszóterek fejlesztése, udvari játékok és kerékpártároló telepítése, kerti játéktároló építése);
Bővítmény:
Az épület bővítése két blokkban történik. Az egyik az épület udvari szárnyához DNY-i irányban kapcsolódik, ez tartalmaz egy darab MSZE 24210-1 szabvány szerinti gyermek csoportszobát, gyermekmosdót, gyermeköltözőt, babakocsitárolót és felnőtt illemhelyet. (kb.92 m2) A másik a két épületszárnyat átkötő folyosóhoz épül, melyben teakonyha és fedett terasz létesül.(kb. 26 m2)
A bővítmények földszintes, lapostetős, sávalapozással, kerámia tartófalakkal készülnek, a csoportszoba és kiszolgáló helyiségei vasbeton, a teakonyha rész könnyűszerkezetes tetőfödémmel készül.
Kivitelezői feladat a meglévő épület felújítása és korszerűsítése, a bővítmények teljes körű építés kivitelezési munkáinak elvégzése, az intézmény épületének teljes körű építészeti kialakítása, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kiépítése, a környezet rendezése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az ajánlattételi felhívás M/2 pont a) alpontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését követően eltöltött szakmai gyakorlata 20
2 teljesítési határidő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147701812
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 147670000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 147670000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 166244305
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108-2-03

Hivatalos név: Generál-Kontakt Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király út 0157.
Város: Abony
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2740
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22122751-2-13

Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03

Hivatalos név: Modinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603-2-03

Hivatalos név: SEC-COM-LINE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 66/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1196
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12966770-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/01/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/04/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges