Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/93
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.06.07.
Iktatószám:7955/2017
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Baugenerál Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlattevő feladata a Kecskemét, Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése.

CPV: 45262800-9 (Épületbővítési munka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)

Építési körülmények:
Ajánlatkérő a munkaterületet ütemezetten tudja biztosítani Vállalkozó részére:
I. ütemben, 2017. június közepéig a bővítmény építéséhez kap a Vállalkozó munkaterületet. A bővítmény kivitelezése során, a bővítményhez kapcsolódó szomszédos épületrészben kettő csoportszoba kiköltöztetéséről Ajánlatkérő gondoskodik, emellett az intézmény zavartalan és biztonságos működését biztosítani szükséges. Ez időben Vállalkozónak fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos lehatárolásáról, a gyermekek és más épülethasználók élet- és balesetvédelméről.
II. ütemben, 2017. június közepétől augusztus végig az intézmény nem üzemel, ez időben Vállalkozó az intézmény egész területét zavartalanul használhatja. A munkaterület kiürítéséről, az épületben lévő bútorzat és egyéb felszerelés eltávolításáról Ajánlatkérő gondoskodik. A bútorzatot és egyéb felszerelést Ajánlatkérő az új tornaszobában deponálja, amelyet Kivitelezőnek ekkorra - alkalmas zárható állapotban - Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania.
III. ütemben, 2017. szeptember 01-től az intézmény megkezdi üzemelését, a zavartalan és biztonságos működését ezt követően biztosítani kell. Kivitelezőnek ez időpontra meg kell teremtenie az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. A bútorzat és egyéb felszerelés visszahelyezéséről Ajánlatkérő gondoskodik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 149314838 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 149314838 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 166615389
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. Hrsz.: 17/10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata a Kecskemét, Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése.

CPV: 45262800-9 (Épületbővítési munka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)

Építési körülmények:
Ajánlatkérő a munkaterületet ütemezetten tudja biztosítani Vállalkozó részére:
I. ütemben, 2017. június közepéig a bővítmény építéséhez kap a Vállalkozó munkaterületet. A bővítmény kivitelezése során, a bővítményhez kapcsolódó szomszédos épületrészben kettő csoportszoba kiköltöztetéséről Ajánlatkérő gondoskodik, emellett az intézmény zavartalan és biztonságos működését biztosítani szükséges. Ez időben Vállalkozónak fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos lehatárolásáról, a gyermekek és más épülethasználók élet- és balesetvédelméről.
II. ütemben, 2017. június közepétől augusztus végig az intézmény nem üzemel, ez időben Vállalkozó az intézmény egész területét zavartalanul használhatja. A munkaterület kiürítéséről, az épületben lévő bútorzat és egyéb felszerelés eltávolításáról Ajánlatkérő gondoskodik. A bútorzatot és egyéb felszerelést Ajánlatkérő az új tornaszobában deponálja, amelyet Kivitelezőnek ekkorra - alkalmas zárható állapotban - Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania.
III. ütemben, 2017. szeptember 01-től az intézmény megkezdi üzemelését, a zavartalan és biztonságos működését ezt követően biztosítani kell. Kivitelezőnek ez időpontra meg kell teremtenie az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. A bútorzat és egyéb felszerelés visszahelyezéséről Ajánlatkérő gondoskodik.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás és a tervekkel kapcsolatban felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői művezetést biztosít.
Építési beruházás ismertetése
A tervezett fejlesztés keretében a meglévő, földszintes, jelenleg 866,29 m2 hasznos alapterületű, 6 csoportos óvoda épület korszerűsítése és 103,56 m2 hasznos alapterületű új épületrésszel való bővítése történik. Az óvoda épület összes hasznos alapterülete bővítés után: 850,54 m2 + 103,56 m2 (bővítés) = 954,10 m2.
Az építési beruházás tartalmazza az óvoda
- meglévő épületének átfogó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági felújítását, teljes körű energetikai korszerűsítését, valamint kismértékű átalakítását;
- egy MSZE 24203-1:12 szabvány szerinti tornaszobával, kapcsolódó sportszertárral és vizesblokkal, valamint a tornaszobához vezető összekötő zárt közlekedővel való bővítését;
- projektarányos akadálymentesítését;
- az intézmény udvarának és játszóudvarának korszerűsítését, mely tartalmazza a használaton kívüli pancsoló medence megszüntetését, helyén sportpálya kialakítását, valamint a zöldterület és játszófelület fejlesztését.
Meglévő épület:
A meglévő épület 1979-ben épült. Az épület könnyűszerkezetes, függönyfalas homlokzattal és alumínium tálcás homlokzatburkolattal készült.
A meglévő épület lapostetős kialakítású, bitumenes szigeteléssel. A vízszigetelés anyaga az élettartamának mintegy a felénél járhat, a tető lejtése jól megoldott, a tetőfelületen víztócsák nyoma nem látható. A tetőfedés állapota jó, a tető felújítással nem érintett.
A külső nyílászárók alumínium szerkezetűek. A mai hőtechnikai követelményeket nem elégíti ki sem az üvegezés, sem a tok, illetve szárnyszerkezetek kialakítása.
Az épület szerkezetei megfelelő műszaki állapotban vannak.
A meglévő hidegburkolatok gres, illetve kőagyaglap burkolatok, a meleg burkolatok PVC, valamint laminált parketta burkolatok.
Az épülethez acél szerkezetű, alumínium lamellás pergola árnyékoló kapcsolódik.
Az épületben távfűtés van kiépítve. A hőleadók lamellás radiátorok külső rátett lemezburkolattal. A radiátorokhoz vezető csövek többnyire falon kívül és álmennyezet felett vezetettek.
Az épület határoló szerkezeteinek hőtechnikai paraméterei korszerűtlenek, a gépészeti és elektromos rendszere felújításra szorul.
A felújítási munka tartalmazza főként
- a homlokzati nyílászárók cseréjét;
- a homlokzati függönyfal belső oldali hőszigetelését;
- az alumínium tálcás homlokzatburkolati elemek felújítását,
- a lapostetők álmennyezet feletti, belső oldali hőszigetelését;
- az álmennyezetek cseréjét;
- az igényeknek megfelelő néhány kisebb belső alaprajzi módosítást (vizesblokkok, gyermeköltözők, gépészeti helyiség, nevelőtestületi szoba és nevelői öltöző átalakítása, szülői tárgyaló kialakítása);
- a belső PVC és hideg padlóburkolatok, valamint csempe falburkolatok cseréjét;
- festési és mázolási munkákat;
- belső ajtók részleges cseréjét;
- csoportszobák közötti jelenlegi függönyök harmonika ajtóra cseréjét;
- a fűtési rendszer korszerűsítését a meglévő radiátorok termosztatikus szeleppel ellátott lapradiátorokra történő cseréjével;
- a meglévő, nem használt szellőzőrendszer elbontását;
- a hidegvíz vezetékek cseréjét;
- az épület elektromos kapcsolószekrényeinek, elektromos vezetékeinek és szerelvényeinek cseréjét, a megfelelő műszaki állapotú lámpatestek visszaszerelésével;
- a nem használt konyhai zsámolyok és tűzhely elbontását, új elektromos tűzhely elhelyezését;
- az épület projektarányos akadálymentesítését (akadálymentes parkolóhely kijelölése, akadálymentes bejárat kialakítása, akadálymentes zuhanyzó és illemhely létesítése, a közlekedő helyiségek új padlóburkolatának kialakítása vezetősávokkal, információs táblák elhelyezése, indukciós hurok kialakítása stb.);
- főbejárati előtető kialakítását;
- a terasz feletti, meglévő acél szerkezetű, alumínium lamellás pergola felújítását;
- az épület környezetének rendezését és a kert fejlesztését (meglévő, használaton kívüli beton pancsoló medence elbontása, helyén öntött gumipadló burkolatú sportpálya építése; udvari játékok telepítése; homokozók árnyékolása napvitorlákkal; automata öntözőrendszer kiépítése; kerítés festése; kerékpártároló elhelyezése).
Bővítmény:
A bővítés az épület délnyugati oldalán történik. A tervezett bővítés (103,56 m2) keretében létrejön egy tornaszoba, hozzá kapcsolódóan sportszertár és vizesblokk, valamint a tornaszobához vezetően új összekötő, zárt közlekedő. A bővítmény a meglévőhöz hasonlóan földszintes, könnyűszerkezetes épület, mely acél vázszerkezettel, szendvicspanel fallal, trapézlemez födémmel, mikrocölöp alapozással készül.
Kivitelezői feladat a meglévő épület felújítása és korszerűsítése, a bővítmény teljes körű építés kivitelezési munkáinak elvégzése, az intézmény épületének teljes körű építészeti kialakítása, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kiépítése, a környezet rendezése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az ajánlattételi felhívás M/2 pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését követően eltöltött szakmai gyakorlata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baugenerál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mindszenti krt. 10.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 149569600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149314838
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 149314838 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 166615389
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Baugenerál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mindszenti krt. 10.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11031600203

Hivatalos név: MESTER-BAU 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203

Hivatalos név: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay u. 11.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11374150403

Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges