Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.07.17.
Iktatószám:10019/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.07.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +3652 511 550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +3652 511 552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/nagyerdei-kultur-park-i (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” tárgyú projekt megvalósításához szükséges koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése"
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” tárgyú projekt megvalósításához szükséges koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” tárgyú projekt megvalósításához szükséges koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A TOP-6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat keretén belül a TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 azonosító számú „Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” projekt keretében új Elefántház, új bejárati épület létesítése, ezekhez kapcsolódóan a környezet rendezése, a sétautak bekapcsolása a Kultúrpark jelenlegi közlekedésébe és a létesített épületek működéséhez szükséges közműfejlesztés megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése, koncepcióterv készítése, mely tartalmazza az épületek pontos elhelyezését, valamint engedélyes és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése.
Tervezési feladatok:
1.Elefántház
Öt indiai elefánt (szülő pár és szaporulatai) számára készülő épület, belső és külső kifutó terekkel, belső és külső medencével. Belső alapterület kb: 1600 m2 -1800 m2, a belső medence 240 m3 és 5 m mély, a külső medence 400 m3, 3 m mély medence szükséges. A külső kifutó legalább 4000 m2. A látogatók részére szükséges akadálymentes megközelítés, WC, mozgássérült mosdó és pelenkázó helyiség kialakítása. A meglévő kisvasút visszafordító részének elbontása miatt az elefántház bejáratát integrálni szükséges a kisvasút egy állomásával, melynek bővítését további fejlesztések esetén biztosítani szükséges.
A bejárat mellett 4 évszakos működést lehetővé tevő vendéglátó egység kialakítása szükséges. A büféhez kapcsolódóan fedett helyen kb. 50 fő egyidejű kiszolgálását biztosító vendégteret kell biztosítani külső téren (panoráma terasz megoldásának vizsgálata szükséges), ahonnan a külső kifutóra biztosított a rálátás. A büfében „street-food” jellegű ételek árusítása a cél, melynek kialakításánál biztosítani kell egy külső vállalkozó általi üzemeltetést. Az elefántházban kötelezően kialakítandó látogatók számára fenntartott mosdóblokkot úgy kell elhelyezni, hogy a vendéglátóegységtől is könnyen megközelíthető legyen.
Méreténél fogva az Elefántház kizárólag a Vidámpark területén valósítható meg, ezért a terület közműellátottságát meg kell oldani, a belső hálózat fejlesztésével és tovább építésével. Az épülethez víz-, gáz-, elektromos- és szennyvíz ellátó vezeték kell épüljön a szakági tervek szerint a megújuló energiák lehetőség szerinti használatának biztosítása mellett. A Kultúrpark területéről a nyertes ajánlattevő részére a jelenlegi közműhálózatról közműtérképet biztosít az Ajánlatkérő, a jelenlegi állapotot rögzítő kamerás feltárásokkal.
Az elefántházat a Kultúrpark jelenlegi gyalogos közlekedési rendszerébe kell kapcsolni, oly módon hogy közvetlen kapcsolata legyen bejárat mellett a kisvasút számára fedett megállóval.
Az elefántház tervezési programját összefoglaló minimum helyiséglista/funkció lista:
- Látogatói zóna
- vendéglátóegység fedett vendégtérrel
- 3 db tehénbox
- 1 db bika/tehérbox - elkülönítő
- 1 db bikabox
- belső kifutó
- kezelőfolyosó
- zsilip
- közlekedő
- előkészítő/hűtő
- takarmánytároló
- medence
- biztonsági zóna
- elválasztó zöldsávok
- vízgépház
- kazánház
- trágyatároló
- közlekedő
- iroda/megfigyelő helyiség
- teakonyha
- mosdóblokk látogatók részére
- baba-mama szoba
- mosdóblokk/öltöző gondozók részére
2. Bejárati épület
Az új bejárat az Ady Endre út-Oláh Gábor utca csomópont felől nyílik. A bejárati épület előtt a 22345 helyrajzi számú ingatlanon célszerű egy fogadó terület kialakítása, mely közterületként funkcionálna. A bejárati épület a jegypénztáron, beléptető rendszeren és információs ponton kívül ajándékboltot is tartalmaz. Megjelenése legyen egyedi, könnyen felismerhető és kifejező. Az épületben létesítendő nyilvános illemhely, külön pelenkázó helyiséggel és akadálymentes WC-vel. Alapterület legalább 200 m2 legyen.
A projektelemek működéséhez szükséges projektelemenkénti eszközlista összeállítása a Tervező feladata. Az épület működéséhez szükséges mobiliák, eszközök listájának összeállításánál a Beruházóval, valamint Nagyerdei Kultúrpark képviselőjével egyeztetni szükséges. Az eszközlistát részletes műszaki specifikációval ellátva szükséges elkészíteni, becsült tervezői árral, a megadott keretösszeg figyelembevételével, valamint a Felhívásban rögzített feltételek teljesítésével.
Az állatház és a bejárati épület megközelíthetőségét biztosító gyalogos közlekedő útvonalak kijelölése szükséges, valamint az új közlekedő utak mentén pihenést szolgáló utcabútorok elhelyezése és park tervezése mintegy 5000 m2 nagyságú területen.
Egyéb tervezési/tervezői feladatok
- A tervezési program a projektelemek speciális működéséhez kapcsolódó főbb elvárásokat/előírásokat vázolja fel, a tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges.
- Szükséges egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvvel való dokumentálása, melyet a Beruházó részére 3 napon belül meg kell küldeni.
- Építési engedélyezési szintű dokumentáció készítése, a tervezett felújítás okán, a 312/2012. Kormányrendelet hatálya szerint
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglaltak szerint.
- Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni, melyet a megrendelővel külön egyeztetni szükséges. Az akadálymentes tervfejezet részeként akadálymentesítésről a Felhívás szerint tervezői nyilatkozat készítése szükséges, melyben a Tervező a rehabilitációs szakmérnökkel közösen nyilatkozik a megfelelőségről.
- Az építészeti műszaki leírásnak tartalmaznia kell, hogy megfelel a Felhívásban előírtaknak, valamint minden releváns hatályos jogszabályban foglaltaknak.
- Energetikai tanúsítvány készítése a megvalósulást követő állapotról
- Tervtanácsi véleményezés lefolytatása
- Közbeszerzések alkalmával felmerült kérdések megválaszolása, esetleges hiányosságok pótlása
- Tervezői egyeztetések lefolytatása az érintett hatóságokkal és a DMJV Polgármesteri Hivatal szakosztályaival, valamint a Nagyerdei Kultúrpark képviselőjével
- Közmű egyeztetések lefolytatása, hozzájárulások beszerzése
Tervdokumentáció típusa
Koncepció terv:
A tervezési programban foglalt projektelemekre koncepció terv készítése szükséges, melyben a létesítendő épület helyét, a tervezett közlekedési útvonalakat, valamint a tervezett épület koncepció tervét szükséges bemutatni, melyet a Beruházónak, valamint a Nagyerdei Kultúrparknak jóvá kell hagynia. A koncepció terv részeként előképek, valamint technológiai koncepció bemutatása is szükséges, helyszínrajzzal, valamint szöveges munkarész készítése a teljes tervezett koncepcióról.
Engedélyezési tervdokumentáció:
A hatályos előírások, valamint Kormányrendeletekben foglaltakon túl, költségbecslés készítése is szükséges projektelemenként, külön feltüntetve a közműfejlesztés várható költségét. A Beruházó részére látványterv benyújtása szükséges rövid leírással, melyet a Beruházónak és Nagyerdei Kultúrpark képviselőjével egyeztetni szükséges.
Az építési engedélyezési eljárás során a hatóság által kért módosításokat a Tervező köteles átvezetni a tervein, a kivitelezési tervdokumentációját eszerint leszállítani/átdolgozni.
Kivitelezési tervdokumentáció:
A Korm. rendeletben foglaltak szerint szükséges minden olyan tervfejezet leszállítása mely szükséges a tervezési programban foglaltak megvalósításához. A kivitelezési tervdokumentáció részeként árazott és árazatlan tervezői költségvetés szállítása szükséges, aláírt .pdf, valamint excel formátumban.
A koncepciótervnek a tervezési program szerint elemet kötelezően tartalmaznia kell, valamint minden olyan dokumentumot, melyekből a Beruházó minden olyan információt megkap, hogy a koncepciót továbbtervezésre jóváhagyja. Az engedélyezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. A kivitelezés tervdokumentációnak minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészeket tartalmaznia kell. Mind az engedélyeztetés, mind a közmű egyeztetések az Ajánlattevő feladatát képzik, azonban a hatósági díjakat az Ajánlatkérő fedezi.
A terveket .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A koncepciótervet, valamint az engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír, 1 darab írásvédett dvd, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A koncepciótervhez a tervezési programban meghatározott elemekről árazott és árazatlan költségvetés készítése szükséges, valamint az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kiviteli terveket 6 darab papír és 1 darab írásvédett dvd-t, 2 darab digitális példányban (pendrive) kell szállítani. A kiviteli tervek esetében projektelemenként külön költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  25
2 1.2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki állattartásra szolgáló építmény tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 „Nagyerdei kultúrpark rekonstrukciója”
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/nagyerdei-kultur-park-i
honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +36-52-511-552 telefax számra vagy a kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu e-címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött regisztrációs lapot. A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltése. Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul küldjék vissza Ajánlatkérő részére, annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelt 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.-M.2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen legalább 1100 m2 nagyságú, állattartásra szolgáló építmény engedélyes és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 3.500 m2 nagyságú, közpark és/vagy szabadtér tervezése tárgyú referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: Ha a Tervező a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára a Tervező késedelmi naponként köteles a késedelemmel érintett tervezési feladat (koncepció/engedélyezési/kivitelezési terv) nettó értéke 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni.
Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Tervező nem teljesít vagy késedelme a 15. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Tervező felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a.
Megrendelő a rendkívüli felmondási jogát a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás a Tervező kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Tervező nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Tervező, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 500.000,- Ft. Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Jótállás: A Tervező a Ptk. szabályai értelmében 24 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik. A Tervező jótállási kötelezettséggel tartozik különösen azért, ha a tervezés tárgyát képező projekt keretében az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban, az eljárást megindító felhívás visszavonására vagy az eljárást megindító felhívás, illetőleg a további közbeszerzési dokumentumok módosítására az engedélyezési és/vagy kivitelezési tervekben fellelhető hiba vagy hiányosság miatt kerül sor.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tervezést a TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 kódszámú, „Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
- a részszámla benyújtható a koncepció terv és az engedélyes terv leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően. A részszámla értéke a koncepció tervre és az engedélyes tervre megajánlott tervezési díj.
A Tervező a végszámla kiállítására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását, Ajánlatkérő által kért javítások végrehajtását és Ajánlatkérő elfogadását követően jogosult. A végszámla értéke a kiviteli tervre megajánlott tervezési díj.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/07/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Hely: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 1 pont, a felső határa: 10 pont
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint:
1. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkezik (igen/nem):
1.Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkezik, 10 pontot kap
2.Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkezik, 1 pontot kap
Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (25).
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
Ajánlatkérő az állandó munkatárs alatt az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői / kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársat érti. Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.

A 2. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint:
2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki állattartásra szolgáló építmény tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkezik (igen/nem):
1.Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki állattartásra szolgáló építmény tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkezik, 10 pontot kap
2.Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki állattartásra szolgáló építmény tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkezik, 1 pontot kap
Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (25).
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
Ajánlatkérő az állandó munkatárs alatt az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői / kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársat érti. Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. Az okmány érvényességének időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított minimum 30 nap legyen.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell:
„Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel).
A csomagon fel kell tüntetni legalább:
• az ajánlat tárgyát,
• az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét;
• a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért!
Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
- hétfő-szerda között: 8:00-16:00 óráig,
- csütörtökön: 8:00-18:00 óráig,
- pénteken: 8:00-14:00 óráig,
- az ajánlattételi határidő napján: 8:00-10:30 óráig.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlattevő képviselője által igazoltan benyújtásra került!
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
• Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
• Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani.
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és - ha van - a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
• Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, az alvállalkozót által készített - nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
• Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
• Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
21. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) és M.2.) alkalmassági követelmény.
23. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a tervező készítené a koncepció-, az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációt, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
24. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
-4.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
-5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
25. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
26. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 10 millió Ft/kárév.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt tervező a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
27. Ajánlattevőnek, továbbá alvállalkozó illetve kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az alvállalkozónak és a kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni a 2016. évi általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről.
28. A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő idő a koncepció tervdokumentáció szállításának határideje.
Az egyes részfeladatok elvégzésének határideje:
- Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének szállítási határideje: a koncepció terv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60 nap.
- A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: az engedélyezési tervdokumentáció szállítását és megrendelő általi jóváhagyását követő 120 nap.
29. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
30. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
31. Az engedélyezési és kiviteli tervek közötti műszaki szükségességből felmerülő eltérés, továbbá a terveknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki paraméterekhez képesti eltérése - amennyiben az az Ajánlatkérő kérésén és/vagy jóváhagyásán alapul - nem minősül szerződésmódosításnak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges