Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.03.
Iktatószám:11127/2018
CPV Kód:72268000-1
Ajánlatkérő:Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Teljesítés helye:Szt. István th. (1097 Bp., Nagyvárad tér 1.), Szt. László th. (1097 Bp., Albert Flórián út 5-7.) Merényi G. th. (1097 Bp., Gyáli út 17-19.) Rehab. Centrum th. (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imre Mária
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285182018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285182018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Medikai informatikai szoftverrendszer biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000285182018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés / Medikai informatikai szoftverrendszer biztosítása, telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetése komplex szolgáltatás formájában
A dokumentációban meghatározott követelményeknek és a műszaki specifikációban meghatározottaknak megfelelő medikai informatikai szoftverrendszer a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérőként szerződő fél számára az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint történő folyamatos rendelkezésre bocsátása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati árba foglaltan.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Medikai informatikai szoftverrendszer biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szt. István th. (1097 Bp., Nagyvárad tér 1.),
Szt. László th. (1097 Bp., Albert Flórián út 5-7.)
Merényi G. th. (1097 Bp., Gyáli út 17-19.)
Rehab. Centrum th. (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.640 ágyszámmal rendelkező, 4.969 óra/hét összes szervezett óraszámú, 1166 számítógép munkaállomással rendelkező járó és fekvőbeteg ellátó intézményben medikai informatikai szoftverrendszer biztosítása, telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetése komplex szolgáltatás formájában az intézmény 4 telephelyén.
Feladat előírt ütemezése – határidők
I. ütem: telepítés- bevezetés
A telepítés-bevezetés részteljesítési határideje: 7 hónap (a szerződés megkötésétől számítva)
II. ütem: karbantartás (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) - üzemeltetés
Teljesítési határidő: a szerződés teljesítésének véghatárideje, havi rendszerességgel.
A részletezett intézményi adatok és követelmények a dokumentációban és mellékletében kerülnek átadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat értékelés alá eső része: funkcionalitás és a rendszer bevezetésének jellemzői 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Tekintettel arra, hogy integrált szoftverről van szó, a részajánlat tétel lehetősége nem biztosítható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani.
Az igazolás módja:
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően az EEKD ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8. §, 10-16. § szerint.
Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.-ben, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. § szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni, valamint a 12. § alapján is igazolható. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlati felhívás feladásának napján hatályos Kbt. szövegezésének figyelembevételével kell a nyilatkozatot megtenni.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fej. szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4), illetve a (5)-(7) bekezdése szerinti bírálat körében.
M1. Az eljárást megindító felhívás feladásától (lásd VI.5. pont) visszaszámított 6 éves időszakban (72 hónap) járó- és/vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben vagy intézetben (szerződést kötő másik fél) informatikai szoftver és/vagy szoftverrendszer szolgáltatás keretében történő biztosítását és/vagy üzemeltetését és/vagy karbantartását (szupport és/vagy szoftverkövetés és/vagy jogszabálykövetés) magában foglaló szolgáltatás tárgyában a telepítést-bevezetést követő legalább 12 hónap időtartamig teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
Igazolási mód (a legjelentősebb szolgáltatások referencianyilatkozattal/referenciaigazolással történő igazolása): A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.
A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szolgáltatás tárgya, a teljesített szolgáltatás/szolgáltatások konkrét megnevezése,
- az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 6 éves időszakba eső (72 hónap) legalább 12 havi teljesítési időszak alatti bármely időpontra meghatározva a szerződést kötő másik fél (intézmény vagy intézet) szerződött ágyszáma, és a számítógép munkaállomások száma az intézményben vagy intézetben, valamint a teljesítési időszak megadása (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig formátumban), amelyre vonatkoztatva a szerződött ágyszám és a munkaállomások száma megadásra került,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A legjelentősebb szolgáltatásokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 6 éves időszakban (72 hónap) járó- és/vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben vagy intézetben (szerződést kötő másik fél) informatikai szoftver és/vagy szoftverrendszer szolgáltatás keretében történő biztosítását és/vagy üzemeltetését és/vagy karbantartását (szupport és/vagy szoftverkövetés és/vagy jogszabálykövetés) magában foglaló szolgáltatás tárgyában a telepítést-bevezetést követő legalább 12 hónap időtartamig teljesített szolgáltatási referenciával, amely esetében
• a legalább 12 havi teljesítési időszak alatti bármely időpontra meghatározva a szerződést kötő másik fél (intézmény vagy intézet) szerződött ágyszáma eléri vagy meghaladja a 800 ágyat, és a számítógép munkaállomások száma a szerződést kötő másik fél intézményben vagy intézetben eléri vagy meghaladja a 600 darabot, és
• a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható. Több referencia benyújtása esetén a referenciák mennyiségi adatai összeadódnak (hónap, ágyszám, munkaállomások száma).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a hat év teljesítéseinek igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek:
Késedelmi:
- a telepítési-bevezetési kötelezettség késedelme: mértéke havi átalánydíj nettó árának 5%-a/késedelmes nap. Egy havi, a nyertes ajánlattevőnek felróható okból előálló késedelem esetén az ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
- a karbantartási és üzemeltetési szolgáltatás késedelme: mértéke „Kritikus hiba” esetén a nettó havidíj 2%-a/óra, „Súlyos hiba” esetén a nettó havidíj 2%-a/nap, „Egyéb hiba” esetén a nettó havidíj 1%-a/nap. Felső határa 150% kötbér mérték lehet.
Meghiúsulási: mértéke a szerződés teljesítéséből még hátralévő idő teljes nettó szolgáltatási díjának 15%-a
A részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (4), (5)-(7) bekezdése tartalmaz.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
• Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000285182018
• A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.
• Fizetés: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §, Ptk. 6:155. § (1) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. szerint magyar forintban (HUF). Előleg nincs. Fiz.hi.: 60 nap.
• A szolgáltatás díja (az ajánlattevő ajánlati ára) havi átalánydíjként kerül megfizetésre. A szerződéskötés időpontjától a telepítés-bevezetés feladatainak teljesítéséig (átadás-átvételi, üzembe helyezési jegyzőkönyvvel lezárt teljesítés) a nyertes ajánlattevőként szerződő felet díjazás nem illeti meg. Az átadás-átvétel és üzembe helyezés időpontját követő teljesítésre vonatkoztatva esedékes a szolgáltatási díj fizetése.
• Teljesítési részhatáridő: A megajánlott medikai informatikai szoftverrendszer telepítése – bevezetése: 7 hónap (a szerződéskötéstől számítva)
• Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) a telepítésre-bevezetésre kerülő szoftverrendszert, amelyet az ajánlattevőként szerződő fél (Szolgáltató) üzemeltet, karbantart a szerződés időtartama alatt, nem kívánja megvásárolni, a szoftver tulajdonjogát nem kívánja megszerezni. A szoftver/szoftverrendszer a szerződés időtartama alatti szolgáltatása a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a telepítést-bevezetést követően a szerződés teljes időtartama alatt.
• Értékelés - pontozás: 1-10; ár - fordított arányosítás, minőségi szempont - egyenes arányosítás.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.
• Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., és 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (nemleges esetben is).
• Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani az értékelési részszempontra tett megajánlás és az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés alátámasztásaként a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
• Közös ajánlattételre a Kbt. 35. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.r (EKR rendelet), valamint a közbeszerzési dokumentum. előírásait kell alkalmazni.
• Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
• Az ajánlattétel nyelve a magyar.
• A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.r 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg III.1.3) M1. pontja vonatkozásában.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre.
• Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
• FAKSZ: Szedlacsek Gyula; 00445
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák