Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/4
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.07.
Iktatószám: 24520/2018
CPV Kód: 79000000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Teljesítés helye: 1149 Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.02.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: nemzeti földalap kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tamás Noémi
Telefon: +361 3280630
E-mail: tamas.noemi@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147702018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147702018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GDPR Komp. tan. tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001147702018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 számú rendeletnek („GDPR”) történő megfelelés megvalósítása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél a nemzeti jogok, az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel történő teljes harmonizációban, komplex eljárásrend kialakítása, és dokumentálása, gyakorlati kivitelezése, munkatársak felkészítése által
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GDPR Komp. tan. tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NFA üzleti, szabályozási, operatív tevékenységének és ezen belül a személyes adatok kezelésével foglalkozó területeknek a feltárása, az alkalmazott folyamatok, a kapcsolódó funkcionális politikának a megismerése, adatkezelési tevékenységek, az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi belső szabályozás vizsgálata. Az NFA személyes adatok kezelésében érintett területei kijelölt képviselőinek bevonásával adatvédelmi megfelelőség elemzés készítése arra vonatkozóan, hogy NFA adatkezelési gyakorlata jelenleg mennyire felel meg az adatvédelmi előírásoknak. Az NFA tevékenységét, jogalanyiságát és az ágazati jogszabályokat figyelembe véve kell elvégezni az adatkezelések vizsgálatát, mely eredményeként feltárásra kerül az NFA adatkezelési tevékenységének nyilvántartása.
A szabályozási környezet felmérésének eredményeként szükséges az alábbi dokumentumok elkészítése:
Kockázatelemzés, mely meghatározza az NFA adatkezelési tevékenységének kockázati pontjait, részletezi az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos szabályozási hiányosságait.
A Kockázatelemzés mentén javaslattétel az NFA GDPR - megfelelőséget célzó átalakítására, módosítására.
Az ajánlattevő feladata az NFA adatvédelmi státuszának részletes összehasonlító elemzése a GDPR előírásaihoz képest, valamint az erre vonatkozó tanácsadói javaslat elkészítése.
A javaslat tartalmával szemben támasztott elvárás, hogy részletesen tartalmazza azokat a lépéseket, melyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon a jogszabályoknak megfelelő adatkezelés, valamint dolgozza ki a belső szabályzatok GDPR – kompatibilis módosítási javaslatait, melyek a differenciált szabályozás mentén igazodnak a szervezet által végzett tevékenységek specialitásaihoz és célkitűzéseihez.
A javaslattétel során elvárás a folyamatos konzultáció, együttműködés az ajánlattevő részéről az NFA jogi, a módosítási javaslatokkal érintett szakterületi és GDPR képviselőivel, valamint az NFA adatvédelmi tisztviselőjével.
A GDPR szabályozásnak történő megfelelés során már a javaslattételi szakaszban sem fogalmazódhat meg olyan felkészülési, gyakorlati kivitelezésre utalás, követendő utasítás, amely más, vonatkozó, ágazati jogszabályt sért.
A javaslattételi szakasz eredményeként szükséges az alábbi dokumentumok elkészítése:
Tanácsadói javaslat, amely a kockázatelemzés során feltárt kockázati pontok kezelésére dolgoz ki megoldást, az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos szabályozási hiányosságainak felszámolására ad iránymutatást. Ki kell térnie a belső szabályozási környezet és a megvalósuló gyakorlat eltéréseire, azok felszámolása iránti intézkedések részletezésére. A konzultációk alkalmával felmerülő ellentétes álláspontok közelítése, a differenciált szabályozás mentén az ágazati jogszabályok szerinti berendezkedés és a GDPR rendelkezéseinek összehangolása kiemelt jelentőségű.
Az elkészített tanácsadói javaslat szerinti intézkedések megtétele.
Az NFA adatkezelési/archiválási gyakorlatának felülvizsgálatát és a javaslattételt követően kerülhet sor a GDPR követelményeinek megfelelő gyakorlat végzésére. A végrehajtás, kivitelezés során is folyamatos elvárás a szoros együttműködés az ajánlattevő részéről az NFA képviselőivel.
Az Ajánlattevő alábbi intézkedések megvalósítására vállal kötelezettséget.
1.) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos teendők meghatározása és végrehajtása, az NFA által jelenleg alkalmazott dokumentációk felülvizsgálata.
2.) Az NFA által használatban lévő és a honlapon elhelyezett formanyomtatványok – Dokumentumtár és Egyéb Dokumentumok – GDPR vonatkozású kiegészítése, klauzula megírása, egységes szerkezetbe foglalása.
3.) Adatvédelmi tájékoztató elkészítése az ügyfelek, potenciális ügyfelek részére.
4.) Adatvédelmi tájékoztató elkészítése az NFA dolgozói, munkavállalói részére.
5.) Az NFA hasznosítási szerződéses partnereinek tájékoztatása adatvédelmi szempontból, részükre az adatvédelmi tájékoztató megküldése, nyilatkozatuk beszerzése.
Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.11) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1 alkalmasság körében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. (min 0 – max. 36 hónap) 20
2 M.2.2 alkalmasság körében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. (min 0 – max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Technikai okokból került kitöltésre. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése karakterkorlát miatti folytatása:
6) Az NFA hatályos belső szabályzatainak, utasításainak átírása, a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti és a GDPR elvárásai szerinti eljárások összehangolása. 7) Az NFA (megbízásos, keret stb.) szerződéseinek felülvizsgálata, a szerződés módosítások előkészítése. Egy feladat elvégzésére megbízással rendelkező partnerek GDPR szerinti felkészítése valamint az általuk végzett adatkezelés felülvizsgálata. 8) Az informatikai rendszerek, az NFA által alkalmazott szakrendszerek teljes körű vizsgálata és GDPR kompatibilis állapotba hozatala. Az információbiztonság, információvédelem területén megvalósítandó elvárások: A vonatkozó belső utasítások vizsgálata, módosítása és a helyes gyakorlat kialakítása a tekintetben, hogy megfelelőek-e az alkalmazott technikai megoldások, melyek informatikai eszközeinken tárolt adataink védelmét szolgálják. Hogyan szállíthatjuk biztonságosan adatainkat eszközökön és küldhetjük tovább e-mailen keresztül. A megfelelő jelszóképzés, jelszóerősség, adatszivárgás elkerülésének gyakorlatára, frissítés, tárolás, titkosítás, zárolás gyakorlatára vonatkozó eljárások kidolgozása. Annak biztosítása, hogy a biztonsági beállítások lehetőség szerint központi szabályozás alá (IT) essenek, néhány kézben összpontosuljanak, ne egyéni felelősség alá essen a kialakításuk. Biztonsági alapelvek, biztonsági beállítások, gyakorlatok kidolgozása mobil eszközeink, levelezőrendszerünk használatára.Helyes eljárás kidolgozása biztonsági mentésre, biztonsági mentési dokumentáció minta kidolgozása. Helyes eljárás bemutatása, ha mentésben olyan adatunk van, amelyet már nem kezelhetünk. 9) Az iratkezelési szabályozás és a GDPR szabályozás összhangba hozása és gyakorlati megvalósítása az NFA-ban különös tekintettel az irattárazási idők és a személyes adatok őrzési idejének összehangolására valamint az elektronikus kapukon fogadott/küldött dokumentumok vizsgálatára információbiztonsági szempontból. 10) Humánpolitika. Az NFA nagy hangsúlyt kíván a humánpolitikai intézkedései GDPR szerinti tisztaságára, a munkaügyi iratok megfelelő kezelésére, tárolására. 11) Ügyfélszolgálat. Az Ügyfélszolgálati tevékenységen keresztül valósul meg az ügyfelekkel történő személyes, telefonos, és elektronikus ügyintézés. Kiemelkedő kockázati faktort jelent az ő tevékenységük. Ki kell dolgozni az ügyfélszolgálat által folytatott valamennyi tevékenység GDPR szerinti megfelelését. 12) GDPR többlépcsős elméleti és gyakorlati jellegű oktatások lebonyolítása NFA Munkatársak részére. A GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend dokumentálását követően ki kell alakítani a megfelelő gyakorlatot. Erre alkalmas az NFA Munkatársak oktatása. Az NFA dolgozóit közérthető kommunikációval kell felkészíteni a GDPR előírások betartására. A felkészítés célja nem csupán az információk közvetítése, hanem azok minél hatékonyabb átadása a szervezeten belül személyes adatot kezelők körének. Olyan jellegű tudás átadása, mellyel képessé válnak a napi munkavégzésüket során a GDPR előírásainak megfelelően végezni. Az NFA szervezetének létszáma: 166 fő; Tervezett adattörlés: 70 db
Az oktatással szemben támasztott további elvárások:1.Kiscsoportos – szervezeti egységenkénti – alkalmak szervezése. 2.Több szintű oktatás. (Elméleti, gyakorlati.) 3.Az oktatások személyi és tárgyi felt. biz. 4.Szemléletes oktató segédanyagokat készítése. 5.Minden oktatási alkalommal egységesen ugyanolyan technikai feltételeket biztosítása a résztvevők számára. 6.Az oktatási alkalmak során a résztvevők szám. prezentációk rendelkezésre bocsátása. 7.Speciális oktatási anyagok készítése szakterületenként. 8.Tartalmazza a számítógép, elektronikus levelezés, jelszavak, telefonok alkalmazása során a biztonsági alapelvek mentén történő gyakorlat bemutatását. 9.Ügyfélszolgálat részére a telefonos, személyes, e-mailes kommunikáció során alkalmazandó alapelveket kritikus p-at mutassa be az oktatás.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a 2.és3. min.értékelésiszpont vonatk-ban a szakembereknek a2011.éviCXII.tv (Infotv) és/vagy a GDPRrend. és/vagy az állami és önkorm. szervek elektr. inform.biztonságáról szóló 2013.éviL.tv és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcs. komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tev. elltása területén szerzett szakmai tapasztalatát értékeli

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD - val köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó nyilatkozatot AT a Kbt. szövegezésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re.
A kizáró okok igazolása körében a Kr. 1. § (7) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.
P.2) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbesz. tárgyából (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcsolódó komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tevékenység.) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik - az AF feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 85.000.000.- Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcsolódó komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 20.000.000,- Ft-ot.
A P.2) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) alk.i köv. tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.
Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 36 hónapban befejezett 72 hó-ban megkezdett ref. ismertetését.
A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig./nyíl. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap)
• szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,);
c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladását megelőző 72 hónapon belül megkezdett és 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített alábbi tanácsadói és/vagy kockázatelemzési feladatok ellátására vonatkozó referenciamunkákkal:
M.1.1 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcsolódó komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tevékenység végzése min. 50 főt foglalkoztató szervnél, szervezetnél, vagy gazdasági társaságnál.
A referencia követelmények ajánlattevő több szerződés bemutatásával is megfelelhet, azzal, hogy az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 50 fő paraméter legfeljebb 3 azaz három szerződés bemutatásával teljesíthető.
M.1.2) 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti audit során felmerülő adatmegsemmisítéssel kapcsolatos minimum 50 db minősített adattörlés.
Adatkezelés és adatfeldolgozás alatt AK az alábbiakat érti:
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 10.)
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége
Minősített adattörlés ajánlatkérő a következőket érti:
„A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok által megállapított kötelezettségekből fakadóan az adatok felismerhetetlenné tétele az adott pillanatban rendelkezésre álló legbiztosabb technológiával oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.”
A referencia követelmények ajánlattevő több szerződés bemutatásával is megfelelhet, azzal, hogy az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 50 db paraméter legfeljebb 3 azaz három szerződés bemutatásával teljesíthető.

M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M.2.1) 1 fő projektvezető szakemberrel, aki CISA információbiztonsági auditor szakvizsgával vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és min. 4 hónap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcsolódó komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tevékenység ellátása során szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre érvényesített kötbér: mértéke: napi 2,5 %
Késedelmi kötbér maximuma: 30%, Hibás teljesítési kötbér maximuma: 30%
Meghiúsulási kötbér: szerződés értékének 30%-a.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek,
Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
Támogatásból valósul meg: Nem
AK előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza. Kiosztható pontszámok: 0,00 – 10,00 pont
Az értékelés módszere: Nettó ajánlati ár esetében fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok (szakemberek alkalmassági követelményen felüli tapasztalata) egyenes arányosítás módszere. (Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatójának megfelelően: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- közös AT-i megállapodás
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-2) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
- Az egyes részfeladatok egymásra épülnek és műszaki gazdasági egységet alkotnak. A feladatok megbontása nem lehetséges illetőleg hátrányosan hatna gazdasági – szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZT:
Dr. Pete Judit
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
00353
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
M.2.2) 1 fő szakember, aki: CERTOP DPO nemzetközi tanúsítvánnyal vagy ISO/IEC 27001:2013 rendszerszabvány szerint IBIR tanúsítvánnyal vagy CERTOP adatvédelmi felelős képzettséggel vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel rendelkezik és min. 4 hónap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és/vagy a GDPR rendelet és/vagy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és/vagy az ezekkel egyenértékű szabályozás szerinti adatkezeléshez és/vagy adatfeldolgozáshoz kapcsolódó komplex tanácsadási és/vagy kockázatelemzési tevékenység ellátása során szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák