Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/64
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.04.
Iktatószám: 4998/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye: Megrendelő telephelyei: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.;Megrendelő telephelyei: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Támogatáskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: AK19918
Postai cím: Gyulai Pál utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 13274490
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax: +36 13274339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://eljarasok.kuczora.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kuczora Gergely
Telefon: +36 13010695
E-mail: kozbeszerzes@kuczora.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kuczora Gergely
Telefon: +36 13010695
E-mail: kozbeszerzes@kuczora.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatkezelő rendszereinek (Online Pályázati Rendszer, UKIR) e-ügyintézésnek való megfelelése érdekében történő informatikai fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EMET alaptevékenysége keretében költségvetési támogatások lebonyolítójaként számos pályázatot és támogatást kezel, amelyek konstrukciójukat, tartalmukat, támogatotti körüket tekintve rendkívül széles skálán mozognak.
A fenti tevékenységhez több, különböző specifikációval rendelkező informatikai rendszert használ a pályáztatás lebonyolítására, a pályázatok nyilvántartására, amelynek alapvető indoka a számos esetben eltérő támogatási struktúra, eltérő pályázati és támogatási feltételek, követelmények.
A pályázatkezelést támogató informatikai rendszerei tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII.törvényben(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)meghatározott feltételek biztosítása,a jogszabályi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása az ellátandó szolgáltatási feladat.
Feltételes közbeszerzési eljárás mindkét rész tekintetében.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ UKIR PÁLYÁZATKEZELŐ RENDSZERÉNEK E-ÜGYINTÉZÉSNEK VALÓ MEGFELELÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő telephelyei:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok:
•A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, valamint ajánlatkérő, továbbá szükség szerinti további harmadik fél (szolgáltató) szakterületi képviselőivel együttműködve felmérni a funkcionális módosítási szükségleteket.
•Funkcionális specifikáció elkészítése Ajánlatkérő közreműködésével, a rendszer megtervezése, logikai és fizikai rendszerterv elkészítése, különös tekintettel az adatmodellre, a módosítandó funkciók feltárása (leírás, képernyőkép, felhasználói esetek), a módosítás által előálló továbbfejlesztett funkciók bemutatása.
•Integráció megtervezése, megvalósítása.
•A rendszer megtervezésekor törekedni kell olyan moduláris megoldások megvalósítására, amely biztosítja, hogy az eredménytermékek úgy kerülhessenek átadásra az ajánlatkérő részére, hogy mind jogi, mind technológiai szempontból lehetőség legyen független további szereplők általi továbbfejlesztésre, módosításra, üzemeltetésre.
•A megalkotott rendszerterv alapján történő fejlesztésének elvégzése.
•A rendszerterv alapján szükségessé váló adatbázis fejlesztés, funkcionális, vagy interfész fejlesztés.
•Már meglévő, de az igények alapján módosuló funkciók kompatibilitásának biztosítása.
•Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, próbaüzemi, éles) létrehozása, konfigurálása.
•Rendszertelepítés tesztelési környezetbe.
•Rendszer telepítése éles, üzemi környezetekbe.
•Gyári (fejlesztői) tesztek elvégzése.
oA fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
•Tesztelési támogatás nyújtása az ajánlatkérőnek.
otesztelési feladatok meghatározása,
otesztelési terv elkészítése, a tesztelési esetek meghatározás, tesztelési forgatókönyvek elkészítése (a tesztelési adatokat Ajánlattevő biztosítja),
otesztelés monitoringja,
oteszteredmények értékelése, tesztelési jegyzőkönyvek elkészítése.
oAjánlatkérő által biztosított hibajegykezelő rendszer használata
oA fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
•Szállítandó dokumentációk:
oFunkcionális követelmény specifikáció
oTeljes logikai rendszerterv elkészítése elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
oTeljes fizikai rendszerterv elkészítése (különös tekintettel az adatmodellre) elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
oIntegrációs terv,
oSzoftver architektúra terv,
oTelepítési dokumentáció,
oÜzemeltetési dokumentáció.
oOktatási terv és oktatási segédletek,
oAlkalmazásgazdai és felhasználói kézikönyv
oFejlesztői dokumentáció magyar nyelven
•Kulcsfelhasználói oktatások lebonyolítása.
•Bevezetésbe történő kulcsfelhasználói támogatásnyújtás.
•A megvalósítás során ajánlatkérő részéről felmerülő változáskérelmek (change request)kezelése, a szükséges változtatások megvalósításához szükséges szakértői kapacitás biztosítása.
•A rendszer eredményes átadás-átvételének napjától számított, minimum 1 éves időtartamra vonatkozó szoftverkarbantartás és support biztosítása.
Megrendelő keretszerződés alapján jogosult felkérni a Vállalkozót a rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztési tevékenység elvégzésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, azzal, hogy a keretszerződés alapján a rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési feladatok ellátására lehívható szakértői óra után fizetendő vállalkozói díj Áfa nélküli összege nem haladhatja meg a nettó 20.800.000 Ft, azaz húszmillió-nyolcszázezer Forint összeget. AK 1425 szakértői órát tervez az ellátandó feladatok megvalósítására.
PHP és/vagy MySQL hátterű szoftverfejlesztés.
Részletes felt.:műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésben résztvevő szakemberek közül a legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők száma (értékelhető tartomány: 0-3 fő;több jobb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt.73.§(6)bekezdés c. pontja alapján az AK az eljárást megindító felhívásban előre meghatároz egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, ha az ajánlat ezen összeget meghaladja:A megajánlott nettó szakértői óra/Ft és a tervezett szakértői órák szorzata nem haladhatja meg a nettó 20.800.000Ft.összeget.Feltételes közbesz. eljárás

II.2.1)
Elnevezés: AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ONLINE PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER (OPR-EFFECTOR) PÁLYÁZATKEZELŐ RENDSZERÉNEK E-ÜGYINTÉZÉSNEK VALÓ MEGFELELÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő telephelyei:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok az AK igényeinek megfelelően:
•A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, valamint ajánlatkérő, továbbá szükség szerinti további harmadik fél (szolgáltató) szakterületi képviselőivel együttműködve felmérni a funkcionális módosítási szükségleteket.
•Funkcionális specifikáció elkészítése Ajánlatkérő közreműködésével, a rendszer megtervezése, logikai és fizikai rendszerterv elkészítése, különös tekintettel az adatmodellre, a módosítandó funkciók feltárása (leírás, képernyőkép, felhasználói esetek), a módosítás által előálló továbbfejlesztett funkciók bemutatása.
•Integráció megtervezése, megvalósítása.
•A rendszer megtervezésekor törekedni kell olyan moduláris megoldások megvalósítására, amely biztosítja, hogy az eredménytermékek úgy kerülhessenek átadásra az ajánlatkérő részére, hogy mind jogi, mind technológiai szempontból lehetőség legyen független további szereplők általi továbbfejlesztésre, módosításra, üzemeltetésre.
•A megalkotott rendszerterv alapján történő fejlesztésének elvégzése.
•A rendszerterv alapján szükségessé váló adatbázis fejlesztés, funkcionális, vagy interfész fejlesztés.
•Már meglévő, de az igények alapján módosuló funkciók kompatibilitásának biztosítása.
•Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, próbaüzemi, éles) létrehozása, konfigurálása.
•Rendszertelepítés tesztelési környezetbe.
•Rendszer telepítése éles, üzemi környezetekbe.
•Gyári (fejlesztői) tesztek elvégzése.
oA fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
•Tesztelési támogatás nyújtása az ajánlatkérőnek.
otesztelési feladatok meghatározása,
otesztelési terv elkészítése, a tesztelési esetek meghatározás, tesztelési forgatókönyvek elkészítése (a tesztelési adatokat Ajánlattevő biztosítja),
otesztelés monitoringja,
oteszteredmények értékelése, tesztelési jegyzőkönyvek elkészítése.
oAjánlatkérő által biztosított hibajegykezelő rendszer használata
oA fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
•Szállítandó dokumentációk:
oFunkcionális követelmény specifikáció
oTeljes logikai rendszerterv elkészítése elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
oTeljes fizikai rendszerterv elkészítése (különös tekintettel az adatmodellre) elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
oIntegrációs terv,
oSzoftver architektúra terv,
oTelepítési dokumentáció,
oÜzemeltetési dokumentáció.
oOktatási terv és oktatási segédletek,
oAlkalmazásgazdai és felhasználói kézikönyv
oFejlesztői dokumentáció magyar nyelven
•Kulcsfelhasználói oktatások lebonyolítása.
•Bevezetésbe történő kulcsfelhasználói támogatásnyújtás.
•A megvalósítás során ajánlatkérő részéről felmerülő változáskérelmek (change request) kezelése, a szükséges változtatások megvalósításához szükséges szakértői kapacitás biztosítása.
•A rendszer eredményes átadás-átvételének napjától számított, ajánlat szerinti időtartamra vonatkozó szoftverkarbantartás és support biztosítása.
Megrendelő keretszerződés alapján jogosult felkérni a Vállalkozót a rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztési tevékenység elvégzésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, azzal, hogy a keretszerződés alapján a rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési feladatok ellátására lehívható szakértői óra után fizetendő vállalkozói díj Áfa nélküli összege nem haladhatja meg a nettó 9.240.000 Ft összeget. Ajánlatkérő 635 szakértői órát tervez az ellátandó feladatok megvalósítására.
Effector csoportmunka modul XML állományainak paraméterezése.
Részletes felt.:műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésben résztvevő szakemberek közül a legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők száma (értékelhető tartomány: 0-3 fő;több jobb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 73.§(6) bekezdés c. pontja alapján az AK az eljárást megindító felhívásban előre meghatároz egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, ha az ajánlat ezen összeget meghaladja:A megajánlott nettó szakértői óra/Ft és a tervezett szakértői órák szorzata nem haladhatja meg a nettó 9.240.000Ft összeget.Feltételes közbesz.eljárás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. § szerint,
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet a jelentkezésben csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányának igazolása érdekében, illetve előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást/ vagy nemleges nyilatkozat csatolandó.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásainak ismertetését, illetőleg igazolását a 321/2015.(X.30.)Korm.r.22.§ bek. szerint ajánlati részenként. Az alkalmassági követelmény minden rész vonatkozásában irányadó.
Az igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a mennyiségét,a szállítás pontos megnevezését;a teljesítés idejét(kezdő és befejezés naptári nap pontossággal),a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (legalább kapcsolattartó megnevezése, telefonszáma),nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget több szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni.
Az M.2.alkalmassági feltételnek való megfelelés a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 21.§(3)bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolni kell a szakember legmagasabb végzettségét és a szakmai képesítését igazoló dokumentum(ok) másolatát, továbbá a szakember - adott vagy azzal egyenértékű szakterületen szerzett - szakmai gyakorlatának időtartamára vonatkozó szakmai önéletrajzát valamint ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt.3.§10. pontja, a 65.§(6)-(7)bek., valamint a 321/2015.(X.30.)Korm. r.1.§(1), illetve a 22.§(1)-(2).
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek(Kr.1.§(1)bek.).
AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő/kapacitás szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek(Kr.2.§(1)bek.c)pont,(5)bek.).A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Közös ajánlattevők a Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattevők mindegyike külön-külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.
A Kbt.65.§(7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT. bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az AT. ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek előzetesen csak az EEKD-t kell benyújtani, melyben nyilatkozik, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelményeknek.
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4) bek. szerint
A 321/2015(X.30.)Korm.rendelet 24.§(1)bek. alapján-minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke sz.igazolás elfogadott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I.rész:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, összesen legalább 700 szakértői órájú, a közbeszerzés tárgyából(PHP és/vagy MySQL hátterű szoftverfejlesztés) szolgáltatási referenciával.
II. rész:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, összesen legalább 300 szakértői órájú, a közbeszerzés tárgyából (Effector csoportmunka modul XML állományainak paraméterezéséből) szolgáltatási referenciával.
I.rész:
M.2.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, teljesítésbe bevont szakemberrel:
1 fő, felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) informatikai végzettséggel és PHP és/vagy MySQL szoftverfejlesztésben szerzett- vagy azzal egyenértékű - legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
PHP és/vagy MySQL szoftverfejlesztésben szerzett tapasztalattal egyenértékűnek tekintendő: olyan fejlesztési tapasztalat, amely dinamikus weboldalak készítésére alkalmas programozási nyelv és többfelhasználós relációs adatbázis-kezelő együttesében szerzett, s amely lehetővé teszi weblap tartalmak és az adatbázisok kétirányú kezelését.
II. rész:
M.2.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, teljesítésbe bevont szakemberrel:
1 fő, felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) informatikai végzettséggel és Effector csoportmunka modul XML állományainak paraméterezéséből- vagy azzal egyenértékű - tanácsadási területen szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
XML fájlok paraméterezésével egyenértékűnek tekintendő: az olyan nyílt szabványnak eleget tevő szöveges fájlformátum, amelyik alkalmas strukturált módon információ tárolására.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Több rész megajánlása esetén, a fentiekben előírt alkalmassági feltétel egy referenciaigazolással is igazolható, amennyiben abból a részenként meghatározott alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható.
Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előlegfizetésre nincs mód. Az AK. nem határoz meg ajánlati biztosítékot.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. Maximális mértéke 20%.
Hibás teljesítési kötbér:mértéke a hibásan teljesített szolgáltatás nettó vállalkozói díjának 25 %-a.A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt
Meghiúsulási kötbér mértéke:a Megrendelő a teljes szerződéses időszak keretösszeg 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően érvényesíthetőek. A meghiúsulási és késedelmi kötbér együtt nem érvényesíthető.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással, teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135.§(1)-(6)a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a Kbt.57.§(2)bek alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbesz.dok. teljes körűen és térítésmentesen elérhetik az I.3.pontban megadott linken.
Amennyiben letöltik a dokumentációt,a kozbeszerzes@kuczora.hu e-mail címre küldjék meg az alábbi adatokat:-cégnév,-székhely,-kapcsolattartó,-elérhetőség(telefon,fax,e-mail).AK ezen igazolás AK részéről történő átvételétől tekinti a gazdasági szereplőt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az AF és a közbesz.dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
2.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő/nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
3.AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)és(4)bek.vonatkozóan. A Kbt. 66.§(2)bek.szerinti nyilatkozatot eredeti,aláírt példányban kérjük csatolni. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot.
4.AT-nek ajánlatában a Kbt.66.§(6)bek.a)pontja szerint meg kell jelölnie: a közbesz.-nek azt a részét, melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,és a Kbt.66.§(6)bek.b)pontja szerint:az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat/vagy nemleges nyilatkozat csatolandó.
5.AT köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani.
6.AK figyelemmel a Kbt.81.§(4)-(5)bek.-re az ajánlatok bírálatát-ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is- az ajánlatok értékelését követően végzi el minden részben.
7.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
8.A felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a hatályos Kbt. és a Korm.rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
9.Ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján Kbt.76.§(2)bek.c) pont alapján történik az 1.-2-rész tekintetébe.
Ajánlatok értékelése során adható pontszám:0-10 pont 1.-2rész.
Ért.módszere mind két rész tekintetében:
Ajánlati ár:fordított arányosítás módszere:P=(A legjobb/A vizsgált)*(Pmax.-Pmin)+Pmin. S-95
Max.összpontszám tehát 950 pont.
Minőségi kritérium: 1.A teljesítésben résztvevő szakemberek közül a legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők száma S-5. Értékelhető tartomány:0-3fő; A legkedvezőtlenebb érték 0, azaz a teljesítésben részt vevő szakemberek egyike sem rendelkezik 5 éves vagy azt meghaladó szakmai tapasztalattal, a legkedvezőbb érték 3, azaz a teljesítésben részt vevő szakemberek közül 3 fő rendelkezik 5 éves vagy azt meghaladó szakmai tapasztalattal, mértékegység:fő, A megajánlás értéke nulla vagy pozitív egész szám.
Egyenes arányosítás P=(A vizsgált/A legjobb)*(Pmax.-Pmin)+Pmin Max.összpontszám tehát 50 pont.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ.2016. évi 147. szám alapján számítja AK.
10.AK az eljárásban a Kbt.75.§(2)bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11.Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
12.A közbesz.eljárást külön jogszabályban előírt, folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le, az ajánlati kötöttség időtartama(60nap)
13.FAKSZ:Dr.Kuczora Gergely,lajstromszám:00283
14.AK a 321/2015.(X.30.)Korm.r.30.§(4)bek.alapján felhívja az AT.figyelmét,hogy AK a III.1.3.M/1.M/2 műszaki, illetőleg szakmai alk. felt./igazolását a min.AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel felt. képező min. szempontokhoz képest szigorúbban hat.meg.
15.A 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégb. által megküldött igazolást/vagy nemleges nyil.csatolandó.
16.A Kbt.53.§(5)bek.alapján feltételes a közbeszerzési eljárás(lásd.dok)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák