Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6247/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.;8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.;8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.;8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25712
Postai cím: Kompanik Zsófia utca 6.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 87550325
E-mail: admin@sumegirendelo.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.papcsak.hu/kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10. III/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bartl Barbara
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10. III/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bartl Barbara
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 4 részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére mammográf berendezés beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális mammográf (2D digitális mammográf, 3D-re fejleszthetőséggel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése üzembe helyezése és használatának betanítása. Próbaüzem: 5 nap. Betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Digitális mammográf - Forgóanód anyaga csak wolfram (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
2 Digitális mammográf - Egyik szűrő anyaga ezüst (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
3 Digitális mammográf - Szöget változtató kompressziós lap - az egész mell, beleértve az anteriórus rész egyenletes kompressziójának biztosítására (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
4 Digitális mammográf - Nem lineáris (levegőcellás) rács (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
5 Digitális mammográf - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: További információk folytatása:
Értékelés módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó (0) és felső határa (10) minden részszempont esetében azonos
Mindegyik rész vonatkozásában Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
Az 1. rész esetén a 2.-5., 2. rész esetén a 3., 5.-8. és 10., 3. rész esetén a 2.-4., és a 4. rész esetén a 2., 4., 6. részszempontja esetében ajánlatkérő „igen” válasz esetén a ponthatár maximumát (10 pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (0 pont) adja.
Az 1. rész 6., a 2. rész 4., 9. részszempontja esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb kiterjesztett jótállás ideje) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása egyenes arányosítás módszerével történik.
Az a 2. rész 2., valamint a 4. rész 3. és 5. részszempontja esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értékű vállalások az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kapnak. Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad és a pontozás során az ajánlatkérő legkedvezőbb szintet veszi figyelembe. Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Amennyiben az egyes részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Az egyes részszempontokra kapott pontszámokat Ajánlatkérő szorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámokat összegzi. A legtöbb pontot elért ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
V.I.3. foylt:Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Mindegyik rész esetében a sikeres próbaüzemmel megvalósuló szerződésszerű átadás-átvételt követően kiállított és leigazolt számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére diagnosztikai berendezések beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111800-9
További tárgyak:33111000-1
33112200-0
33112320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Röntgen készülék (Egy detektoros padlóra szerelt rendszer, 52KW-os generátorral, 35X 43 cm aktív mátrixú 140 µm felbontású detektorral, DQE 73%)
1 db Nőgyógyászati ultrahang készülék (Két kijelzős color / power / pulzus Doppler ultrahang)
1 db EKG holter kiértékelő központ (Széleskörű holter kiértékelés apnoe analízissel, SpO2 méréssel, két monitoros, színes nyomtatós központtal)
1 db Mini doppler (Választható bidirekcionális fejjel, beépített kijelzővel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása.
Digitális röntgen készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
Nőgyógyászati ultrahang kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
HOLTER monitor kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 1 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Digitális röntgen készülék - Cső kifordíthatósága (előny a nagyobb, min. +/- 90 fok, legkedvezőbb szintje +/- 135 fok) 5
2 Digitális röntgen készülék - Detektor követés (tracking) funkció (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
3 Digitális röntgen készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 5
4 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Dinamika tartomány decibelenkénti állításának lehetősége(Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
5 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Funkcionális szekvenciák (műveleti lépések) egyéni összeállításának, sorba rendezésének lehetősége (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
6 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Opcionális tűlokalizációs program a B-módú kép döntésének lehetőségével (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
7 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával Color-módban élő képen (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
8 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 6 hónap) 5
9 EKG holter kiértékelő központ - Nappali-éjszakai HRV változás diagram spektogram formátumú megjelenítése(Igen/Nem) (Előny a megléte)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
V.I.3. folyt:Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.A részletes fizetési feltételeket a szerz. terv. tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás finanszírozása az „EFOP 2.2.19-17 sz.Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” pályázati támogatásból valósul meg a jóváhagyott,elszámolható költség 100%-ában EU-s forrásból utófinanszírozással

II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére terápiás eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33150000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék (Két csatornás, nagy érintő kijelzős, kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék, anatómiai és szakmai lexikonnal)
1 db Rövidhullám terápiás készülék (Két csatornás rövidhullám terápiás készülék 4 db fejjel, thermál és athermál kezelésekhez)
1 db Cryo és lökéshullám terápiás készülék (Infravörös visszacsatolású cryoterápiás készülék, hordozható színes érintőképernyős, lökéshullám terápiás egységgel)
Vizsgáló műszerek:
1 db Cryo készülék
1 db Elektromos nőgyógyászati ágy
1 db Műtőasztal, kezelőágy
1 db Szállító kocsi
1 db Vizsgáló lámpa
1 db Fellépő zsámoly
1 db Váladékszívó
1 db Műszerasztal
Gipszelő műszerek:
1 db Gipszelő asztal 1
1 db Gipszvágó
1 db Gipszfeszítő
1 db Gipszvágó fűrész
1 db Gipszelő asztal 2
1 db Kézfüggesztő készülék
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása.
Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Rövidhullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Cryo és lökéshullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Színes LCD érintő képernyő minimum 10”-os (Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
2 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Micro áramformák(Micro áram, Micro áram modulált, Micro áram hullámzó)(Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
3 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Nagyfeszültségű áramformák(Nagyfeszültségű, Nagyfeszültségű hullámzó) (Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére PACS-rendszer és kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db PACS rendszer (A képalkotó diagnosztikai készülékekhez kialakított PACS rendszer megjelenítéshez, leletezéshez, tároláshoz)
Informatikai hardver csomag:
4 db Számítógép perifériákkal, op. rendszerrel
4 db Recept nyomtatására alkalmas nyomtató
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, telepítése, üzembe helyezése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, üzembe helyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 PACS rendszer - Prefetching funkció) (Igen/nem)(Előny a megléte)  5
2 PACS rendszer - Diagnosztikai monitor fényereje (min. 500cd/m2 fényerejű, előny a nagyobb, legkedvezőbb szintje 1200 cd/m2) 5
3 PACS rendszer - Lehetővé teszi a standard radiológiai röntgen képeken kívül mammográfiás képek és ultrahang képek leletezését is (Igen/nem)(Előny a megléte) 10
4 Informatikai hardver csomag - Merevlemez mérete (Min. 500 GB, előny a nagyobb, legkedvezőbb szintje 1000 GB) 5
5 Informatikai hardver csomag - Kéttálcás nyomtató (igen/nem)(Előny a megléte) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Minden rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt követően már megszűnt számlákra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4.3. folyt:
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
3.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
3.7. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
3.8. Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
3.9. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat részenkénti kitöltésével kell megtennie ajánlatát. Kérjük a t. ajánlattevőket, hogy a felolvasólapon az ajánlati árként az adott részre vonatkozó ártáblázat nettó összesen során megadott értéket kell feltűntetniük.
3.10. A dokumentáció részét képező, adott rész szerinti eszközök orvos-szakmai minimum elvárásokat tartalmazó dokumentumot („Specifikáció” elnevezésű dokumentum) kérjük részenként kitöltve az ajánlat részeként is becsatolni.
3.11. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra.
3.12. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
3.13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3.14. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontjaalapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben(a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (1. rész esetén: digitális mammográf,2. rész esetén: röntgen készülék és/vagy nőgyógyászati ultrahang, 3. rész esetén: terápiás eszközök 4. rész esetén: PACS rendszer szállítása) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont(év, hónap, nap)), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából az adott rész tekintetében releváns mennyiségét , az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben
az 1. rész tekintetében digitális mammográf szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke összesen legalább nettó 30.000.000,- forint.
az 2. rész tekintetében röntgen készülék és/vagy nőgyógyászati ultrahang készülék szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke összesen legalább nettó 30.000.000,- forint.
az 3. rész tekintetében terápiás eszközök szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke összesen legalább nettó 15.000.000,- forint.
az 4. rész tekintetében PACS rendszer szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke összesen legalább nettó 10.000.000,- forint.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4.3.folyt:
3.15. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
3.16. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújt be. Erre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a támogatói megállapodás hatálybalépése.
3.17. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap, de legkésőbb 2018. december 31. napja.
3.18. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
3.19. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
3.20. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az 1-3. részek esetében az eszközöknek meg kell felelniük az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.(III. 17)EüM rendeletben, ill az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott követelményeknek, adatkezelési szempontból a 1997. évi XLVII. tv rendelkezéseinek.
A szerződést bizt. mellékkötelezettségek:
Minden rész esetén:
Késedelmi kötbér:A teljesítési határidő olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, a nettó vállalási ár 1 %-a/nap. Max 20 napig kerül felszámításra,az ezt meghaladó késedelem meghiúsulásnak minősül.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári napot meghaladó késedelembe esne, vagy a szerződés felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, nyertes ajánlattevő a nettó vállalási ár 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Jótállás: Az átadás-átvétel időpontjától számított
1-2.rész:12 hó+az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállás
3-4.rész: 12 hó (ld szerz.terv.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Papcsák Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III/24.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Formai előírások
1.1.Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: „Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatban foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma(pl: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.
1.2.A dokumentumokat a Kbt. 47.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni.(Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
2.Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
2.1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
2.2.Ajánlattevőnek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek-ben foglaltakról.
2.3.Ajánlattevőnek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról.(A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
2.4.A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
2.5.Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bek. szerint.A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
2.6.Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban - az ajánlatra való tekintettel - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9.§ (3) bek-nek megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot,a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is (folyt. a VI.4.3. pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntöbízottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.3.folyt:
2.7.A 321/2015. (X. 30.) Kr 13.§-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot nyújtsanak be az ajánlat részeként.
2.8.A felhívás III.1.2. a) pontjában előírt igazolás tekintetében Ajánlattevő, továbbá amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az ajánlattevő egyéb szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezet köteles külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az eljárást megindító felhívás III. 1.2. a) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
2.9.Az ajánlathoz csatolni kell a szállítani kívánt termékek magyar nyelvű leírását, műszaki paramétereit. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termék a termékleírás vagy a műszaki paraméterek alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.
3.Egyéb információk
3.1.Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő csak az ajánlati felhívásban meghatározott, egy vagy valamennyi részre, az adott részre meghatározott mennyiség egészére tehet ajánlatot.
3.2.Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3.3.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő eléri.[Kbt. 57. § (2)].
3.4.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.papcsak.hu/kozbeszerzes honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57.§ (2) bek alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +36 1 3125922 fax számra vagy a kozbeszerzes@papcsak.hu e-mail címre -történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. §-a alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a dokumentumokat letöltő gazd. szereplőnek megküldhesse!A gazd. szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben nem küldi meg visszaigazolást,ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák