Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6373/2018
CPV Kód:71621000-7
Ajánlatkérő:KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest, Than Károly utca 3-5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, ,,A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése" című kiemelt projekt és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú „A személyszállítási köz szolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése" című kiemelt projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítására vonatkozóan
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Than Károly utca 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlattevő feladata a Helyközi Közlekedés Információs Rendszerének (HKIR) informatikai megvalósítása során a megrendelő szakmai támogatása. A szakértői-tanácsadói tevékenysége során, az Ajánlattevő az elkészítendő, felülvizsgálandó dokumentumok és megbeszélések révén segítse a tervezési, előkészítési tevékenységeket, támogassa a fejlesztés folyamatát és a projekt lezárását. A következő tevékenységek megvalósításával:
T1: Közszolgáltatás működési eljárásrend kialakítása
T1.1. Nemzetközi és hazai benchmark a személyszállítási közszolgáltatás működési eljárásrendjére
T1.2. Jogszabályi környezet vizsgálata és szabályozási javaslatok készítése
T1.3. Értékesítési és működtetési rendszer vizsgálata
T1.4. A közszolgáltatás megrendelésének eljárásrendje
T1.5. A közszolgáltatás teljesítésének eljárásrendje
T1.6. Az ITS fejlődési rendszerének biztosítása
T2: Projektmenedzsment támogatás és műszaki szakértői feladatok
T2.1. Projektmenedzsment támogatás
T2.1.a) Projektiroda kialakítása, Projekt Alapító Dokumentum (PAD), projekt működési rend
T2.1.b) A projekt stratégiai célokhoz történő illeszkedésének biztosítása
T2.1.c) Projekt végrehajtás követésének támogatása
T2.1.d) A projekt termékek mennyiségi és minőségi vizsgálata
T2.1.e) Tesztelés adminisztratív és szakmai támogatása
T2.1.f) Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek támogatása
T2.1.g) Éles indulás előkészítésének támogatása
T2.1.h) Projektzáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása
T2.1.i) Projektadminisztráció támogatása
T2.2. Műszaki-szakmai szakértői feladatok
T2.2.a) A projektmenedzsment feladatok műszaki szakértői támogatása
T2.2.b) A projekt egyes technológiai elemei megtervezésének, kialakításának és alkalmazásba vételének támogatása
T2.2.c) Technológiai és architekturális tárgyú feladatok
T2.3. Rendszerelemzői és szervezői feladatok
T2.3.a) A projektmenedzsment feladatok rendszerelemzői és szervezői szakértői támogatása
T2.3.b) Rendszerelemzői és szervezői javaslatok megfogalmazása a HKIR fejlesztői számára jelen munka eredményei alapján
T2.4. Átadás-átvételi eljárások támogatása
T2.4.a) Átadás-átvételi forgatókönyvek és jegyzőkönyvek készítése
T2.4.b) Megrendelői szempontok képviselete az átadás-átvételi eljárásokban
Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan a következő eredménytermékek készítése szükséges:
• A T1. feladatban valamennyi részfeladat tárgyában önálló jelentés készítése, a tevékenységek folytatásához szükséges megbeszéléseken való részvétel
• A T2. feladatban emlékeztetők, státuszriportok, pénzügyi kimutatások, véleményezett eredménytermékek és dokumentációk, szakértői javaslatok, döntés-előkészítő anyagok, naprakész feladatlista, döntési lista, kockázati lista, átadás-átvételi forgatókönyvek, jegyzőkönyvek, egyes részfeladatok tárgyában önálló dokumentumok készítése (oktatási terv és oktatási anyagok, oktatási jegyzőkönyvek, tesztelési terv, tesztjegyzőkönyvek, egyéb teszteléshez kapcsolódó dokumentumok, implementációs terv, üzembe állítási terv), egyéb, Ajánlatkérő által igényelt dokumentumok
A tevékenységeket a következő mérföldkövekben, az alábbi résztevékenységek végzésével, részeredmények kidolgozásával kell ellátni (2018.06.30-i szerződéskötést feltételezve):
M1: Projektszervezet kialakítása és benchmark felmérések elvégzése, szerződéskötést követő 45 nap, legkésőbb 2018.08.15.
T1.1., T1.3., T2.1.a)
M2: Eljárásrend kialakítás, szerződéskötést követő 75 nap, legkésőbb 2018.09.15.
T1.2., T1.4., T1.5.,
M3: Projekt tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, 2018.09.30.

M4: Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok ellátása, 2018.12.31.

M5: Oktatások előkészítése és lebonyolítása, 2019.02.28.
T2.1.f)
M6: Tesztelés előkészítése és lebonyolítás, 2019.05.30.
T2.1.e)
M7: Éles indulás előkészítése, 2019.06.15.
T2.1.g)
M8: Projektzárás, 2019.06.30.
T2.1.h)
Az egyes mérföldkövekhez fel nem sorolt tevékenységek végzése, eredménytermékek készítése folyamatos feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) 2
2 2.2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma (maximum 2 fő)  2
3 2.3. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma (maximum 2 fő)  2
4 2.4. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakember többlet közösségi közlekedésfejlesztési informatikai rendszer bevezetésére vonatkozó szakmai tapasztalata (max 24 hónap) 2
5 2.5. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.5. pontjában meghatározott szakember többlet projekt menedzsment iroda kialakítására és működtetésére vonatkozó szakmai tapasztalata (maxi 24 hónap)  2
6 2.6. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.5. pontjában meghatározott projektvezetői tanúsítványának fajtája 2
7 3. Szakmai ajánlat megfelelősége  28
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
II.2.14) További információ:
Az eljárás tárgyát képező egységes közlekedési know-how elkészítése érdekében egymásra épülő munkafázisok megvalósítása szükséges ezért a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem megosztható, melyre tekintettel a részekre történő ajánlattétel, sem műszaki sem gazdasági szempontból nem indokolt, ajánlattevő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark kutatás készítési tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos eljárásrend és szabályozás kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és projektmenedzsment szakértői közreműködésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark kutatás készítési tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos eljárásrend és szabályozás kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és projektmenedzsment szakértői közreműködésből) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (5), (7) és (10) bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark kutatás készítési tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos eljárásrend és szabályozás kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és projektmenedzsment szakértői közreműködésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 300.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes adatok megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), az ellenszolgáltatás összege (megadva a teljesítés %-os mértékét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is].
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 21. § (1a) bekezdésére és 21/A. §-ára
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben az M/2.2 pont tekintetében bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt jogosultság létét a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi)
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M/1 és M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket olyan alapvető fontosságú feladatok tekintetében előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek tekinti, melyek esetében előírja, hogy ezeket kizárólag ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő végezheti, kapacitást nyújtó szervezetek bevonására ajánlattevőknek nincs lehetősége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik
M/1.1) legalább 1 db, legalább nettó 145 millió forint összértékű, személyszállítási közszolgáltatás megrendelői folyamataival kapcsolatos szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos referenciával, ami kiterjedt a teljes megrendelő oldali folyamat menedzsmentjére, intelligens közlekedési rendszerek alkalmazására, EU jogszabályi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára és szolgáltatások összehangolására;
M/1.2) legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint összértékű személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos összehasonlító benchmark felmérés elvégzésére irányuló feladatok végzésére vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a működési folyamatok és szabályzatok, valamint a finanszírozási rendszer vizsgálatára is
M/1.3) legalább 1 db, intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos országos stratégia készítésével kapcsolatos szakértői tevékenység végzéséről szóló referenciával;
intelligens közlekedési rendszerek alatt ajánlatkérő a következőt érti (ITS, intelligent transport systems): minden olyan közlekedést támogató rendszer, amely számítástechnikai és/vagy telematikai, smart eszközökkel, rendszerekkel fokozza a közlekedés hatékonyságát, biztonságát és gazdaságos üzemeltethetőségét.
M/1.4) legalább nettó 145 millió forint értékű, közösségi közlekedésfejlesztési célú informatikai rendszerfejlesztéshez és -bevezetéséhez kapcsolódó projekt műszaki- és projektmenedzsment szakértői támogatására vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű közgazdász szakemberrel, aki legalább 36 hónap projektvezetői gyakorlattal rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark készítési, megrendelői folyamatokkal, folyamatfejlesztéssel, szabályozással kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, emellett részt vett intelligens közlekedési rendszerekkel (a továbbiakban: ITS) kapcsolatos projekt megvalósításában;
M/2.2) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű közlekedés mérnök szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, továbbá aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark készítési, megrendelői folyamatokkal, folyamatfejlesztéssel, szabályozással kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, valamint ITS-sel kapcsolatos szakértői feladatok végzése területén;
M/2.3) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű jogász végzettségű szakemberrel, aki jártas Európai Uniós joganyagok értelmezésében, adaptálásában, és legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti összehasonlító elemzések készítése, működési folyamatok kialakítása és szabályozása területen, emellett ITS-sel kapcsolatos szakmai tapasztalattal is rendelkezik;
M/2.4) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú közgazdász végzettséggel, projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakember, aki legalább 5 éves olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely informatikai rendszer előkészítését, vagy tervezését, vagy megvalósítását támogatta, amelyből 36 hónap ITS-sel kapcsolatos közösségi közlekedésfejlesztési informatikai rendszer bevezetésére vonatkozik.
M/2.5) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik projektvezetői módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal, emellett rendelkezik legalább 36 hónap projekt menedzsment iroda kialakítási és működtetési tapasztalattal és jártas módszertanok kialakításában, bevezetésében, működési folyamatok átalakításában és rendelkezik szervezetfejlesztési tapasztalattal.
Egy szakember több pozícióra nem jelölhető, kivéve az M/2.1 és M/2.5. pozíciókat, melyekre egy szakember jelölhető
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Késedelmi kötbér késedelmes naponta az adott mérföldkőhöz rendelt nettó megbízási díj 0,25%-a, legfeljebb nettó Megbízási díj 10%-a.
2. Igényelhető előleg mértéke: 50%; előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz kötötten.
3. Fizetési mérföldkövek; részszámla benyújtásának lehetősége:
M1 - Projektszervezet kialakítása és benchmark felmérések elvégzése 25%
M2 - Eljárásrend kialakítás 30%
M3 - Projekt tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása 15 %
M4 - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok ellátása 10%
M5 - Oktatások előkészítése és lebonyolítása 5%
M6 - Tesztelés előkészítése és lebonyolítása 5%
M7 - Éles indulás előkészítése 5%
M8 - Projektzárás 5%
4. Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a
5. A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
6. A kifizetés során a Ptk. 6:130.§(1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr., valamint a 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Finanszírozási mód: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: a CORDICT Kft. székhelye, 1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:
Az 1. számú „Ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosság.
A 2. számú szakértői állományra vonatkozó értékelési részszempontok tekintetében:
A 2.2. és 2.3 és 2.6 értékelési alszempontok tekintetében az abszolút pontkiosztás; a 2.1; 2.4 és 2.5 alszempontok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás képletével történik;
A 3. számú „Szakmai ajánlat” tekintetében az abszolút pontkiosztás és Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosság együttes alkalmazásával.
A megajánlás alátámasztására csatolandó dokumentumok köre az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték mértéke 5 millió HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6. Az „Ár” szempont esetében a nettó vállalkozási díjat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.
7. A 14/2016.(V.25.) MvM r.6.§(7) szerinti adat: dr. Panácz István, Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó azonosítószáma 00037
8. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
9. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára 500 millió HUF/év és 250 millió HUF/kár limitű Közlekedési projektek előkészítésére, projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó felelősségbiztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
10. Ajánlatkérő a teljesítés napokban meghatározott időtartama tekintetében, előadja, hogy a szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, és a 365 nap naptári napokban értendő. tervezetten 2018.06.30-2019.06.30
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák