Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.14.
Iktatószám:14111/2018
CPV Kód:63712710-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11,HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Secret Control GPS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1903 Flottamenedzsment eszközök
Hivatkozási szám: EKR000059572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712710-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése más járművekbe a Megrendelő igényeinek megfelelően.
A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése más járművekbe a Megrendelő igényeinek megfelelően.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1903 Flottamenedzsment eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712710-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe és Pusztazámor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése más járművekbe a Megrendelő igényeinek megfelelően.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen felhívás II.2.10. pontjában megadottak szerint, további 140 gépjárműbe történő nyomkövető rendszer telepítésére, Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
Elvárás, hogy a gépjárművekre, munkagépekre opcionálisan telepítendő fedélzeti eszközök minden tekintetben feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás rész 1. sz. mellékletben rögzített műszaki alap követelményeknek.
Teljesítés pontos helyei:
- 1211 Budapest, XXI. Szállító u. 2.
- 1098 Budapest, X. Ecseri út 8-12.
- 1151 Budapest, XV. Károlyi Sándor u. 117-119.
- 1037 Budapest, III. Testvérhegyi út 10/A
- 1037 Csillaghegyi út 4.
- 1027 Erőd utca 3-5.
- 1068 Rippl-Rónai utca 34.
- 1081 Budapest, Alföldi utca 7.
- Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) 2039 Pusztazámor, Külterület 053,073 Hrsz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot további 140 gépjárműbe történő nyomkövető rendszer opcionális telepítésére, Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
Elvárás, hogy a gépjárművekre, munkagépekre opcionálisan telepítendő fedélzeti eszközök minden tekintetben feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás rész 1. sz. mellékletben rögzített műszaki alap követelményeknek.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérőnek lehetősége van, de kötelezettsége nincs.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 145 - 332821
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29592 Rész száma: Elnevezés: K1903 Flottamenedzsment eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Secret Control GPS Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50822124
Postai cím: Serény Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: sales@secretcontrol.hu
Telefon: +36 209732455
Internetcím(ek): (URL) http://secretcontrol.hu
Fax: +36 12831156
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő
Secret Control GPS Kft., 1203 Budapest, Serény Utca 4.
Adószáma: 11922540-2-43
Nyertes ajánlattevő:
Secret Control GPS Kft., 1203 Budapest, Serény Utca 4.
Adószáma: 11922540-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
D.1. melléklet 3. pontjának folytatása:
Jelenleg 800 darab gépjármű tekintetében került telepítésre a GPS alapú adatrögzítő és nyomkövető fedélzeti eszköz, melynek a beszerelési költsége gépjárművenként nettó 87.000,- Ft-ot tett ki. Amennyiben új eljárás keretében kerülne beszerelésre GPS alapú adatrögzítő és nyomkövető fedélzeti eszköz, úgy az hozzávetőlegesen nettó 69.600.000,- Ft plusz kiadást keletkeztetne Ajánlatkérő vonatkozásában, mivel az Ajánlattevő által leszállított eszközök, Ajánlattevő nyilatkozatát is figyelembe véve csak az Ajánlattevő által biztosított szoftveres környezetben képes kommunikációt folytatni.
Az előzőekből következően Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzései igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak a következménye hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmaz, tekintettel az alábbiakra:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő flottafelügyeleti rendszer alapját a járművekbe szerelt Navsky Nova típusú fedélzeti eszközök jelentik. Ezen nyomkövető GPS eszközök a Secret Control GPS Kft. saját egyedi fejlesztésű, saját gyártmányú egységei. Az adatgyűjtéshez, adattovábbításhoz és adattároláshoz szükséges szoftverek is a szállító Secret Control GPS Kft. saját fejlesztésű és saját tulajdonú programjai.
Társaságunk célgépei által végzett speciális munkafolyamatok adatait egyedi fejlesztésű technológia segítségével rögzíti a speciálisan kiépített hardver és szoftver környezet. Társaságunk tervezi a közeljövőben a flottafelügyeleti rendszer jelentős mértékű fejlesztését, átalakítását, mely várhatóan érinteni fogja a jelenlegi rendszer alapjait, eszközeit is.
Ajánlatkérő a jelenlegi (eljárás tárgya szerinti) rendszer átstruktúrálását kívánja megvalósítani Európai Uniós forrás bevonása mellett, melynek vonatkozásában a műszaki tartalom illetve specifikáció összeállítása történik, ezért a jelenlegi rendszer továbbüzemeltetése indokolt az addig terjedő időszakban.
Más szolgáltató által történő flottafelügyeleti rendszer kiépítése jelentős mértékben megnövelné Társaságunk költségeit a már beszerelt fedélzeti eszközök lecserélésének és egyedi igények kielégítését szolgáló speciális szoftverek kifejlesztésének szükségessége miatt. A jelenlegi árak figyelembe vételével a költségek mintegy megháromszorozódnának, jelentős többletterhet jelentve Társaságunk számára.
Társaságunk érdeke, hogy jelen szolgáltatás egy szolgáltató rendszerében kerüljön integrálásra, tekintve, hogy a felhasználók napi operatív tevékenységirányító- és elemző munkavégzése szempontjából rendkívül fontos, hogy a tételesen és vizuálisan kinyerhető adatok egységesek és összevethetőek (mind vizuális, mind elemzői szempontból) legyenek. Továbbá annak a lehetőségnek az elkerülése, miszerint az üzemszerűen igénybe vett, hardveres támogatottságot igénylő (jelenleg társaságunk tulajdonában levő, kizárólag a Secret Control GPS Kft rendszerében használható eszközökön keresztül valósul meg) mellékszolgáltatás (útdíjfizetés, HU-GO) további üzemeltetése csak plusz költségekkel legyen biztosítható.