Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/181
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.09.19.
Iktatószám: 15415/2018
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Teqtos Kft.;Varius Consulting Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AZ MTVA KOMPLEX HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA - IV. ÜTEM
Hivatkozási szám: EKR000463942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTVA komplex hatékonyságvizsgálata IV. ütemének megrendelése kiegészítő szolgáltatás, vállalkozási szerződés keretében a II.2.4) pontban és dokumentációban (így különösen annak részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben) foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 29800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AZ MTVA KOMPLEX HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA - IV. ÜTEM
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA komplex hatékonyságvizsgálata IV. ütemének megrendelése kiegészítő szolgáltatás keretében, a következő elemre/vizsgálatra vonatkozóan.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
A feladat tárgya az MTVA Üzemeltetési Igazgatóság által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzleti igények felmérése, kulcsfolyamatok azonosítása. A felmért szolgáltatásokhoz szolgáltatási szint szerződés (SLA) sablon készítése, a sablonok kitöltése szakmai tartalommal.
Az előzmény eljárás [TED-2017/S 016-025910 (16. szám, 2017. I. 24.)] ajánlati felhívásának II.2.4) pont 3. alpontja szerinti vizsgálati csomag (MTVA adáslebonyolítás ezközrendszerének elemzése) megállapításai, illetőleg feltárt hiányosságok alapján szükséges az MTVA Üzemeltetési Igazgatóság szolgáltatásainak részletesebb feltérképezése, az üzleti terület pontos elvárásainak meghatározása az üzemeltetői terület felé az igénybevett szolgáltatások kapcsán, ez elvárások egységes dokumentumban foglalása és mérési lehetőségeinek azonosítása érdekében a következő tevékenységek elvégzése:
- Belső szakértői interjúk szervezése és lebonyolítása az érintett területek felelős vezetőivel és kulcsszereplőivel továbbá a kulcsfolyamatok összegyűjtése:
1) 9 üzleti terület működésének vizsgálata több körös interjúk, valamint belső, rendelkezésre álló dokumentumok alapján, hogy minden olyan tevékenységet összefoglalásra kerüljön, aminek kapcsolódási pontja van az Üzemeltetési Igazgatóság tevékenységével.
2) Részletes felmérés minden olyan üzleti folyamatra kiterjedően, aminek elvégzése során bármilyen konkrét szolgáltatást igénybe vesz az adott üzleti terület az Üzemeltetési Igazgatóságtól (pl. Adáslebonyolításhoz szükséges alkalmazások, szerkesztői alkalmazások, stb).
3) Üzleti folyamatok közül az adott területre vonatkozó kulcsfolyamatok meghatározása és validálása mind az adott üzleti területtel, mind az Üzemeltetési Igazgatósággal – itt figyelembe véve az alapító okiratot, belső szabályzatokat is.
- Kulcs folyamatok meghatározása.
- Kulcsfolyamatokhoz kapcsolódó üzleti igények összegyűjtése:
1) Minden validált kulcsfolyamat esetében meghatározásra kerül pontosan, hogy az adott folyamathoz milyen alkalmazások/szolgáltatások kapcsolódnak és minden egyes esetben az üzleti igénybevevő terület meghatározza a pontos felhasználói (üzleti) elvárásait az adott alkalmazás/szolgáltatás kapcsán, amit az Üzemeltetési Igazgatóság felé támaszt a terület. Ehhez kapcsolódóan az érintett üzleti területek kapcsán az alábbiak meghatározása: a) Szolgáltatások közötti összefüggések, átfedések; b) Támogató egyéb szolgáltatások felmérése; c) Támogató egyéb szolgáltatásokat biztosító alkalmazások; d) Kapcsolódó üzleti szolgáltatások funkcióinak beazonosítása a releváns alkalmazásokkal.
2) Minden igény egyesével egyeztetésre kerül a felek között és közös, harmonizált döntés után végleges elvárás lista elkészítése
- Szolgáltatási szint szerződés sablon tervezet összeállítása az interjúk és a szakmai ajánlások alapján.
- A korábban összegyűjtött információk kiegészítése, a szerződés sablonok feltöltése a megállapított üzleti igények alapján.
Nyertes ajánlattevő által elkészítendő és szállítandó dokumentumok:
- Kulcsfolyamtok listája előre meghatározott üzleti területekre (táblázat minden területre lebontva, excel formátum).
- Kulcsfolyamatokhoz tartozó szolgáltatások jelenlegi üzemeltetési elvárásai (SLA alapadatainak begyűjtése) az üzleti területek által (táblázat kulcsfolyamat – SLA adatok, excel formátum).
- Extra SLA igény lista a jelenlegi üzemeltetési elvárásokhoz képest (táblázat kulcsfolymat – extra SLA igény, excel formátum).
- Azonosított kulcsfolyamatokhoz tartozó szolgáltatások belső SLA-inak elkészítése.
- A megbeszélések emlékeztetői (word formátum).
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: AZ MTVA KOMPLEX HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA - IV. ÜTEM
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Teqtos Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46298467
Postai cím: Somogyi Béla Utca 17. II. lh. II/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: info@teqtos.com
Telefon: +36 70 320 5033
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Varius Consulting Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29713165
Postai cím: Zahora Utca 11.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: adam.lajos@varius.hu
Telefon: +36 209560064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát:
Teqtos Kft. - Varius Consulting Kft. közös ajánlattevők
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285. - 2161 Csomád, Zahora utca 11.
Adószáma: 25599617-2-42 - 24236702-2-13
A IV.1.1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (3) bekezdésén alapul, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazható szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, ennek feltétele, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából) azzal, hogy ilyen tárgyalásos eljárást csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. További részletek az ajánlattételi felhívásban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (3) bekezdésén alapul, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazható szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, ennek feltétele, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából) azzal, hogy ilyen tárgyalásos eljárást csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.
Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként a Kbt. szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított és folytatott le, „az MTVA komplex hatékonyságvizsgálata” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2017/S 016-025910 (16. szám, 2017. I. 24.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: Előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.4.3.2) pontjában az ajánlatkérő jelezte „a Kbt. 98. § (3) bek. szerint eljárás lefolytatásának lehetőségét további folyamatátvilágítási és/vagy hatékonyságjavítás nyújtásával összefüggő kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan, jelen eljárás szerződéses és egyéb feltételei szerint”.
Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2017. március 16-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Teqtos Kft.-VARIUS Consulting Kft. közös ajánlattevőket (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17. II. lph. II. em. 3.-2161 Csomád, Zahora utca 11., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg. 2017. március 23-án az Előzmény eljárás lezárásaként az Ajánlatkérő és a Nyertes ajánlattevők a keretmegállapodást megkötötték.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás előbbiek szerinti megkötését követően az összes vizsgálati csomagot eseti megrendeléssel megrendelte, azaz az előzmény eljárás ajánlati felhívásának II.2.4) pontja szerinti valamennyi szolgáltatás megrendelésre és a nyertes ajánlattevők részéről teljesítésre került.
A szerződés szerinti mennyiség, illetőleg alapprojekt meghatározásánál az ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározottak rövidtávon biztosítsák az MTVA tevékenységéhez kapcsolódó hatékony működést, döntéshozatali folyamatait, illetőleg feltárják a megfelelő megtakarítási- és hatékonyságnövelő lehetőségeket. Ez az általános, rövidtávú hatékonyságnövelő tevékenység képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a jelen kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.
Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült és tervezett azzal, hogy működésével összefüggésben felmerülhet olyan további megtakarítási- és hatékonyságnövelő vizsgálatok, illetőleg szolgáltatások szükségessége, amelyek előre pontosan nem definiálhatók, és amelyek további külső szakmai támogatást igényelnek, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi, valamint időzítési (egymásra épülés, szezonalitás) szempontból nem illeszthetők be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).
További/részletes indokok a KH Elnökének küldött tájékoztató levélben.