Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/213
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.07.
Iktatószám: 20084/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: HU120; HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Kormány ált. hatáskörű területi államig. szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23304152
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hrustinszki Károly
Telefon: +36 14856900
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Kormány ált. hatáskörű területi államig. szerve
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszi KAB, TH, FH kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000300212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés / A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Dunakeszi integrált kormányzati ügyfélszolgálatának (Kormányablak) kialakítása, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunakeszi Kormányablak kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45110000-1
45111290-7
45112700-2
45213316-1
45223200-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45313100-5
45315100-9
45321000-3
45331000-6
45343000-3
45350000-5
45421000-4
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 1. (hrsz. 3915/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő állomásépület teljes felújítása és új épületszárny építés. 2120 Dunakeszi Verseny utca 1. (hrsz. 3915/1) szám alatt található földszint + egy emeletes, részben alápincézett, nyeregtetős, falazott kialakítású épületben 899,01 m2 összesített hasznos nettó alapterületen kialakítandó akadálymentesített integrált kormányzati ügyfélszolgálat (Kormányablak), vasúti utasforgalmat kiszolgáló MÁV helyiségek kialakítása, valamint tér rendezés kivitelezési munkáinak elvégzése jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, a kiviteli tervben (részeként a műszaki leírásban), az árazatlan költségvetési kiírásban, az építési engedélyben, valamint az „Arculati Kézikönyv”-ben foglaltak szerint.
Az épület rendeltetése igazgatási funkció, az átalakítandó terület kormányablakként, valamint MÁV utas váróként és pénztárként működik.
A kivitelezés az épületen belüli funkcionális elrendezést és homlokzati megjelenést is érinti, melynek során az egységes arculatnak megfelelő ügyféltér és kiszolgáló területek, illetve új épületszárny kerül kialakításra. A tervezett beavatkozás szerkezeti átalakítással jár. Ennek részletes leírását a statikai tervfejezet tartalmazza.
A kivitelezés ideje alatt a folyamatos vasútforgalmat, tájékoztatást, vasútüzemet biztosítani kell. A MÁV-val leegyeztetett Organizációs terv alapján, ideiglenesen konténerekben történő elhelyezéssel.
Födém: A közbenső fa szerkezetű borított gerendás födémrendszer elbontásra kerül, helyette 285 m2 monolit vb. szerkezetű födém kialakítására kerül sor.
Tető: A meglévő keresztnyeregtető tetőszerkezete felújításra kerül, az elkészített faanyagvédelmi szakértői javaslat alapján.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Az új hozzáépítés homlokzati kialakítása 530 m2 hőszigetelő vakolati rendszerrel.
Nyílászárók és burkolatok kialakítása az építész konszignációk szerint, mely a MÁV és a Kormányablak „Arculati Kézikönyv” előírásait veszi figyelembe.
A MÁV és a Kormányablak vendég- és ügyfélforgalmi tereinek teljeskörű akadálymentesítése.
Az épület fűtését és hűtését egy szabad beépítésű kültéri kompakt hőszivattyú látja el beépített hidraulikai blokkal. A fűtési-hűtési rendszert elsősorban mennyezeti fan-coil készülékek (28 db) látják el. Padlófűtési mezők kiépítése történik 1038 m csővezeték felhasználásával.
Szellőző rendszer a kormányablak területén 5890 m3/h térfogatárammal, és egy a MÁV területen 700 m3/h térfogatárammal. Használati melegvíz: 300 literes HMV tároló. Elektromos energia ellátás: 3x400A, beépített teljesítmény: 163,1 kW, egyidejű teljesítmény: 145,58 Kw. Világítás: LED fénycsöves és kompaktfénycsöves: 333 db lámpatest. Gyengeáramú rendszerek kiépítése + biztonságtechnika és tűzvédelem.
A tetőzetre napelemes rendszer kerül. Kormányablak 21,6 kWp szolár berendezés, MÁV üzemi épület 10,8 kWp szolár berendezés.
Villámvédelmi rendszer fokozata: LPS III.
A környezetrendezés során a vasútállomás és környezete teljes átépítésére kerül, az állomásépület és az üzemi épület közötti tér rendezésével (700 m2), az aluljáró lefedésével együtt.
A beszerzés tárgyát nem képezi (az ajánlati ár nem tartalmazza): közműfelújítás hozzájárulás költségeit
A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentum részeként átadott kiviteli tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
A II.2.5) pontban meghatározott 1. sz. minőségi kritérium pontos meghatározása:
Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (kivéve a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti közhasználatú építményeknek a 3. és 4. mellékletben meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékeire és anyagaira) (hónap értékben kell megadni) (legkedvezőbb szintje 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (hónap értékben kell megadni) (legkedvezőbb szintje 36 hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dunakeszi JH Törzshivatal, Földhivatal építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45110000-1
45111290-7
45112700-2
45213316-1
45223200-8
45262100-2
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45313100-5
45315100-9
45321000-3
45331000-6
45343000-3
45350000-5
45421000-4
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Törzshivatal épületének építési munkái:
A 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő - akadálymentesített épület, földszint + 2 emelet, építmény-magasság 8,90 m, összesített (hasznos) nettó alapterület: 1469,71 m2 (beépített terület: 991,57 m2) + 41 db parkolóhely kialakítása 2 db akadálymentesített parkolóval.
Tető: az épületet lezáró koporsófödém monolit vasbeton lemezszerkezet 1413 m2 mennyiségben.
Homlokzatburkolat, homlokzati hőszigetelés: összesen 1085 m2.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Épületgépészet: Fűtését és hűtés hőszivattyúval beépített hidraulikai blokkal. Mennyezeti fan-coil készülékek száma 51 db. Padlófűtési mezők kiépítése történik 720 m csővezeték felhasználásával. Szellőző rendszer 8635 m3/h térfogatárammal. Melegvízellátás: 800 literes HMV tároló.
Épületvillamosság, elektromos energia ellátás: 3x125A, beépített teljesítmény: 159,00 kW, egyidejű teljesítmény: 57,60 kw. Földhivatal és törzshivatal közös hőszivattyús rendszere: 3x250A. Energiatakarékos LED fénycsövek és kompaktfénycsövek összesen 460 db.
Gyengeáramú rendszerek: 84 IT végpont + biztonságtechnika és tűzvédelem.
Szolár rendszer: 49.9 kWp teljesítményű szolár berendezés.
Villámvédelem: LPS IV.
Földhivatal épületének építési munkái:
A 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő - akadálymentesített épület földszint + 1 emelet, építmény-magasság 6,85 m, összesített (hasznos) nettó alapterület: 806,94 m2 (beépített terület: 525,7 m2) + 19 db parkolóhely kialakítása 1 db akadálymentesített parkolóval.
Előre gyártott vasbeton szerkezet. 525,7 m2
Homlokzatburkolat, homlokzati hőszigetelés összesen 424 m2.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Az épület fűtését és hűtését a törzshivatallal közös hőszivattyú látja el beépített hidraulikai blokkal. Mennyezeti fan-coil készülékek száma 31 db. Padlófűtési mezők kiépítése történik 334 m csővezeték felhasználásával. Szellőző rendszer 3400 m3/h térfogatárammal. Melegvízellátás: 300 literes HMV tároló.
Épületvillamosság, elektromos energia ellátás: 3x63A, beépített teljesítmény: 40,00 kW, egyidejű teljesítmény: 31,86 kw. Földhivatal és törzshivatal közös hőszivattyús rendszere: 3x250A.
Energia takarékos LED fénycsövek és kompaktfénycsövek összesen 214 db.
Gyengeáramú rendszerek: 174 IT végpont + biztonságtechnika és tűzvédelem.
Norma szerinti villámvédelmi rendszer fokozata: LPS IV.
Környezetrendezés a (törzshivatal és földhivatal területe együtt) parkosítás 3 400 m2, kapcsolódó út parkoló és járda építés együtt 1 200 m2 területen.
A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentum részeként átadott kiviteli tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
A II.2.5) pontban meghatározott 1. sz. minőségi kritérium pontos meghatározása:
Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (kivéve a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti közhasználatú építményeknek a 3. és 4. mellékletben meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékeire és anyagaira) (hónap értékben kell megadni) (legkedvezőbb szintje 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (hónap értékben kell megadni) (legkedvezőbb szintje 36 hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 144 - 328555
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Dunakeszi Kormányablak kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 013179 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Dunakeszi JH Törzshivatal, Földhivatal építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 013179 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az eljárás 1. és 2. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Eredménytelenség indoka:
1. számú rész: A benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Az eredménytelenségről szóló döntés a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül került meghozatalra.
2. számú rész: A benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Az eredménytelenségről szóló döntés a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül került meghozatalra.
2.) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. számú rész:
LATEREX Építő Zrt.; HU-1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1-12.; Adószáma: 25098367-2-43
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; HU-2100 Gödöllő Búzavirág Utca 9.; Adószáma: 12467006-2-13
Kalotherm Építőipari Zrt.; HU-1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.; Adószáma: 12354526-2-42
2. számú rész:
LATEREX Építő Zrt.; HU-1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1-12.; Adószáma: 25098367-2-43
Kalotherm Építőipari Zrt.; HU-1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.; Adószáma: 12354526-2-42

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)