Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/85
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.04.
Iktatószám:4212/2018
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Századvég Politikai Iskola Alapítvány;Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
Telefon: +36 17955334
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Fax: +3617950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018.)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 905511811 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79300000-7
További tárgyak:79411000-8
73200000-4
79416200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A kutatási eredmények/tanulmányok átadásának helyszíne: az AK I.1) pont szerinti címne, a további teljesítési helyszínek tekintetében lásd a VI.3.3) pontban foglaltakat (28 EU-s ország)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.
I. Adatfelvétel és az adatfelvétellel kapcsolatos elvárások
Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel egy alkalommal az EU 28 tagállamában. A kutatás olyan aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az egyes országok közvéleményében, amelyek terén az egyes tagállami és az európai közvéleményben tapasztalható attitűdök a kormányzati döntéshozatal szempontjából kiemelten fontos információtartalommal bírnak. A kutatásmódszertan - a korábbi eredményekkel való összevethetőség/összehasonlíthatóság érdekében - megegyezik az EU28 2016. és 2017. évi hullámában alkalmazott módszerrel az alábbi paraméterek szerinti, minden országban egységesen:
- CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer
- 1.000 fős minta országonként
- reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint az egyes országokban (korcsoport, nem, településtípus szerint)
- célcsoport: felnőtt korú lakosság (18+)
- a kérdőív hossza átlagosan 15 perc
- országonkénti nyelvi kérdőív mutációk (az adott országban hivatalos nyelvek mindegyikén)
- az adatfelvétel eredménye (gyakoriság) 29 db (28 ország + 1 összesített) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban
II. Adatfeldolgozás, elemzés - az adatfeldolgozással, elemzéssel összefüggő elvárások
Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés az EU 28 tagállamára vonatkozóan, amely aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az európai- valamint az egyes országok közvéleményében az alábbi paraméterek szerint:
- az elemzés alapját a 29 db (28 ország + 1 összesített) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumú adatbázis képezi, az elemzés szükséges minden ország lakosainak, valamint az EU teljes lakosságának véleményére kiterjedően
- az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
o adatfeldolgozás
o az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása, amely bemutatja a gyakoriságokat és a kontingencia-táblákat
o az eredmények és a főbb összefüggések összefoglalása PPT formátumban; 29 prezentáció, egyenként legalább 20 dia terjedelemben
o írásos összefoglaló MS Word formátumban országonként legalább 20 oldal terjedelemben
- az adatfelvétel alapján elkészülő elemzés összevetése az „EU28 2016. eredményeivel”, az „EU28 2017. eredményeivel” és longitudinális elemzések elkészítése
- személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban
- az elemzés nyelve: magyar
III. Projektmenedzsment tevékenység - a projektmenedzsmenttel összefüggő elvárások
A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó észrevételek befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő) részére.
A nyújtandó szolgáltatással összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok), illetőleg az annak részeként megküldött szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 905511811
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:
18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)
22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)
VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás 4.) pont I. alpontja szerinti feladat(ok) - Adatfelvétel
VI.3.3) A II.2.3) pont kiegészítése:
A teljesítés helye: A kutatások elvégzése (felhívás 4.) pont I. alpont szerinti feladat) szempontjából: Belgium, Dánia, Németo., Görögo., Spanyolo., Franciao., Íro., Olaszo., Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finno., Svédo., Egyesült Királyság, Ciprus, Cseho., Észto., Lengyelo., Letto., Litvánia, Magyaro., Málta, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Horváto.
Az elemzés benyújtásának (felhívás 4.) pont II. alpont szerinti feladat) és a felhívás 4.) pont III. alpont szerinti feladatok szempontjából: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Magyarország
VI.3.4.) Jelen tájékoztató D1 mellékletének „3. pont Magyarázat” kiegészítése:
Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.3.9) pont második francia bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, illetőleg a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.
Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2015. szeptember 28-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevőket (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.-1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg.
A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál Ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott közvélemény-kutatások, közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenységek, társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítések és stratégiai tanácsadási tevékenységek középtávon biztosítsák a Magyar Kormány tevékenységéhez, illetőleg magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást. Ez az általános/jellemző szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.
Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő (AK) előre készült arra, hogy a Magyar Kormány (Kormány) működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe). (további magyarázat a D1) melléklet 3.pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a Nyertes ajánlattevők (AT) az előzmény eljárás alapján kötött szerződés szerinti végeznek az AK számára, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek.
2015. tavasza óta az EU területére és kiemelkedően Mo.ra olyan számban érkeznek az EU-n kívüli országokból érkező menekültek, amely jelenség új helyzet elé állította mind az EU vezetését, mind a tagállamokat - köztük Mo-ot is. Ahhoz, hogy a Kormány ebben a kiemelkedő jelentőségű társadalmi- és politikai kérdésben a megfelelő lépéseket megtehesse, elengedhetetlen szempont valamennyi EU-s tagállam lakossági véleményének a megismerése, annak feltárása, hogy az uniós lakosság hogyan viszonyul a menekült-kérdéshez és annak lehetséges szabályozásához. Az előbbi - kiegészítő - közvélemény-kutatások és az azokból készített elemzések képezik közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet kiegészítő projektet, amely megvalósulása nélkül az alapprojekt maradéktalanul nem tudna érvényesülni, és a Kormány nem kapná meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez.
AK az előbbiekre figyelemmel két alkalommal már lefolytatott a fentiekkel megegyező hivatkozással kiegészítő szolgáltatás megrendelésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást: első alkalommal „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás - aktuális európai ügyek, társadalmi- és politikai kérdések)” tárgyában, amelynek ajánlattételi felhívását 2015. október 30. napján küldte meg a Nyertes AT-nek és tájékoztatásul a Közbeszerzési Hatóság (KH) elnökének; második alkalommal pedig „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.)” tárgyában, amelynek aj.tételi felhívását 2017. március 28. napján küldte meg a Nyertes AT-nek és a KH elnökének (az eljárás jogalapjának megalapozottságáról a KH elnöke HNT-00135/04/2017. iktatószámú döntésével határozott). A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgyát képező további kieg. szolg.ok részben az előzmény eljárás szerinti vizsgálatokat folytatják, részben kiegészítik a korábbi kieg. szolg.ok alapján megrendelt kutatások során született eredményeket.