Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.04.21.
Iktatószám:6439/2018
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CompuTREND Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: AK04819
Postai cím: Budaörsi út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 301938249
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 13092664
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lgk.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja az alábbiak szerint:
a) a kifejlesztett Központi Projektnyilvántartó rendszer (KöPeNY) szoftvermodul továbbfejlesztése;
b) a Fejezeti Intézményi Adatok Tára (FIAT) szoftvermodul fejlesztése, felhasználói oktatás biztosítása;
c) az MTA Titkársága, valamint az MTA összes intézménye számára a már meglévő korlátlan idejű és számú felhasználási jog kiterjesztése a CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztett KöPeNY modulra, továbbá a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező FIAT modulra,
d) a CT-EcoSTAT szoftverhez és annak szoftvermoduljaihoz kapcsolódó folyamatos szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adat-karbantartási szolgáltatás;
e) a CT-EcoSTAT szoftver és szoftvermoduljaihoz kapcsolódó további, a használat során felmerült fejlesztési szolgáltatások biztosítása évente maximum nettó 2.362.000.- Ft (bruttó 3.000.000,- Ft) keretösszeg erejéig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 56907950 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ, 1112 Budaörsi út 45., Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7., valamint MTA összes intézménye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja az alábbiak szerint:
a) a kifejlesztett Központi Projektnyilvántartó rendszer (KöPeNY) szoftvermodul továbbfejlesztése;
b) a Fejezeti Intézményi Adatok Tára (FIAT) szoftvermodul fejlesztése, felhasználói oktatás biztosítása;
c) az MTA Titkársága, valamint az MTA összes intézménye számára a már meglévő korlátlan idejű és számú felhasználási jog kiterjesztése a CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztett KöPeNY modulra, továbbá a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező FIAT modulra,
d) a CT-EcoSTAT szoftverhez és annak szoftvermoduljaihoz kapcsolódó folyamatos szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adat-karbantartási szolgáltatás;
e) a CT-EcoSTAT szoftver és szoftvermoduljaihoz kapcsolódó további, a használat során felmerült fejlesztési szolgáltatások biztosítása évente maximum nettó 2.362.000.- Ft (bruttó 3.000.000,- Ft) keretösszeg erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 060 - 133305
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CompuTREND Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 84/A. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: ajanlat@computrend.hu
Telefon: +36 13539650
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002785
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56907950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1., Nyertes ajánlattevő adószáma: 25809772-2-43
2., Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: CompuTREND Zrt.
Ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. ép. 2. em.
Ajánlattevő adószáma: 25809772-2-43
3., Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésébe nem kíván alvállalkozót bevonni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az MTA LGK a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer elnevezésű szoftver használati jogát a 2009. október 21-én, a CompuTREND 2000 Kft jogelődjével, a CompuTREND Junior Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel megkötött bérleti és vállalkozási szerződéssel szerezte meg.
Az MTA LGK a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer elnevezésű szoftver korlátlan idejű használati jogát a 2012. március 19-én a CompuTREND-el kötött szállítási és szolgáltatási szerződés keretében a MTA Titkársága, mint végfelhasználó számára is megszerezte.
Az MTA LGK 2016. szeptember 27-én a C ompuTREND Zrt-vel - a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként - szolgáltatási szerződést kötött (Szerződés III.) a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer továbbfejlesztésére, felhasználási jog biztosítására, valamint tanácsadási, szoftver követési és adatkarbantartási szolgáltatásra, melynek keretében a korábban megkötött szerződések alapján (Szerződés I., Szerződés II.) megszerzett használati jogot a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerre vonatkozóan az MTA LGK, az MTA Titkársága, valamint a szerződésben írottak szerint az MTA összes intézménye továbbra is birtokolják. A fent említett Szerződés I., Szerződés II., a Szerződés III. hatálybalépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetésre került.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, a CT-EcoSTAT szoftver és annak egyes szoftvermoduljai használati jogára vonatkozó III. Szerződés VIII.6. pontja rögzíti, hogy összhangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltakkal, az Ajánlattevő a CT-EcoSTAT szoftver kizárólagos tulajdonosa és egyben szerzői jogi jogosultja, továbbá a szerződés VIII.8. pontja előírja, hogy Megrendelő nem jogosult a CT-EcoSTAT szoftvert módosítani, átdolgozni, valamint továbbfejleszteni.
A program működéséhez support szolgáltatás és további fejlesztések szükségesek. A fentiek alapján ajánlatkérőnek nincsen lehetősége arra, hogy a rendszer továbbfejlesztését és a kapcsolódó support szolgáltatásokat más, harmadik személytől szerezze be tekintettel arra, hogy a feladatot ellátó szervezetnek/ajánlattevőnek rendelkeznie kell azzal a műszaki képességgel és olyan szerzői joggal, hogy a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási rendszeren módosításokat, fejlesztéseket, hibajavításokat, változtatásokat hajtson végre.