Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/103
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.31.
Iktatószám:8624/2018
CPV Kód:72222300-0
Ajánlatkérő:Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.;Neumann Technology Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hírközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK14540
Postai cím: Elnök utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Csaba, vezérigazgató
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hírközlés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72222300-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátása
Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 245000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, továbbá a dokumentációban részletezett vidéki helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
A Hajózási Információs Rendszer nélkülözhetetlen szakrendszer a hajózási hatósági szakmai tevékenység támogatásában. A HIR rendszer már jelenleg is több modullal működik, de a kor követelményeihez, a jogi és informatikai környezethez elvárásaihoz igazodó újrafejlesztése szükséges, mely az aktuális technológiákra épít, megbízhatóan használható, könnyen karbantartható és továbbfejleszthető, a Folyami Információs Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolható és más hatóságok számára jogszabályi felhatalmazás szerint hozzáférhető (megfelelően definiált jogosultsági szintek alapján). További fontos projektcél a lajstrom közhiteles adatbázisának kiépítése, így a kapcsolódó fejlesztések feltételrendszerének megadása.
Az újrafejlesztés technológiai szempontból az alábbi irányvonalak mentén tervezett:
- A jelenlegi vastag kliens helyett alapvetően a vékony kliens architektúra alkalmazása, ahol a kliensen csupán a megjelenítési réteg található, az erőforrás-igényesebb üzleti logika már a szerveren fut.
- A jelenlegi aktuális programozási technológiák alkalmazása és beépítése a rendszerbe a régi, elavult technológiák helyett.
- Az elavult programelemek (Open Office, Butterfly, stb.) helyett olyan, szabad felhasználású elemek használata, melyek forráskódja elérhető, így lehetővé teszi a saját környezetben történő hibajavítást vagy továbbfejlesztést is.
- Homogén programkód létrehozása, a későbbi hibajavítás és fejlesztés megkönnyítésére.
- Adatbázisok harmonizációja.
A felhasználói igények a Folyami Információs Szolgáltatások (továbbiakban: RIS) fejlődésével és a jogszabályok/szabványok változásával együtt jelentkeztek, illetve fejlődtek. Ennek megfelelően szükségessé vált olyan technológiai megoldások és kapcsolódási pontok/interface-ek meglétének frissítése, melyekkel együtt kell működnie - többek között - a RIS rendszerrel is. Ilyenek például:
• Hajósoknak Szóló Hirdetmények (NtS szabvány), (a 416/2007/EK rendeletben foglalt műszaki előírásnak és annak várható módosításának megfelelően)
• Elektronikus hajózási adatszolgáltatás (ERI Reporting), (a 164/2010/EU rendeletben foglalt műszaki előírásnak megfelelően)
• A vízi járművek azonosító adatait tartalmazó elektronikus nyilvántartás (Európai Hajóadatbázis / European Hull Database), (a 2006/87/EK, 2008/87/EK, 2013/49/EU irányelveknek megfelelő módon kezelve)
• Elektronikus navigációs térképek kezelése (a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozó, 909/2013/EU végrehajtási rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően)
• A belvízi közlekedésben alkalmazott hajóhelyzet megállapító és nyomon követő rendszerre vonatkozó/ Inland AIS, 415/2007/EK rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően).
A szolgáltatást 5 db intézmény fogja egy időben használni, amelyeknek az egyidejű hozzáférést a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgya a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának szakmai tapasztalata  30
2 1.1. A III.1.3. M.2. a.) szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt tapasztalatán felüli további szoftverfejlesztői szakmai tapasztalata  7,5
3 1.2 A III.1.3. M.2. b.) szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalaton felüli további szakmai tapasztalata  7,5
4 1.3 A III.1.3. M.2. c.) szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalaton felüli további szakmai tapasztalata  7,5
5 1.4. A III.1.3. M.2. d.) szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalaton felüli további szakmai tapasztalata  7,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF - 2015-HU-TM-0187-W
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 227 - 473021
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Neumann Technology Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin sétány 1. B. ép. 9. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 235446350
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 245000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
- GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d, Adószáma: 10383571-2-44.) és Neumann Technology Kft. (1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. ép. 9. em., Adószáma: 25939020-2-42.) közös ajánlattevő
Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek:
- BEKKER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1116 Budapest, Vajda utca 7., Adószáma: 22115353-3-43.)
Az kapacitást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
- BEKKER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1116 Budapest, Vajda utca 7., Adószáma: 22115353-3-43.)- Ajánlati felhívás III. 1.3) M.2. b. pont

További Érvényes Ajánlattevő:
- Answare Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Adószáma: 10900963-2-41.) ajánlattevő

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
- Geoview Systems Számítástechnikai Kft. (1037 Budapest, Királylaki út 63., Adószáma: 10543359-2-41.)
Indoklás:
A benyújtott hiánypótlás alapján megállapítást nyert, hogy Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (6) b) pontja alapján érvénytelen, mivel az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre (ajánlattételi határidőben) nem bocsátotta rendelkezésre, azt hiánypótlás keretében az ajánlattételi határidőt követően utalta át Ajánlatkérő részére és igazolta az utalást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)