Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7894/2018
CPV Kód:45112720-8
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Sportliget, 3788/4, 3758/1, 3758/2, 3758/3, 3758/6, 3758/7, 3758/8, 3757/1 hrsz-ú ingatlanok.;9700 Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz-ú és 3681/1 hrsz-ú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000061612018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000061612018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportliget, 3758/2 hrsz. ingatlan fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000061612018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szombathelyi Sportliget fejlesztése” című projekt keretében a 9700 Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti ingatlan fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Sportliget, 3758/2 hrsz. ingatlan fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:45212200-8
45212221-1
45223300-9
45112711-2
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Sportliget, 3788/4, 3758/1, 3758/2, 3758/3, 3758/6, 3758/7, 3758/8, 3757/1 hrsz-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 3758/2 hrsz-ú telek területe: 60 405 m2
- beépített alapterület: 876,25 m2
- beépítési hányad: 1,45 %
- építménymagasság: Fogadóépület (A): 3,57 m, Öltöző (B): 2,82 m, Esőbeálló (C): 3,52 m
Épületek beépített alapterülete:
„A” épület: 533,62 m2
„B” épület: 196,27 m2
„C” épület: 146,36 m2
Épületek összesen: 876,25 m2
Beépítettség: 1,45 %
Burkolt terek, teresedések (térkő, zúzott kő, gumiburkolat, sportpályák az utak beszámítása nélkül): 14149 m2
labdázórét: 5805 m2
piknik terület: 4025,5 m2
nagyrét: 5741 m2
megújult, vagy új kialakítású zöldfelület: 39430 m2
ebből virágos gyep: 14.000 m2
Építmények: mászófal, futballpálya lelátó
Tervezett funkciók:
Kispályás labdarúgó pályák:
A meglévő három salakos pálya kopórétege teljes felújításban részesül, továbbá bővítésre kerül 1,8 m szélességben (A bővítés összesen 752 m2. A felújított és bővített 3 db meglévő pálya összes alapterülete így 2904 m2 (meglévő) + 752 m2 (bővítés) = 3656 m2), emellett nyugati irányban egy új, az előzőekkel azonos méretű (1142 m2) pálya épül. Az új labdarúgó pálya mérete kisebb, mint a meglévőké. A hosszú oldalon 1,8 m helyett csak 1 m a játékterületen kívüli salak burkolat szélessége egy meglévő szennyvíz akna miatt. 1 db felújított pálya mérete 1218,7 m2, az új pálya mérete pedig1142 m2. Az új pályához északi és a déli kapuk mögé, míg a meglévő pályákhoz a déli kapuk mögé 4 méter magas, és 22 méter széles labdafogó háló kerül. A meglévő pályák közül a középső „center pálya” nyugati oldalában lelátó épül.
Piknik övezet:
A futballpályáktól keletre található 3500 m2-es területen piknikező zóna zóna került kijelölésre a meglevő növényzet figyelembevételével. Az egészségügyi okokból indokolt faegyedek kivágásra kerülnek (kb. 17 darab).
Teniszpályák és karbantartó udvar:
A jelenleg is teniszpályaként funkcionáló terület (3806 m2) teljes felújításra és átrendezésre, kis mértékű bővítésre kerül.
Kosárlabda pálya:
A meglévő kosárlabda pálya helyén új, korszerű kosárlabda pálya épül összesen 587,8 m2 alapterületen, melyek alkalmasak kosár- streetball játékok játszására.
Központi dísztér és szolgáltató épület környezete:
Az új épületekkel, burkolattal ellátott „központi tér” kiindulópontja, elosztó területe a rekreációs övezetnek összesen 2083,2 m2 alapterületen. Ide épülnek a területet ellátó épületek: a szolgáltatóház, vendéglátó egységgel(klubház), bérelhető öltözési-tisztálkodási lehetőséggel, kölcsönzéssel, nyilvános szociális helyiségekkel.
Bemutatókert és fedett-nyitott esőbeálló épület:
A dísztértől keletre a fedett-nyitott esőbeálló épülethez illesztve pihenő- és bemutatókert létesül a jelenlegi kihasználatlan, üres gyepterületen összesen 1190,5 m2 alapterületen.
Fitnesz-szabadtéri tornapálya:
A tornapálya jól megközelíthető, központi helyen fekszik. Az észak-déli irányú fő gyalogos átközlekedési sétány és a patakpart mentén kialakított „kocogány” találkozásánál fekszik. A területen a hagyományos street-workout elemek elhelyezésre kerülnek (összesen 9 db). A pálya burkolata ütéscsillapító gumiburkolat összesen 191,75 m2 alapterületen.
Görkorcsolyapálya és mászófal:
Az aszfaltozott, döntött felületű, szabványos méretű, 200 m-es görkorcsolyapálya tömeg- és versenysport számára is alkalmas.
Parkoló övezet:
A jelenleg is parkolóként használt zóna további fejlesztésre kerül. A meglevő parkolók felülete is átépítésre kerül összesen 1603,3 m2 alapterületen, mozgássérült parkoló és autóbusz-parkoló kap helyet. A Rohonci út mellé tájékoztató/hirdetőoszlop kerül kihelyezésre.
Patakparti sétány, nagyrét, virágos rét:
Az Arany-patak menti szakaszon mikrodombok létesülnek (összesen 41 db), amelyek közt kanyargós, stabilizált szórt burkolatú ösvény vezet összesen 91,7 m hosszúságban, továbbá szilárd burkolatú ösvény (62,7 m) hosszúságban, 1,5 m-es szélességgel.
Épületek funkcióit, szerkezeti leírását, továbbá a további részletes mennyiségi adatokat karakterkorlátok miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap), (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az elvégzendő építési tevékenység minősége 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001
II.2.13) További információ
Kötbérterhes részhatáridők:
I. részhatáridő: 25 %-os készültségi szint 75 napon belül
II. részhatáridő: 50 %-os készültségi szint 150 napon belül
III. részhatáridő: 75 %-os készültségi szint 200 napon belül
Véghatáridő: 100 %-os készültségi szint, ideértve a műszaki átadás átvételi eljárás megindítását és az üzemeltetéshez használathoz szükséges valamennyi engedélyezési eljárás megindítását.

II.2.1) Elnevezés: Gyalogos híd építése az Arany patakon keresztül
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221113-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz-ú és 3681/1 hrsz-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki-szakmai paraméterek:
Híd az Arany-patakon keresztül, kapcsolat a Csónakázó-tó övezettel
Városszerkezeti szempontból kiemelt fejlesztési elem a gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas híd építése az Arany-patakon keresztül, amellyel összekapcsolható a Csónakázó-tóval. A Rohonci úttól szilárd, akadálymentes burkolaton közelíthető meg a híd. A híd fa és vasbeton szerkezettel épül meg, ragasztott fa korláttal és rácsos acél korlátmezőkkel. A területen hulladéktárolók elhelyezésére kerül sor. A híd két oldalán alacsony rézsűs bevágásokkal alakít ki a tervező változatosabb, finomabb terepformákat. A hídhoz tájépítészeti jellegű elemek kerülnek elhelyezésre (lakatláncok, szélcsengő), melyek a beszerzés 1. részének tárgyát képezik.
A híd egynyílású, 3 db rétegelt-ragasztott faszerkezetű, íves hosszfőtartós, rétegelt-ragasztott fa szerkezetű keresztgerendás felszerkezettel készül, a hossztartók végei horganyzott acél kapcsolaton keresztül csatlakoznak a vasbeton alépítményhez. A híd a projekt keretében külön terv és engedélyezési eljárás alá tartozó gyalogos utat vezeti át az Arany-patak felett. Érintett területek helyrajzi szám szerint: 3758/4. hrsz (Sport liget), 3747/2. hrsz Arany-patak, 3681/1. hrsz. (Kenderesi utca)
- A híd nyílása 20,00 m lesz, a felszerkezet teljes hossza az út tengelyében mérve: 23,40 m.
- Az RFF főtartók függőleges értelemben ívesen hajlítottak, magassági lekerekítési sugár:
251,0 m
- A szerkezet alaprajzi tekintetben az út egyenesében halad, 1,2 %-os emelkedés majd esésben.
- A hídtengely és az áthidalt patak keresztezési szöge 90° Arany patak mederszelvénye 0+310 a híd hossztengelyében.
- A híd a Közúti Hídszabályzat szerinti 5,00 kN/m2 karakterisztikus értékű általánosan megoszló gyalogos teherre méretezett.
- A híd keresztmetszeti szabad átvezetett keresztmetszeti szélességes 3,50 m korlátok között.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap), (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az elvégzendő építési tevékenység minősége 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001
II.2.13) További információ
Kötbérterhes részhatáridők:
I. részhatáridő: 25 %-os készültségi szint 65 napon belül
II. részhatáridő: 50 %-os készültségi szint 130 napon belül
III. részhatáridő: 75 %-os készültségi szint 175 napon belül
Véghatáridő: 100 %-os készültségi szint, amely magába foglalja a lezárt műszaki átadás átvételi eljárást.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
(A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt,
vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem érvényesít a jelen közbeszerzési eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem érvényesít a jelen közbeszerzési eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal), és helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám MV esetében), vagy a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember önéletrajzát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe, vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
Az igazolási módok további leírását a karakterkorlátokra tekintettel az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább
a) az 1. rész esetében
aa) legalább 300 m2 alapterületű építmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, és
ab) legalább 29.000 m2 egybefüggő parkosításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmaz legalább 10.000 m2 virágos gyep telepítését,
b) az 1. rész esetében parkberendezések és/vagy utcabútorok beépítésére (szállítására, telepítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyen belül legalább 10 db parkberendezés, és/vagy utcabútor szállítása és telepítése történt. ,
c) a 2. rész esetében 1 db, legalább 10 méter nyílású gyalogos híd építésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített építési referenciával.
Az előírt referenciakövetelményeken belül a mennyiségi követelmények az 1. ajánlati rész esetében egy vagy több referenciával is igazolhatók, ha azok valamennyi előírt munkanemet tartalmazzák. Az a) referenciakövetelményen belül az aa) és az ab) követelmény külön referenciával is igazolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik
a) az 1. rész esetében olyan szakemberrel, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-KÉ, kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
b) az 1. rész esetében 1 fő tájépítész mérnökkel, vagy környezet mérnökkel, aki 3 év gyakorlattal rendelkezik,
c) az 1. rész esetében 1 fő okleveles növényorvossal, aki 3 év gyakorlattal rendelkezik,
d) a 2. rész esetében olyan szakemberrel, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az előírt jogosultságok egy vagy több szakemberrel is igazolhatók.
A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő, a felelős műszaki vezetői tevékenységeket alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azt maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el, ennek megfelelően az alkalmassági feltételként előírt felelős műszaki vezető szakemberek vonatkozásában az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az M2) b) és c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelőség igazolása során elfogadja az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Késedelmi kötbér: Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig valamennyi rész esetében a nettó ajánlati ár, azaz a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő forintösszeg/nap mértékű késedelmi kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét maximum a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeg eléréséig érvényesíti. A nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeget elérő késedelmi kötbér érvényesítése esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel az ilyen mértékű késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítési kötbér: Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően hibás teljesítés esetére az érintett munkarész nettó ajánlati árának 30%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, az Ajánlatkérőt a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- az érvényesített késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeget, és az Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával.
A késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér a meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető.
Előleg-visszafizetési biztosíték: nyertes ajánlattevő előleg igénylése esetén az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, az ajánlatkérő javára szóló biztosítékot nyújt, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek az átadott munkarészekre legalább a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott nem meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre az ajánlatának megfelelő mértékű, de legalább 36 hónap jótállást kell vállalnia.
Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosíték – a nyertes ajánlattevő választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. Az okirati formában rendelkezésre bocsátott jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napját követő 15. napig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően az előleg-visszafizetési és a jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
Egyebekben lásd még szerződéstervezet!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés ellenértékét a TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szombathelyi Sportliget fejlesztése” című projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A támogatás intenzitása 100%.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattevőként szerződő fél mindkét rész esetében három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint:
• I. részszámla: az I. részhatáridőre előírt műszaki tartalom teljesítését követően a kivitelezési díj nettó összegének 25 %-a értékben
• II. részszámla: a II. részhatáridőre előírt műszaki tartalom teljesítését követően a kivitelezési díj nettó összegének 25 %-a értékben
• III. részszámla: a III. részhatáridőre előírt műszaki tartalom teljesítését követően a kivitelezési díj nettó összegének 25 %-a értékben
• Végszámla: a teljesítés 100 %-os készültségénél a kivitelezési díj nettó összegének 25 %-a értékben.
• A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani.
Kivitelező a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat:
• a közbeszerzési szerződés eredményeként kötött vállalkozási szerződés számát
• projekt azonosító száma
• bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot, TEÁOR számát
• Megrendelő nevét, címét, adószámát
• fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést
Az 1. rész vonatkozásában minden részszámlát és a végszámlát a támogatási szerződés főtevékenységei szerinti formában tételekre bontva szükséges kiállítani. A tételek az ajánlatkérő által kerülnek meghatározásra és átadásra a szerződés hatályba lépését követően.
A fizetési feltételek valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a szerződés – általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja előleg-visszafizetési biztosíték ellenében.
Az előleggel a végszámlából kell elszámolni.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B §-ainak megfelelően.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a beszerzés tárgya szerinti építési beruházás mindkét rész esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában építési hatósági engedély-köteles, ezért fordított adózás alá esik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat az Ajánlatkérő részére ÁFA nélkül kell kiállítani.
Irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
További tájékoztatás karakterkorlátok miatt az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás a Kbt. 68. §-a, továbbá az EKR rendelet 15. § (4) bekezdésének megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. §-a, továbbá az EKR rendelet 15. § (4) bekezdésének megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 1.500.000 Ft, 2. rész: 4000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000003-25300036
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Lásd. VI.3.12) pont
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: összesített nettó ajánlati ár esetén: fordított arányosítás, jótállás mértéke esetén: aránypár módszer, építési tevékenység minősége esetén: pontozás, részletesen lásd egyéb közbeszerzési dokumentumok
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény másolata. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet. Az Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejét óra/percben szíveskedjenek meghatározni. Amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24.00 óráig kell érvényesnek lennie.
2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1)–M3) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
a) az 1. részre tett ajánlat esetében 10.000.000/kár, és 50.000.000 Ft/év,
b) a 2. részre tett ajánlat esetében 1.000.000/kár, és 5.000.000 Ft/év
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Több részre tett ajánlat esetén a fenti értékek összeadódnak.
4. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani. Az EKR rendelet 10. § (1) – (4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
5. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
7. A Kbt. 75. § (5) bek. alapján az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére kerül megállapításra.
8. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00417)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges