Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.11.
Iktatószám: 11402/2018
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Magyar Vöröskereszt
Teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.;1051 Budapest, Arany János u. 31.;1051 Budapest, Arany János u. 31.;1051 Budapest, Arany János u. 31.;1051 Budapest, Arany János u. 31.;1051 Budapest, Arany János u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Vöröskereszt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24397304
Postai cím: Arany János Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor
Telefon: +36 709338319
E-mail: nagy.gabor@voroskereszt.hu
Fax: +36 13435521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.voroskereszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000293442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000293442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vöröskereszt informatikai eszközbeszerzés EFOP
Hivatkozási szám: EKR000293442018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Magyar Vöröskereszt részére informatikai eszközök és szoftverek beszerzése az EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú és EFOP-1.3.8-17-2017-00015 azonosító számú projektekben.
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 3 db Dell Poweredge t440 dspet440cee01 szervergép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1rész: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben a műszaki leírásban részletesen meghatározott 3 db Dell Poweredge t440 dspet440cee01 szervergép
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 és EFOP-1.3.8-17-2017-00
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: 4 db EPSON EB-U05 projektor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38652100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2rész: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben a műszaki leírásban részletesen meghatározott 4 db EPSON EB-U05 projektor
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 és EFOP-1.3.8-17-2017-00
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: 5 db APC Smart-UPS SMT1000I 1000VA USB szünetmente
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3rész: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben a műszaki leírásban részletesen meghatározott 5 db APC Smart-UPS SMT1000I 1000VA USB szünetmentes tápegység
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 és EFOP-1.3.8-17-2017-00
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: 51 db szgép 49 db monitor 130 db laptop szoftverek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4rész: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben a műszaki leírásban részletesen meghatározott, használatra kész 51 db Lenovo V520S SFF asztali számítógép konfiguráció, tartozékokkal együtt, 49 db Lenovo ThinkVision T2224d monitor, 130 db Lenovo V330-15IKB laptop operációs rendszerrel (181 db) és irodai szoftverrel (181 db) együtt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00002
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: 22 db szgép, 22 db monitor szoftverek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5rész: EFOP-1.3.8-17-2017-00015 azonosító számú projektben a műszaki leírásban részletesen meghatározott, használatra kész 22 db Lenovo V520S SFF asztali számítógép konfiguráció, tartozékokkal együtt, és 22 db Natec Genesis H22 headset, 22 db Lenovo ThinkVision T2224d monitor, operációs rendszerrel (22 db) és irodai szoftverrel (22 db) együtt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.3.8-17-2017-00015
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: 82 db color Lézer MSF nyomtató
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6rész: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben 71 db HP Lézer MFP NY/M/S/F Laserjet Pro 200 color multifunkcionális nyomtató (4.1) és EFOP-1.3.8-17-2017-00015 azonosító számú projektekben 11 db HP Lézer MFP NY/M/S/F Laserjet Pro 200 color multifunkcionális nyomtató (4.2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
További információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00002 EFOP-1.3.8-17-2017-00015
II.2.13) További információ Karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Nem lehet AT (közös AT), AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból az ATt (közös AT), AVt, KapaSZt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §(1) bek b) pont).
Karakterkorlátozás miatt: eljárást megindító felhívás (EMF), ajánlattevő (AT) ajánlatkérő (AK), 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet (KR) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD), alvállalkozó (AV), kapacitást nyútjó szervezet (KapaSz)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ATnek a KR 17. § (1) bek. alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik az EMFben előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett AT esetében a KR 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a KR 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67.§ (1) bek.ben előírt EEKD nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az AT a KR 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, ha az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
A Kbt. 67.§ (4) bek és a KR 17.§ (2) bek alapján az AV és adott esetben a KapaSz vonatkozásában az ATnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az előírt kizáró okok.
A nem magyarországi letelepedésű ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
AK a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bek alapján ellenőrzi.
AK felhívja a figyelmet a KR 14. § (2)-(3) bek-ben írtakra.
AT a Kbt. 64. § alapján élhet az öntisztázással.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok az EMF feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A Kbt. 74. § (1) bek alapján az AKnak ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt,, AVt vagy a KapaSZt, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ad P1) KR 19. § (1) bek a) pont alapján valamennyi, EMF feladása napján meglévő számláira vonatkozó számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat – attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: a számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett számlák számlaszáma, a számla megnyitásának időpontja, az EMF feladása napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult-e 15 napot meghaladó sorbanállás.
AT csatolja nyilatkozatát, hogy mely pénzintézeteknél vezet bankszámlát, bankszámlaszám megjelölésével.

folytatást lásd: III.1.4. pontban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Valamennyi rész esetén alkalmatlan az AT, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az EMF feladása napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. (A „sorban állás” kifejezés alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P2) Valamennyi rész esetén alkalmatlan az AT, ha adózott eredménye az EMF feladása napját megelőző három lezárt üzleti évből egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti árbevétel:
1. rész (szervergépek) - 1.000.000,- Ft+ áfa
2. rész (projektorok) - 500.000,- Ft+ áfa
3. rész (szünetmentes tápegységek) - 300.000,- Ft+ áfa
4. rész (asztali számítógép konfigurációk, laptopok) - 28.000.000,- Ft +áfa
5. rész (asztali számítógép konfigurációk) - 2.500.000,- Ft +áfa
6. rész (lézernyomtatók) 5.900.000,- Ft +áfa
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ad M1) KR 21. § (1) bek a) pont alapján az EMF feladása napjától visszafelé számított hat évben megkezdett és három évben teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti termék (M1. pont szerinti eszközök) szállítására vonatkozó alkalmassági követelményt, a KR 23. § szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással (AT, illetve a KapaSZ nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. Irányadó még a KR 21. § (1a) bek. a) pontja.
A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező dátuma év, hó, nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- mennyiségi adat (db)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
ad M2) és M3)
KR 21. § (1) bek b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat.
AK az M2) és M3) pont kapcsán hivatkozik a Kbt. 65. § (10) bek.re, amely szerint a beállítás és üzembe helyezés során ATnek saját szakemberrel kell közreműködnie, AV igénybevételét az AK kizárja.
AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(7) (11) bek.re is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Valamennyi rész esetén alkalmatlan az AT, ha az EMF feladása napjától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen, az adott rész tárgya szerinti eszközök szállítására vonatkozóan teljesített referenciával vagy referenciákkal, és amely referencia(k)
1. rész (szervergépek) – 2 db (M1.1)
2. rész (projektorok) – 3 db (M1.2)
3. rész (szünetmentes tápegységek) – 3 db (M1.3)
4. rész (asztali számítógép konfigurációk, laptopok) – 35 db asztali gép konfiguráció és 96 db laptop (M1.4)
5. rész (asztali számítógép konfigurációk) - 16 db asztali gép konfiguráció (M1.5)
6. rész (lézernyomtatók) 61 db (M1.6)
szállítására vonatkozik/nak.
M2) Alkalmatlan az AT, ha a 4. rész esetén nem rendelkezik legalább 3 fő az eszközök beüzemeléséhez, szoftverek telepítéséhez szükséges olyan szakemberrel, aki felsőfokú informatikai szakirányú végzettségű.
M3) Alkalmatlan az AT, ha a 5. rész esetén nem rendelkezik legalább 2 fő az eszközök beüzemeléséhez, szoftverek telepítéséhez szükséges olyan szakemberrel, aki felsőfokú informatikai szakirányú végzettségű.
A 4. és az 5. részre történő együttes ajánlattétel esetén legalább 3 fő szakember megajánlása szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A III.2.2. pont folytatása:
ad P2) KR 19. § (1) bek b) pont alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az EMF feladásától visszafelé számított három évre vonatkozóan beszámoló benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a kért irat a céginformációs szolgálat honlapján elérhető.
AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(8) (11) bek.re is.

P1 és P2pontban előírt követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1. pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ATk legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie, tekintettel arra, hogy a P1 és P2. pontban alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a KD részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Késedelmi kötbér – 0,5%
Hibás teljesítési kötbér – 0,5%
Meghiúsulási kötbér – 20%
További információk a Dokumentációban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5) – (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Folytatás a VI.3.2. pontból: Értékelés módszere a 2. értékelési szempont esetében az elvi legjobb módszer alapján: P=(A vizsgált - A elvilegjobb) /(A elvilegrosszabb - A elvilegjobb) * (P max - P min) + P min.
További információ a Közbeszerzési Dokumentumban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A „legjobb ár-érték arány”. Az 1. értékelési szempontnál a KH (KÉ 2016. évi 147. sz. 2016. dec. 21.) Útmutató 1. sz.melléklet A. ba) pontjai szerint. A 2. értékelési szempontnál az elvi legjobb módszer alapján a Dokumentációban előírtak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4. rész: 600.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10405004-00026539-00000001
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Utalás az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről. Egyéb esetben 424/2017 Kr 10. § (4) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Továbbiak a KD-ban.
VI.3.4 )
További információk: 1.) Ajánlatban csatolandó: AT nyilatkozata Kbt. 66. § (2) bek (EKR űrlap), Kbt. 66. § (4) bek. (EKR űrlap), Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjaira (nemleges nyilatkozat is); felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek szerint (Kbt. 66. § (5) bek - EKR űrlap) Részenként csatolandó a szakmai ajánlat műszaki táblázatok, és a Beárazott költségvetés, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (költségvetés Microsoft Office Excel formátumban is csatolandó)
2.) Az aláírási címpéldány, meghatalmazás, egyéni vállalkozók, változásbejegyzés részletesen a KDban
3.) AK az eljárás során – a Kbt. 71. § szerint – a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, AK a Kbt. 71. § (6) bek szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén egy alkalommal rendel el újabb HPt. Részletesen a KDban.
4.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
5.) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek-t, a 7.3) pontra is figyelemmel.
6.) Jelen eljárás nem minősül a Kbt. 114. § (11) bek szerint fenntartottnak.
7.) Jelen eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pont szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1./ Az AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek-t nem alkalmazza.
2./ A Kbt. 113. § (6) bek az EMF visszavonására is alkalmazandó.
3./ Az AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel a kizáró okokra, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
4./ Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen EMFn kívüli KD módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidőt AK nem hosszabbítja meg, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt.
5./ Az AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti észszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az AKnél jelezte.
6./ A negyedik rész esetén az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT az ajánlatában a laptop vonatkozásában megjelölt termékből 1 db működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés céljából az AK) rendelkezésére bocsásson. A mintapéldány benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat a KD tartalmazza.
8.) FAKSZ: dr. Kovács Péter Balázs lsz.: 00323
9.) Az EMF IV.2.5) pont-ban meghatározott 1 hónap 30 naptári nap időtartamot jelent.
10.) Az EFOP-1.3.8-17-2017-00015 azonosító számú projektek kapcsán AK felhívja a figyelmet a Pályázati Felhívás rendelkezésére, amely szerint az 5. részben beszerzendő eszközök bruttó darabára nem lehet több, mint 100.000 HUF. Érvénytelenség a Kbt. 73. § (6) bek. c) pont
11.) A II.2.7) pont pontban előírt időtartam értékelési szempont, az ezt meghaladó vállalás Kbt. 73. § (1) bek. e) pont szerint érvénytelen.
12.)AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
Jelen EMFben, valamint a KDban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017 Korm.rend az irányadók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges