Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/206
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.10.25.
Iktatószám:19539/2018
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.;7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.;7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.;7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.;7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamarics Réka
Telefon: +36 73580900
E-mail: palyazat@sellye.hu
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sellye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000716402018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000716402018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz III.
Hivatkozási szám: EKR000716402018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz, helyszínre szállítással, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs leírásban rögzítettek szerint. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.8-16-2017-00014 irodatech. és egyéb e
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30100000-0
További tárgyak:32300000-6
32413100-2
32582000-6
38600000-1
48300000-1
48500000-3
48600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Sellye Város Önkormányzata részére különféle irodatechnikai és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint. Beszerzésre kerülő eszközök leírása és mennyiségei: 1. 1 db multifunkciós nyomtató színes, 2. 1 db lamináló, 3. 5 db brand számítógép, 4. 1 db nagy teljesítményű számítógép, 5. 4 db Külső háttértároló, 6. 1 db Router, 7. 1 db Access Point, 8. 1 db Fényképezőgép, 9. 1 db Digitális videókamera, 10. 1 db Tévé, 55" (139 cm) képátlóval 11. 1 db Pendrive, 32 GB 12. 1 db Diavetítő, 13. 1 db Hordozható hangszóró, 100 W, 14. 6 db Monitor, 15. 7 db hangfal 16. 7 db egér 17. 6 db billentyűzet, 18. 1 db laptop, 19. 7 db windows 10 Pro, 20. 7 db Office 2016 H&B 21. 1db projektor 22. 1 db Vetítővászon, 23. 1 db Photoshop, 24. 1 db Vágó program, 25. 7 db Vírusírtó, 26. 1 db komplett hangosítási szett aktív/passzív hangfalakkal, 27. 1 db Jaws szoftver, 28. 23 db Különböző témájú diafilm AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont:Jótállás: A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 48 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 irodatech. és egyéb eszk.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30100000-0
További tárgyak:30200000-1
32250000-0
32333200-8
42900000-5
48300000-1
48500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Sellye Város Önkormányzata részére kapcsolódó különféle számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint. 1. 17 db laptop, 2. 1 db Fénymásoló A3-as fekete, 3. 1 db Iratmegsemmísítő, 4. 1 db Asztali laminálógép A/3 5. 1 db Spirálozógép, 6. 13 db Microsoft office irodai szoftver csomag, 7. 20 db mobiltelefon /fényképező funkcióval/, 8. 1 db Laptop-média klub, 9. 1 db Nyomtató-média klub, 10. 1 db Kamera-média klub, 11. 1 db Szoftver csomag-média klub AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállás: A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 48 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ Az eszközöket az alábbi két ütemben kell leszállítani: Az 1. ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 2 hónap , a második ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 6 hónap Ajánlatkérő mindkét ütemben a tervezett teljesítési határidőkhöz képest előzetes egyeztetés szerint előteljesítést elfogad. Az eszközök ütemekhez tartozó mennyiségi bontását a dok. tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 játékok és egyéb eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:37500000-3
39500000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Sellye Város Önkormányzata részére különféle játékok és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint. 1. 2 db Microsoft Xbox One Slim 2. 2 db Játékprogram csomag 3. 1 db Logopédus alapcsomag 4. 1 db Fejlesztő pedagógus alapcsomag 5. 1 db Pszichológus alapcsomag 6. 7 db Játszószőnyeg 7. 2 db Betűbirodalom 8. 1 db Játékos számolás 9. 1 db Idővonal- Timeline - magyar kiadás (Tudomány és felfedezések) 10.1 db Ticket to Ride Europe 11.1 db 7 Csoda - 7 Wonders - magyar kiadás 12.1 db Hatszögletű játszóház labdákkal 13. 1 db Clemmy játszóasztal készlet 14. 1 db Puha építőkocka 30 darabos készlet 15. 1 db Szókimondóka - játék a szavakkal 16. 1db Lego duplo-Minden egy csomagban játék 17. 1db Egyensúlyozó játék kicsiknek 18. 1 db Tanyasi élet 2*24 19. 1db Számvonat 20. 3 db Lábbal hajtható motor 21. 1 db ALHAMBRA társasjáték 22. 1db Szabadulópakli 23. 1 db Észvesztő útvesztő- labirintus építő ügyességi játék 24. 1 db Police 07 25. 2db 2az 1-ben fa sakk és dáma 26. 44 db Tick Tack Bumm + Junior megújult kiadás 27. 1 db Figurix 28. 1 db Ganna- szörnyszekrény 29. 1 db Stone Age junior társasjáték 30. 1 db Brainbox Magyarország 31. 1 db Brainbox állatok 32. 1 db Brainbox világtörténelem 33. 1 dbBrainbox környezetismeret 34. 1 db Dr. Eureka logikai és gyorsasági játék 35. 1 db Fa játék ételek szerepjátékhoz 36. 1 db Bolondos szakácsok 37. 1 db Formaberakó, 2 darabos puzzle fajáték gyerekeknek - Animal sorting 38. 1 db Lego duplo a világ körül 39. 1 db Korokon át 40. 1 db Doktortáska fa játék orvosi eszközökkel 41. 1 db Magyarországi körutazás társasjáték 42. 1 db MemóRiadó 43. 1db Speed cups-gyors poharak 44. 5 db Tabu társasjáték új kiadás 45. 1 db Swish logikai társasjáték Thinfun 46. 1 db Schubitrix törtek 47. 1 db Fedezzük fel a jobb és a bal fogalmát 48. 1 db Dominó, dupla 12-es 49. 5 db Bioblo 120 50. 5 db Végtelen folyó 51. 5 db Jenga Classic társasjáték 52. 5 db Scrabble Original társasjáték 53. 5 db Blanko Junior 54.44 db Activity Original 2013 55. 46 db Ki nevet a végén mágneses társasjáték 56. 46 db Gazdálkodj okosan 57. 46 db Malom társasjáték 58. 46 db Bingo: Nyert a 4! 59. 46 db Játékgyűjtemény 300 60. 46 db Solo kártyajáték piatnik 61. 46 db Uno kártyajáték 62.4 db Mölkky szabadtéri játék - tactic AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállás: A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 48 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ Az eszközöket az alábbi két ütemben kell leszállítani: Az 1. ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 3 hónap , a második ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 6 hónap Ajánlatkérő mindkét ütemben a tervezett teljesítési határidőkhöz képest előzetes egyeztetés szerint előteljesítést elfogad. Az eszközök ütemekhez tartozó mennyiségi bontását a dok. tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sportfelsz. és egyéb eszk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
További tárgyak:37400000-2
37500000-3
39500000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Sellye Város Önkormányzata részére különféle sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint. 1. 2 db Beltéri ping-pong asztal 2. 3 db Csocsó asztal 3. 6 db Darts tábla 4.10 szett Darts tű készlet 5. 2 db Billiárd asztal 7'es méret 6. 1 db Gyógytornász alapcsomag 7. 127 db Ugrálókötél 8. 131 szett Tollasütő 9. 16 db Ping-pong ütő szett (2 ütő+3 labda) 10. 203 db Hullahopp karika 70 cm 11. 210 Hullahopp karika 65 cm 12.49 db Focilabda 13. 2 db Futóbicikli 14. 2 db Ugrálóvár 15. 2 db Trambulin 140cm 16. 2 db Spartan trambulin szett, 244 cm 17. 1 db Kis focikapu hálóval 18. 1 db Mobil kosárlabda palánk óvodai 19. 1 db Mobil kosárlabda palánk iskolai 20. 40 db Kerékpár 21. 10 db 4 személyes sátor 22. 1 db Horgászati felszerelés csomag 23. 2 db 6 személyes sátor 24. 30 db Matrac kempingezéshez 25. 30 db hálózsák 26. 30 db Polifoam 27. 2 db Kültéri ping-pong asztal 28. 5 db Védőnői játékcsomag 29. 220 db Gumilabda 30. 1 db Ugrálóvár AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállás: A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 48 hó)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ Az eszközöket az alábbi két ütemben kell leszállítani: Az 1. ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 3 hónap , a második ütem tervezett teljesítési határideje szerződéskötéstől 6 hónap Ajánlatkérő mindkét ütemben a tervezett teljesítési határidőkhöz képest előzetes egyeztetés szerint előteljesítést elfogad. Az eszközök ütemekhez tartozó mennyiségi bontását a dok. tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.3-16-2017-00029 informatikai eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30213100-6
30232100-5
30237410-6
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Sellye Város Önkormányzata részére különféle informatikai eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs leírásban rögzítettek szerint. Beszerzésre kerülő hardver, szoftver és kiegészítő eszközök megnevezése és mennyiségei: 2 db notebook 13.3", i5 1 db nyomtató (Nyomtat, szkennel (lapolvasó), másol, fax, duplex, vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozó, mobil nyomtatás, titkosított nyomtatás) 2 db szoftver (Microsoft Office 2016 Home and business licenc szoftver magyar nyelvű) 2 db egér (Vezeték nélküli, Érzékenység: 1000 DPI, Érzékelő: Optikai) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállás: A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 48 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3- 16-2017- 00029 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előzetes egyeztetés szerint előteljesítést elfogad. A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 80. § (2) bekezdésben, illetve 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az alvállalkozó, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek.-re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet alkalmasság igazolása az alábbiak szerint történik:
M/1. Ismertetni kell a R. 21.§ (1)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait. Csatolandó a R.22.§ (1)-(2)bek.szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (ref.ig., ref.nyil.) tartalmazni kell legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletességgel), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége (hány féle és hány db), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyből egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is. Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek. foglaltaknak megfelelően. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy AT alkalmasságát aKbt.65.§.(7)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.. Azokban az esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó,Kbt.69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek.-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti, az adott részhez tartozó, a felhívás II.2.4 pontjában meghatározott eszközök szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
1. ajánlati rész esetében: legalább 5 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 30 db eszköz szállítását igazolja
2. ajánlati rész esetében: legalább 5 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 20 db eszköz szállítását igazolja 3. ajánlati rész esetében: legalább 5 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 150 db eszköz szállítását igazolja 4. ajánlati rész esetében: legalább 5 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 200 db eszköz szállítását igazolja
5. ajánlati rész esetében: legalább 2 különböző fajtájú bármelyik árucikkből összesen legalább 3 db árucikk szállítását igazolja
Az előírt érték több szállítási referenciával is igazolható. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb hat éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1.alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati körben: 1. Késedelmi kötbér: a szállítási ütemhez tartozó megrendelés/teljesítés nettó árának 1 %-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de maximum a nettó ajánlati ár 20 %-a. 2. Hibás teljesítési kötbér: a szállítási ütemhez tartozó megrendelés/teljesítés nettó árának 10 %-a, amennyiben Ajánlatkérő nem él a szavatossági jogai érvényesítésével. 3. Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 20 %-a. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll. Ajánlatkérő kötbér címen összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő kötbért jogosult érvényesíteni. 4. Jótállás: Ajánlatkérő 12 hónapos kötelező jótállási kötelezettséget ír elő a végleges és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első naptól, amely egyben értékelési szempont is. 5. Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a kötbért beszámítani az ajánlattevőként szerződő fél által kiállított számlába a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint. 6. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati körben: 1. A teljesítés fedezete 100 %-ban az EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16 és az EFOP-1.5.3- 16-2017- 00029 pályázati támogatásból biztosított. A kifizetés pénzneme HUF. 2. Benyújtható számlák száma, értéke, gyakorisága: Valamennyi részajánlati körben az 1. szállítási ütem teljesítését követően 1 darab részszámla és a 2. szállítási ütem teljesítését követően 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja, ahol 1 ütem van 1 db végszámla. A rész- és a végszámla a szállítási ütemhez tartozó eszközök 100 %-os leszállítását követően nyújthatóak be, a benyújtás feltétele Ajánlatkérő által kiadott (rész)teljesítésigazolás megléte. 3. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 4. Teljesítésigazolás: Ajánlatkérő a (rész)teljesítést a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint legkésőbb 15 napon belül igazolja le. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott részre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 5. Fizetési határidő: Az igazolt (rész)teljesítés alapján kiállított (rész)számla Ajánlatkérő által közvetlenül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint a (rész)számla kézhezvételétől számított harminc napon belül banki átutalással kerül kifizetésre az utófinanszírozás szabályai szerint. 7. Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 8. Kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései Kbt. 135. §. 2016. évi IX. törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/11/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra múlva az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Részletes leírás a közb.-i dok.-ban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Irányadó jog: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási rendeletei. 2. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig. 3. A Kbt. 117. §. szerinti saját beszerzési szabályok: a. Az eljárás a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indul. b. AT köteles már az ajánlatában köteles az előírt alkalmasságot és a kizáró okok fenn nem állását igazolni. c. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek. nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, utólagos igazolások bekérése nélkül. d. AK a bírálatot megelőzően elvégzi az ajánlatok értékelését. Ezt követően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlatok bírálatát, illetve szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §-ban foglaltakat. e. AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 munkanappal adja meg, ha a kieg. táj. iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három munkanappal benyújtásra került. f. AK az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amennyiben a kieg. táj.-t a fenti hat.id. nem tudja megadni, melyről halad. és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt. AK a határidő meghosszabbításáról hirdetményt tesz közzé. g. AK kieg. táj.-ban közli, hogy a dok. valamely eleme semmis, ha a dok.-on belül u.a. adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közb. dok. valamely eleme eltér a felhívástól vagy e törvénytől. A közb. dok. semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. h. Ha csak a dok. módosul, AK nem tesz közzé hirdetményt , a mód. dok. rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja az érdeklődő gazd. szereplőket. 4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerülő összes költs. AT-t terheli. 5. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint, és AK felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bek.-re. 6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (6) bek. irányadó. 7. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot. 8. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 9. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni. 10. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell. 11. Az ajánlat szakmai részeként csatolni kell az árazott eszköztáblázatokat Excel formátumban, amelyben meg kell adni a megajánlott eszközök típusát és származását. 12. Azon alk. feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. ajánlattevők hivatalos jegyz.-be történő felvétel feltételét képező minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3. pont szerinti M.1 alkalmassági követelmények. 13. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 14. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 15. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája dok. szerint. 16. Kieg. táj. a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhető. 17. Irányadó idő: Magyarországi helyi idő szerint értendő. 18. A részszempontoknál a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elemek - legkedvezőtlenebb szintje: 2. r.: min. 0 hó, - legkedvezőbb szintje: 2. r.:max. 48 hó, 19. FAKSZ: Dr. Zoric Ildikó; lajst.sz.:00158 KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges