Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5970/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Janta-Bau Kft.
Teljesítés helye: Nyíradony külterület 05/104 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gyümölcsfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Janta-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25266
Postai cím: Széchenyi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczku János Róbert ügyvezető
Telefon: +36 306254206
E-mail: info@janta-bau.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.janta-bau.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/2o6dzw04i4cnulm/AAA2Ze-Pad65CBCpJ3Gk0c0ka?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502550
E-mail: budapest@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janta-bau.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502550
E-mail: budapest@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janta-bau.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gyümölcsfeldolgozás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó épület kivitelezése VP-3-4.2.1-15 azonosító számú Pályázat keretében (JANTA-BAU Kft.)
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Jelen beruházás Nyíradony külterületén a 471. számú főút Debrecen felőli bevezetésénél elhelyezkedő 05/104 helyrajzi számú telken létesítendő Gyümölcsfeldolgozó üzem kivitelezésére vonatkozik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó épület kivitelezése VP-3-4.2.1-15 azonosító számú Pályázat keretében (JANTA-BAU Kft.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Nyíradony külterület 05/104 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A beruházás főbb mennyiségei az alábbiak:
Gyümölcsfeldolgozó épület építése, 1431,24 m2 hasznos alapterülettel:
Homlokzati keretállvány: 1 577 m2
Földkiemelés (épület+parkoló): 2 439 m3
Szerkezeti zsaluzás: 4 596 m2
Betonacél szerelés: 177 tonna
Betonozás: 2 125 m3
Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 380 m2
Padló és fal hőszigetelése: 5 380 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés: 1 508 m2
Fémlemez fedés: 1 508 m2
Teherhordó- és válaszfalazás téglából: 750 m2
Nemesvakolat készítése: 1 515 m2
Aszfaltburkolat 2 399 m2
1kW-os napelemes rendszer: 49 db
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2: Az M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítési munka kivitelezésében felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 hónap, max 36 hónap kerül értékelésre) 15
2 3: Az M.2.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember aszfaltburkolatú új út kivitelezésében felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max 3 db kerül értékelésre) 5
3 4: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 Projekt azonosító: 1773094566
II.2.13) További információ A közbeszerzési eljárás jogalapja a Kbt. 21. § (6) bekezdése, mely szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni az alkalmazandó eljárásrend tekintetében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 117. § (4) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az általa bevonni kívánt alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nem áll fenn változásbejegyzés, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
Az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges, hogy az alkalmassági követelmény teljesül.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1. A 321/2015. Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. Kr. 19. § (3) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlattevő a 321/2015. Kr. 19. § (1) c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmassági követelmény tekintetében a gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előzetesen csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a P.1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 400.000.000.- HUF összeget.
A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (2) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§ (3) bek. foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát
- az építési beruházás mennyiségét
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal),
a teljesítés helyét,
- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,) egyértelműen ki kell derülniük!
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges itt megadott dokumentumot csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges, hogy az alkalmassági követelmény teljesül.
Ajánlatkérő az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal, abban az esetben igazolásként csatolandó a megajánlott szakember előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, valamint az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
Amennyiben a megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal, és a kamarai nyilvántartásban (kamarai névjegyzékben) a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor a szakember(ek)ről szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott szakember kamarai nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét. Ebben az esetben az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettség, képzettség és szakmai gyakorlati idő igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal, de a szakmagyakorlási jogosultságnak a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen mód, és a gazdasági szereplő más módon nem igazolta az adott alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges itt megadott dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges, hogy az alkalmassági követelmény teljesül, valamint további nyilatkozat csatolása szükséges, melyben meg kell adni az alkalmasságot igazoló szakember nevét és kamarai nyilvántartási számát, amennyiben rendelkezik vele.
Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakemberek gyakorlati idejébe.
Amennyiben egy pozíció tekintetében több szakember kerül bemutatásra, akkor az adott pozícióhoz megnevezett szakemberek közül, kizárólag az adott pozícióhoz tartozó legfelső sorban megnevezett (ha a soron belül több szakember neve szerepel akkor balról számítva legelső) vagy ha több egymást követő lapon kerülnek megnevezésre akkor az első lapon megnevezett szakembert veszi ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M.1. és M.2. pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.2.. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az eljárást megindító felhívás M.1., M.2. pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.1., M.2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesítette az alábbiakat:
M.1.1.
Legalább 1 db, új épület építés tárgyú szerződést, melynek keretében
a) 1000 m2 hasznos alapterületű épület építés valósult meg
b) és az épület belmagassága elérte a 6,0 métert.
Az M.1.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több - maximum 2 (kettő)- szerződésből összeadva igazolható, de az egy pontban ( a), b) ) megadott követelmény maximum egy szerződéssel teljesíthető.
M.1.2.
Legalább 1600 m2 aszfalt burkolatú új út építés tárgyú szerződést.
Az M.1.2. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés maximum 1 (egy) szerződéssel igazolható.

M.2.
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M.2.1.
1 fő aki rendelkezik
- A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
M.2.2.
- A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.


A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű nettó ajánlati ár) 5% -ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, a szerződés hatálybalépésekor. A biztosítéknak, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárás napján 24:00 óráig hatályban kell maradnia, amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell hatályban maradnia.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11738008-20873358-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési rész és véghatáridő Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - késedelemmel érintett szakasz ellenszolgáltatásának 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
Jótállás: Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás minimális időtartama 12 hónap, amely meghosszabbodik ajánlattevő többlet megajánlásával. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, időtartamra vonatkozóan teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a megadott jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően Ajánlatkérőt továbbra is megilletik a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok.
A szerződés megerősítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Előleg:
Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére jogosult.
Számlázás:
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 6 (hat) db számlát -ideértve a végszámlákat is- fogad be. A minimálisan számlánként számlázható összeg a szerződéses ár 15%-a. A végszámla benyújtásának feltétele az adott szakasz sikeres műszaki átadás-átvételének lezárása. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Kr.) 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. Kr. 32/B. pont rendelkezéseit alkalmazni kell. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a 322/2015.Kr. 30-32.§, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A § és 32/B §
- a Kbt. 135. § (1)-(6) bek.,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pont.
A fizetési feltételek részletes szabályait minden rész esetében a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.
1.rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat.
2.-4 rész-szempont:
Ajánlatkérő számára a megadott legnagyobb érték a legkedvezőbb.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1.sz. melléklet B fejezet 2. pontja szerinti hasznossági függvény alapján számolja ki a pontszámokat. A megadott legnagyobb értéknél több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A megadott legalacsonyabb érték megajánlása a minimális 0 pontot kapja.
Pvizsgált = (Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb- Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol az "Alegkedvezőtlenebb" és "Alegkedvezőbb" az ajánlatkérő által meghatározott érték, a "Pmax és "Pmin" az ajánlatkérő által meghatározott pontszám.
A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedes jegy pontossággal történik.
Ajánlatkérő a rész-szempontok pontszámait megszorozza a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezeket a súlyozott pontszámokat összesíti. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján nyújtható az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő - 11738008-20873358-00000000 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartamára kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:
az Ajánlatkérő számlájára történő befizetést igazoló pénzintézeti bizonylat példányával, vagy
az átutalást igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített példányával, vagy
a garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességvállalás szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindhárom fordulatát tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4) További információk:
1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
2) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4) Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
5) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
6) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
7) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1.pont., III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1.1., M.1.2., M.2.1.,M.2.2. pont
8) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
9) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
10) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, de Ajánlattevő a helyszínt az I.1) pontban megadott elérhetőségen előre egyeztetés után, nem konzultációs jelleggel, megtekintheti.
11) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
12) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
13) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
14) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
15) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
16) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
18) A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 48 millió Ft/év és 24 millió Ft/kár értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy alkalmazza a Kbt. 53. § (4), (5) bekezdését.
20) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
21) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
22) Ajánlatkérő az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást nyújt.
23) Részekre bontás: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges