Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:6286/2018
CPV Kód:48190000-6
Ajánlatkérő:Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye:Magyarország közigazgatási területén 3 db Regionális iroda, 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: AK17106
Postai cím: Nyugati utca 26. I/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba, 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Telefon: +36 52747452
E-mail: foldi.csaba@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.nyitok.hu/kozbeszerzes-2018-asp-berles (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ
A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 3 db Regionális iroda, 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nemzeti rezsimben nincs karakterkorlát
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára legalább 150 fő felhasználót kiszolgáló Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése az alábbiak szerint:
a. Az Integrált Együttműködés- és Pályázatmenedzsment rendszer teljes körű, minden szoftverkomponensre kiterjedő szállítása, testre szabása, bevezetése, üzembe helyezése.
b. Az Integrált Együttműködés- és Projektmenedzsment rendszer szoftverbérletként történő rendelkezésre adása ASP szolgáltatáskeretei között. A bérleti konstrukcióban biztosított rendszernek a mindenkor érvényes jogszabályi előírások szerint kell működnie. A jogszabálykövető karbantartás Ajánlattevő feladata, külön díjazás a feladatra nem vehető igénybe.
c. A bevezetett Integrált Együttműködés- és Pályázatmenedzsment rendszer felhasználás támogatása, az incidenskezelés és a teljes körű felhasználó támogatás biztosítása.
d. Az Ajánlatkérő által igényelt funkcionalitással rendelkező, bevezetendő informatikai rendszer moduljai/szakterületei azonos technológiai alapokon, szorosan, adatbázis szinten integráltak. Az egyes modulok/szakterületek közös jelölő és leíró adatokkal dolgoznak, tárolásuk, karbantartásuk központi helyen valósul meg. A több modul/szakterület által közösen használt adatokat többszöri rögzítés nélkül kezelik.
A szoftverbérlet keretében biztosított rendszerrészek/modulok meghatározása:
a. Felnőttképzés menedzsment
b. Pályázat- és Feladatmenedzsment
c. Dokumentum menedzsment
d. Portál menedzsment
A bevezetési tevékenységgel kapcsolatos követelmények:
a. Az Integrált Szervezeti együttműködés- és Pályázat menedzsment Rendszer üzemszerű indulásának ideje a szerződéskötéstől számított maximum 90 nap (értékelési szempont). Ezen vállalt időpontra kell a rendszert éles üzemű használatra alkalmas állapotban átadni felhasználó részére. Ajánlatkérő szándéka, hogy a GINOP-6.1.4-16-2017-00001 projekt menedzselésének adminisztratív feladatait és a 2018 évben induló képzések feladatainak menedzselését, az ezekhez kapcsolódó adatok teljes feldolgozását az új rendszerben kívánja végezni. Ezért kiemelten fontos az elvárt funkcionalitás maradéktan teljesítése. Ezek hiánya az Ajánlatkérő számára az elvégzendő feladatainak akadályozását eredményezné.
b. A rendszer felhasználói számára az és indulás napjára szükséges a betanítás megtartása, a megszerzett felhasználói tudás visszaellenőrzésével együtt.
A további információkat, a részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb háttér-információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendszerbevezetés és oktatások vállalási ideje: a szerződéskötéstől számítottan napokban, maximum 90 nap  10
2 Az éves rendelkezésre állási idő %-ban megadva a bérleti szolgáltatás időszakára (SLA) Minimum 95%, egy tizedes jegy pontossággal 10
3 HelpDesk rendelkezésre állási ideje: magyar nyelvű telefonügyelet biztosítása a projekt teljes időtartamára munkanapokon 8.00-16.30 között, többletvállalás 16.30 óra után releváns legfeljebb 21.00-ig 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó havi ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt
II.2.13) További információ II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.nyitok.hu/kozbeszerzes-2018-asp-berles honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +36 52747451 telefax számra vagy az info@nyitok.hu e-címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként Ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött regisztrációs lap másolati példányát. A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú bérbeadásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés mennyiségét (felhasználók száma), a teljesítés kezdő és véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a bérbeadás tárgyának pontos megjelölését, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, összesen legalább 12 hónap időtartamú, összesen legalább 100 fő felhasználót kiszolgáló, integrált szervezeti rendszer rendszer bérbeadására irányuló referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: Ha az Ajánlattevő a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára a Ajánlattevő késedelmi naponként köteles a késedelemmel érintett hónap nettó értéke 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni.
Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 15. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a.
Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát az Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás az Ajánlattevő kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő az Ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért az Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 100.000,- Ft. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igényt Ajánlatkérő nem érvényesíthet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
A teljesítés során nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát benyújtani.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös Ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 4025 Debrecen Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda, I. emelet 1. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik:
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legrövidebb szállítási határidő) 10 pontot ad (részszempontonként), a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).

Amennyiben ajánlattevő a rendszerbevezetés és oktatások vállalási idejeként a szerződéskötéstől számítva 90 napnál hosszabb időtartamot ajánl meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A 2. részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat (leghosszabb éves rendelkezésre állási idő %-ban, legalább 95 %) a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével számolja ki Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
A 3. részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat (HelpDesk rendelkezésre állási idő 16.30 óra után legfeljebb 21.00 óráig percben) a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével számolja ki Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében értékelésre kerülő teljesítési határidő betartását Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által előírt mértékegységben adja meg az ajánlatát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4) További információk:
1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel).
A csomagon fel kell tüntetni legalább:
• az ajánlat tárgyát,
• az Ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét;
• a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért!
Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
- 9:00-15:00 óráig,
- az ajánlattételi határidő napján: 8:00-12:00 óráig.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az Ajánlattevő képviselője által igazoltan benyújtásra került!
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az Ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
• Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik.
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös Ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint Ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte.
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
• Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani.
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és - ha van - a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
• Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő, az alvállalkozót által készített - nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
• Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
• Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
6. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani.
7. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő -, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az Ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az Ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, Ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
9. Az Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti Ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az Ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Az Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
21. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket akként alkalmazza, hogy jelen eljárásban a közbeszerzési dokumentumok részeként szerződéses feltételek kerülnek kiadásra szerződés tervezet helyett.
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
25. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
27. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem kíván biztosítani, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő érdeke hogy a jelen közbeszerzési kiírás teljesülésével egy egységes szemléletben kialakított, összehangolt, egyes elemeiben szükség szerint egymáshoz kapcsolódó és egymásra épített oktatási és képzési rendszer valósuljon meg. A programban elvárt indikátor célértékei összesítésben kerültek meghatározásra.
Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése során az egyik alapvető cél, hogy az országon 50 különböző helyszínen megvalósításra kerülő képzések felnőttképzési törvénynek megfelelő dokumentációja egységes legyen garantálva a minőséget, az egyszerű visszaellenőrizhetőséget és a törvénynek való megfelelést. Az informatika rendszer különböző funkcónak használa során a különböző felhasználók ugyanazokat az adatbázisokat kell, hogy használják, és az általuk létrehozott adatoknak is ugyanoda kell bekerülniük. Ezekből következően sem területileg, sem a funkcióját tekintve a részekre bontás nem értelmezhető, továbbá Ajánlatkérő nem tudja megadni a részekre bontott teljes mennyiséget.
29. Az eljárást megindító felhívás II.2.7.) pontjában foglalt kezdési határidő (2018/06/01) csak tervezet, mely elsősorban a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyletei Főosztálya által az eljárás lezárását megelőző szabályossági tanúsítvány időigényére tekintettel módosulhat.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges