Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Iktatószám: 10504/2018
CPV Kód: 80000000-4
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: Magyarország konvergencia régióihoz tartozó megyék, Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Katedra Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: központi költségvetési szerv (ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kitti
Telefon: +361 7952849
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +361 7950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Hivatkozási szám: EKR000029852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP 3.3.1-16-2016-00001 kódszámú „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkérő jelen szerződés fedezetét érintő Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nyújtott be, melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, ha támogatási igényét nem fogadják el, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a támogatási igénye elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 179835000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 80400000-8
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Magyarország konvergencia régióihoz tartozó megyék, Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat nyertes pályázói által delegált, az Ajánlatkérő által kijelölt Digitális Jólét Program Mentorok (továbbiakban: DJP Mentorok) felkészítése. A felkészítés 70 órás (35 óra jelenléti és 35 óra e-learning óra) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) szerint engedélyezett D körös képzés keretében történik. A beszerzés keretében megvalósuló képzéssel kapcsolatosan nyertes Ajánlattevőnek a Projekt keretében kidolgozott, az Ajánlatkérő által az Fktv. alapján engedélyeztetett és nyertes Ajánlattevő részére a szerződéskötést követően legkésőbb 10 napon belül átadott képzési programot kell az Fktv. alapján engedélyeztetni és megvalósítani, melyhez Ajánlatkérő biztosítja a megfelelő tananyagot (jelenléti és e-learning), és az e-learning keretrendszert. Ajánlatkérő által jelen képzés lebonyolításához használni tervezett e-learning keretrendszer és a tananyag a Moodle elnevezésű, nyílt forráskódú e-learning keretrendszerben került kifejlesztésre. Ajánlatkérő elvárása, hogy az e-learning képzésnek ebben a keretrendszerben kell megvalósulnia.
Ajánlattevő feladata a DJP Mentorok felkészítése érdekében, a DJP Pontok földrajzi elhelyezkedésének megfelelő területi eloszlásban, legalább 800 és legfeljebb 1000 fő DJP Mentor képzése. A képzéseket minimum 14 fős - maximum 16 fős csoportokban, a DJP Pontok földrajzi eloszlásához illeszkedő helyszíneken kell megvalósítani a Képzési programban meghatározottak szerint.
A képzéseket a Projekt fizikai véghatáridejéig (ajánlatkérés időpontjában 2018. december 31-ig) kell megvalósítani.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő feladata további legfeljebb 500 fő DJP Mentor képzésének megvalósítása, amely megvalósítás megkezdésének feltétele a Projekt Támogatási szerződésében foglalt fizikai befejezés időpontjának legalább 2019. március 31-ig történő meghosszabbítása.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését alkalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző (2017.) évben százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz kizárólag olyan alvállalkozót vesznek igénybe és alkalmassági követelményeknek kizárólag olyan más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg, akik előző évben százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt nem értek el.
Ajánlattevő, adott esetben az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatban nyilatkozni köteles e feltétel fennállásáról. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy kapacitást biztosító szervezete nem felel meg a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltételeknek. Az ajánlatban a nyilatkozat igazolására benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet 2017. évi beszámolója vagy annak azon része, amely alapján a nyilatkozat igazolható. Ha Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló árbevételre vonatkozó adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Képzés költsége Ft/fő Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.3.1-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Digitális Jólét Program Mentorok képzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Katedra Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15936912
Postai cím: Anker Köz 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: zotyi2010@gmail.com
Telefon: +36 309404995
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12127229142
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 189000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 179835000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: képzések előkészítése, megvalósítása és zárása, e-learning keretrendszerrel kapcsolatos feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81259214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: vinczezs@progress.hu
Telefon: +36 203136010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13990773
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 179835000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Katedra Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15936912
Postai cím: Anker Köz 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12127229-1-42

Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81259214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvénytelen ajánlattevő:
1.Szikora Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6775 Kiszombor, Ady Endre
Utca 11 (adószám:14542783106)
2. MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, 8242 Örvényes Fenyves Utca 1.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges