Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.10.
Iktatószám: 11938/2018
CPV Kód: 71241000-9
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: V-SECAP KONZORCIUM
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK08402
Postai cím: Megyeház tér 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 88/545-094
E-mail: jegyzo@vpmegye.hu
Fax: +36 88545012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszpremmegye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, valamint SECAP-ok összefogása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című pályázat megvalósítása során készítendő „Veszprém megyei önkormányzati SECAP” tartalmazza
- A Veszprém Megyei Önkormányzat által konzorcium-vezetői szinten összefogott és koordinált SECAP kidolgozása a 6 db Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösség számára.
- Konzorciumi tagként részt vevő, 10.000 főnél nagyobb lélekszámú 5 Veszprém megyei város (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota) települési szinten készített SECAP dokumentumainak figyelembe vétele.
- Veszprém megyei önkormányzati SECAP kidolgozását úgy kell megtenni, hogy a szakmai és társadalmi észrevételek folyamatosan figyelembe vételre kerüljenek.
- Folyamatos közreműködés annak érdekében, hogy a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesüljenek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28937000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, valamint SECAP-ok összefogása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című pályázat megvalósítása során készítendő „Veszprém megyei önkormányzati SECAP” tartalmazza
- A Veszprém Megyei Önkormányzat által konzorcium-vezetői szinten összefogott és koordinált SECAP kidolgozása a 6 db Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösség számára.
- Konzorciumi tagként részt vevő, 10.000 főnél nagyobb lélekszámú 5 Veszprém megyei város (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota) települési szinten készített SECAP dokumentumainak figyelembe vétele.
- Veszprém megyei önkormányzati SECAP kidolgozását úgy kell megtenni, hogy a szakmai és társadalmi észrevételek folyamatosan figyelembe vételre kerüljenek.
- Folyamatos közreműködés annak érdekében, hogy a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesüljenek.
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv kidolgozásának szakmai szempontjai
A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv célja, hogy az elkészített szén-dioxid kibocsátás leltár alapján egy települési és térségi szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg. A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások hozzájárulnak a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb település-fejlesztéshez.
A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke - az EU stratégiája alapján - a bázisévhez viszonyítva 40%.
Az akciótervek kötelező jelleggel a következő fejezeteket tartalmazzák településközösségenként:
Tartalomjegyzék
Vezetői összefoglaló
1. Bevezetés
1.1. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv célja, előnyei
1.2. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv háttere
2. A kiindulási helyzet áttekintése
2.1. Települések általános bemutatása
2.2. Infrastruktúra
2.3. Az energiagazdálkodás helyzete a bázisévben és a köztes évben
2.4. Szervezeti és humánerőforrás vizsgálat
2.5. Kiindulási kibocsátási leltár
3. CO2-kibocsátáscsökkentő intézkedések - A fenntartható energiagazdálkodás felé
3.1. Önkormányzati érdekeltségű épületek - energiahatékonyság és megújuló energia
3.2. Önkormányzati intézmények és egyéb önkormányzati érdekeltségű létesítmények megújuló energiával kapcsolatos beruházásai
3.3. Lakóépületek
3.4. Szolgáltató szektor épületei
3.5. Közvilágítás
3.6. Közlekedés
3.7. Ipari szektor szereplői
3.8. Szemléletformálás, tájékoztatás
3.9. Hosszú távú Stratégia megfogalmazása
4.Az energiahatékony városfejlesztés forrásai
4.1. A lehetséges források áttekintése
4.2. Nemzeti források
4.3. Nemzetközi források
4.4. A harmadik feles finanszírozás (ESCO)
5. A klímaváltozás várható hatásai a ... térségében
5.1.Az éghajlatváltozás és annak hatásai Magyarországra
5.2. Az éghajlatváltozás és annak hatásai Veszprém Megyében
6. A szervezeti háttér és a humán erőforrások fejlesztése
6.1. Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoport
6.2. Javasolt szervezeti kapacitási intézkedések
7. Nyilvánosság biztosítása
8. Nyomonkövetés (monitoring javaslatok és indikátorok)
9. Irodalomjegyzék
A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni.
A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
• Stratégia
• Kibocsátásleltár bázis évben
• Kibocsátásleltár köztes évben
• Hatásmérséklő intézkedések
• Jó gyakorlatok (nem kötelező)
• Hatásmérséklési jelentés (nem kötelező)
• Hatásmérséklési célú nyomonkövetési jelentés (nem kötelező)
• Alkalmazkodási eredménytábla
• Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek
• Alkalmazkodási intézkedések (nem kötelező)
• Alkalmazkodási jelentés (nem kötelező)
A feladat része továbbá a településközösségi és a városi SECAP dokumentumokból egy megyei szintű maximum 100 oldalas összefoglaló dokumentum készítése, amelyekben önálló fejezetet kapnak a megyében települési szinten elkészített dokumentumok összefoglalói is.
A Veszprém megyei önkormányzati SECAP kidolgozásnak ütemezése
- Részvétel a 2018. április 27-én Veszprémben tartandó projektnyitó rendezvényen.
- A kidolgozásra kerülő Veszprém megyei önkormányzati SECAP 2019. április 30-ig benyújtásra kerüljön a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez.
- Részvétel a 2019. június 30-ig megtartandó projektzáró rendezvényen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.1. pontja szerinti alkalmassági követelményként előírt energetikai tárgyú projektben energetikai témájú dokumentum készítésében vagy felülvizsgálatában való részvételre vonatkozó többlet ref. 8
2 M.1.2 pontja szerinti alkalmassági követelményként előírt éghajlatváltozási témájú stratégiai dokumentum dolgozására vagy értékelésére vonatkozó többlet ref 12
3 M.2.2) pontja szerinti alkalmassági követelményként előírt minimum fő feletti plusz fő energiagazdálkodási szakértő (maximum további 2 fő) 12
4 M.2 3.) pontja szerinti alkalmassági követelményként előírt minimum fő feletti plusz fő éghajlatvédelmi szakértő (maximum további 2 fő) 4
5 M.2. 4.) pontja szerinti alkalmassági követelményként előírt minimum fő feletti plusz fő fenntarthatósági szakértő (maximum további 2 fő) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében”
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, valamint SECAP-ok összefogása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-SECAP KONZORCIUM
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dob u 60. 1/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41340000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28937000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: adatgyűjtés, elemzés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 26.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 39200000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Energiaklub Egyesület
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szerb utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18076592-2-41

Hivatalos név: V-SECAP KONZORCIUM
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dob. u. 60 1/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434-2-42

Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Október 6. u 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403767-2-41

Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 26.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges